Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2078(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0244

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 78k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία
P8_TA(2015)0244A8-0220/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύει την πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0161),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία), την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2015 (COM(2015)0162),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημερομηνία (09767/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0220/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για ποσό 66 505 850 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με δύο πλημμύρες στη Ρουμανία την άνοιξη και το καλοκαίρι 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 8 495 950 EUR, πλημμύρες στη Βουλγαρία τον Ιούλιο/Αύγουστο 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 1 983 600 EUR και πλημμύρες στην Ιταλία τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2014, όσον αφορά τις οποίες οι αιτήσεις για βοήθεια ανέρχονται συνολικά σε 56 026 300 EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 είναι να εγγράψει επίσημα τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2015·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί οικονομική βοήθεια μέσω του EUSF προς τις χώρες που επλήγησαν από αυτές τις φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUSF δείχνει αλληλεγγύη προς τους κατοίκους περιοχών που πλήττονται από καταστροφές·

3.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2015, το Συμβούλιο επέμεινε να μετατοπιστούν οι πληρωμές οι σχετιζόμενες με την κινητοποίηση του EUSF στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και αριθ. 7/2014 στον προϋπολογισμό του 2015 για συνολικό ποσό 126,7 εκατομμυρίων EUR·

4.  θεωρεί ότι δεδομένου του πλεονάσματος όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015, αυτά τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών του 2014, που καλύπτουν συνολικά επτά περιπτώσεις EUSF, θα μπορούσαν εύκολα να είχαν πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του 2014, λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUSF έχει στόχο να διευκολύνει την ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη ανταπόκριση στις επείγουσες αυτές καταστάσεις·

5.  εκφράζει γενικά τη δυσαρέσκειά του για μια τάση του Συμβουλίου να μην τηρεί τις δεσμεύσεις του προς χώρες που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή πληρώντας, ως εκ τούτου, τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του EUSF με το να μην κινητοποιεί πρόσθετους πόρους όπως προβλέπεται από τους ειδικούς μηχανισμούς, αλλά παίρνοντας χρήματα από άλλα προγράμματα· επιδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε την τακτική αυτή για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

6.  τονίζει ιδιαίτερα ότι η παρούσα κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές αποκλείει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός από εκείνη που προτείνει η Επιτροπή όπως περιγράφεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· υπενθυμίζει ότι το EUSF είναι ειδικός μηχανισμός για τον οποίο οι αντίστοιχες πιστώσεις πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό εκτός των αντιστοίχων ανωτάτων ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου·

7.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 θα μειώσει το μερίδιο των βασιζόμενων στο ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 435 εκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015· τονίζει επομένως ότι οι δύο φάκελοι υπόκεινται σε κοινό χρονοδιάγραμμα έγκρισης, δεδομένου ότι συνδέονται στενά από πολιτική άποψη·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει και τα δύο σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατόν όπως τα υπέβαλε η Επιτροπή·

9.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου