Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2244(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0183/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0183/2015

Debates :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Balsojumi :

PV 07/07/2015 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0246

Pieņemtie teksti
PDF 431kWORD 99k
Otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 7. jūlija rezolūcija par dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešanu Eiropā (2014/2244(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem(1),

–  ņemot vērā Komisijas Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(3),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns inteliģento transporta sistēmu ieviešanai Eiropā” (COM(2008)0886),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144),

–  ņemot vērā 2011. gada 15. decembra rezolūciju par ceļvedi uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu(4),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu "Ceļvedis multimodālas maršruta informācijas, plānošanas un biļešu pārdošanas pakalpojumu nodrošināšanai visā ES" (SWD(2014)0194),

–  ņemot vērā Rīcības plānu par pilsētu mobilitāti (COM(2009)0490),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0183/2015),

A.  tā kā, neskatoties uz pieliktajām pūlēm, nav īstenots 2011. gada Baltās grāmatas(5) 22. mērķis, kas paredz netraucētu mobilitāti "no durvīm līdz durvīm", nodrošinot viedo sistēmu attīstību un to izmantošanu savstarpēji savietojamai un multimodālai plānošanai, informācijai, tiešsaistes rezervācijas sistēmām un viedai biļešu pārdošanai;

B.  tā kā lielākā daļa pasažieru joprojām priekšroku dod privātajam transportam un tikai ceļojuma maršrutu plānošanas pakalpojumu izveide ES līmenī vien nebūs pietiekama, lai panāktu atsevišķu transporta veidu labāku integrāciju, bet ikvienam atsevišķam transporta veidam pašam būtu jāpalielina efektivitāte, noturīgums un ērtība lietotājiem un to cita starpā ievērojami veicinātu ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma pieņemšana tādā mērā, lai tas nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi infrastruktūrai arī mazākiem uzņēmumiem, MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem, regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām un Eiropas ūdensceļu stratēģijas pieņemšana, kā arī Eiropas vienotās gaisa telpas un Eiropas transporta tīkla (TEN-T) prioritāro projektu īstenošana;

C.  tā kā, neskatoties uz to, ka Komisija integrētu biļešu pārdošanu definē kā dažādu transporta veidu apvienošanu vienā biļetē, šo definīciju ne vienmēr tāda pašā veidā izprot arī uzņēmumi un tikai daži pakalpojumu sniedzēji cenšas piedāvāt sadarbspējīgas biļetes, un tas kavē turpmāku attīstību šajā nozarē,

1.  norāda, ka multimodāla ES mēroga ceļojuma informācija, pārrobežu integrēta pieeja braucienu plānošanas un biļešu iegādes pakalpojumu sniegšanai, jo īpaši tāliem braucieniem, ir daļa no atbildes uz galvenajām problēmām Eiropas transporta nozarē, tostarp problēmām, kas saistītas ar ilgtspējas uzlabošanu, dažādu transporta veidu apvienošanu, visu transporta veidu drošības uzlabošanu, efektivitāti un ekonomisko dzīvotspēju, kvalitatīvu darbvietu radīšanu un darbaspēka mobilitāti, un tāpēc ir vienlīdz izdevīga sabiedrībai, ekonomikai, videi, sociālajai kohēzijai un tūrisma nozarei;

2.  uzsver, ka ES līmenī integrētas multimodālas ceļojuma maršruta informācijas, plānošanas un biļešu pārdošanas pakalpojumi Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem, sniedz inovācijas iespējas un tādējādi ir nozīmīgs ieguldījums globāli konkurētspējīgā Eiropas vienotajā tirgū, kā arī Eiropas vienotās transporta telpas izveides pabeigšanā;

3.  uzsver, ka indivīdu mobilitāte visā ES ir pamatnosacījums pamatbrīvību īstenošanai un ka tālab patērētajiem vajadzētu būt iespējai saņemt plašu, precīzu un objektīvu informāciju gan par kustības grafikiem un savienojumiem, gan par multimodālajiem un pārrobežu transporta savienojumiem saistībā ar netraucētu ceļojumu „no durvīm līdz durvīm” ar augstiem komforta standartiem, kā arī elektroniski rezervēt šādus savienojumus un elektroniski samaksāt par tiem; atzinīgi vērtē centienus mudināt pasažierus apvienot vairākus pieejamos transporta veidus; norāda, ka vairumā dalībvalstu joprojām netiek nodrošināta iespēja, izmantojot internetu vai mobilo lietotni, iegādāties biļetes uz valsts un pārrobežu ceļojumiem ES; uzskata, ka nevajadzētu atļaut ģeogrāfisko bloķēšanu;

4.  uzsver, ka ir svarīgi, lai lietotāji saņemtu vienu biļeti par vienu ceļojumu, izmantojot dažādus transportlīdzekļus un uzskata, ka taisnīgas un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšana multimodāliem maršrutu un satiksmes datiem un tādējādi arī pilnīgas, viegli pieejamas, objektīvas, uzticamas un aktualizētas informācijas nodrošināšana pasažieriem ir priekšnosacījums integrētas biļešu iegādes sistēmu ieviešanā, un uzsver — lai nodrošinātu, ka pasākumi šajā sakarībā ir samērīgi, ir ļoti svarīgi, ka tos papildina ārējo izmaksu internalizēšana visos transporta veidos un informācija par dažādu transporta veidu ekoloģiskajiem raksturlielumiem;

5.  norāda, ka patērētājiem vienmēr būtu jāsaņem pārredzama cenu informācija; tādēļ uzsver, ka rezervācijas un maksājumu sistēmām būtu skaidri jānorāda biļetes kopējā cena par izvēlēto maršrutu, tostarp tādi obligātie elementi kā nodokļi un komisijas maksas; uzsver, cik nozīmīgas ir novatoriskas IT platformas, kas samazina kopējās rezervācijas un darījuma maksas, un uzsver, ka ir svarīgi paredzēt dažādas maksājumu iespējas, iegādājoties transporta biļetes; aicina ES un dalībvalstis darīt vairāk, lai ierobežotu komisijas maksas, ko piemēro par kredītkaršu vai citu atbilstīgu maksājumu veidu izmantošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai;

6.  uzsver, ka datu slāņu nesaderība un neatbilstība, datu formātu dažādība un sadarbspējas un datu apmaiņas protokolu trūkums apdraud integrētas multimodālas informācijas, plānošanas un biļešu iegādes pakalpojumu pastāvēšanu ES un rada papildu izmaksas; aicina Komisiju nodrošināt, ka visi regulatīvie pasākumi atbilst straujajai attīstībai transporta nozarē un nerada nevajadzīgu slogu;

7.  atzinīgi vērtē publiskā un privātā sektora centienus izveidot maršrutu plānošanas pakalpojumus kopā ar vajadzīgajiem atvērtajiem standartiem un saskarnēm, tomēr norāda, ka daudzi šie pakalpojumi bieži ir ierobežoti reģionālā vai valsts līmenī un ļoti reti ir multimodāli; tālab aicina transporta un maršrutu plānošanas pakalpojumu sniedzējus vispirms izmantot pašreizējās sinerģijas un pastiprināti koncentrēties uz multimodālo un pārrobežu maršrutu plānošanas pakalpojumu nodrošināšanu, paredzot atbilstošus risinājumus biļešu iegādei, pienācīgu uzmanību pievēršot valodai, kādā pakalpojumi tiek sniegti, ņemot vērā minoritāšu valodu izmantošanu un paredzot tālsatiksmes un vietējā transporta savstarpēju savietošanu, tostarp maršruta pirmo un pēdējo posmu, piemēram, modernizējot dažādās sistēmas, lai attīstītu to savstarpējo izmantojamību un nodrošinātu sakarus starp tām; aicina Komisiju izmantot TEN-T koridorus kā pilotprojektu pasažieru plūsmu noteikšanai un iespēju sniegt multimodālas informācijas, maršrutu plānošanas un biļešu pārdošanas pakalpojumus;

8.  aicina Komisiju izstrādāt pozitīvas prakses krātuvi vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī īstenotiem projektiem, kas būtu pamats to īstenošanai Eiropas līmenī;

9.  uzsver, ka iegādes vieglums un ērtums, ņemot vērā multimodālās un integrētās biļešu sistēmas, piesaistīs vairāk sabiedriskā transporta pasažieru, kas palielinās to apmierinātību un sniegs īpašu labumu sabiedriskā transporta uzņēmumiem;

10.  prasa, lai Komisija attiecībā uz integrētu multimodālu biļešu pārdošanas pakalpojumiem īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai paredzētu pamatnosacījumus, ar kuriem atbalstītu un atvieglotu nozares tirgus dalībnieku un kompetento iestāžu centienus un to jau panāktās vienošanās, kā arī piedāvājamo produktu un pakalpojumu novatorisko raksturu, un gadījumā, ja līdz 2020. gadam netiek panākts reāls progress integrētu, sadarbspējīgu, multimodālu un pārrobežu biļešu sistēmu izveidē, aicina Komisiju, balstoties uz jau panākto progresu un jau ieviestajām brīvprātīgajām iniciatīvām, īstenot likumdošanas pasākumus, ieviešot minimālus noteikumus un grafiku;

11.  uzsver, ka vietējām un reģionālām pašvaldības iestādēm ir aktīva loma un atbildība attiecībā uz maršruta pirmo vai pēdējo posmu; uzskata — ir ļoti svarīgi, ka tās tiek iesaistītas atsevišķus pasākumu īstenošanā, uzraugot šo pasākumu darbību, kā arī nodrošinot visas sistēmas kopumā efektīvu darbību; ņemot vērā iepriekšējos punktus, aicina kompetentās iestādes dalībvalstīs:

   ne vēlāk kā līdz 2020. gadam ciešā sadarbībā ar transporta nozares pārstāvjiem izstrādāt transporta atjaunināta kustības grafika un tarifu informācijas sistēmas, pamatojoties uz atvērtām saskarnēm, kas savstarpēji savienotu maršrutu datus vietējam un reģionālam pilsētu sabiedriskajam transportam, ko nodrošina gan privātie, gan publiskie uzņēmumi, un turpināt šo sistēmu regulāru aktualizēšanu;
   ne vēlāk kā līdz 2020. gadam nodrošināt, ka visi transportlīdzekļi vietējā sabiedriskajā pasažieru transportā ir aprīkoti ar viedajām sistēmām aktualizētas informācijas par transportlīdzekļa atrašanās vietu sniegšanai un ka nosacījumu par aprīkošanu ar šādām sistēmām iekļauj uzaicinājumos par publisko iepirkumu;
   ne vēlāk kā līdz 2024. gadam, pamatojoties uz atvērtām saskarnēm, paredzēt valsts līmeņa transporta kustības grafika un tarifu informācijas sistēmu aktualizētas informācijas sniegšanai par vietējā sabiedriskā transporta uzņēmumu transporta kustības grafikiem savienot pārrobežu tīklā un padarīt to pieejamu pārvadātājiem, maršrutu plānotāju pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem;

12.  piekrīt Komisijas viedoklim, ka jānodrošina informācijas, maršrutu plānošanas un biļešu pārdošanas pakalpojumu sniedzēju, tostarp MVU un jaunizveidotu uzņēmumu, taisnīga, atklāta un vienlīdzīga piekļuve pilnīgiem multimodāliem aktualizētiem transporta un maršrutu datiem, kas nepieciešami maršruta informācijas, plānošanas un rezervēšanas pakalpojumiem visā ES, un aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, ar kuru visiem pakalpojumu sniedzējiem uzliek pienākumu, ievērojot taisnīgus un vienlīdzīgus nosacījumus, padarīt pieejamus visus tos datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu aptverošākus pakalpojumus, un tādējādi sniegt pasažieriem patiesu, sasniedzamu un cenas ziņā pieejamu iespēju izvēlēties noturīgāko, rentablāko vai ātrāko savienojumu, vienlaicīgi neapdraudot iesaistīto pakalpojumu sniedzēju saimnieciskās intereses;

13.  uzsver, ka saskaņā ar ES konkurences politiku Komisijas uzdevums ir pārbaudīt, vai saistībā ar multimodālās informācijas un biļešu pakalpojumu sniedzējiem pastāv informācijas monopolizēšanas draudi, un novērst tos; piebilst, ka Komisijai ir arī jānodrošina, lai tā daļa, kas paredzēta kā samaksa par elektroniskās biļešu pārdošanas pakalpojumiem, neradītu nelabvēlīgu ietekmi attiecībā uz uzņēmumiem, kas nodrošina pasažieru pārvadāšanu;

14.  mudina izveidot platformu dialogam, iesaistot visus vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmeņa transporta nozares un kompetento iestāžu pārstāvjus, lai izstrādātu praktiskus risinājumus attiecībā uz sadarbspējīgu elektronisko biļešu sistēmu pakāpenisku ieviešanu visā ES, ņemot vērā visu ceļojuma ciklu no plānošanas līdz biļešu iegādei, un risinātu biļešu pārdošanas ieņēmumu proporcionālas sadalīšanas un izmaksu sadalīšanas problēmas strīdu gadījumos starp līguma pusēm; uzskata, ka šādi risinājumi jāizstrādā atbilstoši tirgus prasībām, neapgrūtinot pakalpojumu sniedzējus un pasažierus ar nesamērīgām izmaksām; aicina Komisiju noteikti sekmēt sinerģiju starp Eiropas telesakaru tīkliem un transporta tīkliem, izmantojot ES līdzfinansējumu šajā jomā;

15.  norāda, ka Eiropas pasažieru tiesības ir spēkā tiktāl, ciktāl tās attiecas uz katru pārvadājumu veidu atsevišķi, taču, ja ceļojuma maršruts ietver pārrobežu posmus vai multimodālus pārvadājumus, pasažieru tiesības nevar nodrošināt parastajā kārtībā, un tādēļ mudina Komisiju reaģēt uz Parlamenta prasību rezolūcijā par 2011. gada ceļvedi(6) attiecībā uz pasažieru tiesību hartu, kas aptvertu visus transporta veidus, līdz 2017. gada beigām iesniedzot priekšlikumu par šādu hartu, tostarp atsevišķu sadaļu par multimodāliem ceļojumiem, skaidri un pārredzami paredzot pasažieru tiesību aizsardzību, multimodālā kontekstā, ņemot vērā katra transporta veida īpatnības, un integrētu biļešu pārdošanu multimodāliem pārvadājumiem;

16.  uzsver, ka transportlīdzekļu pieejamībai ir izšķiroša nozīme attiecībā uz sociālo mobilitāti, un, apsverot demogrāfiskās pārmaiņas Eiropā, arī attiecībā uz bezšķēršļu piekļuvi transportam visiem un jo īpaši mazaizsargātām personām, un prasa vairāk ņemt vērā invalīdu vai personu ar ierobežotu mobilitāti intereses, kā arī gados vecāku cilvēku īpašās prasības saistībā ar piekļuvi maršrutu informācijai pirms ceļojuma un tā gaitā, biļešu iegādes iespējām un rezervācijas un maksājuma sistēmām, ietverot iespēju rezervēt vietas ratiņkrēsliem; atzinīgi vērtē Komisijas ceļvedi „Eiropas Pieejamības akts” un iespēju ar likumdošanas pasākumiem likvidēt ekonomiskos un sociālos šķēršļus, ar ko saskaras personas ar invaliditāti; mudina Komisiju saistībā ar saviem centieniem uzlabot pieejamību risināt problēmas, kas kavē piekļuvi transportam;

17.  uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt dažādus cenu noteikšanas modeļus un maksājumu iespējas (piemaksas, atlaides utt.), lai nodrošinātu to, ka noteiktas sabiedrības grupas (bezdarbnieki, pensionāri, studenti, daudzbērnu ģimenes, cilvēki ar zemiem ienākumiem un citas nelabvēlīgā situācijā esošas sociālās grupas) var gūt labumu no multimodālas biļešu tirdzniecības sistēmas ES;

18.  norāda, ka sistēmām, kuras sniedz informāciju par multimodālo transportu, vajadzētu būt viegli izmantojamām, tāpēc ir svarīgi tās sasaistīt ar atjauninātiem kartogrāfiskajiem un ģeogrāfiskajiem datiem;

19.  prasa, lai tirgus dalībnieki arī turpmāk tiktu atbalstīti centienos rast novatoriskus risinājumus, un uzskata, ka tālab ne tikai jāsaglabā, bet arī jāizvērš atbilstošas ES finansēšanas iespējas, piemēram, 4. inovāciju programma Shift2Rail programmas „Apvārsnis” ietvaros un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kā arī struktūrfondi; šajā saistībā mudina Eiropas Investīciju banku atbilstīgi izmantot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu;

20.  mudina Komisiju publicēt viegli pieejamu sarakstu ar ES līdzfinansēto intermodālas, integrētas biļešu sistēmas projektu regulāru novērtējumu;

21.  uzsver globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) un jo īpaši Eiropas navigācijas satelītu sistēmas Galileo neaizstājamo lomu dinamisko datu vākšanā, ar kuru starpniecību pasažieri gan pirms ceļojuma uzsākšanas, gan tā gaitā var saņemt informāciju par iespējamiem traucējumiem, kā arī par alternatīvu maršrutu iespējām; uzsver, ka satelītu sistēmu ieguvumi vienmēr ir jāpapildina ar pienācīgiem datu aizsardzības pasākumiem;

22.  norāda, ka ir jāsamazina transporta pārslodzes un gaisa piesārņošana pilsētu teritorijās, un prasa radīt stimulus izvēlēties noturīgus transporta veidus visā Eiropā, iekļaujot maršrutu informācijas un ceļojumu maršrutu plānošanas pakalpojumos informāciju par dažādiem mobilitātes pakalpojumiem, piemēram, vieglo automašīnu koplietošanu, „novieto un brauc” sistēmām, velosipēdu nomas sistēmām, velosipēdistu un gājēju celiņiem;

23.  atzinīgi vērtē integrētu elektronisku biļešu pārdošanas sistēmu pieejamības paplašināšanos pilsētās un citās urbānās teritorijās, piemēram, iekļaujošas digitālas „viedkaršu” tehnoloģijas, ko var izmantot dažādiem transporta veidiem un arī pārrobežu ceļojumiem, bet uzsver, ka tehniskie risinājumi būtu jāatstāj tirgus ziņā, nevis jānosaka Eiropas līmenī;

24.  norāda, ka kvalitatīva un pastāvīga saite ar tīklu ir viens no priekšnoteikumiem, lai izveidotu sekmīgu un pasažieriem lietderīgu sistēmu, kura sniegtu aktualizēto informāciju par transporta stāvokli; tādēļ aicina Komisiju par prioritāti noteikt bezmaksas vai lētas ātrgaitas digitālās infrastruktūras plašas pieejamības atvieglošanu, sekmēšanu un veicināšanu visos transporta veidos un visās pārsēšanās vietās, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, programmu „Apvārsnis 2020”, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) un citus atbilstīgos finansējuma avotus;,

25.  uzsver datu aizsardzības nozīmi, mudina ievērot Direktīvu 95/46/EK par datu aizsardzību un prasa paredzēt skaidrus nosacījumus par to, kādos gadījumos datus, jo īpaši personas datus, kurus varētu apstrādāt un izmantot tikai anonīmā veidā un tikai tādēļ, lai veicinātu dažādu transporta veidu biļešu pārdošanu, izmanto un nodod tālāk; uzsver, ka biļešu iegādei un maksājumu veikšanai ar mobilo sakaru un interneta lietojumprogrammu starpniecību jābūt pieejamām, nereģistrējoties sistēmā;

26.  uzsver, ka svarīga ir maršrutu plānošana, pieejamas multimodālas informācija un skaidra un pārredzama biļešu pārdošana, tostarp, izmantojot digitālas un tiešsaistes platformas, un ka nepieciešams nodrošināt labāku piekļuvi sabiedriskajam transportam, atrodoties ārzemēs ES un veicināt ilgtspējīgu transporta pakalpojumu modernizāciju, lai piesaistītu tūristus no ES un ārpus tās, jo tas veicinās visu braucienu plānošanas procesu; uzsver arī integrētas biļešu sistēmas iespējamo pozitīvo ietekmi, jo tādējādi nodrošinātu visu reģionu, jo īpaši visattālāko reģionu, piemēram, attālāko reģionu, labāku savienošanu;

27.  uzsver, ka ir plašāk un labāk jāveicina un jāpopularizē vairāk nekā simts multimodālās maršrutu plānošanas pakalpojumi, kas jau ir pieejami ES pilsētās, reģionos un valstīs, un aicina veicināt šo pakalpojumu savstarpējus savienojumus;

28.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.
(2) OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.
(3) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
(4) OV C 168 E, 14.6.2013., 72. lpp.
(5) „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144).
(6) Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūcija par tēmu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (OV C 168 E, 14.6.2013., 72. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika