Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0174(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0203/2015

Indgivne tekster :

A8-0203/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0240

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 62k
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg
Udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler ***I
P8_TA(2015)0240A8-0203/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2015 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (COM(2015)0049) – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0049),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0041/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0203/2015),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation)
P8_TC1-COD(2014)0174

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/1843.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik