Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2077(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0219/2015

Indgivne tekster :

A8-0219/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0243

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 66k
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2015: overskuddet fra 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2015 for regnskabsåret 2015 - opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(6),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(7),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2015, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2015 (COM(2015)0160),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2015, vedtaget af Rådet den 19. juni 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (09765/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0219/2015),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 3/2015 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2014 på i alt 1 435 mio. EUR på 2015-budgettet;

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 1 183 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 142 mio. EUR og valutakursforskelle på 110 mio. EUR;

C.  der henviser til, at de to hovedelementer på indtægtssiden er morarenter og bøder (634 mio. EUR) og et positivt resultat af egne indtægter (479 mio. EUR);

D.  der henviser til, at underudnyttelsen for Sektion III er særlig lav med 29 mio. EUR for 2014 og 6 mio. EUR for fremførsler i 2013, men er steget til 101 mio. EUR for de andre institutioner;

E.  der henviser til, at den meget lave underudnyttelse i Sektion III understreger den fortsatte mangel på betalingsbevillinger, som stadig vil være en stor udfordring i forbindelse med gennemførelsen af 2015-budgettet;

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2015 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2014 med et beløb på 1 435 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning hertil;

2.  minder om, at Rådet i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2015 insisterede på at flytte betalingerne til anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) i forslag til ændringsbudget nr. 5/2014 og nr. 7/2014 til 2015-budgettet med et samlet beløb på 126,7 mio. EUR;

3.  mener, at som følge af det overskud, der findes i forslag til ændringsbudget nr. 3/2015, kunne disse to ændringsbudgetter fra 2014, der samlet omfatter 7 EUSF-sager, nemt være blevet dækket med midler fra 2014-budgettet;

4.  beklager generelt tendensen i Rådet til ikke at opfylde dets forpligtelser over for lande, der har brug for støtte, og som har opfyldt betingelserne for mobilisering af EUSF ved ikke at anvende de yderligere midler, som er fastsat til særlige instrumenter, men snarere ved at fjerne midler fra de andre programmer; bifalder dog, at Rådet ikke har fulgt denne fremgangsmåde i forbindelse med forslag til ændringsbudget nr. 4/2015;

5.  minder om, at Kommissionen sammen med forslag til ændringsbudget nr. 3/2015 forelagde et andet forslag til ændringsbudget nr. 4/2015, der er relateret til anvendelsen af EUSF til Rumænien, Bulgarien og Italien for et samlet beløb på 66,5 mio. EUR;

6.  minder om, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2015 vil reducere andelen af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med 1 435 mio. EUR og derfor vil mere end kompensere for deres bidrag til finansieringen af forslag til ændringsbudget nr. 4/2015; fremhæver derfor, at de to sager skal vedtages efter den samme tidsplan, da de er nøje forbundet ud fra et politisk synspunkt;

7.  understreger sin vilje til at vedtage både forslag til ændringsbudget nr. 3/2015 og forslag til ændringsbudget nr. 4/2015 snarest muligt som forelagt af Kommissionen;

8.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2015;

9.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L af 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2015.
(3) EUT L 190 af 17.7.2015.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(6) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(7) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik