Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2077(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0219/2015

Predložena besedila :

A8-0219/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/07/2015 - 5.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0243

Sprejeta besedila
PDF 248kWORD 71k
Torek, 7. julij 2015 - Strasbourg
Predlog spremembe št. 3/2015 - presežek iz proračunskega leta 2014
P8_TA(2015)0243A8-0219/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2015 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2015 za proračunsko leto 2015 – vključitev presežka iz proračunskega leta 2014 (09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki je bil dokončno sprejet dne 17. decembra 2014(2),

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, kot je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(6),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(7),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2015, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2015 (COM(2015)0160),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2015, ki ga je Svet sprejel 19. junija 2015 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (09765/2015),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0219/2015),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 3/2015 v proračun za leto 2015 vključiti presežek iz proračunskega leta 2014, ki znaša 1 435 milijonov EUR;

B.  ker so glavni elementi tega presežka pozitiven rezultat pri prihodkih v višini 1 183 milijonov EUR, neporabljena sredstva za odhodke v višini 142 milijonov EUR in tečajne razlike v višini 110 milijonov EUR;

C.  ker sta na strani prihodkov glavna elementa zamudne obresti in globe (634 milijonov EUR) ter pozitiven rezultat pri lastnih sredstvih (479 milijonov EUR);

D.  ker je na strani odhodkov nezadostno izvrševanje za oddelek III posebej majhno, pri čemer so prenosi za leto 2014 znašali 29 milijonov EUR, za leto 2013 pa 6 milijonov EUR, vendar se je za druge institucije povečalo na 101 milijon EUR;

E.  ker zelo majhno nezadostno izvrševanje v oddelku III izpostavlja stalno pomanjkanje odobritev plačil, ki bo ostalo ključen izziv pri izvrševanju proračuna za leto 2015;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2015, kot ga je predložila Komisija, ki je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2014 v višini 1 435 milijonov EUR v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  opominja, da je Svet v okviru proračunskih pogajanj za leto 2015 vztrajal, da je treba plačila, povezana z uporabo Solidarnostnega sklada EU v predlogih spremembe proračuna št. 5/2014 in št. 7/2014 v skupnem znesku 126,7 milijona EUR prenesti v proračun za leto 2015;

3.  meni, da bi bilo mogoče ob upoštevanju presežka, ki je bil predstavljen v predlogu spremembe proračuna št. 3/2015, ta predloga spremembe proračuna iz leta 2014, ki se nanašata na skupaj 7 primerov Solidarnostnega sklada EU, brez težav plačati iz proračuna za leto 2014;

4.  v splošnem obžaluje, da je Svet nagnjen k temu, da svojih obveznosti do držav, ki potrebujejo sredstva in so izpolnile pogoje za uporabo Solidarnostnega sklada EU, ne plača z uporabo dodatnih sredstev, kot predvidevajo posebni instrumenti, ampak z odtegovanjem denarja obstoječim programom; pozdravlja pa dejstvo, da Svet v predlogu spremembe proračuna št. 4/2015 temu pristopu ni sledil;

5.  opominja, da je Komisija s predlogom spremembe proračuna št. 3/2015 predložila tudi predlog spremembe proračuna št. 4/2015, ki se nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU za Romunijo, Bolgarijo in Italijo v skupnem znesku 66,5 milijona EUR;

6.  opominja, da bo sprejetje predloga spremembe proračuna št. 3/2015 zmanjšalo delež prispevkov držav članic v proračun Unije na podlagi BND za 1 435 milijonov EUR, s čimer se bo več kot izravnal njihov prispevek k financiranju predloga spremembe proračuna št. 4/2015; zato poudarja, da za oba dokumenta velja skupni časovni načrt za sprejetje, saj sta s političnega stališča strogo povezana;

7.  poudarja, da je pripravljen sprejeti oba predloga spremembe proračuna, št. 3/2015 in št. 4/2015, kot jih je predložila Komisija, takoj ko bo mogoče;

8.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2015;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 69, 13.3.2015.
(3) UL L 190, 17.7.2015.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
(6) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(7) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov