Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2734(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0580/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/06/2015 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0231

Přijaté texty
PDF 333kWORD 84k
Čtvrtek, 11. června 2015 - Štrasburk
Situace v Nepálu po zemětřeseních
P8_TA(2015)0231RC-B8-0580/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o situaci v Nepálu v souvislosti se zemětřesením (2015/2734(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nepálu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, komisaře pro rozvoj Nevena Mimicy a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 25. dubna 2015 o zemětřesení v Asii a na další oficiální prohlášení,

–  s ohledem na prohlášení předsedy delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie o zemětřesení v Nepálu ze dne 30. dubna 2015,

–  s ohledem na návštěvu Nepálu, kterou při příležitosti 9. meziparlamentního shromáždění EP–Nepál pořádaného ve dnech 8.–10. dubna 2015 vykonala delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 15. května 2015 o posílení naléhavé pomoci, obnově a rekonstrukci v reakci na ničivé důsledky zemětřesení v Nepálu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–  s ohledem na nepálské iniciativy, jako je národní plán rekonstrukce a obnovy a hodnocení potřeb vzniklých v důsledku katastrofy, které jsou reakcí na tamní zemětřesení,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace, s níž se potýká Nepál a okolní oblasti poté, co byly 25. dubna 2015 zasaženy ničivým zemětřesením a dalším zemětřesením 12. května 2015, zůstává nesmírně vážná, přičemž do dnešního dne bylo potvrzeno 8 800 smrtelných obětí a ještě větší počet zraněných osob, bylo zničeno nejméně půl milionu domů, 2,8 milionu lidí je vysídleno a miliony osob potřebují naléhavou humanitární pomoc;

B.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je 1,7 milionu dětí postiženo vysídlením, smrtí jednoho nebo obou rodičů či zničením jejich domovů a škol; vzhledem k tomu, že sirotkům hrozí smrt hladem, nemoci, zneužití, zanedbávání a obchod s dětmi; vzhledem k tomu, že nepálská policie hlásí případy, kdy jsou skupinky dětí odváděny dospělými, kteří s nimi nejsou v příbuzenském vztahu; vzhledem k tomu, že byl vydán zákaz cestování nezletilých osob, které nemají doprovod, a že byly pozastaveny mezinárodní adopce;

C.  vzhledem k tomu, že zemětřesení kromě děsivých ztrát na životech a mnoha zraněných osob vážně zničilo kulturní, náboženské a historické dědictví, včetně čtyř ze sedmi památek světového dědictví a tisíců pamětihodností, chrámů a klášterů, což je rána pro národní identitu a tato skutečnost bude mít vliv rovněž na nepostradatelné zdroje příjmů;

D.  vzhledem k tomu, že je hlášeno více než 500 velkých sesuvů suché půdy, k nimž dochází v horských oblastech, a tyto sesuvy často znemožňují proudění řek, což způsobuje riziko záplavy nebo záplavy z protržení ledovcových jezer; vzhledem k tomu, že riziko dalších sesuvů půdy, záplav a protržení jezer je velmi vysoké, neboť se blíží období monzunových dešťů;

E.  vzhledem k tomu, že existují vážné obavy z hrozby, že vypuknou přenosné nemoci, zejména v přelidněných oblastech a v oblastech, kde došlo k přerušení dodávek vody, systému svozu odpadků a zničení hygienického zázemí;

F.  vzhledem k tomu, že se očekává, že již brzy přijdou monzunové deště, které budou mít značný vliv na humanitární operace, zejména v nejodlehlejších oblastech;

G.  vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 1,4 miliony lidí potřebují potravinovou pomoc v důsledku vážně zničeného zemědělství, na němž závisí životy tamních obyvatel; vzhledem k tomu, že tento měsíc začíná pěstitelská sezóna a 236 000 lidí potřebuje podle odhadů zemědělské vstupy, včetně rýže a zeleninového osiva, a vzhledem k tomu, že tuto situaci navíc zhoršuje velkoplošná ztráta dobytka; vzhledem k tomu, že zemědělci, kteří zmeškají letošní pěstitelskou sezónu, nebudou moct sklidit žádnou úrodu až do pozdních měsíců roku 2016;

H.  vzhledem k tomu, že komisař Stylianides navštívil ve dnech 30. dubna až 2. května 2015 spolu se zástupkyní generálního tajemníka OSN Valerií Amosovou postižené oblasti;

I.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly v reakci na zemětřesení významnou finanční pomoc, a to okamžitým uvolněním 6 milionů EUR na naléhavé potřeby a celkové částky 22,6 milionu EUR ze strany Komise (do dnešního dne), a dále pak poskytly prostředky humanitární pomoci a pátrací a záchranné týmy prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU;

J.  vzhledem k tomu, že koordinátor humanitární pomoci OSN ovšem dne 4. června 2015 uvedl, že mezinárodní finanční pomoc na podporu Nepálu je stále nedostatečná a že OSN obdrželo pouze 120 milionů USD z celkových 422 milionů USD, o které žádalo;

K.  vzhledem k tomu, že nedávno otevřené středisko pro pomoc při katastrofách a zóna humanitární pomoci, které poskytovaly potravinové příděly 200 000 lidem po dobu dvou týdnů, na něž svými finančními prostředky přispěla také EU, fungovaly úspěšně a jsou dobrým příkladem toho, jakým se vláda ubírala směrem, než došlo k zemětřesení;

L.  vzhledem k tomu, že tuto naléhavou pomoc ovšem ztěžovala omezená a poničená infrastruktura, ale že sousední země, zejména Indie, zřídily prostřednictvím programu „Operace přátelství“ trasy umožňující přepravu dodávek;

M.  vzhledem k tomu, že ačkoli jsou některé problémy částečně vyřešeny, stále přetrvávají problémy související se zdlouhavými celními postupy u dodávek humanitární pomoci, které do Nepálu posílají oficiální a soukromí dárci; vzhledem k tomu, že 30ti denní osvobození od dovozního cla vypršelo a bylo nahrazeno seznamem položek plně či částečně osvobozených od dovozních daní a že dovozní clo je nyní v důsledku toho vybíráno z některých prostředků humanitární pomoci;

N.  vzhledem k tomu, že tisícům lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc po zemětřesení, hrozí, že se o sebe budou muset postarat sami, neboť znepokojující projevy diskriminace na základě pohlaví, příslušnosti k určité kastě nebo etnické diskriminace znemožňují úsilí o poskytování pomoci; vzhledem k tomu, že více než polovina komunity dalitů stále čeká na přístřeší a příděly potravy;

O.  vzhledem k tomu, že podle odhadů nepálského ministerstva financí si rekonstrukce vyžádá přibližně 10 miliard USD, což je polovina ročního HDP této země;

P.  vzhledem k tomu, že nepálská vláda oznámila, že dne 25. června 2015 uspořádá v Káthmándú mezinárodní konferenci, jejímž účelem bude zmobilizovat mezinárodní finanční pomoc na rekonstrukci a obnovu země;

Q.  vzhledem k tomu, že Nepál, který je jednou z nejchudších zemí na světě, se teprve nedávno pomalu vymanil z desetileté občanské války; vzhledem k tomu, že vláda v posledních letech vynakládala úsilí, aby se připravila na očekávané případy silných zemětřesení;

1.  vyjadřuje nejhlubší soustrast všem lidem zasaženým touto tragédií, včetně rodin více než 8 800 osob z Nepálu, Indie, Číny a Bangladéše, které přišly o život;

2.  oceňuje úsilí nepálských institucí a společností, které vynaložily následně po zemětřesení;

3.  vítá neprodlenou pomoc ze strany Komise a členských států, kterou poskytly Nepálu, a vyzývá mezinárodní společenství, aby nadále pomáhalo nepálské vládě s krátkodobou humanitární pomocí a dlouhodobým úsilím o obnovu země a její navrácení do běžného života, a to se zvláštním zaměřením na odvětví zemědělství a těžko dosažitelné oblasti, a žádá je, aby dostály svým závazkům;

4.  zdůrazňuje význam naléhavé zdravotní péče a opatření, jejichž cílem by bylo předcházet propuknutí přenosných nemocí; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podporovaly znovuoživení zdravotnických zařízení a služeb v zemi, zejména v odlehlých oblastech, a to i poskytováním lékařských stanů a vybavení, které nahradí zdravotnická zařízení, jež byla poškozena a zničena;

5.  vyzývá nepálskou vládu a mezinárodní společenství, aby zajistily, aby se děti, které byly odloučeny od rodičů, s rodiči co nejdříve shledali, a aby se děti staly středobodem humanitárních intervencí; vyzývá dále, aby byla věnována zvláštní pozornost obzvláště citlivé situaci dětí, včetně mnoha případů podvýživy a hrozby jejich zneužití a obchodování s dětmi; zdůrazňuje, že je důležité přivést děti zpět do školních lavic;

6.  je znepokojen zprávami o zneužívání a obtěžování žen a dětí v provizorních táborech a vyzývá nepálskou vládu, aby přijala dodatečná opatření, která zajistí bezpečnost zranitelných osob a neprodlené vyšetření těchto zpráv;

7.  vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo nepálské vládě se záchranou a obnovou poničeného kulturního, církevního a historického dědictví;

8.  zdůrazňuje, že podle odhadů OSN je na humanitární pomoc naléhavě zapotřebí dalších 298,2 milionů USD, zejména kvůli blížícímu se období monzunových dešťů, a vyzývá k dalšímu celosvětovému úsilí, aby se podařilo tuto naléhavou finanční pomoc shromáždit;

9.  naléhavě žádá nepálskou vládu, aby vyřešila zbývající problémy s celními postupy u humanitárních dodávek, aby zrušila veškeré tkzv. „daně z pomoci“, které na dodávky humanitární pomoci uvalila místní policie na nepálských hranicích a aby spolupracovala s dárcovskými organizacemi s cílem zajistit, aby se pomoc rychle dostala na místa, kde je potřebná;

10.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o diskriminaci při rozdělování humanitární pomoci a vyzývá nepálskou vládu, aby zajistila, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pomoc pochází; vyzývá proto místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se ve svých kontaktech s Nepálem touto problematikou zabývala na nejvyšších politických místech;

11.  vyjadřuje spokojenost s vládami v dané oblasti, zejména s indickou vládou, která přispěla svým dílem k mezinárodní pomoci; vyzývá Komisi, členské státy a mezinárodní zúčastněné strany, aby nadále spolupracovaly s nepálskou vládou a dalšími vládami v dané oblasti v otázce zlepšení připravenosti na přírodní katastrofy a odolnosti vůči takovým katastrofám, včetně stavebních předpisů, infrastruktury a krizových plánů; zdůrazňuje, že národní plán rekonstrukce a obnovy by měl řešit rovněž další klíčové otázky, včetně boje proti chudobě, ochrany životního prostředí a změny klimatu;

12.  zdůrazňuje, že Nepál coby poválečná země musí vynaložit další vlastní úsilí a potřebuje mezinárodní podporu v jeho přechodu na demokracii; vyzývá nepálské politické síly, aby spolupracovaly v duchu konstruktivní spolupráce a kompromisu s cílem přijmout novou a demokratickou ústavu podporující začlenění, která splní očekávání nepálského lidu a která bude milníkem v mírovém procesu a významným příspěvkem k rychlé a úspěšné obnově země po katastrofě; vítá v této souvislosti dohodu, které dne 8. června 2015 dosáhly hlavní nepálské politické strany;

13.  zdůrazňuje, že nejdůležitější je uspořádat dlouho očekávané místní volby, neboť úspěch úsilí o obnovu bude záviset na správních schopnostech místních orgánů;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a ústavodárnému shromáždění Nepálu, vládám a parlamentům Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí