Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0009(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0139/2015

Indgivne tekster :

A8-0139/2015

Forhandlinger :

PV 24/06/2015 - 19
CRE 24/06/2015 - 19

Afstemninger :

PV 24/06/2015 - 23.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0236

Vedtagne tekster
PDF 260kWORD 75k
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I
P8_TA(2015)0236A8-0139/2015
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. juni 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172, 173, 175, stk. 3, og artikel 182, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0007/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalgets fælles udvalgsmøder i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0139/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der er vedføjet denne beslutning som bilag, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3.  noterer sig Kommissionens erklæringer, der er vedføjet denne beslutning som bilag, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Udtalelse af 19. marts 2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 16. april 2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. juni 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer
P8_TC1-COD(2015)0009

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/1017).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

1.  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om fordelingen af budgettet for Horisont 2020

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at følgende budgetposter ikke skal bidrage til finansieringen af EFSI: "Styrkelse af frontlinjeforskningen – Det Europæiske Forskningsråd", "Marie Sklodowska-Curie-aktiviteter" og "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen". Det resterende beløb, der hidrører fra den yderligere anvendelse af margenen i forhold til Kommissionens forslag, vil blive genindsat på de andre Horisont 2020-budgetposter proportionelt med de af Kommissionen foreslåede nedsættelser. Den vejledende fordeling er fastsat i Bilag I til EFSI-forordningen."

2.  Erklæring fra Kommissionen vedrørende budgetforslaget for 2016

"Kommissionen vil analysere de potentielle virkninger af bidragene til EFSI fra de forskellige Horisont 2020-budgetposter på den effektive gennemførelse af de respektive programmer og vil, hvis det er relevant, foreslå en ændringsskrivelse til forslaget til Unionens almindelige budget for 2016 med henblik på at foretage en tilpasning af fordelingen af Horisont 2020-budgetposterne."

3.  Erklæring fra Kommissionen om dens vurdering af enkeltstående bidrag inden for rammerne af EFSI-initiativet med henblik på gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten

"Med forbehold af Rådets beføjelser i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten bør enkeltstående bidrag fra medlemsstater - enten fra en medlemsstat eller fra nationale erhvervsfremmende banker, der er klassificeret i sektoren for offentlig forvaltning, eller som handler på vegne af en medlemsstat - til EFSI eller tematiske eller tværnationale investeringsplatforme, der er oprettet for gennemførelsen af investeringsplanen, i princippet betragtes som engangsforanstaltninger i den i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 anvendte betydning."

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik