Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2076(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0185/2015

Indgivne tekster :

A8-0185/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/06/2015 - 23.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0237

Vedtagne tekster
PDF 270kWORD 76k
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 24. juni 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/000 TA 2015 – Teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0185/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF i 2015 er på 150 mio. EUR (2011-priser), og der henviser til, at ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen, kan 0,5 % af dette beløb (dvs. 811 825 EUR i 2015) stilles til rådighed til teknisk støtte på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings‑ og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E.  der henviser til, at Parlamentet hyppigt har understreget nødvendigheden af at gøre Globaliseringsfonden mere synlig som et EU-instrument for solidaritet med afskedigede arbejdstagere;

F.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 630 000 EUR svarer til ca. 0,39 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2015;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk støtte i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, navnlig i relation til bestemmelserne i den nye EGF-forordning; støtter derfor finansieringen af ekspertgruppen af EGF-kontaktpersoner og netværksseminarier om implementeringen af EGF;

3.  understreger, at et centralt formål med disse møder bør være at analysere den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) og indgående drøfte henstillingerne heri; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en fuldstændig analyse og betænkning om de allerede gennemførte EGF-midler;

4.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger samt bedre tilbagemelding;

5.  bemærker, at processen med hensyn til at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014) har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger fra EGF-budgettet fortsat vil være forholdsvis høje i de næste to eller tre år, indtil integrationsprocessen er afsluttet;

6.  anmoder Kommissionen om at redegøre for integrationen i SFC 2014 fra begyndelsen i 2011 og frem til 2014;

7.  anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne fokuserer deres netværksaktiviteter, navnlig vedrørende følgende:

   a. forbedring af overvågningen og evalueringen af virkningerne af støtten fra EGF på individuelle deltagere på følgende måder:
   budgettet for overvågning og evaluering bør anvendes til at vurdere de langsigtede virkninger for EGF-modtagere
   EGF-ansøgningsskemaet og modellen for den endelige rapport om gennemførelsen af et bidrag fra EGF bør klart angive EGF-koordinatorens og medlemsstatens forpligtelse til at tilvejebringe data om støttemodtagernes beskæftigelsesresultater tolv måneder efter foranstaltningernes gennemførelse samt om beskæftigelsen i de sidste 12 måneder efter gennemførelsen af EGF på det berørte område med henblik på at få et bedre overblik over EGF’s indvirkning
   mere detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der er tilgængelige for de enkelte deltagere, bør registreres og meddeles klart med henblik på at foretage en mere entydig cost-benefit-analyse af de forskellige foranstaltninger
   godkendelsen af slutrapporter og den endelige afslutning af en sag bør kobles sammen med leveringen af fuldstændige oplysninger om modtagerresultatet (på et aggregeret niveau); oplysningerne om støttemodtagerresultater har tidligere været ufuldstændige
   b. yderligere strømlining af ansøgningsproceduren på følgende måder:
   på nationalt plan bør man tilskynde til, at processen med tilvejebringelse af støtte til afskedigede arbejdstagere indledes, uden at man afventer godkendelsen af ansøgningen
   når dette ikke er muligt, bør Kommissionen og medlemsstaterne overveje at beregne EGF-implementeringsperioden fra datoen for ansøgningens godkendelse, hvilket vil gøre det muligt at udnytte den fulde finansieringsperiode på 24 måneder
   c. skabe større fleksibilitet i leveringsperioden på følgende måder:
   Kommissionen bør indføre større fleksibilitet for medlemsstaterne til at træffe supplerende foranstaltninger, da der opstår nye muligheder/behov i leveringsperioden ud over de foranstaltninger, der beskrives i ansøgningsformularen
   den referenceperiode, der kræves for at medregne afskedigelser med henblik på EGF-ansøgningen, opfattes som en spændetrøje, der påvirker målet om solidaritet og en vellykket gennemførelse af EGF-støtten, hvorfor denne periode kunne revideres for at skabe større fleksibilitet i form af et tillæg til ansøgningsskemaet, hvor det kan påvises, at afskedigelserne skyldes de samme grunde og er knyttet til de afskedigelser, der beskrives i ansøgningen;

8.  anbefaler, at Kommissionen vurderer årsagerne til, at visse projekter er blevet forsinkede med hensyn til godkendelse og gennemførelse, og offentliggør sine anbefalinger;

9.  understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed omkring EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af de aktioner, der finansieres af EGF, med henblik på støttemodtagerne, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

10.  bemærker, at omkostningerne til informationsaktiviteter fortsat er blevet reduceret væsentligt i 2015; mener, at dette ikke bør have en skadelig indvirkning på produktionen og en tilstrækkelig uddeling af informationsmateriale og den nødvendige vejledning;

11.  understreger behovet for at øge kontakten mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder navnlig arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; påpeger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

12.  understreger, at det er nødvendigt at udvide adgangen til EGF-støtte til unge under 25 år, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET) i et antal svarende til de arbejdstagere, der modtager støtte i regioner med høj ungdomsarbejdsløshed, hvis det fremgår af midtvejsevalueringen, at der er behov for at opretholde denne foranstaltning efter december 2017;

13.  opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppemøder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(5); understreger endvidere betydningen af en øget kontakt mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

14.  opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(6);

15.  anmoder medlemsstaterne og de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde mobiliseringen af EGF; bemærker i denne forbindelse, at Parlamentet vil udarbejde en initiativbetænkning baseret på Kommissionens evaluering, for at gøre status over, hvordan den nye EGF-forordning og de behandlede sager har fungeret; bemærker, at Kommissionen, i fortsættelse af Parlamentets anmodning om at sikre, at EGF virkelig bliver et instrument til intervention i hastende tilfælde, og for at fremskynde frigivelsen af tilskud, har indført en forbedret procedure, der sigter mod at forelægge Parlamentet og Rådet Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, sammen med forslaget om at mobilisere EGF; glæder sig over den betydelige fremskyndelse af undersøgelsen og godkendelsen af ansøgningerne, der er indført med den nye EGF-forordning;

16.  understreger, at den midtvejsevaluering, der skal iværksættes i 2015, også bør tage hensyn til de langsigtede virkninger af krisen og globaliseringen for små og mellemstore virksomheder og derfor vurdere muligheden for at sænke det i artikel 4 i EGF-forordningen fastsatte kriterium om, at 500 arbejdstagere skal være blevet afskediget, således som Europa-Parlamentet har foreslået i sin beslutning af 17. september 2014;

17.  anmoder medlemsstaterne om klarere at fremhæve EGF-sagernes additionalitet, om at skabe mere klare links til andre fonde og om at overveje, hvordan EGF mest hensigtsmæssigt kan skabe merværdi og forhindre en forskydning af problemerne;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0016.
(5) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2015/000 TA 2015 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/1179).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik