Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2077(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2015

Внесени текстове :

A8-0219/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/07/2015 - 5.5

Приети текстове :

P8_TA(2015)0243

Приети текстове
PDF 494kWORD 74k
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 3: излишък от финансовата 2014 година
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2015 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година — записване в бюджета на излишъка от финансовата 2014 година (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‑2020(4),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(5),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(7),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2015, приет от Комисията на 15 април 2015 г. (COM(2015)0160),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2015, приета от Съвета на 19 юни 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (09765/2015),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0219/2015),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2015 цели записването в бюджета за 2015 г. на излишъка от финансовата 2014 година, възлизащ на 1435 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 1 183 милиона евро, икономията на разходи в размер на 142 милиона евро и разликите в обменния курс в размер на 110 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част двата основни елементa са лихвите за забавени плащания и глоби (634 милиона евро) и положителният резултат на собствените ресурси (479 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част непълното усвояване на бюджетните кредити за раздел III е особено ниско (29 милиона евро в преноси за 2014 г. и 6 милиона евро в преноси за 2013 г.), но се е увеличило до 101 милиона евро за другите институции;

Д.  като има предвид, че изключително ниското непълно усвояване на бюджетните кредити в раздел III подчертава текущия недостиг на бюджетни кредити за плащания, който ще продължи да бъде основно предизвикателство при изпълнението на бюджета за 2015 г.;

1.  Отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 3/2015, който е посветен изцяло на записването в бюджета на излишъка от 2014 г. в размер на 1 435 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент и позицията на Съвета по него;

2.  Припомня, че в рамките на преговорите за бюджета за 2015 г. Съветът настоя за прехвърляне на плащанията във връзка с мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в проекти на коригиращи бюджети № 5/2014 и № 7/2014 към бюджета за 2015 г. в размер на общо 126,7 милиона евро;

3.  Счита, предвид излишъка, представен в проект на коригиращ бюджет № 3/2015, че тези два проекта на коригиращи бюджети за 2014 г., които обхващат общо 7 случая на мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, можеха да бъдат лесно финансирани от бюджета за 2014 г.;

4.  Изразява като цяло съжаление по повод тенденцията на Съвета да не спазва ангажиментите си към нуждаещите се държави, които са изпълнили условията за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като се мобилизират не допълнителните ресурси, както е предвидено в специалните инструменти, а по-скоро чрез отнемането на парични средства от съществуващите програми; при все това приветства факта, че Съветът не възприе този подход по отношение на проект за коригиращ бюджет № 4/2015;

5.  Припомня, че заедно с проект на коригиращ бюджет № 3/2015 Комисията е представила и проект на коригиращ бюджет № 4/2015, който е свързан с мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за Румъния, България и Италия за обща сума в размер на 66,5 милиона евро;

6.  Припомня, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 3/2015 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с 1 435 милиона евро и следователно ще компенсира повече от достатъчно вноската им за финансирането на проект на коригиращ бюджет № 4/2015; изтъква по тази причина, че двете досиета следват един и същ график за приемане, тъй като са тясно свързани от политическа гледна точка;

7.  Подчертава готовността си да приеме проект на коригиращ бюджет № 3/2015 и проект на коригиращ бюджет № 4/2015 възможно най-скоро във вида, в който са предложени от Комисията;

8.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2015;

9.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(3) ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(7) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност