Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2734(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0580/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/06/2015 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0231

Prijaté texty
PDF 179kWORD 81k
Štvrtok, 11. júna 2015 - Štrasburg
Situácia v Nepále po zemetraseniach
P8_TA(2015)0231RC-B8-0580/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júna 2015 o situácii v Nepále po zemetraseniach (2015/2734(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nepále,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej, komisára pre rozvoj Nevena Mimicu a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Christosa Stylianidesa z 25. apríla 2015 o zemetrasení v Ázii, ako aj na ďalšie oficiálne vyhlásenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie z 30. apríla 2015 o zemetrasení v Nepále,

–  so zreteľom na návštevu svojej Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie v Nepále pri príležitosti 9. medziparlamentnej schôdze EP/Nepálu, ktorá sa konala od 8. do 10. apríla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 15. mája 2015 o posilnení núdzovej pomoci, obnovy a rekonštrukcie v reakcii na ničivé následky zemetrasenia v Nepále,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na nepálske iniciatívy týkajúce sa obdobia po zemetrasení, napríklad národný plán rekonštrukcie a obnovy a posúdenie potrieb po katastrofe,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže humanitárna situácia v Nepále a okolitom regióne po ničivom zemetrasení z 25. apríla 2015 a následnom zemetrasení z 12. mája 2015 je naďalej mimoriadne vážna, pričom bolo doteraz nahlásených viac než 8 800 obetí na životoch a oveľa viac ľudí bolo zranených, najmenej pol milióna domov bolo zničených, 2,8 milióna ľudí vysídlených a milióny osôb naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc;

B.  keďže okrem toho je podľa odhadov 1,7 milióna detí postihnutých vysídlením, úmrtím jedného alebo oboch rodičov alebo zničením svojho domu či školy; keďže siroty sú vystavené zvýšenému riziku vyhladovania, chorôb, zneužívania, zanedbávania a obchodovania s ľuďmi; keďže nepálska polícia nahlásila prípady skupín detí odvedených dospelými osobami, s ktorými nemajú nijaký vzťah; keďže bol vyhlásený zákaz cestovania pre maloletých bez sprievodu a boli pozastavené medzinárodné adopcie;

C.  keďže toto zemetrasenie okrem hrozných strát na životoch a vysokého počtu zranených vážne poškodilo kultúrne, náboženské a historické dedičstvo krajiny vrátane štyroch zo siedmich lokalít svetového dedičstva a tisícok pamiatok, chrámov a kláštorov, čo je úderom pre národnú identitu krajiny a postihuje nenahraditeľné zdroje príjmov;

D.  keďže bolo nahlásených viac ako 500 veľkých zosuvov suchej pôdy v horských regiónoch, ktoré v mnohých prípadoch bránia toku riek a vzniká riziko záplav alebo povodní spôsobených vyliatím ľadovcových jazier; keďže riziko ďalších zosuvov pôdy, záplav a vyliatia jazier je veľmi vysoké vzhľadom na prichádzajúce obdobie monzúnov;

E.  keďže existujú vážne obavy z rizika prepuknutia prenosných ochorení, najmä v preľudnených oblastiach a v oblastiach, kde sú narušené systémy vody, sanitácie a hygieny;

F.  keďže čoskoro sa očakáva príchod monzúnových dažďov, ktoré výrazne ovplyvnia úsilie o odstraňovanie následkov, predovšetkým vo vzdialenejších oblastiach;

G.  keďže OSN odhaduje, že 1,4 milióna osôb potrebuje potravinovú pomoc z dôvodu vážneho narušenia živobytia založeného na poľnohospodárstve; keďže obdobie výsadby začína tento mesiac a odhaduje sa, že 236 000 ľudí potrebuje poľnohospodárske vstupy vrátane semien ryže a zeleniny, a keďže táto situácia je ešte sťažená výraznými stratami na stavoch dobytka; keďže poľnohospodári, ktorí premeškajú tohtoročné obdobie výsadby, nebudú môcť zberať úrodu až do konca roka 2016;

H.  keďže komisár Stylianides navštívil postihnuté oblasti spolu so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Valerie Amosovou od 30. apríla do 2. mája 2015;

I.  keďže EÚ a jej členské štáty poskytli v reakcii na túto situáciu významnú finančnú pomoc, pričom okamžite uvoľnili 6 miliónov EUR na naliehavé potreby a celkové doterajšie výdavky zo strany Komisie predstavujú 22,6 milióna EUR okrem poskytnutia predmetov núdzovej pomoci a pátracích a záchranných tímov prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

J.  keďže však humanitárny koordinátor OSN 4. júna 2015 uviedol, že medzinárodné financovanie na podporu Nepálu je naďalej neuspokojivé a že OSN získala z celkovej prisľúbenej sumy 422 miliónov EUR iba sumu 120 miliónov USD;

K.  keďže nedávno otvorené stredisko pre zmierňovanie následkov katastrof a priestor zabezpečovania humanitárnej pomoci, ktoré poskytli prídely potravín pre 200 000 ľudí počas dvoch týždňov a sú takisto podporované z prostriedkov EÚ, úspešne fungujú a sú dobrými príkladmi smerovania, ktorým sa vláda uberala v období pred zemetrasením;

L.  keďže napriek tomu, že úsiliu o núdzovú pomoc bránila obmedzená a poškodená infraštruktúra, susediace krajiny zriadili dodávateľské trasy, a to najmä India prostredníctvom svojej „Operácie priateľstvo“;

M.  keďže problémy, hoci už čiastočne vyriešené, stále pretrvávajú, pokiaľ ide o zdĺhavé colné postupy pre dodávky humanitárnej pomoci zaslané do Nepálu oficiálnymi a súkromnými darcami; keďže platnosť 30-dňového odpustenia dovozného cla uplynula a nahradil ho zoznam položiek úplne alebo čiastočne oslobodených od daní z dovozu, v dôsledku čoho sa dovozné clo v súčasnosti vyberá v súvislosti s niektorými položkami núdzovej pomoci;

N.  keďže tisíckam ľudí, ktorí potrebujú pomoc po zemetraseniach, hrozí, že budú ponechaní, aby sa o seba postarali sami, zatiaľ čo existujú znepokojujúce signály, že diskriminácia z dôvodu pohlavia a príslušnosti ku kaste a etnická diskriminácia bránia úsiliu o poskytovanie pomoci; keďže viac než polovica dalitskej komunity v krajine ešte stále čaká na prístrešia a prídely potravín;

O.  keďže podľa odhadov nepálskeho ministerstva financií predstavujú náklady na rekonštrukciu približne 10 miliárd USD, čo je polovica ročného HDP krajiny;

P.  keďže nepálska vláda oznámila, že 25. júna 2015 usporiada v Káthmandu medzinárodnú konferenciu s cieľom mobilizovať medzinárodnú finančnú podporu na rekonštrukciu a obnovu krajiny;

Q.  keďže Nepál, ktorý je jednou z najchudobnejších krajín sveta, sa len prednedávnom pomaly vymanil z 10-ročnej občianskej vojny; keďže však vláda v uplynulých rokoch vyvinula úsilie s cieľom pripraviť krajinu na očakávané veľké zemetrasenie;

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým tým, ktorí sú postihnutí toto hroznou tragédiou, vrátane rodín vyše 8 800 ľudí, ktorí prišli o život v Nepále, Indii, Číne a Bangladéši;

2.  oceňuje úsilie nepálskych inštitúcií a spoločnosti v období po zemetraseniach;

3.  víta pohotovú pomoc, ktorú Nepálu poskytla Komisia a členské štáty, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej pomáhalo vláde Nepálu prostredníctvom krátkodobej humanitárnej podpory a dlhodobého úsilia o rekonštrukciu a obnovu s osobitným zameraním na odvetvie poľnohospodárstva a ťažko prístupné oblasti a aby plnilo svoje prísľuby;

4.  zdôrazňuje význam pohotovostnej zdravotnej starostlivosti a opatrení zameraných na predchádzanie vypuknutiu prenosných ochorení; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali revitalizáciu zdravotníckych zariadení a služieb v krajine, najmä v odľahlých oblastiach, okrem iného poskytovaním zdravotníckych stanov a vybavenia pre poškodené alebo zničené zdravotnícke zariadenia;

5.  vyzýva nepálsku vládu a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, aby sa deti, ktoré boli odlúčené od svojich rodín, do nich čo najskôr vrátili, a aby sa pri humanitárnych zásahoch zameriavali práve na ne; ďalej žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala mimoriadne zraniteľnej situácii detí, a to aj mnohým prípadom podvýživy a rizikám zneužívania a obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa deti vrátili do škôl;

6.  je znepokojený správami o zneužívaní a obťažovaní žien a detí v provizórnych táboroch a vyzýva nepálsku vládu, aby prijala dodatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zraniteľných osôb a rýchle vyšetrenie takýchto správ;

7.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomáhalo vláde Nepálu pri záchrane a obnove poškodeného kultúrneho, náboženského a historického dedičstva;

8.  zdôrazňuje, že podľa odhadu OSN je ďalších 298,2 milióna USD naliehavo potrebných na poskytovanie humanitárnej pomoci, najmä vzhľadom na blížiace sa obdobie monzúnových dažďov, a požaduje obnovenie celosvetového úsilia o splnenie týchto naliehavých potrieb financovania;

9.  naliehavo vyzýva nepálsku vládu, aby vyriešila zostávajúce problémy s colnými postupmi pre dodávky humanitárnej pomoci, zrušila všetky tzv. dane na položky núdzovej pomoci, ktoré miestna polícia na hraniciach Nepálu vyberá v súvislosti s dodávkami humanitárnej pomoci, a aby spolupracovala s agentúrami poskytujúcimi pomoc s cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc rýchlo dostala na miesta, kde je potrebná;

10.  vyjadruje znepokojenie nad správami o diskriminácii pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci a vyzýva vládu Nepálu, aby zabezpečila, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na to, kto sú tieto osoby a odkiaľ pomoc pochádza; okrem toho vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby sa touto problematikou zaoberala na najvyššej možnej politickej úrovni v rámci svojich kontaktov s Nepálom;

11.  chváli vlády v tomto regióne, najmä vládu Indie, za pomoc pri poskytovaní medzinárodnej pomoci; vyzýva Komisiu, členské štáty a medzinárodné zainteresované strany, aby pokračovali v spolupráci s vládou Nepálu a ostatnými vládami v regióne v súvislosti s otázkou zlepšovania pripravenosti na prírodné katastrofy a odolnosti voči nim, a to aj pokiaľ ide o stavebné normy, infraštruktúru a núdzové plány; zdôrazňuje, že národný plán rekonštrukcie a obnovy by sa mal zaoberať aj ďalšími kľúčovými otázkami vrátane boja proti chudobe, ochrany životného prostredia a zmeny klímy;

12.  zdôrazňuje, že Nepál ako krajina po skončení konfliktu potrebuje ďalšie vnútroštátne úsilie a medzinárodnú podporu pri svojom prechode k demokracii; vyzýva politické sily Nepálu, aby spolupracovali v duchu konštruktívnej spolupráce a hľadania kompromisov s cieľom prijať novú, demokratickú a inkluzívnu ústavu, ktorá naplní očakávania nepálskeho ľudu a bude míľnikom v mierovom procese a významným príspevkom k rýchlej a úspešnej obnove po katastrofách; v tejto súvislosti víta dohodu, ktorú 8. júna 2015 dosiahli hlavné politické strany Nepálu;

13.  zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité zorganizovať dlho odkladané miestne voľby, keďže úspešné úsilia o obnovu budú závisieť od administratívnych kapacít miestnych orgánov;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a ústavodarnému zhromaždeniu Nepálu, vládam a parlamentom Zoskupenia južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia