Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0009(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0139/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2015

Συζήτηση :

PV 24/06/2015 - 19
CRE 24/06/2015 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 412kWORD 91k
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
P8_TA(2015)0236A8-0139/2015
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 172 και 173, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0007/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Ιουνίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0139/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στην σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Γνώμη της 19ης Μαρτίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 16ης Απριλίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Ιουνίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
P8_TC1-COD(2015)0009

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατανομή για το «Ορίζων 2020»

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού δεν θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ: «Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας», «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» και «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Το υπόλοιπο ποσό που απομένει από την πρόσθετη χρήση του περιθωρίου σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θα επανεγγραφεί στις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 2020» αναλογικά προς τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή. Η ενδεικτική κατανομή καθορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΤΣΕ.»

2.  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016

«Η Επιτροπή θα αναλύσει τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των αντίστοιχων προγραμμάτων οι συνεισφορές στο ΕΤΣΕ από διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» και θα προτείνει, αν είναι σκόπιμο, διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, για την προσαρμογή της κατανομής μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020».»

3.  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ για τον σκοπό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

«Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, ή θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου.»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου