Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2076(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2015

Predkladané texty :

A8-0185/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/06/2015 - 23.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0237

Prijaté texty
PDF 429kWORD 88k
Streda, 24. júna 2015 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. júna 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc na podnet Komisie)(4),

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0185/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže maximálna výška ročného rozpočtu disponibilného pre EGF v roku 2015 je 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a keďže sa v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF uvádza, že 0,5 % tejto sumy (t. j. 811 825 EUR v roku 2015) môže byť sprístupnených pre technickú pomoc z iniciatívy Komisie s cieľom financovať prípravu, monitorovanie, zber údajov a vytvorenie vedomostnej základne, administratívnu a technickú podporu, informačné a komunikačné činnosti, ako aj audit, kontrolné a hodnotiace činnosti potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF;

E.  keďže Európsky parlament často zdôrazňuje potrebu lepšej viditeľnosti EGF ako nástroja Únie na preukázanie solidarity s prepustenými pracovníkmi;

F.  keďže navrhovaná suma 630 000 EUR zodpovedá približne 0,39 % maximálneho ročného rozpočtu vyčleneného na EGF v roku 2015;

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré navrhuje Komisia ako technickú pomoc na financovanie výdavkov uvedených v článku 11 ods. 1 a 4 a článku 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  pripomína, že je dôležité vytvárať kontaktné siete a uskutočňovať výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nového nariadenia o EGF; podporuje preto financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb EGF a semináre týkajúce sa vytvárania sietí kontaktov, ktoré sa venujú vykonávaniu EGF;

3.  zdôrazňuje, že kľúčovým cieľom týchto stretnutí by mala byť analýza hodnotenia ex post EGF (2007 – 2013) a dôkladné prediskutovanie odporúčaní; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila úplnú analýzu a správu týkajúcu sa finančných prostriedkov z EGF, ktoré už boli využité;

4.  víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ;

5.  konštatuje, že proces integrácie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014) prebieha už roky a príslušné náklady z rozpočtu EGF budú počas nasledujúcich dvoch až troch rokov, kým sa proces integrácie ukončí, aj naďalej relatívne vysoké;

6.  žiada Komisiu, aby predložila správu o pokroku pri integrácii fondu do systému SFC2014 od obdobia od jeho začatia v roku 2011 do roku 2014;

7.  odporúča, aby Komisia a členské štáty zamerali svoje činnosti v oblasti vytvárania sietí najmä na:

   a) zlepšenie monitorovania a hodnotenia vplyvu podpory z EGF pre jednotlivých účastníkov takto:
   rozpočet na monitorovanie a hodnotenie by mal byť požitý na posúdenie dlhodobejšieho vplyvu na príjemcov EGF;
   vo formulári žiadosti o EGF a vzore záverečnej správy o využívaní príspevkov z EGF by sa mala jasne pripomenúť povinnosť koordinátora EGF a členského štátu poskytnúť údaje o výsledkoch úsilia príjemcov získať zamestnanie 12 mesiacov po zavedení opatrení a údaje týkajúce sa miery zamestnanosti za posledných 12 mesiacov – od implementácie EGF v príslušnej oblasti – s cieľom získať širší prehľad o vplyve EGF;
   mali by byť zaznamenané a jasne oznámené podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré jednotliví účastníci využili, aby tak bolo umožnené napríklad jasnejšie posúdenie nákladov a prínosov rôznych opatrení;
   schválenie záverečných správ a záverečné uzavretie prípadu by mali byť spojené s poskytovaním úplných informácií o výsledkoch, ktoré dosiahol príjemca (na agregovanej úrovni); predtým boli výsledné údaje príjemcu neúplné.
   b) ďalšie zjednodušenie postupu podávania žiadostí takto:
   na vnútroštátnej úrovni by sa malo vo väčšej miere podporovať okamžité zahájenie procesu poskytovania pomoci prepusteným pracovníkom bez toho, aby sa čakalo na schválenie žiadostí;
   ak to nie je možné, mali by Komisia a členské štáty uvažovať o tom, že sa obdobie vykonávania pomoci z EGF bude počítať až odo dňa schválenia žiadosti; to by umožnilo využitie celého obdobia financovania trvajúceho 24 mesiacov;
   c) zabezpečenie väčšej flexibility počas obdobia poskytovania pomoci takto:
   Komisia by mala zabezpečiť väčšiu flexibilitu, aby mohli členské štáty poskytovať ďalšie opatrenia, keď počas obdobia poskytovania pomoci vzniknú nové príležitosti/nový dopyt, ktoré sú nad rámec opatrení opísaných vo formulári žiadosti;
   referenčné obdobie potrebné na určenie počtu prepustených pracovníkov na účely žiadosti o príspevok z EGF je vnímané ako zvieracia kazajka, ktorá ovplyvňuje cieľ solidarity a úspech pomoci z EGF a toto obdobie by mohlo byť zmenené v snahe umožniť určitú flexibilitu, a to vo forme dodatku k formuláru žiadosti, kde je možné preukázať, že k prepúšťaniu došlo z tých istých dôvodov a súvisí s prepúšťaním uvedeným v žiadosti;

8.  odporúča, aby Komisia posúdila dôvody, ktoré pri niektorých projektoch spôsobili oneskorenie ich schválenia alebo realizácie a aby zverejnila svoje odporúčania;

9.  zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu pri poskytovaní informácií o akciách financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

10.  konštatuje, že v roku 2015 sa ďalej výrazne znižujú náklady na informačné činnosti; zastáva názor, že by tento trend nemal mať nepriaznivý vplyv na vydávanie a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebných pokynov;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť kontakt medzi všetkými stranami zapojenými do žiadostí o prostriedky z EGF, okrem iného najmä medzi sociálnymi partnermi a subjektmi na regionálnej a miestnej úrovni, aby bola dosiahnutá maximálna synergia; mala by byť posilnená interakcia medzi národnou kontaktnou osobou a regionálnymi alebo miestnymi partnermi a mal by byť vyslovene stanovený a všetkými zúčastnenými partnermi odsúhlasený spôsob komunikácie a podpory a tok informácií (vnútorné rozdelenie, úlohy a zodpovednosti);

12.  zdôrazňuje potrebu rozšíriť prístup k podpore z EGF aj na mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET), v rovnakých počtoch ako počet pracovníkov, ktorí dostávajú podporu, v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mladých, pokiaľ sa v hodnotení v polovici obdobia preukáže, že je potrebné zachovať toto opatrenie aj po decembri 2017;

13.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(5) pozývala Európsky parlament na schôdze a semináre expertnej skupiny; zdôrazňuje tiež, že je dôležité zintenzívniť kontakt medzi všetkými stranami zapojenými do žiadostí o prostriedky z EGF, a to aj medzi sociálnymi partnermi;

14.  požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s lehotou stanovenou v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006(6);

15.  žiada členské štáty a všetky zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tomto zmysle konštatuje, že Európsky parlament chce na základe hodnotenia Komisia vypracovať iniciatívnu správu s cieľom zrekapitulovať, ako funguje nové nariadenie o EGF a preskúmané prípady; konštatuje, že cieľom zdokonaleného postupu, ktorý zaviedla Komisia v reakcii na žiadosť Európskeho parlamentu o zabezpečenie toho, aby bol EGF skutočne nástrojom pre naliehavé situácie a aby boli rýchlejšie uvoľňované granty, je predložiť Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie Komisie týkajúce sa spôsobilosti žiadosti o príspevok z EGF spolu s návrhom na mobilizáciu EGF; víta výrazné urýchlenie preskúmania a schválenia žiadosti, ktoré prinieslo nové nariadenie o EGF;

16.  zdôrazňuje, že hodnotenie v polovici obdobia, ktoré sa má začať v roku 2015, by malo zohľadniť aj dlhodobý vplyv krízy a globalizácie na malé a stredné podniky a na základe toho vyhodnotiť možnosť znížiť kritériá stanovené v článku 4 nariadenia o EGF týkajúce sa 500 prepustených pracovníkov, ako to navrhol Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. septembra 2014;

17.  žiada členské štáty, aby poukazovali na doplňujúcu povahu podpory z EGF, vytvárali jednoznačnejšie prepojenia s inými fondmi a zvážili, ako by EGF najlepšie vytváral pridanú hodnotu a bránil vytesňovaniu;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2014)0016.
(5) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc na podnet Komisie)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/1179.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia