Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0009(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0139/2015

Predkladané texty :

A8-0139/2015

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 19
CRE 24/06/2015 - 19

Hlasovanie :

PV 24/06/2015 - 23.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0236

Prijaté texty
PDF 346kWORD 89k
Streda, 24. júna 2015 - Brusel
Európsky fond pre strategické investície ***I
P8_TA(2015)0236A8-0139/2015
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. júna 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 172 a 173, článok 175 tretí odsek a článok 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0007/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 9. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre ústavné veci (A8-0139/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko z 19. marca 2015 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Stanovisko zo 16. apríla 2015 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. júna 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície
P8_TC1-COD(2015)0009

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/1017.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

1.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k členeniu programu Horizont 2020

„Európsky parlament, Rada a Komisia sa zhodujú v tom, že tieto rozpočtové riadky neprispejú k financovaniu EFSI: „Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum“, „akcie Marie Skłodowskej-Curie“ a „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“. Zostávajúca suma, ktorá pochádza z dodatočného využitia rezerv v porovnaní s návrhom Komisie, sa vráti do iných rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 pomerne k zníženiam, ktoré navrhuje Komisia. Orientačné rozdelenie sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu o EFSI.“

2.  Vyhlásenie Komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016

„Komisia bude analyzovať možný dopad príspevkov do EFSI z rôznych rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 na účinné vykonávanie príslušných programov a ak to bude vhodné, navrhne opravný list k návrhu všeobecného rozpočtu Únie na rok 2016, aby upravila členenie rozpočtových riadkov programu Horizont 2020.“

3.  Vyhlásenie Komisie k jej preskúmaniu jednorazových príspevkov v súvislosti s iniciatívou EFSI na účely vykonávania Paktu stability a rastu

„Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Rady v rámci vykonávania Paktu stability a rastu, jednorazové príspevky členských štátov, buď od členského štátu alebo od národných podporných bánk, ktoré sú klasifikované v rámci verejnej správy alebo konajú v mene členského štátu, do EFSI alebo tematických investičných platforiem alebo investičných platforiem za účasti viacerých krajín zriadených na účely realizácie investičného plánu sa v zásade považujú za jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia