Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0548/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0233

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 76k
Torsdag den 11. juni 2015 - Strasbourg
De seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA
P8_TA(2015)0233RC-B8-0548/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2015 om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (2015/2730(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2014)0038),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2011 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(2),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 11. juli 2007 om idræt (COM(2007)0391),

–  der henviser til den resolution, der blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. maj 2014, om EU-arbejdsplanen for sport (2014-2017),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om aftalt spil og korruption i sport(3),

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 23. april 2015 om reformen af fodboldsportens styrende organer,

–  der henviser til det nye sportsprogram inden for rammerne af Erasmus+, navnlig dets målsætning om at håndtere grænseoverskridende trusler mod sportens integritet, såsom doping, aftalt spil og vold samt alle former for intolerance og forskelsbehandling, og at fremme og støtte gode ledelsesstrukturer inden for sport,

–  der henviser til "Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse",

–  der henviser til artikel 2 i FIFA's vedtægt, der fastsætter, at målene for FIFA bl.a. er: "at fremme integritet, etik og fairplay med henblik på at forhindre alle metoder og former for praksis, som f.eks. korruption, doping eller manipulation af kampe, der kan bringe integriteten af kampe, turneringer, spillere, officials eller medlemmer i fare eller give anledning til misbrug af fodboldforbundet",

–  der henviser til Michael Garcias rapport om den kontroversielle tildeling af VM-værtskabet i 2018 og 2022, som FIFA gav tilsagn om at offentliggøre i december 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at 14 FIFA-officials, herunder FIFA's vicepræsident, blev anholdt den 27. maj 2015 af de schweiziske myndigheder i Zürich; der henviser til, at anholdelserne blev foretaget efter anmodning fra USA's justitsministerium på grund af anklager om hvidvaskning af penge, pengeafpresning, bedrageri og bestikkelse for mere end 150 mio. USD;

B.  der henviser til, at de schweiziske og amerikanske myndigheder ligeledes har indledt en særskilt strafferetlig efterforskning af, hvordan VM i fodbold 2018 og 2022 blev tildelt henholdsvis Rusland og Qatar;

C.  der henviser til, at FIFA i mange år har fungeret som en uigennemsigtig og notorisk korrupt organisation, der ikke skal stå til ansvar; der henviser til, at de seneste anholdelser bekræfter, at bedrageriet og korruptionen i FIFA er systemisk, udbredt og kontinuerlig og ikke isolerede tilfælde af dårlig opførsel, som hævdet af den tidligere FIFA-præsident Joseph Blatter;

D.  der henviser til, at Joseph Blatter, til trods for anholdelserne af FIFA-cheferne og anklagerne imod dem, der har kastet hele organisationen ud i en krise, den 29. maj 2015 blev genvalgt til en femte periode som FIFA-præsident; der henviser til, at FIFA's genvalg af Joseph Blatter som præsident og beslutningen om ikke at offentliggøre resultaterne af Garcia-rapporten om udvælgelsen af Rusland og Qatar som værter for henholdsvis VM i fodbold i 2018 og 2022 har vist, at FIFA har handlet på en uforsvarlig og uansvarlig måde og har været uvillig til at reformere sig selv og indføre de ændringer, der er nødvendige for at forbedre den internationale fodbolds styrende organer;

E.  der henviser til, at Joseph Blatters tilbagetræden og anholdelserne af FIFA-officials har banet vejen for, at der kan gennemføres radikale reformer af FIFA's strukturer og praksis for at forbedre FIFA's styreform og bekæmpe korruption i organisationen, hvilket skal ske så hurtigt som muligt;

F.  der henviser til, at idrætsorganisationers integritet er af stor betydning, eftersom sport for både professionelle og amatører spiller en central rolle med hensyn til at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og solidaritet på globalt plan, skaber sundhedsmæssige og økonomiske fordele for samfundet og spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremhæve grundlæggende pædagogiske og kulturelle værdier og fremme social inklusion;

G.  der henviser til, at Tibor Navracsics, kommissæren med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, i sin erklæring af 3. juni 2015 fordømte den seneste udvikling inden for FIFA og opfordrede til "genoprettelse af tilliden og til indførelse af et solidt system for god ledelsesstruktur i FIFA";

H.  der henviser til, at Kommissionen og Rådet har anerkendt behovet for et partnerskab mellem fodboldsportens styrende organer og de offentlige myndigheder med henblik på en god ledelsesstruktur inden for fodboldsporten, der respekterer professionel sports selvregulerende natur, og som har ført til den strukturerede dialog om sport;

I.  der henviser til, at gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati, med andre ord gode ledelsesstrukturer, inden for idrætsorganisationer er forudsætninger for en sådan selvreguleringsordning og for, at sportsbevægelsen effektivt og strukturelt kan forebygge og bekæmpe bedrageri og korruption inden for sportsverdenen;

J.  der henviser til, at Parlamentet tidligere har opfordret fodboldens styrende organer til at sikre mere demokrati, gennemsigtighed, legitimitet og ansvarlighed (dvs. finansiel revision foretaget af en uafhængig revisionsmyndighed) og gode ledelsesstrukturer og har anmodet Kommissionen om at udarbejde nærmere anvisninger for, hvordan legitim og hensigtsmæssig selvregulering kan støttes;

K.  der henviser til, at korruption kan fortsætte med at undergrave tilliden til sportsinstitutionerne og true sportens integritet som helhed, hvis problemet ikke løses hurtigt og korrekt;

L.  der henviser til, at bekæmpelse af korruption er et af de prioriterede mål i Stockholmprogrammet, der fungerer som rettesnor for Kommissionens tiltag inden for retlige og indre anliggender;

M.  der henviser til, at sport ligeledes udgør en stor og hastigt voksende sektor i EU's økonomi og yder et vigtigt bidrag til vækst og jobskabelse med merværdiskabende og beskæftigelsesmæssige virkninger, som overstiger de gennemsnitlige vækstrater;

1.  fordømmer den systemiske og frastødende korruption, der er blevet afsløret i FIFA, og gør opmærksom på, at disse anklager langtfra kom som nogen overraskelse;

2.  opfordrer idrætsorganisationer, medlemsstaterne og EU til at samarbejde fuldt ud med igangværende og fremtidige efterforskninger af anklager om korrupte praksisser inden for FIFA;

3.  understreger den store betydning af de schweiziske og amerikanske retlige myndigheders efterforskning af afgørelserne truffet af FIFA's bestyrelse om at tildele værtskabet for VM i 1998, 2010, 2018 og 2022 til henholdsvis Frankrig, Sydafrika, Rusland og Qatar;

4.  fremhæver vigtigheden af at sikre, at den opfølgende undersøgelse vedrørende tidligere korruptionspraksisser inden for FIFA bl.a. indebærer - såfremt det er berettiget - at alle officials, der har været indblandet i finansielle uregelmæssigheder, fjernes, og at afgørelserne knyttet til korrupte eller kriminelle aktiviteter gennemgås; opfordrer EU til nøje at overvåge denne proces og til at sikre de nødvendige betingelser for en upartisk ekstern undersøgelse; glæder sig over erklæringen fra formanden for FIFA's komité for revision og efterlevelse om, at tildelingen af værtskabet for VM i 2018 og 2022 kan ugyldiggøres, såfremt der fremkommer dokumentation om, at tildelingen udelukkende blev gennemført som følge af korruptionsaktiviteter;

5.  fordømmer, at FIFA ikke offentliggjorde hele Garcia-rapporten, hvilket forbundet gav tilsagn om i december 2014, men hidtil ikke har gjort alvor af, og opfordrer FIFA til omgående at offentliggøre den;

6.  minder om betydningen af at have klare og gennemsigtige regler for tildelingen af værtskabet for VM, og af at sikre, at der oprettes passende informations- og overvågningsmekanismer med henblik på at sikre, at denne procedure garanterer lighed mellem de bydende lande, og at en endelig beslutning udelukkende er baseret på projekternes værdi;

7.  opfordrer alle internationale idrætsorganisationer til at sikre, at ethvert land, der byder på værtskabet for en vigtig sportsbegivenhed, forpligter sig til at overholde internationale standarder med hensyn til grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle aktiviteter, der har relation til tilrettelæggelsen og afholdelsen af den pågældende sportsbegivenhed;

8.  udtrykker bekymring over situationen for vandrende arbejdstagere i Qatar, der opbygger infrastruktur for FIFA's VM i fodbold i 2022, bl.a.: kafala-systemet, der indebærer tvangsarbejde og farlige arbejdsforhold, hvor arbejdstagerne tvinges til at arbejde i ekstrem varme seks dage om ugen og til at leve i overbefolkede og usle arbejdslejre; opfordrer Qatar til at ratificere, lovgive om og håndhæve grundlæggende arbejdstagerrettigheder og FN's internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

9.  understreger, at korruption og hvidvaskning af penge hænger uløseligt sammen, og at en lang række medlemsstater har været berørt af aftalt spil og anden økonomisk kriminalitet, som ofte er knyttet til kriminelle organisationer, der opererer internationalt;

10.  udtrykker sin anerkendelse af den undersøgende journalistik, der gav anledning til mistankerne om korruption inden for FIFA og i tildelingen af VM-værtskab; tilskynder i denne forbindelse alle idrætsorganisationer til at fastlægge et effektivt regelsæt med henblik på at opmuntre og beskytte informanter;

11.  udtrykker, hvad der længe har været dets synspunkt, at korruptionen inden for FIFA er udbredt, systemisk og rodfæstet, og mener, at forbundet i alvorlig grad har skadet fodboldsportens integritet på verdensplan og har haft katastrofale virkninger fra de øverste beslutningstagende lag inden for professionel fodbold til amatørklubberne på græsrodsplan;

12.  understreger på det kraftigste, at fodbold, der er verdens mest populære sport, ikke må få et blakket ry på grund af denne korruptionskultur, og at den bør beskyttes mod snarere end stigmatiseres af den nuværende udvikling inden for FIFA;

13.  gentager, at fodbold og sport generelt har en dybtgående positiv indvirkning på millioner af borgeres daglige liv og navnlig i forhold til unge;

14.  glæder sig over, at Joseph Blatter er trådt tilbage fra posten som FIFA's præsident, og at der i øjeblikket foregår strafferetlig efterforskning; opfordrer indtrængende FIFA's bestyrelse til at gennemføre strukturelle reformer med henblik på at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed og til at garantere åbne, afbalancerede og demokratiske beslutningsprocesser inden for FIFA, herunder i forbindelse med valget af den nye præsident, og en nultolerancepolitik over for korruption inden for sport;

15.  udtrykker imidlertid dyb bekymring over, at genoprettelsen af FIFA's troværdighed som fodboldens styrende organ, og at de presserende reformer, der kræves, ikke for alvor kan påbegyndes, indtil der udpeges et nyt lederskab, hvilket ifølge FIFA's vedtægt måske ikke vil ske før om ni måneder; opfordrer følgelig FIFA til på en gennemsigtig og inklusiv måde at udpege en passende midlertidig leder til at erstatte Joseph Blatter så hurtigt som muligt;

16.  minder om, at gode ledelsesstrukturer inden for sporten er en forudsætning for idrætsorganisationernes selvstyre og selvregulering i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati, og understreger behovet for en nultolerancepolitik over for korruption inden for sport; understreger behovet for passende repræsentation af alle relevante aktører i beslutningsprocessen og bemærker, at der kan vedtages bedste praksis fra andre idrætsorganisationer;

17.  opfordrer FIFA til at give betingelsesløst tilsagn om at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af fortidige og nuværende beslutninger og til fuldstændig gennemsigtighed i det videre forløb, bl.a. med hensyn til aflønningen af bestyrelsen og den øverste ledelse, i den hensigt at etablere interne selvregulerende procedurer og effektive mekanismer til afdækning, efterforskning og sanktioner;

18.  mener, at denne revision bør omfatte FIFA's vedtægter, struktur, kodeks samt operationelle politikker og praksisser, indførelsen af tidsbegrænsede hverv og et krav om uafhængig fornøden omhu hos medlemmer af bestyrelsen, herunder præsidenten, og en ekstern og fuldt uafhængig revision, der evaluerer pålideligheden af dets årsregnskaber;

19.  opfordrer indtrængende FIFA til at indføre strenge etiske standarder og en adfærdskodeks for sin ledelse og bestyrelse, som skal overvåges af et uafhængigt tilsynsorgan;

20.  opfordrer alle sportens styrende organer til at forpligte sig til at anvende gode ledelsespraksisser og øge gennemsigtigheden for at reducere risikoen for at blive ofre for korruption; opfordrer i denne henseende til bedre overholdelse af ligestilling mellem kønnene ved udpegelsen af medlemmerne af bestyrelserne og direktionerne i alle organisationer, navnlig for at minde om, at sport, og især fodbold, ikke kun er forbeholdt mænd; mener, at åbning vil betyde en øget gennemsigtighed;

21.  opfordrer alle sponsorer og radio- og tv-selskaber, der har indgået kontrakter, til at kræve og støtte en reformproces inden for FIFA ved hjælp af offentlige udtalelser mod korruption i sporten og til at følge op på deres ord med konstant pres;

22.  anmoder UEFA og de nationale fodboldforbund om at intensivere deres bestræbelser på at presse på for at gennemføre grundlæggende reformer inden for FIFA, navnlig henstillingerne i denne beslutning, både direkte og gennem deres repræsentanter i FIFA's bestyrelse og nationale fodboldforbund inden udgangen af 2016;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke og opprioritere arbejdet og tiltag vedrørende god ledelsespraksis i EU's arbejdsplan for sport og til at sikre, at de nationale idrætssammenslutninger inddrages fuldt ud i tiltag, der tager sigte på bedre styring på europæisk og internationalt plan;

24.  opfordrer Kommissionen til i samordning med medlemsstaterne og i samarbejde med Interpol, Europol og Eurojust at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder effektiv håndhævelse, for at imødegå alle eventuelle tegn på korruption i FIFA og de nationale fodboldforbund på EU's område og til at udvide det europæiske retshåndhævelsessamarbejde gennem fælles efterforskningshold og samarbejde mellem anklagemyndigheder;

25.  understreger, i betragtning af at korruption inden for sport er et grænseoverskridende fænomen, at bekæmpelsen heraf nødvendiggør et mere effektivt samarbejde blandt alle relevante aktører, herunder offentlige myndigheder, de retshåndhævende myndigheder, sportsindustrien, sportsudøvere og tilhængere, samtidig med at der også bør lægges vægt på uddannelses- og forebyggelsesforanstaltninger på dette område;

26.  glæder sig over det nye sportsprogram inden for rammerne af Erasmus+, der støtter tværnationale uddannelsesprojekter, som håndterer grænseoverskridende trusler mod sportens integritet og etik, såsom doping, aftalt spil og vold samt alle former for intolerance og forskelsbehandling, og har til formål at fremme og støtte gode ledelsesstrukturer inden for sport;

27.  opfordrer medlemsstaterne og idrætsorganisationerne til i passende grad at oplyse og uddanne sportsudøvere og forbrugere allerede i en ung alder og på alle niveauer, både amatører og professionelle; opfordrer idrætsorganisationerne til at iværksætte og videreføre omfattende forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, som omfatter klare forpligtelser for klubber, ligaer og forbund, navnlig med hensyn til mindreårige;

28.  glæder sig over den nylige aftale om det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og støtter den proaktive anvendelse af alle midler, der er fastlagt i denne nye lovgivning, med henblik på at løse dette problem; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at overvåge lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at den er tilstrækkelig til at bekæmpe korruption inden for sport og sikre kontrol med EU-registrerede idrætsorganisationers styrende organer og deres officials;

29.  insisterer på, at bekæmpelsen af korruption i forbindelse med ledelsen af FIFA også ledsages af klare forpligtelser og foranstaltninger fra FIFA's, EU's, medlemsstaternes og andre relevante aktørers side mod andre former for kriminalitet, der påvirker idrætsorganisationer, navnlig aftalt spil, som ofte er knyttet til organiserede kriminelle grupper, der opererer internationalt;

30.  understreger behovet for, at alle fremtidige reformer inden for professionel sport, navnlig fodbold, omfatter væsentlige bestemmelser om beskyttelse af sportsudøveres, træneres og holds rettigheder; understreger i den forbindelse betydningen af at sætte ind over for tredjepartsejerskab af spillere inden for europæisk sport;

31.  tilslutter sig opfordringen til en New FIFA Now-kampagne til etablering af en uafhængig, ikke-statslig FIFA-reformkommission, der skal høre under en uafhængig, international myndighed;

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), de nationale fodboldforbund, Den Europæiske Ligaforening (EPFL), Den Europæiske Klubsammenslutning (ECA) og den internationale sammenslutning af professionelle fodboldspillere (FIFPro).

(1) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.
(2) EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 46.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0098.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik