Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2076(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0185/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0185/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0237

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 425kWORD 98k
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός EGF),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013)(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 -Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0185/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ το 2015 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5% του ποσού αυτού (δηλ. 811 825 EUR το 2015) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου αλληλεγγύης προς τους απολυθέντες εργαζόμενους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 630 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,39% του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2015·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ·

3.  τονίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι η ανάλυση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) και η διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ανάλυση και αναφορά με αντικείμενο τους πόρους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), το οποίο επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

5.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το αντίστοιχο κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ θα συνεχίσει να είναι σχετικά υψηλό για τα επόμενα δύο ή τρία έτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στο SFC2014, από τις αρχές του 2011 έως το 2014·

7.  συνιστά να εστιασθούν οι δραστηριότητες δικτύωσης της Επιτροπής και των κρατών μελών κυρίως στους εξής στόχους:

   α) βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει η στήριξη από το ΕΤΠ σε μεμονωμένους συμμετέχοντες με τους εξής τρόπους:
   ο προϋπολογισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στους δικαιούχους του ΕΤΠ·
   στο έντυπο της αίτησης του ΕΤΠ και στο υπόδειγμα για την τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σαφήνεια η υποχρέωση του συντονιστή του ΕΤΠ και του κράτους μέλους να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων στον τομέα της απασχόλησης δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή των μέτρων καθώς και στοιχεία σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες, από την εφαρμογή του ΕΤΠ και μετά στην εκάστοτε περιοχή, ούτως ώστε να σχηματίζεται ευρύτερη εικόνα του αντίκτυπου του ΕΤΠ·
   θα πρέπει επίσης να καταγράφονται και να κοινοποιούνται με σαφήνεια πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στα οποία έχουν πρόσβαση μεμονωμένοι συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ακριβέστερη αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων·
   η έγκριση των τελικών εκθέσεων ελεγχθείσας υπόθεσης και η τελική περάτωση των υποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζονται με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων (σε συγκεντρωτικό επίπεδο). Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων ήταν ελλιπή·
   β) περαιτέρω εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με τους εξής τρόπους:
   σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αρμόδιοι φορείς να ξεκινούν τη διαδικασία παροχής στήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους, χωρίς να περιμένουν να εγκριθεί η αντίστοιχη αίτηση·
   στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα υπολογισμού της περιόδου υλοποίησης του ΕΤΠ από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με τον τρόπο αυτόν θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση ολόκληρης της περιόδου χρηματοδότησης η οποία διαρκεί 24 μήνες·
   γ) μεγαλύτερη ευελιξία κατά την περίοδο υλοποίησης με τους εξής τρόπους:
   η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την έγκριση πρόσθετων μέτρων εφόσον προκύπτουν νέες ευκαιρίες ή ανάγκες κατά την περίοδο υλοποίησης, πέρα από τα μέτρα που περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης·
   η προβλεπόμενη περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό των απολύσεων στο πλαίσιο της αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ λειτουργεί περιοριστικά όσον αφορά τον στόχο της αλληλεγγύης και την επιτυχία της στήριξης από το ΕΤΠ και η περίοδος αυτή θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προκειμένου να προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία, υπό τη μορφή παραρτήματος στο έντυπο της αίτησης το οποίο θα εξηγεί ότι οι απολύσεις οφείλονται στους ίδιους λόγους και συνδέονται με τις απολύσεις που αναφέρονται στην αίτηση·

8.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τους λόγους για τους οποίους στην περίπτωση ορισμένων έργων σημειώθηκε καθυστέρηση της έγκρισης ή της εκτέλεσης και να δημοσιοποιήσει τις συστάσεις της·

9.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10.  παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μειωμένο το 2015 · θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάρτιση και την επαρκή διανομή ενημερωτικού υλικού και των αναγκαίων οδηγιών·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους εταίρους συγκεκριμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερική κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων)·

12.  υπογραμμίζει ότι στις περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πρέπει να διευρυνθεί η πρόσβαση στη στήριξη από το ΕΤΠ ώστε να περιλαμβάνει και νέους έως 25 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε ίσο αριθμό με τους εργαζόμενους που λαμβάνουν στήριξη, εφόσον η ενδιάμεση αξιολόγηση καταδείξει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το μέτρο αυτό και μετά τον Δεκέμβριο του 2017·

13.  καλεί την Επιτροπή να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία της ενίσχυσης των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην υποβολή αιτήσεων προς το ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

14.  ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη βούληση του Κοινοβουλίου να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε απολογισμό της λειτουργίας του νέου κανονισμού ΕΤΠ και των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί· παρατηρεί ότι η βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, έπειτα από αίτημα του Κοινοβουλίου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ λειτουργεί πραγματικά ως μέσο έκτακτης ανάγκης και να επισπευσθεί η διάθεση των κονδυλίων, προβλέπει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ θα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός ΕΤΠ συνεπάγεται σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων·

16.  υπογραμμίζει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής πιο ελαστικών κριτηρίων όσον αφορά τους 500 απολυθέντες εργαζόμενους που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναδεικνύουν την προσθετικότητα των υποθέσεων ΕΤΠ, να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σύνδεσή τους με άλλα κονδύλια, καθώς και να εξετάζουν τους καταλληλότερους τρόπους προκειμένου μέσω του ΕΤΠ να δημιουργείται προστιθέμενη αξία και να αποφεύγεται η μετατόπιση του οφέλους·

18.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0016.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/1179.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου