Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2244(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0183/2015

Predkladané texty :

A8-0183/2015

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0246

Prijaté texty
PDF 283kWORD 97k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe (2014/2244(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy(1),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe (COM(2008)0886),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(4),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Plán na poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní, plánovacích služieb a služieb vystavovania cestovných lístkov v celej EÚ (SWD(2014)0194),

–  so zreteľom na Akčný plán mestskej mobility (COM(2009)0490),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0183/2015),

A.  keďže napriek pretrvávajúcim snahám stále nie je splnený cieľ 22 bielej knihy z roku 2011(5), ktorým je umožnenie súvislej priamej mobility až na miesto určenia pomocou inteligentných systémov na vytvorenie interoperabilných a multimodálnych cestovných poriadkov, informácií, online systému rezervácií a inteligentného predaja cestovných lístkov;

B.  keďže väčšina cestujúcich stále uprednostňuje individuálnu dopravu a samotné vytvorenie služieb plánovania cesty v celej EÚ nebude postačovať na dosiahnutie lepšej integrácie jednotlivých druhov dopravy, každý jednotlivý druh dopravy by mal mať vyššiu efektívnosť a mal by byť viac orientovaný na zákazníka, a k tomu by malo okrem iného významne prispieť prijatie štvrtého železničného balíka spôsobom, ktorý by zabezpečil rovnaký prístup k infraštruktúre aj pre menšie subjekty, MSP a začínajúce podniky, a nariadenia o právach cestujúcich a stratégií pre európske vodné cesty a realizácie jednotného európskeho neba a prioritných projektov TEN-T;

C.  kedže napriek tomu, že Komisia vymedzuje integrované vydávanie cestovných lístkov ako kombináciu rôznych metód dopravy na jednom lístku, túto definíciu nie vždy zdieľajú podniky a niektorí poskytovatelia služieb majú za cieľ len poskytovať interoperabilné lístky, čo brzdí ďalší vývoj v tomto odvetví;

1.  konštatuje, že poskytovanie informácií o multimodálnom cestovaní v celej EÚ, cezhraničný integrovaný prístup k službám plánovania cesty a službám predaja cestovných lístkov najmä pre diaľkové cestovanie je súčasťou riešenia najvýznamnejších problémov európskej dopravy, ako sú udržateľnosť, multimodalita, efektívnosť a hospodárnosť všetkých druhov dopravy, efektívnosť a hospodárska životaschopnosť, vytváranie kvalitných pracovných miest a mobilita pracovnej sily, a je preto rovnako prínosné pre spoločnosť, hospodárstvo, životné prostredie, sociálnu súdržnosť a cestovný ruch;

2.  zdôrazňuje, že celoúniové integrované multimodálne cestovné informácie, služby plánovania a predaja cestovných lístkov poskytujú európskym podnikom, najmä malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom, príležitosti na inovácie a preto predstavujú významný príspevok ku globálne konkurencieschopnému jednotnému európskemu trhu a dokončeniu jednotného európskeho priestoru dopravy;

3.  zdôrazňuje, že celoúniová mobilita osôb je nevyhnutnou podmienkou uplatňovania základných slobôd, a preto by spotrebitelia mali mať možnosť získať rozsiahle, podrobné a presné informácie o multimodálnych a cezhraničných dopravných spojeniach pre priame, uľahčené cestovanie priamo na miesto určenia s vysokou úrovňou komfrortu, a možnosť vybaviť potrebné rezervácie a platby online; víta podnety na motivovanie cestujúcich k využívaniu viacerých dostupných druhov dopravy; konštatuje, že vo väčšine členských štátov naďalej chýba možnosť nákupu lístkov pre vnútroštátne a cezhraničné cesty v EÚ prostredníctvom internetu alebo mobilných aplikácií; domnieva sa, že blokovanie na základe zemepisnej polohy by nemalo byť povolené;

4.  zdôrazňuje význam možnosti pre užívateľov získať jeden cestovný lístok na jednu mulitmodálnu cestu a považuje spravodlivý a rovný prístup k multimodálnym cestovným a dopravným údajom a teda poskytovanie úplných, jednoducho prístupných, neutrálnych a spoľahlivých informácií v reálnom čase cestujúcim za predpoklad systémov vydávania integrovaných cestovných lístkov a zdôrazňuje, že na zabezpečenie spravodlivosti opatrení na tento účel je mimoriadne dôležité, aby boli spojené s internalizáciou vonkajších nákladov u všetkých druhoch dopravy a informáciami o environmentálnej výkonnosti rôznych druhov dopravy;

5.  konštatuje, že spotrebitelia by mali mať vždy prístup k transparentným informáciám o cenách; zdôrazňuje preto, že systémy na rezerváciu a platby by mali jasne uvádzať celkovú cenu lístka pre každú cestu vrátane povinných prvkov ako sú dane a poplatky; zdôrazňuje význam inovačných platforiem založených na IT, ktoré znižujú celkové poplatky za rezerváciu a transakciu, a zdôrazňuje význam umožnenia rôznych možností platenia pri nákupe cestovných lístkov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby urobili viac na obmedzenie poplatkov za použitie kreditných kariet alebo iných rozumných foriem platieb za verejné dopravné služby;

6.  zdôrazňuje, že nekompatibilita a nekonzistentnosť dátových vrstiev, rozmanitosť a chýbajúca interoperabilita dátových formátov a protokolov na výmenu údajov narušujú existenciu integrovaných multimodálnych informácií, služieb plánovania a predaja cestovných lístkov v EÚ a vytvárajú dodatočné náklady; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že akákoľvek regulačná činnosť bude držať krok s rýchlym vývojom v odvetví dopravy a nebude vytvárať zbytočnú záťaž;

7.  víta úsilie verejného a súkromného sektora o vytvorenie služieb plánovania cesty spolu s potrebnými otvorenými štandardmi a rozhraniami, poznamenáva však, že tieto služby sú často regionálne alebo vnútroštátne obmedzené a len zriedka sú multimodálne; vyzýva preto, aby ako prvý krok poskytovatelia dopravných služieb a poskytovatelia plánovania ciest stavali na existujúcich synergiách a aby sa viac sústredili na poskytovanie multimodálnych, cezhraničných plánovačov ciest s na mieru prispôsobeným spôsobom predaja lístkov, s venovaním osobitnej pozornosti jazyku, v ktorom sa poskytujú služby, s prihliadnutím na používanie menšinových jazykov a prepojenie diaľkovej a miestnej dopravy vrátane prvého a posledného kilometra, t. j. modernizáciou rôznych systémov na rozvoj ich interoperability a umožnenie komunikácie medzi nimi; vyzýva Komisiu, aby využila koridory TEN-T ako pilotný projekt na identifikáciu tokov cestujúcich a potenciálu pre multimodálne informácie, plánovanie cesty a služby predaja cestovných lístkov;

8.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila úložisko osvedčených postupov pre projekty vedené na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, ktoré bude slúžiť ako základ na ich zavedenie v celej EÚ;

9.  zdôrazňuje, že jednoduchosť a pohodlie nákupu pomocou multimodálnych integrovaných systémov predaja cestovných lístkov priláka viac cestujúcich do verejnej dopravy, čo zvýši ich spokojnosť a prospech pre podniky verejnej dopravy;

10.  vyzýva Komisiu aby pokiaľ ide o multimodálne služby integrovaného predaja cestovných lístkov prijala opatrenia potrebné na vytvorenie jasného rámca podporujúceho a uľahčujúceho úsilie zo strany zainteresovaných strán a príslušných orgánov, dohody, ktoré už boli uzavreté a inovačný charakter ponúkaných produktov a služieb, a v prípade, že do roku 2020 nebude dosihnutý žiadnen významný pokrok pri vytváraní integrovaných, interoperabilných, multimodálnych, cezhraničných systémov predaja cestovných lístkov, vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na už dosiahnutý pokrok a už zavedené dobrovoľné iniciatívy prijala legislatívne opatrenia zavedením minimálnych pravidiel a časového harmonogramu;

11.  zdôrazňuje aktívnu úlohu a zodpovednosť miestnych a regionálnych orgánov, pokiaľ ide o začiatok, resp. koniec cesty; považuje za nevyhnutné, aby sa mohli zúčastniť na vykonávaní jednotlivých opatrení, dohľade nad ich prevádzkou a zabezpečení, aby systém ako celok fungoval účinne; s ohľadom na uvedené body vyzýva príslušné orgány v členských štátoch, aby:

   najneskôr do roku 2020 v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia dopravy zaviedli vnútroštátne aktualizované systémy na poskytovanie informácií o cestovných poriadkoch a cestovnom na základe otvorených rozhraní prepájajúcich údaje o regionálnej a miestnej mestskej verejnej doprave poskytovanej súkromnými a verejnými podnikmi, a aby tieto systémy pravidelne aktualizovali,
   zabezpečili, že najneskôr v roku 2020 budú všetky dopravné prostriedky verejnej osobnej miestnej dopravy vybavené inteligentnými systémami na prenášanie informácií o polohe dopravného prostriedku v reálnom čase, a že to bude podmienkou verejných súťaží,
   najneskôr do roku 2024 zabezpečili na základe otvorených rozhraní cezhraničné prepojenie vnútroštátnych systémov poskytovania informácií o cestovných poriadkoch v reálnom čase s cestovnými poriadkami prevádzkovateľov verejnej miestnej dopravy a jeho sprístupnenie prevádzkovateľom, poskytovateľom plánovania ciest a spotrebiteľom;

12.  súhlasí s názorom Komisie, že spravodlivý, otvorený a rovnaký prístup pre všetkých poskytovateľov informácií, plánovania ciest a služieb predaja cestovných lístkov vrátane MSP a začínajúcich podnikov k úplným údajom o mulitmodálnom cestovaní a multimodálnej doprave v reálnom čase je potrebný na realizáciu služieb poskytovania informácií o multimodálnom cestovaní, plánovania cesty a rezervovania cesty, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, na základe ktorého budú príslušní poskytovatelia povinní poskytovať za spravodlivých a rovnakých podmienok všetky údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie komplexných služieb, a tým na umožnenie cestujúcim, aby si mohli vybrať najudržateľnejšie, nákladovo najefektívnejšie, resp. najrýchlejšie spojenie bez toho, aby boli ohrozené hospodárske záujmy zúčastnených strán;

13.  zdôrazňuje, že v súlade s politikou hospodárskej súťaže EÚ úlohou Komisie je preskúmať možné nebezpečenstvo monopolizácie informácií v prípade poskytovateľov multimodálnych informácií a cestovných lístkov a zamedziť tomuto nebezpečenstvu; dodáva, že Komisia musí tiež zabezpečiť, aby podiel vyčlenený na platenie za elektronický systém predaja lístkov nedosiahol také rozmery, ktoré by penalizovali podniky osobnej dopravy;

14.  vyzýva na zriadenie platformy s účasťou všetkých zúčastnených strán odvetvia dopravy a príslušných orgánov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni na vypracovanie realizovateľných riešení okrem iného na postupné zavádzanie interoperabilných elektronických systémov cestovných lístkov zohľadňujúcich celý cyklus cesty od plánovania po kúpu cestovných lístkov v celej EÚ, ako aj na identifikovanie a riešenie problémov rozdelenia príjmov z predaja cestovných lístkov a rozdelenia zaťaženia v prípade sporov medzi zmluvnými stranami; domnieva sa, že tieto riešenia by sa mali vypracovať trhovým spôsobom bez zaťaženia prevádzkovateľov a cestujúcich neprimeranými nákladmi; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom spolufinancovania EÚ dôrazne podporovala synergie spolufinancovania EÚ v tejto oblasti medzi transeurópkymi telekomunikačnými a dopravnými sieťami;

15.  poukazuje na to, že európske práva cestujúcich sú obmedzené do tej miery, že sa vzťahujú samostatne na každú zmluvu o preprave jednotlivo, ale keď cesta zahŕňa cezhraničné časti alebo multimodálnu dopravu, práva cestujúcich nie je možné zaručiť obvyklým spôsobom, a preto nalieha na Komisiu, aby reagovať na žiadosť Európskeho parlamentu vyjadrenú v uznesení o bielej knihe z roku 2011(6) o chartu práv cestujúcich so základnými právami cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, a do konca roku 2017 očakáva príslušný návrh, v ktorom budú zohľadnené všetky svojráznosti jednotlivých druhov dopravy a v ktorom bude osobitný oddiel o multimodálnom cestovaní;

16.  zdôrazňuje, že dopravné prostriedky bez bariér majú pre sociálnu mobilitu a vzhľadom na demografickú zmenu v Európe rozhodujúci význam pre všetkých a najmä pre zraniteľných ľudí, a žiada omnoho väčšie zohľadnenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím a/alebo osôb s obmedzenou mobilitou v súvislosti s prístupom k informáciám pred cestou a počas nej, možnosťami kúpy, rezervácie a platby za cestovné lístky vrátane možnosti rezervácie miest pre invalidné vozíky; víta časový plán Komisie na vytvorenie európskeho aktu bezbariérovosti a potenciálnu zákonodarnú činnosť na odstránenie hospodárskych a sociálnych prekážok, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím; nalieha na Komisiu, aby riešila prekážky voči doprave ako súčasť úsilia o zlepšenie dostupnosti;

17.  zdôrazňuje význam ochrany rôznych modelov cenotvorby a možností platby (príspevky, zľavy, atď.), aby sa zabezpečilo, že určité skupiny spoločnosti (nezamestnaní, dôchodcovia, študenti, veľké rodiny, osoby s nízkymi príjmami a iné znevýhodnené sociálne skupiny), budú môcť využívať multimodálne systémy cestovných lístkov v EÚ;

18.  konštatuje, že multimodálne informačné systémy by mali byť prívetivé pre užívateľov a mala by ich teda dopĺňať aktualizovaná mapa a zemepisné údaje;

19.  žiada, aby boli zúčastnené strany naďalej podporované a dokonca rozvíjané pri svojich inovatívnych riešeniach a aby boli preto zachované a rozšírené príslušné možnosti financovania EÚ, ako napríklad inovatívny program Shift2Rail v rámci programu Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy spolu so štrukturálnymi fondmi; vyzýva Európsku investičnú banku, aby primeraným spôsobom využívala na tento účel Európsky fond pre strategické investície;

20.  vyzýva Komisiu, aby uverejnila ľahko prístupný zoznam s pravidelným hodnotením projektov spolufinancovaných EÚ o intermodálnom integrovanom predaji cestovných lístkov;

21.  zdôrazňuje dôležitú úlohu globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a najmä Európskeho navigačného satelitného systému Galileo pri zhromažďovaní dynamických údajov, pomocou ktorých môžu byť cestujúci pred odchodom a aj počas cesty informovaní o prípadných poruchách, ako aj o alternatívnych možnostiach cestovania; zdôrazňuje, že prínosy satelitných systémov musia byť vždy vyvážené dostatočnými ustanoveniami o ochrane údajov;

22.  poukazuje na potrebu zníženia preťaženia dopravy a znečistenia vzduchu v mestských oblastiach a požaduje vytvorenie stimulov na podporu udržateľných druhov dopravy v Európe zahrnutím do služieb poskytovania cestovných informácií a plánovania ciest informácií o rôznych službách mobility, napr. spoločnom využívaní automobilov (car-sharing), systémoch parkovania v blízkosti zastávok verejnej dopravy, službách požičiavania bicyklov, chodníkoch pre cyklistov a chodcov;

23.  víta rastúcu dostupnosť integrovaných elektronických systémov predaja cestovných lístkov systémov v mestách a ďalších mestských oblastiach, ako je napríklad začlenenie digitálnych technológií tzv. inteligentných kariet, ktoré môžu byť použité naprieč rôznymi druhmi dopravy, a tiež na cezhraničné cestovanie, ale zdôrazňuje, že technické riešenia by mali byť ponechané na trhu, a nie vynútené na európskej úrovni;

24.  konštatuje, že trvalo kvalitné pripojenia k sieti sú jedným z predpokladov na vytvorenie jednoducho použiteľného inteligentného systému, ktorý by bol schopný poskytovať dynamické informácie o dopravnej situácii v reálnom čase; vyzýva preto Komisiu, aby prioritizovala uľahčenie, povzbudzovanie a podporu širokej dostupnosti bezplatnej alebo nízkonákladovej vysokorýchlostnej digitálnej infraštruktúry vo všetky druhy dopravy a na všetkých dopravných uzloch prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy, Horizontu 2020, EFSI a iných príslušných zdrojov financovania;

25.  zdôrazňuje význam ochrany údajov, nalieha na dodržiavanie smernice 95/46/ES a požaduje jasné podmienky používania a poskytovania informácií, najmä osobných údajov, ktoré by sa mali spracúvať a používať len v anonymizovanej forme a iba na účely uľahčenia intermodálneho predaja cestovných lístkov; naznačuje, že nákup a platba za cestovné lístky prostredníctvom mobilných a internetových aplikácií by mala byť podľa možnosti k dispozícii bez nutnosti registrácie do systému;

26.  zdôrazňuje dôležitosť plánovania ciest, prístupných multimodálnych informácií a jasného a transparentného predaja cestovných lístkov, okrem iného prostredníctvom digitálnych a on-line platforiem, a potrebu lepšieho prístupu k verejnej doprave pri cestách do zahraničia v rámci EÚ a na podporu modernizácie udržateľných dopravných služieb s cieľom prilákať turistov z vnútra aj zvonka EÚ, pretože uľahčí celý proces plánovania cesty; zdôrazňuje tiež potenciálne priaznivé vplyvy integrovaného systému vydávania cestovných lístkov v súvislosti s lepším prepojením všetkých regiónov, najme veľmi odľahlých regiónov, ako sú najvzdialenejšie regióny;

27.  zdôrazňuje potrebu väčšej a silnejšej propagácie a predvádzania viac ako sto multimodálnych plánovačov ciest, ktoré sú už k dispozícii v mestách, regiónoch a na národnej úrovni v EÚ, a vyzýva tiež na úsilie, ktoré podporuje prepojenie týchto služieb;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11.
(3) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(4) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.
(5) Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného priestoru efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144).
(6) Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia