Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2076(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0185/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0185/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/06/2015 - 23.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0237

Usvojeni tekstovi
PDF 420kWORD 88k
Srijeda, 24. lipnja 2015. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: EGF/2015/000 TA 2015 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/000 TA 2015 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0185/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF u 2015. iznosi 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.) i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u 0,5 % tog iznosa (tj. 811 825 EUR u 2015.) može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i razvoj temeljnog znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Uredbe o EGF-u;

E.  budući da je Europski parlament više puta istaknuo potrebu za većom prepoznatljivošću EGF-a kao instrumenta Unije za solidarnost s radnicima koji su proglašeni viškom;

F.  budući da predloženi iznos od 630 000 EUR predstavlja otprilike 0,39 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2015. godini;

1.  slaže se s mjerama koje je Komisija predložila kao tehničku pomoć za financiranje rashoda navedenih u članku 11. stavcima 1. i 4. te članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, osobito u vezi s odredbama nove Uredbe o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontaktnih osoba EGF-a te seminara o provedbi EGF-a;

3.  naglašava da bi ključni cilj tih sastanaka trebala biti analiza ex post evaluacije EGF-a za razdoblje od 2007. do 2013. i temeljita rasprava o preporukama iz evaluacije; poziva Komisiju da Europskom parlamentu izloži potpunu analizu i izvješće o sredstvima iz EGF-a koja su već upotrijebljena;

4.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a i upravljanje njima s pomoću sustava za razmjenu podataka (SFC2014) koji pruža mogućnost lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5.  napominje da postupak uključivanja EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014) traje već godinama te da će s time povezani troškovi iz proračunskih linija za EGF u sljedeće dvije ili tri godine, sve dok postupak integracije ne završi, i dalje biti relativno visoki;

6.  traži od Komisije da izloži napredak integracije u SFC2014 ostvaren od početka 2011. do 2014. godine;

7.  predlaže da Komisija i države članice svoje aktivnosti umrežavanja konkretno usmjere na sljedeće:

   (a) poboljšanje praćenja i evaluacije učinaka potpore iz EGF-a na pojedinačne sudionike na sljedeće načine:
   proračun za praćenje i evaluaciju trebalo bi iskoristiti za utvrđivanje dugoročnog učinka na korisnike EGF-a;
   na obrascu za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a te na predlošku konačnog izvješća o izvršenju doprinosa iz EGF-a trebalo bi jasno naznačiti obvezu koordinatora za EGF te države članice da 12 mjeseci nakon provedbe mjera dostave podatke o njihovu učinku na zapošljavanje korisnika te podatke o stopi zapošljavanja u posljednjih 12 mjeseci nakon provedbe EGF-a u određenom području kako bi se stekao širi dojam o učinku EGF-a;
   trebalo bi zabilježiti i jasno priopćiti podrobne informacije o mjerama kojima su pristupili pojedini sudionici kako bi se, primjerice, dobila bolja procjena troškova i koristi raznih mjera;
   odobrenje konačnih izvješća o predmetima i konačno zatvaranje predmeta trebalo bi biti povezano s pružanjem potpunih informacija o ishodu za korisnike (ukupno gledano). Dosadašnje informacije o ishodu za korisnike nisu bile potpune;
   (b) daljnje pojednostavljivanje postupka podnošenja zahtjeva na sljedeće načine:
   na nacionalnoj razini trebalo bi potaknuti pokretanje postupka pružanja pomoći radnicima koji su proglašeni viškom bez čekanja na odobrenje zahtjeva;
   ako to nije moguće, Komisija i države članice trebale bi razmotriti da se kao početak razdoblja provedbe EGF-a smatra dan odobrenja zahtjeva. Time bi se omogućilo da se u potpunosti iskoristi puno razdoblje financiranja predmeta u trajanju od 24 mjeseca;
   (c) omogućavanje veće fleksibilnosti tijekom razdoblja isplate na sljedeće načine:
   Komisija bi državama članicama trebala omogućiti više fleksibilnosti kako bi one tijekom razdoblja isplate, kako se ukažu nove prilike ili potrebe, mogle provesti dodatne mjere povrh onih opisanih u obrascu za podnošenje zahtjeva;
   referentno razdoblje u kojem je za potrebe zahtjeva za mobilizaciju EGF-a potrebno prebrojiti radnike koji su proglašeni viškom smatra se ograničenjem koje negativno utječe na zadani cilj solidarnog djelovanja i na uspješnost pružanja pomoći preko EGF-a te bi ga se moglo preispitati radi uvođenja fleksibilnosti u smislu dodavanja priloga obrascu za zahtjev u kojem bi se navela otpuštanja za koja se može dokazati da su proizašla iz istih razloga koji su već navedeni u zahtjevu te da su s njima povezana;

8.  preporučuje da Komisija ocijeni razloge zbog kojih je u nekim projektima došlo do zastoja u pogledu odobrenja ili provedbe te da javno izloži svoje preporuke;

9.  ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju ciljane korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe o EGF-u;

10.  napominje da se trošak aktivnosti informiranja nastavio smanjivati i u 2015. godini; smatra da to ne bi smjelo imati negativne posljedice na pripremu i zadovoljavajuću distribuciju informacijskih materijala i potrebnih smjernica;

11.  ističe potrebu za pojačanom komunikacijom svih strana uključenih u podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, osobito socijalnih partnera te dionika na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; trebalo bi osnažiti odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za isplatu po predmetima, a sve zainteresirane strane bi trebale postići dogovor o modalitetima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i podjela odgovornosti) i jasno ga iskazati;

12.  naglašava da je, u onim regijama u kojima je nezaposlenost mladih visoka, pravo pristupa potpori iz EGF-a potrebno proširiti i na mlade do 25 godina starosti koji nisu zaposleni ili uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEET) u omjeru 1:1 prema radnicima koji primaju potporu, ako se tijekom srednjoročne evaluacije pokaže da je potrebno zadržati tu mjeru i nakon prosinca 2017. godine;

13.  traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(5); nadalje, ističe važnost pojačane komunikacije sa svim dionicima uključenim u postupke u vezi sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a, uključujući socijalne partnere;

14.  poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. Uredbe o EGF-u (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(6);

15.  traži od država članica i svih uključenih institucija da učine potrebne korake kako bi unaprijedili postupovne i proračunske mjere radi ubrzavanja mobilizacije EGF-a; napominje u tom smislu da u Parlamentu postoji volja da se pripremi izvješće o vlastitoj inicijativi kako bi se na temelju evaluacije Komisije ocijenilo djelovanje nove Uredbe o EGF-u te predmeti koji će se ispitati; napominje da je cilj unaprijeđenog postupka koji je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta da se zajamči djelovanje EGF-a kao istinskog hitnog instrumenta i ubrza oslobađanje sredstava jest da se Parlamentu i Vijeću predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za mobilizaciju EGF-a zajedno s prijedlogom za mobilizaciju sredstava EGF-a; pozdravlja značajno ubrzanje ispitivanja i odobravanja zahtjeva koje je omogućeno novom Uredbom o EGF-u;

16.  naglašava da bi se u srednjoročnoj evaluaciji koja će se provesti 2015. trebao uzeti u obzir i dugoročni učinak krize i globalizacije na srednja i mala poduzeća te stoga ocijeniti mogućnost snižavanja kriterija koji uključuje najmanje 500 radnika proglašenih viškom iz članka 4. Uredbe o EGF-u, u skladu s prijedlogom Europskog parlamenta koji je naveden u njegovoj Rezoluciji od 17. rujna 2014.;

17.  zahtijeva od država članica da jasnije naglase dodatnost predmeta EGF-a kao i da stvore jasnije poveznice s drugim fondovima i razmotre najprikladnije načine da se EGF-om ostvari dodana vrijednost i izbjegnu učinci izmještanja;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0016.
(5) SL L 304, 20.11.2010., str. 47.
(6) Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2015/000 TA 2015 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/1179.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti