Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2077(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0219/2015

Texte depuse :

A8-0219/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2015 - 5.5

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0243

Texte adoptate
PDF 253kWORD 73k
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(6),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene,(7)

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015, adoptat de Comisie la 15 aprilie 2015 (COM(2015)0160),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015 adoptată de Consiliu la 19 iunie 2015 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (09765/2015),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0219/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2015 a excedentului din exercițiul financiar 2014, care se ridică la 1 435 de milioane EUR;

B.  întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un sold pozitiv al veniturilor de peste 1 183 de milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor de 142 de milioane EUR și diferențe de curs valutar de 110 milioane EUR;

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, cele două componente principale sunt penalitățile de întârziere și amenzile (634 de milioane EUR) și un sold pozitiv al resurselor proprii (479 de milioane EUR);

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a creditelor din secțiunea III este deosebit de scăzut, cu 29 de milioane EUR pentru reportările din 2014 și 6 milioane EUR pentru reportările din 2013, dar a crescut la 101 milioane EUR în cazul celorlalte instituții;

E.  întrucât gradul foarte scăzut de subutilizare din secțiunea III subliniază actuala insuficiență a creditelor de plată, care va rămâne o provocare majoră în ceea ce privește execuția bugetului 2015,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2014, cu suma de 1 435 de milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar și cu poziția Consiliului în acest sens;

2.  reamintește că, în cadrul negocierilor privind bugetul 2015, Consiliul a insistat cu privire la transferarea plăților legate de mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) din proiectele de bugete rectificative nr. 5/2014 și nr. 7/2014 în bugetul 2015, cu o sumă totală de 126,7 milioane EUR;

3.  consideră că, având în vedere excedentul prezentat în proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015, respectivele două proiecte de bugete rectificative pe 2014, care acoperă, în total, 7 cazuri FSUE, ar fi putut fi plătite cu ușurință din bugetul 2014;

4.  regretă, în general, existența unei tendințe în cadrul Consiliului de a nu își onora angajamentele față de țările într-o situație dificilă, care îndeplinesc condițiile de mobilizare a FSUE, manifestate prin nemobilizarea resurselor suplimentare prevăzute de instrumentele speciale, ci mai degrabă prin luarea de fonduri de la programele existente; apreciază totuși că în proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015 Consiliul nu a urmat această abordare;

5.  reamintește că Comisia a prezentat pe lângă proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015 un alt proiect de buget rectificativ, nr. 4/2015, legat de mobilizarea din FSUE a sumei totale de 66,5 milioane EUR pentru România, Bulgaria și Italia;

6.  reamintește că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 3/2015 va reduce cu 1 435 de milioane EUR nivelul contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii care sunt bazate pe VNB și, prin urmare, va compensa cu prisosință contribuția acestora la finanțarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2015; subliniază, așadar, că cele două dosare fac obiectul unui calendar de adoptare comun, deoarece sunt strâns legate din punct de vedere politic;

7.  subliniază disponibilitatea sa de a adopta atât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015, cât și proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015 cât mai curând posibil, astfel cum au fost prezentate de Comisie;

8.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2015.
(3) JO L 190, 17.7.2015.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
(6) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(7) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate