Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2077(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2015

Predkladané texty :

A8-0219/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.5

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0243

Prijaté texty
PDF 259kWORD 72k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2015, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2015 (COM(2015)0160),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015, ktorú Rada prijala 19. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09765/2015),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0219/2015),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 prebytok z rozpočtového roku 2014 vo výške 1 435 miliónov EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 183 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 142 miliónov EUR a kurzové rozdiely vo výške 110 miliónov EUR;

C.  keďže na strane príjmov sú dvoma hlavnými zložkami úroky z omeškania a pokuty (634 miliónov EUR) a kladný výsledok plnenia vlastných zdrojov (479 miliónov EUR);

D.  keďže na strane výdavkov je nedostatočné čerpanie v oddiele III osobitne nízke, a to 29 miliónov EUR za rok 2014 a 6 miliónov EUR v prípade prenosov z roku 2013, ale v prípade ostatných inštitúcií sa zvýšilo na 101 miliónov EUR;

E.  keďže veľmi nízke nedostatočné čerpanie v oddiele III zdôrazňuje pretrvávajúci nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, ktorý zostane kľúčovou výzvou pri plnení rozpočtu na rok 2015;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2014 vo výške 1 435 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s pozíciou Rady k návrhu;

2.  pripomína, že v rámci rokovaní o rozpočte na rok 2015 Rada trvala na presunutí platieb súvisiacich s mobilizáciou Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) v návrhoch opravných rozpočtov č. 5/2014 a č. 7/2014 do rozpočtu na rok 2015 v celkovej výške 126,7 milióna EUR;

3.  domnieva sa, že vzhľadom na prebytok uvedený v návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 mohli byť výdavky uvedené v týchto dvoch návrhoch opravných rozpočtov z roku 2014 týkajúcich sa celkovo siedmich prípadov FSEÚ ľahko uhradené z rozpočtu na rok 2014;

4.  vyjadruje poľutovanie nad všeobecnou tendenciou v Rade plniť si záväzky voči krajinám v núdzi, ktoré splnili podmienky pre mobilizáciu FSEÚ, nie prostredníctvom mobilizácie dodatočných zdrojov v rámci osobitných nástrojov, ale radšej presunom prostriedkov z existujúcich programov; víta však skutočnosť, že Rada neuplatnila tento prístup na návrh opravného rozpočtu č. 4/2015;

5.  pripomína, že Komisia spolu s návrhom opravného rozpočtu č. 3/2015 predložila aj ďalší návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 týkajúci sa mobilizácie FSEÚ v prospech Rumunska, Bulharska a Talianska v celkovej výške 66,5 milióna EUR;

6.  pripomína, že prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 435 miliónov EUR, a tým viac než vykompenzuje ich príspevok na financovanie návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015; preto zdôrazňuje, že tieto dva spisy podliehajú spoločnému kalendáru prijatia, keďže sú z politického hľadiska pevne prepojené;

7.  zdôrazňuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 aj návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 čo najskôr v podobe, v akej ich predložila Komisia;

8.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 3/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia