Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2244(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0183/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0183/2015

Keskustelut :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Äänestykset :

PV 07/07/2015 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0246

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 80k
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2015 yhtenäisestä multimodaalisesta lipunkirjoituksesta Euroopassa (2014/2244(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU(1),

–  ottaa huomioon komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä(2),

–  ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(3),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa” (COM(2008)0886),

–  ottaa huomioon komission vuonna 2011 antaman valkoisen kirjan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” (COM(2011)0144),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”(4),

–  ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Towards a roadmap for delivering EU-wide multimodal travel information, planning and ticketing services” (SWD(2014)0194),

–  ottaa huomioon EU:n kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman (COM(2009)0490),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–  ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0183/2015),

A.  toteaa, että aikaisemmista ponnisteluista huolimatta vuoden 2011 valkoisen kirjan(5) tavoite 22 saumattomien multimodaalisten ovelta ovelle -kuljetusten mahdollistamisesta yhteentoimivien ja multimodaalisten aikatauluja, tietopalveluita, internet-varausjärjestelmiä ja älykkäitä lipunmyyntijärjestelmiä koskevien älykkäiden liikennejärjestelmien avulla ei ole vielä toteutunut;

B.  toteaa, että suurin osa matkustajista suosii edelleen yksilöliikennettä; katsoo, että EU:n laajuisten matkasuunnittelupalveluiden luominen ei yksinään riitä parantamaan eri liikennemuotojen integraatiota, vaan jokaisen liikennemuodon omaa tehokkuutta, kestävyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä on parannettava; katsoo, että prosessia edistäisivät merkittävästi esimerkiksi neljännen rautatiepaketin hyväksyminen, sillä se takaisi yhtäläisen pääsyn infrastruktuuriin myös pienimmille toimijoille, pk-yrityksille ja uusyrityksille, lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen hyväksyminen, eurooppalaisen sisävesistrategian hyväksyminen, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen sekä TEN-T prioriteettihankkeet;

C.  toteaa, että huolimatta siitä, että komissio määrittelee multimodaalisen lipunkirjoituksen eri liikennemuotojen yhdistämiseksi yhteen lippuun, yritykset eivät aina käytä samaa määritelmää, ja jotkin palveluntarjoajat pyrkivät vain toimittamaan yhteentoimivia lippuja, mikä haittaa alan kehittämistä edelleen;

1.  toteaa, että EU:n laajuiset multimodaaliset matkatiedot sekä rajat ylittävät integroidut matkasuunnittelu- ja matkalippupalvelut erityisesti pitkillä matkoilla ovat osittainen vastaus Euroopan liikenteen merkittäviin haasteisiin ja esimerkiksi kestävyyteen, multimodaalisuuteen, kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseen, tehokkuuteen ja taloudelliseen toteutettavuuteen liittyviin haasteisiin sekä laadukkaiden työpaikkojen luontiin ja työvoiman liikkuvuuteen, minkä johdosta ne hyödyttävät tasapuolisesti yhteiskuntaa, taloutta, ympäristöä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä matkailualaa;

2.  painottaa, että EU:n laajuiset yhdennetyt multimodaaliset matkatieto-, suunnittelu- ja lipunmyyntipalvelut antavat eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille ja uusyrityksille mahdollisuuksia innovointiin ja antavat siten merkittävän panoksen kehitettäessä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä Euroopan sisämarkkinoita ja Euroopan yhtenäistä liikennealuetta;

3.  painottaa, että henkilöiden EU:n laajuinen liikkuvuus on yksi perusvapauksien toteutumisen edellytyksistä ja kuluttajilla on siksi oltava mahdollisuus saada kattavaa, tarkkaa ja puolueetonta tietoa aikatauluista ja yhteyksistä sekä multimodaalisista ja rajat ylittävistä liikenneyhteyksistä, jotta mahdollistettaisiin sujuva, helppo ja mukava ovelta ovelle -liikenne sekä varausten ja maksujen suorittaminen verkossa; pitää myönteisinä toimia, joilla kannustetaan matkustajia yhdistämään useita käytettävissä olevia liikennemuotoja; toteaa, että useimmissa jäsenvaltioissa on vielä puutteita verkossa tai mobiilisovellusten avulla tapahtuvassa lippujen ostamisessa kansallisia tai EU:n sisäisiä rajat ylittäviä matkoja varten; katsoo, ettei maantieteelliseen sijaintiin perustuvaa estoa pidä sallia;

4.  pitää tärkeänä, että matkustajat voivat saada yhden lipun yhtä eri liikennemuotoja yhdistävää matkaa varten, mahdollistetaan multimodaalisten matka- ja liikennetietojen saanti ja siten matkustajille kattavien, helppokäyttöisten, neutraalien, luotettavien ja reaaliaikaisten tietojen saanti, joka on edellytyksenä integroiduille lippujärjestelmille; korostaa, että jotta voitaisiin taata sen yhteydessä toteutettavien toimien oikeudenmukaisuus, on erittäin tärkeää, että samalla sovelletaan kaikkien liikennemuotojen ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja annetaan tietoja eri liikennemuotojen ympäristötehokkuudesta;

5.  toteaa, että kuluttajille olisi aina annettava avointa hinnoittelutietoa; korostaa, että varaus- ja maksujärjestelmissä olisi selkeästi ilmoitettava lipun kokonaishinta matkan kaikille valituille matkoille, mukaan luettuna verojen ja maksujen kaltaiset pakolliset osat; pitää tärkeinä innovatiivisia tietoteknisiä alustoja, jotka vähentävät yleisesti varausten ja maksujen suorittamisen hintaa, ja pitää tärkeänä, että matkalippujen ostamisen yhteydessä sallitaan erilaisia maksutapoja; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisätoimiin luottokorttien tai muiden asianmukaisten maksuvälineiden käyttämisestä joukkoliikenteessä perittävien maksujen rajoittamiseksi;

6.  korostaa, että erilaisten tietojen yhteensopivuuden ja yhdenmukaisuuden puute, tietomuotojen ja tiedonvaihtoprotokollien erilaisuus ja niiden yhteentoimivuuden puute heikentävät eri liikennemuodot kattavien integroitujen tietojen, suunnittelun ja lippupalveluiden olemassaoloa EU:ssa ja aiheuttavat lisäkustannuksia; kehottaa komissiota takaamaan, että kaikissa sääntelytoimissa otetaan huomioon liikennealan nopea kehitys eikä niillä luoda tarpeettomia rasitteita;

7.  pitää myönteisenä viranomaisten ja yksityisen sektorin pyrkimystä tarjota matkasuunnittelupalveluita ja käyttää vaadittuja avoimia standardeja ja käyttöliittymiä; panee kuitenkin merkille, että palveluilla on usein alueellisia tai kansallisia rajoituksia ja että ne ovat harvoin multimodaalisia; kehottaa siksi matkustus- ja matkasuunnittelupalveluiden tarjoajia ensimmäisenä askeleena hyödyntämään jo olemassa olevaa synergiaa ja keskittymään entistä enemmän multimodaalisten ja rajat ylittävien matkansuunnittelupalveluiden sekä räätälöityjen matkalippujärjestelmien tarjoamiseen ja kiinnittämään erityistä huomiota palveluiden tarjoamisessa käytettävään kieleen; kehottaa ottamaan tässä yhteydessä huomioon vähemmistökielten käytön sekä pitkän matkan liikenteen ja lähiliikenteen välisten yhteyksien toteuttamisen matkan ensimmäiset ja viimeiset kilometrit mukaan lukien esimerkiksi kehittämällä erilaisia järjestelmiä edelleen niiden yhteentoimivuuden parantamiseksi ja niiden välisen tiedonvaihdon mahdollistamiseksi; kehottaa komissiota käyttämään TEN-T-käytäviä kokeiluhankkeina matkustajavirtojen tunnistamiselle ja mahdollisuuksille käyttää multimodaalisia tieto-, matkasuunnittelu- ja lipunmyyntipalveluja;

8.  kehottaa komissiota kehittämään hyvien käytänteiden kokoelman paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti toteutettaville hankkeille ja soveltamaan sitä perustana hankkeiden toteuttamiselle EU:ssa;

9.  korostaa, että multimodaalisten yhdennettyjen lipunmyyntijärjestelmien avulla ostamisen helppous ja kätevyys houkuttelevat lisää matkustajia julkiseen liikenteeseen, mikä lisää heidän tyytyväisyyttään ja hyödyttää joukkoliikenneyhtiöitä;

10.  kehottaa komissiota toteuttamaan multimodaalisten yhdennettyjen lipunmyyntijärjestelmien yhteydessä tarvittavia toimia selkeän kehyksen luomiseksi sidosryhmien ja toimivaltaisten viranomaisten pyrkimysten tukemiseksi ja helpottamiseksi ja kehottaa tukemaan niiden jo tekemiä sopimuksia ja tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden innovatiivista luonnetta; kehottaa komissiota siinä tapauksessa, että vuoteen 2020 mennessä ei saavuteta merkittävää kehitystä integroitujen ja yhteentoimivien multimodaalisten ja rajat ylittävien matkalippujärjestelmien luomisessa, käyttämään perustana jo saavutettua edistystä sekä jo tehtyjä vapaaehtoisuuteen perustuvia aloitteita ja toteuttamaan sen pohjalta lainsäädäntötoimia, joilla vahvistetaan vähimmäissäännöt sekä aikataulu;

11.  korostaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten aktiivista roolia ja vastuuta matkojen ensimmäisten ja viimeisten kilometrien yhteydessä; pitää tärkeänä, että ne osallistuvat yksittäisten toimien täytäntöönpanoon, valvovat niiden toteutusta ja varmistavat, että järjestelmä kokonaisuudessaan toimii tehokkaasti; kehottaa edelliset seikat huomioon ottaen jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia

   esittämään viimeistään vuoteen 2020 mennessä tiiviissä yhteistyössä liikennealan edustajien kanssa kansallisia päivitettyjä aikataulu- ja hintatietojärjestelmiä käyttämällä niiden perustana avoimia käyttöliittymiä, jotka yhdistävät sekä yksityisten että julkisten yritysten ylläpitämien alueellisten ja paikallisten kaupunkiliikennejärjestelmien matkustustiedot, ja kehottaa jatkamaan tällaisten järjestelmien säännöllistä päivittämistä;
   pitämään huolta siitä, että liikennevälineen sijainnista kertovan reaaliaikaisen matkatiedon lähettämiseen tarkoitetut älykkäät järjestelmät asennetaan kaikkiin lähiliikenteessä käytettäviin liikennevälineisiin viimeistään vuoteen 2020 mennessä ja että tällaisten järjestelmien asentaminen sisältyy tarjouskilpailujen ehtoihin;
   kehottaa suunnittelemaan viimeistään vuoteen 2024 mennessä avoimiin käyttöliittymiin perustuvia kansallisia aikataulu- ja maksutietojärjestelmiä, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa paikallisten julkisen liikenteen harjoittajien aikatauluista ja jotka yhdistetään toimijoiden, matkansuunnittelupalvelujen tarjoajien sekä kuluttajien käytettävissä olevaksi rajat ylittäväksi verkoksi;

12.  on samaa mieltä komission kanssa siitä, että kaikkien matkansuunnittelu- ja matkavarauspalveluntarjoajien ja myös pk-yritysten ja uusyritysten oikeudenmukainen, avoin ja tasa-arvoinen pääsy kattaviin, multimodaalisiin ja tosiaikaisiin liikenne- ja matkatietoihin on tärkeä ennakkoedellytys EU:n laajuisten multimodaalisten matkatieto‑, matkasuunnittelu- ja matkavarauspalveluiden toteutumisen kannalta; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen, jonka mukaan kaikki palveluntarjoajat velvoitetaan antamaan oikeudenmukaisin ja tasapuolisin ehdoin käyttöön kaikki tiedot, joita entistä kattavampien palveluiden tarjoaminen edellyttää, jotta matkustajat saavat todellisen ja käytettävissä olevan mahdollisuuden valita kestävimmät, edullisimmat tai nopeimmat yhteydet palveluntarjoajien kaupallisia etuja vaarantamatta;

13.  painottaa, että EU:n kilpailupolitiikan mukaisesti on komission tehtävä tutkia ja ehkäistä sellaisen tilanteen vaaraa, että tiedot ovat vain multimodaalisten tieto- ja matkalippupalveluiden tarjoajien hallussa; lisää, että komission on myös varmistettava, että sähköisen lipunmyyntijärjestelmän käyttämisestä perittävä osuus ei kasva niin suureksi, että se rankaisisi matkustajaliikennettä harjoittavia yrityksiä;

14.  kehottaa luomaan keskustelufoorumin, joka kattaa kaikki paikallisen, alueellisen, kansallisen ja unionin tason liikennealan edustajat ja toimivaltaiset viranomaiset ja jonka avulla voidaan kehittää toteuttamiskelpoisia menettelyjä yhteentoimivien sähköisten matkalippujärjestelmien ottamiseksi vaiheittain käyttöön koko EU:ssa, ja kehottaa ottamaan niiden yhteydessä huomioon koko matkan suunnittelusta lippujen ostoon sekä käsittelemään lipunmyyntitulojen oikeasuhteisen jakamisen ongelmaa ja kustannusten jakamista sopimuspuolten mahdollisten kiistojen yhteydessä; katsoo, että tällaisia ratkaisuja on kehitettävä markkinavetoisesti rasittamatta toiminnanharjoittajia ja matkustajia suhteettomilla kustannuksilla; kehottaa komissiota tukemaan EU:n yhteisrahoituksen avulla voimakkaasti Euroopan laajuisten televiestintä- ja liikenneverkkojen välistä synergiaa;

15.  toteaa, että eurooppalaiset matkustajien oikeudet ovat rajoitettuja, koska niitä sovelletaan erikseen kuhunkin kuljetussopimukseen, mutta jos matkaan sisältyy rajat ylittäviä osuuksia tai eri liikennevälineiden yhdistämistä, matkustajien oikeuksia ei voida taata tavalliseen tapaan; kehottaa siksi komissiota vastaamaan kehotukseen, jonka parlamentti esitti vuoden 2011 etenemissuunnitelmasta antamassaan päätöslauselmassa(6), eli kehotukseen laatia kaikki liikennemuodot käsittävän matkustajien oikeuksien peruskirja; kehottaa komissiota esittämään vuoden 2017 loppuun mennessä tällaista peruskirjaa koskevan ehdotuksen, joka sisältää myös erillisen multimodaalisia matkoja käsittelevän osan, jonka avulla matkustajien oikeudet voidaan suojata selvästi ja avoimella tavalla eri liikennemuotoja yhdistettäessä ja jossa otetaan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet sekä yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus;

16.  korostaa, että liikennevälineiden esteettömyys on erityisen tärkeää sosiaalisen liikkuvuuden sekä kaikkien matkustajien ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kannalta ja Euroopan demografinen muutos huomioon ottaen; kehottaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin sekä ikääntyneiden erityistarpeisiin liittyen matkatietojen saantiin ennen matkaa ja sen aikana ja liittyen lipunmyyntivaihtoehtoihin sekä varaus- ja maksujärjestelmiin, mukaan lukien mahdollisuus varata pyörätuolipaikka; pitää myönteisenä komission etenemissuunnitelmaa kohti esteettömyyttä koskevaa unionin säädöstä sekä mahdollisuutta toteuttaa lainsäädäntötoimia vammaisten henkilöiden kohtaamien taloudellisten ja sosiaalisten esteiden poistamiseksi; vaatii komissiota poistamaan liikenteeseen liittyviä esteitä osana esteettömyyden parantamista koskevia toimiaan;

17.  pitää tärkeänä, että turvataan erilaiset hinnoittelumallit ja maksuvaihtoehdot (korvaukset, alennukset jne.) sen varmistamiseksi, että tietyt yhteiskunnan ryhmät (työttömät, eläkeläiset, opiskelijat, vähätuloiset suurperheet sekä muut muita huonommassa asemassa olevat sosiaaliryhmät) voivat hyötyä multimodaalisesta lipunkirjoitusjärjestelmistä EU:ssa;

18.  toteaa, että multimodaalisten liikennetietojärjestelmien olisi oltava käyttäjäystävällisiä ja niitä olisi siksi täydennettävä päivitetyillä kartoilla ja maantieteellisillä tiedoilla;

19.  kehottaa edelleen kannustamaan alan toimijoita innovatiiviseen ongelmanratkaisuun sekä pitämään yllä ja kehittämään alaan liittyviä EU:n rahoitusvaihtoehtoja, kuten Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvää Shift2Rail 4 -ohjelmaa ja Verkkojen Eurooppa ‑välinettä sekä rakennerahastoja; vaatii Euroopan investointipankkia käyttämään Euroopan strategisten investointien rahastoa asianmukaisesti tähän tarkoitukseen;

20.  kehottaa komissiota julkaisemaan helposti saatavilla olevan luettelon, jossa arvioidaan säännöllisesti intermodaalista yhdennettyä lipunmyyntiä koskevia EU:n yhteisrahoitettavia hankkeita;

21.  korostaa maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) ja erityisesti eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) elintärkeää merkitystä dynaamisessa tiedonkeruussa, joka antaa mahdollisuuden tiedottaa matkustajille mahdollisista häiriöistä ja vaihtoehtoisista reiteistä sekä ennen matkaa että sen aikana; korostaa, että satelliittijärjestelmien hyötyjen tueksi on aina asetettava riittävät tietosuojasäännökset;

22.  toteaa, että on tarpeen vähentää ruuhkia ja ilmansaasteita kaupunkialueilla, ja kehottaa ottamaan käyttöön kannustimia, joilla tuetaan kestävien liikennemuotojen käyttöä koko Euroopassa; kehottaa sisällyttämään matkatietoihin ja matkasuunnittelupalveluihin tietoja erilaisista liikkuvuuteen liittyvistä palveluista, kuten autojen yhteiskäytöstä, kimppakyydeistä, liityntäpysäköinnistä, polkupyörien vuokrauksesta sekä pyörä- ja kävelyteistä;

23.  pitää myönteisenä integroitujen sähköisten matkalippujärjestelmien yhä parempaa saatavuutta kaupungeissa ja muilla urbaaneilla alueilla, mistä esimerkkinä on uusi osallistava digitaalinen älykorttitekniikka, jota voidaan käyttää eri liikennemuodoissa ja myös rajat ylittävästi; korostaa kuitenkin, että tekniset ratkaisut olisi jätettävä markkinoiden huomaan eikä niistä olisi määrättävä unionin tasolla;

24.  toteaa, että pysyvästi hyvät verkkoyhteydet ovat yksi ennakkoehto sellaisen matkustajaystävällisen älyjärjestelmän luomiselle, joka voi tuottaa dynaamista liikennetietoa reaaliajassa; kehottaa komissiota siksi asettamaan etusijalle maksuttoman tai edullisen huippunopean digitaalisen infrastruktuurin laajamittaisen saatavuuden helpottamisen, edistämisen ja tukemisen kaikissa liikennemuodoissa ja kaikissa liikenteen risteyspaikoissa Verkkojen Eurooppa -välineen, Horisontti 2020 -ohjelman ja muiden asiaankuuluvien rahoituslähteiden avulla;

25.  korostaa tietosuojan tärkeyttä, kehottaa noudattamaan direktiiviä 95/46/EY ja kehottaa määrittämään selkeät ehdot tietojen käytölle ja siirtämiselle; toteaa, että tämä koskee erityisesti henkilötietoja, joita pitäisi käsitellä ja käyttää vain anonyymissä muodossa ja vain eri liikennemuodot käsittävän lipunkirjoituksen helpottamiseksi; toteaa, että lippujen ostamisen ja maksamisen internet- ja mobiilisovelluksilla olisi mieluiten oltava mahdollista ilman rekisteröitymistä järjestelmään;

26.  pitää tärkeänä matkasuunnittelua, helposti saatavissa olevia multimodaalisia tietoja sekä selvää ja avointa lipunkirjoitusta digitaalisten ja verkossa toimivien alustojen kautta; pitää myös tärkeänä joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien parantamista matkustettaessa ulkomaille EU:ssa ja kestävien liikennepalveluiden modernisoinnin kannustamista turistien houkuttelemiseksi EU:sta ja sen ulkopuolelta, koska tämä helpottaa koko matkansuunnitteluprosessia; korostaa myös integroidun lipunkirjoitusjärjestelmän mahdollisia myönteisiä vaikutuksia, sillä se parantaa kaikkien alueiden ja erityisesti kaikkein syrjäisimpien alueiden yhteyksiä;

27.  korostaa, että EU:n kaupungeissa, alueilla ja jäsenvaltioissa jo käytössä olevat yli sata multimodaalista matkasuunnittelujärjestelmää kaipaavat lisää julkisuutta ja näkyvyyttä; kehottaa myös toteuttamaan toimia, joilla edistetään näiden palvelujen yhteentoimivuutta;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.
(2)EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11.
(3)EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(4)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 72.
(5)Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää, (COM(2011)0144).
(6)Aiheesta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” 15. joulukuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma. (EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 72.).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö