Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2244(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0183/2015

Indgivne tekster :

A8-0183/2015

Forhandlinger :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0246

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 79k
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2015 om opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i EU (2014/2244(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer(1),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for udbygning af intelligente transportsystemer i Europa" (COM(2008)0886),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog fra 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem(4),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om en køreplan for levering af EU-dækkende tjenesteydelser inden for multimodal rejseinformation, rejseplanlægning og billetudstedelse (SWD(2014)0194),

–  der henviser til handlingsplanen for bytrafikken (COM(2009)0490),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0183/2015),

A.  der henviser til, at 2011-hvidbogens(5) mål nr. 22, om at muliggøre problemfri multimodal dør-til-dør-transport ved brug af intelligente systemer til interoperabel og multimodal køreplanlægning, internetbaserede reservationssystemer og intelligent billetudstedelse, til trods for betydelige bestræbelser endnu ikke er blevet virkeliggjort;

B.  der henviser til, at de fleste rejsende stadig foretrækker individuel transport, og til, at eftersom skabelse af EU-dækkende rejseplanlægning ikke i sig selv vil være nok til at opnå bedre integration mellem transportformerne, bør hver enkelt transportforms effektivitet, bæredygtighed og brugervenlighed øges, og til at denne proces vil få et væsentligt skub via bl.a. vedtagelsen af den fjerde jernbanepakke, i den udstrækning at denne vil sikre lige adgang til infrastruktur også for mindre operatører, SMV'er og nystartede virksomheder, vedtagelse af forordningen om flypassagerers rettigheder og af strategien for EU's indre vandveje samt via gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og TEN-T-prioritetsprojekterne;

C.  der henviser til, at Kommissionens definition af integreret billetudstedelse som værende en kombination af forskellige transportmetoder i én enkelt billet ikke altid deles af virksomheder, og at nogle transportudbydere kun bestræber sig på at tilbyde interoperable billetter, hvilket hindrer yderligere udvikling inden for sektoren;

1.  bemærker, at EU-dækkende multimodal rejseinformation, en grænseoverskridende integreret tilgang til tjenester for rejseplanlægning og billetudstedelse, navnlig for rejser over længere afstande, er en del af reaktionen på væsentlige udfordringer for den europæiske transportsektor, herunder bæredygtighed, multimodalitet, forbedring af sikkerheden ved alle transportformer, effektivitet og økonomisk levedygtighed, skabelse af kvalitetsjobs og arbejdstagermobilitet, og at de således er til gavn for både samfundet, økonomien, miljøet, den sociale samhørighed og turistbranchen;

2.  fremhæver, at EU-dækkende integreret multimodal rejseinformation, planlægnings- og billetudstedelsestjenester giver EU-baserede virksomheder, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, innovationsmuligheder, og at de dermed kan bidrage væsentligt til et globalt konkurrencedygtigt, europæisk indre marked og til færdiggørelsen af det fælleseuropæiske transportområde;

3.  understreger, at EU-dækkende personmobilitet er en forudsætning for udøvelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder, og at forbrugerne derfor bør have adgang til altomfattende, nøjagtig og objektiv information om både køreplaner og multimodale og grænseoverskridende transportforbindelser, der befordrer problemfri multimodal dør-til-dør-transport med høje standarder for komfort og tilsikre de nødvendige reservationer og betalinger online; glæder sig over incitamenter, der skal tilskynde de rejsende til at kombinere mange forskellige transportformer; bemærker, at det i de fleste medlemsstater stadig ikke er muligt at købe billetter til nationale og grænseoverskridende rejser inden for EU via internet eller mobilapplikation; er af den opfattelse, at geografisk blokering ikke bør være tilladt;

4.  understreger vigtigheden for brugerne af at få udstedt én billet for én multimodal rejse og for at muliggøre rimelig og ligelig adgang til multimodal rejse og trafikdata og derfor af, at der forefindes fuldstændig og lettilgængelig, neutral og pålidelig realtidsinformation til rejsende som en forudsætning for integrerede billetsystemer, og fremhæver, at det for at sikre, at foranstaltninger til dette formål er rimelige, er af afgørende betydning, at de ledsages af en internalisering af de eksterne omkostninger ved alle transportformer og af information om miljømæssige resultater for forskellige former;

5.  bemærker, at forbrugerne til enhver tid bør gives gennemskuelig prisinformation; understreger derfor, at reservations- og betalingssystemer klart bør vise den samlede billetpris for enhver valgt rejse, herunder obligatoriske udgifter såsom afgifter og gebyrer; fremhæver vigtigheden af innovative IT-platforme, der nedbringer de samlede reservations- og betalingsgebyrer, og understreger betydningen af at tage højde for en række forskellige betalingsmuligheder for køb af rejsehjemmel; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gøre mere for at begrænse gebyrer for anvendelse af kreditkort eller andre rimelige former for betaling for offentlige transporttjenester;

6.  understreger, at uforeneligheden af og den manglende sammenhæng i datalagene, mangfoldigheden, og den manglende interoperabilitet mellem dataformater og dataudvekslingsprotokoller undergraver eksistensen af integrerede multimodale informations-, planlægnings- og billetudstedelsestjenester samt medfører yderligere omkostninger; opfordrer Kommissionen til at sikre, at ethvert lovindgreb holder trit med den rivende udvikling inden for transportsektoren og ikke fører til nogen unødvendige byrder;

7.  glæder sig over myndighedernes og den private sektors bestræbelser på at oprette rejseplanlægningstjenester sammen med de påkrævede, åbne standarder og grænseflader, men bemærker, at mange af sådanne tjenester kun dækker specifikke regioner eller lande, og at kun få er multimodale; opfordrer derfor, som et første skridt, transportudbydere og udbydere af rejseplanlægningstjenester til at bygge videre på eksisterende synergier og til at fokusere mere nøje på at opstille multimodale, grænseoverskridende rejseplanlægningstjenester med skræddersyede billetordninger, og være særlig opmærksom på det sprog, tjenesterne er tilgængelige på, under hensyntagen til anvendelsen af mindretalssprog og sammenknytning af langdistance- og lokal transport, herunder "første og sidste strækning", dvs. ved at opgradere de forskellige systemer for at udvikle deres interoperabilitet og muliggøre kommunikation mellem dem; opfordrer Kommissionen til at bruge TEN-T-korridoren som et pilotprojekt for identifikation af passagerstrømme og potentialet for multimodale informations-, rejseplanlægnings- og billettjenester;

8.  opfordrer Kommissionen til at udvikle et katalog over god praksis for lokalt, regional eller nationalt styrede projekter til at fungere som basis for implementeringen af sidstnævnte på tværs af EU;

9.  understreger, at let og praktisk køb gennem multimodale, integrerede billetsystemer vil tiltrække flere passagerer til offentlig transport, hvilket vil øge deres tilfredshed og gavne offentlige transportselskaber;

10.  opfordrer Kommissionen til, for såvidt angår multimodale, integrerede billetsystemer, at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opstille klare rammer, der støtter og letter dels de bestræbelser, der gøres af interessehaverne og de kompetente myndigheder, dels aftalerne som de allerede har indgået og dels den innovative karakter af de produkter og tjenesteydelser, der udbydes, og opfordrer Kommissionen til – for det tilfælde at der ikke gøres nogen fremskridt hen imod skabelsen af integrerede, interoperable, multimodale, grænseoverskridende billetsystemer inden 2020 – at bygge videre på de gjorte fremskridt og trufne, frivillige initiativer ved at tage lovgivningsmæssige skridt gennem indførelse af minimumsregler og en tidsplan;

11.  fremhæver den aktive rolle og det ansvar, som de lokale og regionale myndigheder har, med hensyn til rejsers "første og sidste strækning"; finder det afgørende, at de inddrages i implementeringen af individuelle foranstaltninger, i det overordnede tilsyn med driften og i at sikre, at systemet som helhed fungerer effektivt; opfordrer de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til, under hensyntagen til de ovennævnte punkter,

   senest i 2020, i tæt samarbejde med repræsentanter for transportsektoren, at indføre nationale køreplans- og prisinformationssystemer på basis af åbne grænseflader, der forbinder rejsedata for regional og lokal bytransport, der drives af både privatejede og offentlige selskaber, og at fortsætte med at opdatere sådanne systemer regelmæssigt
   at sikre, at alle former for offentlig nærtrafik senest i 2020 er udstyret med intelligente systemer, der videresender realtidsinformation om transportmidlets position og inkludere sådanne systemer i udbudsspecifikationerne
   at tilsikre, senest i 2024 og på grundlag af åbne grænseflader, at der findes nationale køreplans- og prisinformationssystemer med realtidsinformation om lokale transportoperatørers køreplaner, der skal forbindes i grænseoverskridende netværk og gøres tilgængelige for operatører, rejseplanlægningstjenester og forbrugere;

12.  deler Kommissionens synspunkt om, at alle udbydere af informations-, rejseplanlægnings- og billetudstedelsestjenester, herunder SMV'er og nystartede virksomheder, bør have rimelig, åben og lige adgang til omfattende, multimodal realtidstransport- og rejsedata, hvilket er en forudsætning for EU-dækkende multimodal informations-, rejseplanlægnings- og billetudstedelsestjenester, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag, der pålægger alle udbydere at gøre alle informationer, som er nødvendige for at etablere mere omfattende tjenesteydelser og dermed give de rejsende et ægte og tilgængeligt valg mellem den mest bæredygtige, mest pris/kvalitetsoptimale eller hurtigste forbindelser, tilgængelige på rimelige og ensartede vilkår, uden skelen til de pågældende tjenesteudbyderes kommercielle interesser;

13.  understreger, at det i tråd med EU's konkurrenceregler påhviler Kommissionen at indkredse og imødegå potentielle risici for, at udbydere af multimodal rejseinformation og billetudstedelse monopoliserer oplysningerne; tilføjer, at Kommissionen også skal sikre, at den del, der er afsat til at betale for elektroniske billettjenester, ikke antager en sådan størrelse, at det er til skade for passagertransportforetagender;

14.  opfordrer indtrængende til oprettelse af en platform for dialog, der inddrager alle repræsentanter for transportsektoren og kompetente myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan til at udvikle gennemførlige ordninger for en gradvis indførelse i hele EU af interoperable, elektroniske billetsystemer, der tager hensyn til hele rejsekredsløbet fra planlægning til køb af billetter og til at afdække og afhjælpe problemerne med distribution af billetsalgsindtægter på en forholdsmæssigt afpasset måde og ved omkostningsfordeling i tilfælde af tvister mellem kontraherende parter; er af den opfattelse, at disse løsninger bør udvikles på en markedsorienteret måde uden at bebyrde operatører og passagerer med uforholdsmæssige omkostninger; opfordrer Kommissionen til kraftigt at fremme synergier på dette område mellem tværeuropæiske telekommunikations- og transportnetværk gennem EU-samfinansiering;

15.  gør opmærksom på, at europæiske passagerrettigheder er begrænset i den forstand, at de gælder separat for hver, individuel rejseaftale, hvorimod de ikke kan garanteres på normal vis, når en rejse indebærer grænsekrydsning eller multimodal transport, og opfordrer derfor Kommissionen til at reagere på Parlamentets opfordring i dets beslutning om 2011-køreplanen(6) til et charter for passagerrettigheder, der omfatter alle former for transport ved at fremsætte forslag om et sådant charter, herunder et særskilt afsnit om multimodale rejser med klar og gennemskuelig beskyttelse af passagerrettigheder i en multimodal sammenhæng, der tager hensyn til de specifikke karakteristika ved hver transportform, og integreret multimodal billettering, inden udgangen af 2017;

16.  fremhæver den afgørende betydning, for så vidt angår social mobilitet, og i betragtning af de demografiske ændringer i Europa, af lige og uhindret adgang til transport for alle og navnlig sårbare personer, og opfordrer til øget opmærksomhed om handicappedes og bevægelseshæmmede personers behov såvel som til ældres særlige krav, for så vidt angår adgang til rejseinformation før og under rejser, billetmuligheder og reservations- og betalingssystemer, inklusive mulighed for at reservere kørestolsplads; glæder sig over Kommissionens køreplan for en EU-retsakt om adgangsforhold og potentialet for lovgivningsmæssige tiltag til fjernelse af økonomiske og sociale hindringer for personer med handicap; opfordrer indtrængende Kommissionen til at afhjælpe hindringerne for transport som led i dens bestræbelser på at forbedre adgangsforhold;

17.  understreger vigtigheden af at værne om de forskellige modeller for prisfastsættelse og betalingsmuligheder (godtgørelser, rabatter etc.) for dermed at sikre, at visse samfundsgrupper (arbejdsløse, pensionister, studerende, storfamilier, lavindkomstgrupper og andre ringere stillede sociale grupper) kan få gavn af multimodale billetsystemer i EU;

18.  bemærker, at multimodale transportinformationssystemer bør være brugervenlige og således suppleret med ajourførte kort og geografiske data;

19.  opfordrer til videreførelse af støtte til interessehavere med innovative problemløsninger, og således til, at relevante EU-finansieringskilder såsom Shift2Rail-innovationsprogram 4 under Horisont 2020-programmet og Connecting Europe-faciliteten tillige med strukturfondene, ikke blot bibeholdes, men udvikles; opfordrer indtrængende Den Europæiske Investeringsbank til at gøre hensigtsmæssig brug af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i denne henseende;

20.  opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en lettilgængelig liste med en regelmæssig evaluering af EU-samfinansierede projekter om "intermodal integreret billetudstedelse";

21.  fremhæver den afgørende rolle, som globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og i særdeleshed EU's Galileo-navigationssystem, spiller i dynamisk dataindsamling, der sætter rejsende i stand til at modtage informationer om mulige rejseafbrydelser og alternative rejsemuligheder, inden de begynder rejsen og undervejs; understreger, at fordelene ved satellitsystemer til enhver tid skal modsvares af fyldestgørende databeskyttelsesregler;

22.  gør opmærksom på nødvendigheden af at nedbringe trafiktætheden og luftforureningen i byområder og opfordrer til indførelse af incitamenter til øget brug af bæredygtige transportformer på tværs af Europa, herunder indførelse af rejseinformationer og rejseplanlægningstjenester med information om forskellige mobilitetstjenester, f.eks. delebil, fælleskørsel, park&ride, cykeludlejning, cykelstier og gangstier;

23.  glæder sig over den øgede tilgængelighed af integreret, elektroniske billetsystemer i byer og andre bymæssige områder såsom inklusive digitale rejsekort-teknologier, der kan anvendes på tværs af transportformerne såvel som til grænseoverskridende rejser, men fremhæver, at tekniske løsninger bør overlades til markedet og ikke påtvinges fra EU's side;

24.  bemærker, at permanent gode netværksforbindelser er en af forudsætningerne for at kunne skabe et passagervenligt intelligent system, der er i stand til at give dynamiske informationer om trafiksituationen i realtid; opfordrer derfor Kommissionen til at opprioritere indsatsen for at lette, tilskynde til og støtte vid udbredelse af gratis eller omkostningsfattige, højhastighedsbaserede digitale infrastrukturer installeret i alle transportformer og alle transportknudepunkter via Connecting Europe-faciliteten, Horisont 2020, EFSI og andre relevante finansieringskilder;

25.  understreger vigtigheden af databeskyttelse og opfordrer indtrængende til efterlevelse af direktiv 95/46/EF, og opfordrer til, at der fastsættes utvetydige betingelser for anvendelse og overførsel af data, især når det drejer sig om personoplysninger, der udelukkende bør behandles og anvendes i anonymiseret form og alene med det formål at lette intermodal billetudstedelse; bemærker, at køb og betaling af billetter via mobil- og internetapplikationer helst burde kunne lade sig gøre, uden at køberen skal registrere sig i systemet;

26.  fremhæver betydningen af rejseplanlægning, tilgængelig multimodal information og klar og gennemskuelig billetudstedelse, herunder gennem digitale og internetbaserede platforme, og af behovet for bedre adgang til offentlig transport ved rejse i udlandet inden for EU og af at tilskynde til modernisering af bæredygtige transportydelser med henblik på at tiltrække turister fra både EU og udefra, idet dette vil lette hele rejseplanlægningsprocessen; fremhæver også de potentielt positive virkninger af et integreret billetudstedelsessystem i form af en bedre sammenknytning mellem alle regioner, navnlig de fjerntliggende regioner i f.eks. randområder;

27.  understreger behovet for øget og bedre promovering og præsentation af de mere end 100 multimodale rejseplanlægningstjenester, der allerede findes i byer, regioner og på nationalt niveau i EU, og opfordrer derfor til en indsats for at fremme sammenknytningen mellem disse tjenester;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.
(2) EUT L 123 af 12.5.2011, s.11.
(3) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(4) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 72.
(5) En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (COM(2011)0144).
(6) Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 72.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik