Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2077(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0219/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0219/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 07/07/2015 - 5.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0243

Pieņemtie teksti
PDF 399kWORD 72k
Otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekts — 2014. finanšu gada pārpalikums
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 7. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu — 2014. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(6),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(7),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 15. aprīlī (COM(2015)0160),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 19. jūnijā un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (09765/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0219/2015),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekta mērķis ir 2014. finanšu gada budžeta pārpalikuma EUR 1435 miljonu apmērā iekļaušana 2015. gada budžetā;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 1183 miljoniem pārsniedza plānoto, neizlietoti izdevumi EUR 142 miljonu apmērā un valūtas maiņas atšķirības EUR 110 miljonu apmērā;

C.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem divi galvenie elementi ir procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas (EUR 634 miljoni), kā arī pašu resursu pārpalikums (EUR 479 miljoni);

D.  tā kā attiecībā uz izdevumiem III iedaļā ir ļoti maz neizmantotu līdzekļu — 2014. gadā tika pārnesti EUR 29 miljoni un 2013. gadā — EUR 6 miljoni, bet pārējām iestādēm summa pieauga līdz 101 miljonam;

E.  tā kā fakts, ka III iedaļā ir ļoti maz neizmantotu līdzekļu, uzsver pašreizējo maksājumu apropriāciju trūkumu, kas būs galvenā problēma saistībā ar 2015. gada budžeta izpildi,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu, kas attiecas tikai uz 2014. gada budžeta pārpalikuma (EUR 1435 miljonu apmērā) iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  atgādina, ka Padome sarunās par 2015. gada budžetu uzstāja uz to, lai maksājumi kopsummā par EUR 126,7 miljoniem saistībā ar Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu ar budžeta grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektu tiktu pārnesti uz 2015. gada budžetu;

3.  uzskata — ņemot vērā šajā budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektā norādīto pārpalikumu, abi minētie 2014. gada budžeta grozījumu projekti, kas attiecas uz 7 ESSF pieteikumiem, noteikti varētu būt tikuši segti no 2014. gada budžeta;

4.  kopumā pauž nožēlu par Padomes tendenci nepildīt savus solījumus valstīm, kas atbilst nosacījumiem par ESSF izmantošanu, papildu līdzekļus neņemot no īpašajiem instrumentiem, kā paredzēts, bet gan atņemot tos citām programmām; tomēr atzinīgi vērtē to, ka Padome neizmantoja šādu pieeju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu;

5.  atgādina, ka Komisija kopā ar budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu iesniedza arī budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, kas attiecas uz ESSF izmantošanu Rumānijai, Bulgārijai un Itālijai kopsummā par EUR 66,5 miljoniem;

6.  atgādina, ka, pieņemot budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu, par EUR 1435 miljoniem samazinātos uz NKI balstītās dalībvalstu iemaksas Savienības budžetā un tādējādi tiktu dāsni kompensēts to ieguldījums budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekta finansēšanā; tādēļ uzsver, ka šos abus dokumentus ir paredzēts pieņemt vienlaicīgi, jo no politiskā viedokļa tie savstarpēji ir cieši saistīti;

7.  uzsver, ka Parlaments ir gatavs iespējami drīz pieņemt gan budžeta grozījuma Nr. 3/2015, gan Nr. 4/2015 projektus, kā Komisija tos iesniegusi;

8.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu;

9.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 69, 13.3.2015.
(3) OV L 190, 17.7.2015.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.
(6) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(7) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika