Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2077(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0219/2015

Esitatud tekstid :

A8-0219/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/07/2015 - 5.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0243

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 66k
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2015 kohta – 2014. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal(2),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015. aastal(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(5),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(6),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(7),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2015, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2015. aastal (COM(2015)0160),

–  võttes arvesse 19. juunil 2015. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2015 kohta (09765/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0219/2015),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2015 eesmärk on kanda 2015. aasta eelarvesse üle 2014. aasta eelarve ülejääk summas 1 435 miljonit eurot;

B.  arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt positiivsest tulude saldost (1 183 miljonit eurot), kavandatust väiksematest kuludest (142 miljonit eurot) ja vahetuskursi erinevustest (110 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel on kaks peamist allikat hilinenud maksete eest sissenõutud intressid ja trahvid (634 miljonit eurot) ning omavahendite positiivne saldo (479 miljonit eurot);

D.  arvestades, et kulude poolel on III jaotise assigneeringute alakasutamine eriti ulatuslik (2014. aastal kanti üle 29 miljonit eurot ja 2013. aastal 6 miljonit eurot), kuid teiste institutsioonide puhul suurenes see 101 miljoni euroni;

E.  arvestades, et III jaotise assigneeringute väga ulatuslik alakasutamine näitab maksete assigneeringute pidevat nappust, mis on ka 2015. aasta eelarve täitmisel üks põhiprobleeme;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2015, mis käsitleb üksnes 2014. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1 435 miljoni euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  tuletab meelde, et 2015. aasta eelarve üle peetud läbirääkimiste raames nõudis nõukogu paranduseelarve projektidest nr 5/2014 ja nr 7/2014 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisega seotud maksete ülekandmist 2015. aasta eelarvesse kogusummas 126,7 miljonit eurot;

3.  on seisukohal, et pidades silmas paranduseelarve projektis nr 3/2015 esitatud ülejääki, oleks need kaks 2014. aastat puudutavat paranduseelarve projekti, mis hõlmavad kokku seitset ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise juhtumit, saanud hõlpsasti katta 2014. aasta eelarvest;

4.  peab üldises plaanis kahetsusväärseks suundumust, et nõukogu ei pea kinni oma kohustustest raskesse olukorda sattunud riikide ees, kui on täidetud kõik ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise tingimused, võtta kasutusele erivahendite jaoks ette nähtud täiendavaid ressursse, vaid pigem võtab selleks raha ära olemasolevatelt programmidelt; kiidab siiski heaks asjaolu, et nõukogu ei kasutanud seda tegutsemisviisi paranduseelarve projekti nr 4/2015 puhul;

5.  tuletab meelde, et komisjon esitas koos kõnealuse paranduseelarve projektiga nr 3/2015 veel ühe paranduseelarve projekti (nr 4/2015), milles käsitletakse ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmist Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias kokku 66,5 miljoni euro ulatuses;

6.  tuletab meelde, et paranduseelarve projekti nr 3/2015 vastuvõtmisega vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid osamakseid liidu eelarvesse 1 435 miljoni euro võrra ja seetõttu rohkem kui kompenseeritakse nende osamaksed paranduseelarve projekti nr 4/2015 rahastamisse; toonitab seetõttu, et nende kahe dokumendi suhtes kohaldatakse ühist vastuvõtmise ajakava, kuna nad on poliitiliselt tihedalt seotud;

7.  rõhutab oma valmisolekut võtta nii paranduseelarve projekt nr 3/2015 kui ka paranduseelarve projekt nr 4/2015 komisjoni esitatud kujul vastu nii ruttu kui võimalik;

8.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2015 kohta heaks;

9.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2015.
(3) ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(6) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(7) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika