Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2077(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0219/2015

Teksty złożone :

A8-0219/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2015 - 5.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0243

Teksty przyjęte
PDF 324kWORD 72k
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(5),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(6),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2015 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2015 r. (COM(2015)0160),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2015 przyjęte przez Radę dnia 19 czerwca 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (09765/2015),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0219/2015),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2015 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2015 nadwyżki z roku budżetowego 2014 w wysokości 1 435 mln EUR;

B.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 1 183 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 142 mln EUR oraz różnice kursowe w wysokości 110 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów dwa główne składniki to odsetki z tytułu zaległych płatności i grzywny (634 mln EUR) oraz dodatni wynik po stronie zasobów własnych (479 mln EUR);

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków niepełne wykorzystanie środków w sekcji III ma szczególnie niski poziom i przeniesienia wynoszą 29 mln EUR w 2014 r. oraz 6 mln EUR w 2013 r., lecz poziom ten zwiększył się do 101 mln EUR w przypadku pozostałych instytucji;

E.  mając na uwadze, że bardzo niski poziom niepełnego wykorzystania środków w sekcji III podkreśla aktualny niedobór środków na płatności, co pozostanie kluczowym wyzwaniem przy wdrażaniu budżetu na 2015 r.

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2015 poświęconego wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2014 r. wynoszącej 1 435 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

2.  przypomina, że podczas negocjacji w sprawie budżetu na rok 2015 Rada domagała się przesunięcia płatności w projektach budżetów korygujących nr 5/2014 i 7/2014 związanych z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) do budżetu na 2015 r. w całkowitej wysokości 126,7 mln EUR;

3.  uważa, że z uwagi na nadwyżkę przedstawioną w projekcie budżetu korygującego nr 3/2015, środki na obydwa projekty budżetów korygujących na 2014 r. obejmujące w sumie 7 przypadków uruchomienia FSUE mogły zostać z łatwością wygospodarowane w budżecie na 2014 r.;

4.  wyraża ogólne ubolewanie z powodu skłonności Rady do niehonorowania zobowiązań wobec krajów w potrzebie, które spełniły warunki uruchomienia FSUE poprzez nieuruchomienie dodatkowych zasobów przewidzianych w instrumentach specjalnych, ale przez wykorzystywanie środków przeznaczonych na pozostałe programy; jednakże z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada nie zastosowała tego podejścia w odniesieniu do projektu budżetu korygującego nr 4/2015;

5.  przypomina, że Komisja przedstawiła wraz z projektem budżetu korygującego nr 3/2015 inny projekt budżetu korygującego nr 4/2015 związany z uruchomieniem FSUE dla Rumunii, Bułgarii i Włoch na całkowitą kwotę 66,5 mln EUR;

6.  przypomina, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 3/2015 obniży udział składek z DNB państw członkowskich wnoszonych do budżetu Unii o kwotę 1 435 mln EUR, a tym samym więcej niż zrównoważy ich wkład w finansowanie projektu budżetu korygującego nr 4/2015; podkreśla w związku z tym, że oba akty mają wspólny harmonogram przyjmowania, gdyż są ściśle powiązane z politycznego punktu widzenia;

7.  podkreśla swoją wolę jak najszybszego przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 3/2015 oraz projektu budżetu korygującego nr 4/2015 w postaci przedstawionej przez Komisję;

8.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2015;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2015.
(3) Dz.U. L 190 z 17.7.2015.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.
(6) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(7) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności