Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2244(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0246

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 105k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις πολυτροπικές μετακινήσεις στην Ευρώπη (2014/2244(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών τους με άλλους τρόπους μεταφοράς(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο που υπέβαλε η Επιτροπή «Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη» (CΟΜ(2008)0886),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσιών ενωσιακού επιπέδου για την παροχή πληροφοριών, τον προγραμματισμό και την έκδοση εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων» (SWD(2014)0194),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (COM(2009)0490),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0183/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ο στόχος που έθεσε η πρωτοβουλία 22 της Λευκής Βίβλου του 2011(5), όσον αφορά την υλοποίηση απρόσκοπτων πολυτροπικών ταξιδίων από πόρτα σε πόρτα μέσω ευφυών συστημάτων για διαλειτουργικό και πολυτροπικό προγραμματισμό, συστημάτων διαδικτυακών κρατήσεων και έξυπνης έκδοσης εισιτηρίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες εξακολουθούν να προτιμούν τις ιδιωτικές μεταφορές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή η δημιουργία υπηρεσιών προγραμματισμού μετακινήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα είναι από μόνη της αρκετή για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των διάφορων τρόπων μεταφοράς, κάθε μεμονωμένος τρόπος μεταφοράς απαιτεί αυξημένη αποδοτικότητα, βιώσιμο και φιλικότερο περιβάλλον για τον χρήστη και ότι σε αυτό θα συμβάλλουν σημαντικά, μεταξύ άλλων, η έγκριση της τέταρτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους, στο μέτρο που αυτό θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές, μεταξύ άλλων για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η έγκριση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών καθώς και η υλοποίηση των έργων προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ορίζει το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων ως μία συνδυασμένη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς με ένα ενιαίο εισιτήριο, ο ορισμός αυτός δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτός από τις επιχειρήσεις και ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών αποσκοπούν στην παροχή διατροπικών εισιτηρίων και μόνον, πράγμα το οποίο παρεμποδίζει περαιτέρω εξελίξεις στον σχετικό τομέα·

1.  επισημαίνει ότι η παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ και οι υπηρεσίες προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων, ιδίως για μεγάλες αποστάσεις, συνιστούν μια απάντηση σε ουσιαστικές προκλήσεις του τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, όπως η βιωσιμότητα, η πολυτροπικότητα, η βελτίωση της ασφάλειας όλων των τρόπων μεταφοράς, η αποδοτικότητα και η επάρκεια, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η εργασιακή κινητικότητα, και ότι, για τον λόγο αυτόν, είναι εξίσου επωφελείς για την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την τουριστική βιομηχανία·

2.  τονίζει ότι παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ και οι υπηρεσίες προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων παρέχουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δυνατότητες καινοτομίας και συνεπώς συμβάλλουν σημαντικά σε μια παγκόσμια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ενιαία αγορά καθώς και στην ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών·

3.  υπογραμμίζει ότι η ατομική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των βασικών ελευθεριών και ότι οι καταναλωτές πρέπει συνεπώς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς, ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με χρονοδιαγράμματα και συνδέσεις που αφορούν πολυτροπικά και διασυνοριακά δίκτυα απρόσκοπτων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα, με υψηλά πρότυπα άνεσης, καθώς και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες κρατήσεις και πληρωμές ηλεκτρονικά· επιδοκιμάζει την ύπαρξη κινήτρων με τα οποία ενθαρρύνονται οι ταξιδιώτες να συνδυάζουν διάφορους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς· επισημαίνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθεί να μην υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για εθνικές και διασυνοριακές μετακινήσεις εντός της ΕΕ μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων· φρονεί ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν θα πρέπει να επιτρέπεται·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους χρήστες να μπορούν να διαθέτουν ενιαίο εισιτήριο για μία πολυτροπική μετακίνηση και θεωρεί ότι η δυνατότητα για δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα πολυτροπικών μεταφορών και ταξιδιών και, ως εκ τούτου, η παροχή λεπτομερών, εύκολα προσβάσιμων, αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών πραγματικού χρόνου για τους ταξιδιώτες, αποτελούν προϋπόθεση για το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίου και υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σχετικά μέτρα είναι δίκαια, πρέπει πρωτίστως να συνοδεύονται με εσωτερίκευση των εξωτερικών δαπανών για όλους τους τρόπους μεταφοράς και με πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

5.  επισημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν διαφανείς πληροφορίες ως προς την τιμολόγηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα συστήματα κρατήσεων και πληρωμών θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τη συνολική τιμή του εισιτηρίου για κάθε επιλεγμένη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών στοιχείων, όπως φόροι και χρεώσεις· τονίζει με έμφαση τη σπουδαιότητα που έχουν οι καινοτόμες πλατφόρμες που βασίζονται στις τεχνολογίες των πληροφοριών, με τις οποίες μειώνονται συνολικά τα τέλη κράτησης και αγοράς και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υφίστανται ποικίλες δυνατότητες πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων ταξιδίου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τον περιορισμό των τελών κατά τη χρήση πιστωτικών καρτών ή άλλων εύλογων μορφών πληρωμής για δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών·

6.  τονίζει ότι η έλλειψη συμβατότητας και συνοχής στη διαστρωμάτωση των δεδομένων, η διαφοροποίηση και η απουσία διαλειτουργικότητας των μορφότυπων δεδομένων και των πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων αποδυναμώνουν την ύπαρξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων στην ΕΕ και δημιουργούν πρόσθετο κόστος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα ρυθμιστικά μέτρα θα είναι συμβατά με τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και δεν θα δημιουργούν περιττές επιβαρύνσεις·

7.  επικροτεί τις προσπάθειες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία υπηρεσιών προγραμματισμού μετακινήσεων, σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα ανοιχτά πρότυπα και τις απαιτούμενες ανοιχτές διεπαφές, αλλά παρατηρεί επίσης ότι αυτές οι υπηρεσίες συχνά είναι περιορισμένες στο περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και σπάνια είναι πολυτροπικές, για τον λόγο αυτόν, ζητεί –ως πρώτο βήμα– από τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών και τους παρόχους υπηρεσιών προγραμματισμού των μετακινήσεων να βασιστούν στις υφιστάμενες συνέργειες και να επικεντρωθούν περισσότερο στη διάθεση πολυτροπικών, διασυνοριακών υπηρεσιών προγραμματισμού με ειδικές ρυθμίσεις για την έκδοση εισιτηρίων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης μειονοτικών γλωσσών, και συνδέοντας τις τοπικές με τις υπεραστικές μεταφορές –συμπεριλαμβανομένου του «πρώτου και του τελευταίου χιλιομέτρου», για παράδειγμα, μέσω της αναβάθμισης των διαφορετικών συστημάτων για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητάς τους και της δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ τους· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ ως πιλοτικό έργο για τον εντοπισμό των επιβατικών ροών και του δυναμικού των υπηρεσιών πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων στον τομέα των πολυτροπικών μετακινήσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια βάση δεδομένων ορθών πρακτικών όσον αφορά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο πάνω στα οποία θα βασιστεί η υλοποίηση των εν λόγω έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.  υπογραμμίζει ότι η εύκολη και απλουστευμένη διαδικασία αγοράς μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων στις πολυτροπικές μετακινήσεις θα προσελκύσει περισσότερους επιβάτες στα δημόσια μέσα μεταφοράς, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ικανοποίησή τους καθώς και συγκεκριμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, σε συνάρτηση με το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τις πολυτροπικές μετακινήσεις, τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει και θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αρμόδιες αρχές, τις συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το 2020 σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων και διαλειτουργικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων στις διασυνοριακές πολυτροπικές μετακινήσεις, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί καθώς και τις οικειοθελείς πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα εισάγοντας ελάχιστους κανόνες και ένα χρονοδιάγραμμα·

11.  υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο και την ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την αρχή και το τέλος του ταξιδιού («πρώτο και τελευταίο χιλιόμετρο»)· θεωρεί, συνεπώς, ουσιώδους σημασίας τη συμμετοχή των εν λόγω αρχών στη θέσπιση επιμέρους ρυθμίσεων αλλά και στην εποπτεία της εφαρμογής τους, καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία, καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών:

   να δημιουργήσουν μέχρι το αργότερο το 2020, σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους του τομέα των μεταφορών, επικαιροποιημένα εθνικά συστήματα πληροφοριών για δρομολόγια και ναύλους, βάσει ανοιχτών διεπαφών που θα συνδέουν τα ταξιδιωτικά δεδομένα για τις περιφερειακές και τοπικές αστικές δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, και να συνεχίσουν να επικαιροποιούν τακτικά τα εν λόγω συστήματα·
   να μεριμνήσουν ώστε να εφοδιαστούν, το αργότερο έως το 2020, όλα τα μεταφορικά μέσα των τοπικών δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών με έξυπνα συστήματα μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση του μεταφορικού οχήματος και να συμπεριληφθεί αυτό ως όρος στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
   να προβλέψουν, το αργότερο έως το 2024, βάσει ανοιχτών διεπαφών, τη δημιουργία επικαιροποιημένων εθνικών συστημάτων πληροφοριών για δρομολόγια και ναύλους, με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια των επιχειρήσεων δημοσίων μεταφορών τα οποία θα πρέπει να δικτυωθούν σε διασυνοριακή βάση και να καταστούν προσβάσιμα στους φορείς λειτουργίας, στους παρόχους υπηρεσιών προγραμματισμού ταξιδίων και στους καταναλωτές·

12.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι μια δίκαιη, ανοιχτή και ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων υπηρεσιών πληροφόρησης, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, σε πλήρη πολυτροπικά δεδομένα πραγματικού χρόνου μεταφορών και ταξιδιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση υπηρεσιών πολυτροπικών μετακινήσεων, πληροφοριών, προγραμματισμού και έκδοσης εισιτηρίων σε ολόκληρη την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα υποχρεώνει τον εκάστοτε πάροχο να διαθέτει υπό δίκαιους και ισότιμους όρους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την προσφορά ευρύτερων υπηρεσιών, καθώς και για να έχουν οι ταξιδιώτες τη δυνατότητα ουσιαστικής, προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής επιλογής της πιο βιώσιμης, οικονομικά συμφέρουσας και ταχύτερης σύνδεσης, χωρίς να διακυβεύονται εν προκειμένω τα οικονομικά συμφέροντα των εμπλεκομένων παρόχων υπηρεσιών·

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, είναι καθήκον της Επιτροπής να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο μονοπώλησης πληροφοριών από παρόχους πολυτροπικών πληροφοριών και εισιτηρίων· προσθέτει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το μερίδιο που διατίθεται για την αποζημίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τις εταιρείες που μεταφέρουν επιβάτες·

14.  συνιστά μετ’ επιτάσεως τη δημιουργία μίας πλατφόρμας διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι του τομέα των μεταφορών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμόσιμων λύσεων για τη σταδιακή καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ διαλειτουργικών ηλεκτρονικών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό κύκλο του ταξιδιού, από τον προγραμματισμό μέχρι την αγορά των εισιτηρίων, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατανομής των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων και της κατανομής των επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών· φρονεί ότι αυτές οι λύσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν με γνώμονα την αγορά χωρίς να επιβαρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες με δυσανάλογο κόστος· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά, μέσω της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ, συνέργειες στον συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών και μεταφορών·

15.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των ευρωπαίων επιβατών περιορίζονται στον βαθμό που ισχύουν μεμονωμένα σε κάθε σύμβαση μεταφοράς, όταν όμως ένα ταξίδι έχει πολλά διασυνοριακά σκέλη ή περιλαμβάνει διάφορους τρόπους μεταφοράς, η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών δεν εξασφαλίζεται με τον συνήθη τρόπο και καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου, που διατυπώνεται στο ψήφισμά του για τον οδικό χάρτη του 2011(6), για έναν χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς, υποβάλλοντας ανάλογη πρόταση έως το τέλος του 2017, η οποία θα περιλαμβάνει χωριστή ενότητα για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και θα διασφαλίζει σαφή και διαφανή προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών κατά τις πολυτροπικές μεταφορές και στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία του εκάστοτε τρόπου μεταφοράς και το ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης πολυτροπικών εισιτηρίων·

16.  υπογραμμίζει ότι η ισότιμη και χωρίς φραγμούς πρόσβαση όλων των ατόμων στα μέσα μεταφοράς είναι αποφασιστικής σημασίας για την κοινωνική κινητικότητα, ιδίως δε για τα ευάλωτα άτομα, λαμβανομένων επίσης υπόψη των δημογραφικών αλλαγών στην Ευρώπη και ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις των ηλικιωμένων όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, τις επιλογές έκδοσης εισιτηρίων και τα συστήματα κράτησης και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κράτησης χώρων για αναπηρικά αμαξίδια· επικροτεί τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης νομοθετικής δράσης ούτως ώστε να αρθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες· προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, να αντιμετωπίσει τους φραγμούς στις μεταφορές·

17.  τονίζει τη σημασία που έχει η εξασφάλιση διαφορετικών προτύπων τιμολόγησης και δυνατοτήτων πληρωμής (επιδόματα, μειώσεις κλπ.) προκειμένου να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ορισμένες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, πολυμελείς οικογένειες, άτομα χαμηλού εισοδήματος και άλλες μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες) να μπορούν να επωφεληθούν από τα πολυτροπικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στην ΕΕ·

18.  σημειώνει ότι τα συστήματα πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη και, κατά συνέπεια, να συμπληρώνονται από επικαιροποιημένο χάρτη και γεωγραφικά στοιχεία·

19.  ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη των καινοτόμων λύσεων που προωθούν οι φορείς και όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν εν προκειμένω οι αντίστοιχες δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα καινοτομίας Shift2Rail 4 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αξιοποιήσει δεόντως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για τον σκοπό αυτό·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν εύκολα προσβάσιμο κατάλογο με τακτική αξιολόγηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ για τη «διατροπική ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων»·

21.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο του παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) και ιδίως του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος πλοήγησης Galileo για τη συγκέντρωση δυναμικών δεδομένων, μέσω των οποίων μπορούν να ενημερώνονται οι ταξιδιώτες τόσο πριν από την έναρξη του ταξιδιού όσο και κατά τη διάρκειά του για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης· τονίζει ότι τα οφέλη των δορυφορικών συστημάτων πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επαρκείς διατάξεις προστασίας των δεδομένων·

22.  επισημαίνει την ανάγκη να μειωθεί η συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση στις αστικές περιοχές, και ζητεί να δημιουργηθούν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη χρήση βιώσιμων μορφών μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, εντάσσοντας στις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και προγραμματισμού μετακινήσεων και πληροφορίες για διάφορες υπηρεσίες κινητικότητας, όπως είναι, π.χ., ο συνεπιβατισμός, η από κοινού χρήση αυτοκινήτων, τα συστήματα ανταποκρίσεων, οι υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, οι ποδηλατόδρομοι και οι πεζόδρομοι·

23.  χαιρετίζει την αυξανόμενη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων στις πόλεις και άλλες αστικές περιοχές, όπως οι καθολικές τεχνολογίες ψηφιακών «ευφυών καρτών» που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορους τρόπους μεταφοράς καθώς και για διασυνοριακά ταξίδια, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές λύσεις θα πρέπει να επαφίενται στην αγορά και να μην επιβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

24.  σημειώνει ότι οι σταθερά καλές δικτυακές συνδέσεις αποτελούν μία από τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός έξυπνου συστήματος φιλικού προς τον επιβάτη και ικανού να παρέχει δυναμικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διευκόλυνση, την ενθάρρυνση και τη στήριξη της ευρείας διαθεσιμότητας δωρεάν ή χαμηλού κόστους ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας, σε όλα τα μέσα μεταφοράς και όλα τα σημεία μετεπιβίβασης, μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του ΕΤΣΕ και άλλων συναφών πηγών χρηματοδότησης·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, ζητεί με έμφαση τη συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ και ζητεί σαφείς διατάξεις για τη χρήση και τη διαβίβαση δεδομένων, ιδίως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η επεξεργασία και η χρήση πρέπει να γίνεται μόνο αφού καταστούν ανώνυμα και με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης εισιτηρίων πολυτροπικών μετακινήσεων· επισημαίνει ότι η αγορά και η πληρωμή εισιτηρίων μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να διατίθενται χωρίς απαίτηση εγγραφής στο σύστημα·

26.  τονίζει τη σημασία που έχει ο προγραμματισμός των ταξιδίων, η πρόσβαση σε πολυτροπική ενημέρωση και η έκδοση εισιτηρίων με σαφή και διαφανή τρόπο, όπως μέσω ψηφιακών και επιγραμμικών πλατφορμών, καθώς και την ανάγκη που υπάρχει για βελτίωση της πρόσβασης στα δημόσια μέσα μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις στην ΕΕ και για την προώθηση του εκσυγχρονισμού των βιώσιμων μεταφορικών υπηρεσιών με στόχο την προσέλκυση τουριστών από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται ολόκληρη η διαδικασία προγραμματισμού των ταξιδίων· τονίζει επίσης τις δυνητικά ευνοϊκές συνέπειες ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων όσον αφορά τη βελτίωση της σύνδεσης όλων των περιφερειών και ιδίως των πιο απόμακρων, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

27.  τονίζει την ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη προώθηση και προβολή των άνω των εκατό υπηρεσιών προγραμματισμού πολυτροπικών μετακινήσεων που διατίθενται ήδη σε πόλεις, περιφέρειες και σε εθνικό επίπεδο στην ΕΕ, και ζητεί επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση της διασύνδεσης αυτών των υπηρεσιών·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11.
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(4) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(5) «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144).
(6) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου