Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0174(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0203/2015

Ingivna texter :

A8-0203/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0240

Antagna texter
PDF 245kWORD 63k
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler ***I
P8_TA(2015)0240A8-0203/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2015 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande - kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0049),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0041/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 december 2014(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0203/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering)
P8_TC1-COD(2014)0174

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/1843.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy