Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0174(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0203/2015

Predkladané texty :

A8-0203/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0240

Prijaté texty
PDF 334kWORD 64k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu ***I
P8_TA(2015)0240A8-0203/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmenený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0049),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0041/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2014(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0203/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa stanovujú postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)
P8_TC1-COD(2014)0174

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/1843.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia