Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2077(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0219/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0219/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/07/2015 - 5.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0243

Usvojeni tekstovi
PDF 323kWORD 72k
Utorak, 7. srpnja 2015. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 3/2015 – višak iz financijske godine 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 7. srpnja 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015.– unošenje viška iz financijske godine 2014. (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(6),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2015 koji je Komisija usvojila 15. travnja 2015. (COM(2015)0160),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015 koje je Vijeće usvojilo 19. lipnja 2015. i istog dana proslijedilo Parlamentu (09765/2015),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0219/2015),

A.  budući da je cilj nacrta izmjene proračuna br. 3/2015 unošenje viška iz financijske godine 2014. u iznosu od 1 435 milijuna EUR u proračun za 2015. godinu;

B.  budući da taj višak uglavnom proizlazi iz pozitivne realizacije prihoda u iznosu od 1 183 milijuna EUR, manje realizacije rashoda u iznosu od 142 milijuna EUR i tečajne razlike u iznosu od 110 milijuna EUR;

C.  budući da na prihodovnoj strani povećanje proizlazi iz dvije glavne komponente, zateznih kamata i novčanih kazni (634 milijuna EUR) te pozitivne realizacije vlastitih sredstava (479 milijuna EUR);

D.  budući da je na rashodovnoj strani neiskorištenost dodijeljenih sredstava iz dijela III. izuzetno niska te prenesena sredstva iznose 29 milijuna EUR za 2014. i 6 milijuna EUR za 2013., no iznos je kod drugih institucija povećan na 101 milijun EUR;

E.  budući da vrlo niska neiskorištenost sredstava iz dijela III. ističe trenutačni manjak odobrenih sredstava za plaćanja koji će ostati ključan izazov u izvršenju proračuna za 2015. godinu;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 3/2015 koji je predala Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška u iznosu od 1 435 milijuna EUR iz 2014. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  podsjeća da je tijekom pregovora o proračunu za 2015. Vijeće inzistiralo na tome da se plaćanja povezana s mobilizacijom Fonda solidarnosti EU-a prenesu iz nacrtâ izmjena proračuna br. 5/2014 i br. 7/2014 u proračun za 2015. u ukupnom iznosu od 126,7 milijuna EUR;

3.  smatra da je s obzirom na višak prikazan u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015 bilo moguće iz proračuna za 2014. jednostavno platiti navedena dva nacrta izmjena proračuna za 2014., koji obuhvaćaju ukupno sedam zahtjeva povezanih s Fondom solidarnosti EU-a;

4.  izražava žaljenje zbog sklonosti Vijeća da ne ispunjava svoje obveze prema zemljama kojima je pomoć potrebna i koje su ispunile uvjete za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a tako što ne mobilizira dodatna sredstva kako je predviđeno posebnim instrumentima nego oduzima novac drugim programima; pozdravlja, međutim, činjenicu da Vijeće nije primijenilo taj pristup u pogledu nacrta izmjene proračuna br. 4/2015;

5.  podsjeća da je Komisija uz nacrt izmjene proračuna br. 3/2015 predložila još jedan nacrt izmjene proračuna br. 4/2015, povezan s mobilizacijom Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku, Bugarsku i Italiju u ukupnom iznosu od 66,5 milijuna EUR;

6.  podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 3/2015 smanjiti udio doprinosa država članica iz BND-a proračunu Unije za 1 435 milijuna EUR i time više nego kompenzirati njihov doprinos financiranju nacrta izmjene proračuna br. 4/2015; stoga ističe da za donošenje tih dvaju dokumenata vrijedi zajednički vremenski okvir jer su s političkog stajališta usko povezani;

7.  ističe svoju spremnost da što prije usvoji nacrt izmjene proračuna br. 3/2015 i nacrt izmjene proračuna br. 4/2015 u skladu s prijedlozima Komisije;

8.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2015;

9.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012.
(2) SL L 69, 13.3.2015.
(3) SL L 190, 17.7.2015.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(6) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(7) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti