Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0174(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0203/2015

Внесени текстове :

A8-0203/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/07/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0240

Приети текстове
PDF 470kWORD 65k
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Упражняване от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия ***I
P8_TA(2015)0240A8-0203/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2015 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране на упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) (COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0049),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0041/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0203/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2014)0174

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1843.)

Правна информация - Политика за поверителност