Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2077(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0243

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 395kWORD 76k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0160),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09765/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0219/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2015 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2014 που ανέρχεται σε 1 435 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 183 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 142 εκατομμυρίων EUR, και διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 110 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς εσόδων, τα δύο κύρια στοιχεία είναι τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα (634 εκατομμύρια EUR) και ένα θετικό αποτέλεσμα στους ιδίους πόρους (479 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς δαπανών, η υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III είναι ιδιαίτερα χαμηλή με μεταφορές στο επόμενο έτος ύψους 29 εκατομμυρίων EUR για το 2014 και 6 εκατομμυρίων EUR για το 2013, αλλά αυξήθηκε για τα άλλα τμήματα σε 101 εκατομμύρια EUR·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύ χαμηλή υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών που θα παραμείνει βασική πρόκληση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2014, δηλαδή ποσού 1 435 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2015, το Συμβούλιο επέμεινε να μετατοπιστούν οι πληρωμές οι σχετιζόμενες με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και αριθ. 7/2014 προς τον προϋπολογισμό του 2015, για συνολικό ποσό 126,7 εκατομμυρίων EUR·

3.  θεωρεί ότι, δεδομένου του πλεονάσματος όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, αυτά τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών του 2014, που καλύπτουν συνολικά επτά περιπτώσεις EUSF, θα μπορούσαν εύκολα να έχουν πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του 2014·

4.  εκφράζει γενικά τη δυσαρέσκειά του για μια τάση του Συμβουλίου να μην τηρεί τις δεσμεύσεις του προς χώρες σε έκτακτη ανάγκη οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για κινητοποίηση του EUSF, με το να μην κινητοποιεί τους πρόσθετους πόρους όπως προβλέπεται από τους ειδικούς μηχανισμούς, αλλά παίρνοντας χρήματα από τα υφιστάμενα προγράμματα· επιδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε την τακτική αυτή για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

5.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υπέβαλε μαζί με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και άλλο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, αριθ. 4/2015, που συνδέεται με την κινητοποίηση του EUSF για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία για συνολικό ποσό 66,5 εκατομμυρίων EUR·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 θα μειώσει το μερίδιο των βασιζόμενων στο ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 435 εκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· τονίζει επομένως ότι οι δύο φάκελοι υπόκεινται σε κοινό χρονοδιάγραμμα έγκρισης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά από πολιτική άποψη·

7.  υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει και τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, το συντομότερο δυνατόν, όπως τα υπέβαλε η Επιτροπή·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3)ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου