Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2244(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0183/2015

Predložena besedila :

A8-0183/2015

Razprave :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Glasovanja :

PV 07/07/2015 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0246

Sprejeta besedila
PDF 180kWORD 95k
Torek, 7. julij 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi
P8_TA(2015)0246A8-0183/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2015 o vzpostavitvi povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi (2014/2244(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema(2),

–  ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v Evropi“ (COM(2008)0886),

–  ob upoštevanju bele knjige Komisije iz leta 2011 z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (COM(2011)0144),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu(4),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom „Na poti k časovnemu načrtu za zagotavljanje informacij, načrtovanja in prodaje vozovnic za multimodalna potovanja v vsej EU“ (SWD(2014)0194),

–  ob upoštevanju Akcijskega načrta o mobilnosti v mestih (COM(2009)0490),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0183/2015),

A.  ker cilj 22 bele knjige iz leta 2011(5), ki predvideva vzpostavitev neovirane mobilnosti od vrat do vrat z inteligentnimi prometnimi sistemi za interoperabilne in multimodalne vozne rede, sisteme spletnih rezervacij in pametnega izdajanja vozovnic, kljub prizadevanjem še vedno ni dosežen;

B.  ker večina potnikov še vedno daje prednost individualnemu prevozu in ker samo vzpostavitev storitev načrtovanja potovanj v vsej EU ne bo dovolj, da bi bolje povezali različne načine prevoza, temveč bi morali izboljšati učinkovitost, trajnost in preprostost uporabe vsakega posameznega prevoznega načina, k čemur bodo med drugim precej pripomogli tudi sprejetje četrtega železniškega svežnja, saj bo zagotavljal enakopravni dostop do infrastrukture tudi za manjše subjekte, MSP in zagonska podjetja, uredbe o pravicah letalskih potnikov in evropske strategije za plovne poti ter uresničitev enotnega evropskega neba in prednostnih projektov TEN-T;

C.  ker kljub temu, da Komisija enotno vozovnico opredeljuje kot kombinacijo različnih vrst prevoza v eno samo vozovnico, to opredelitev podjetja ne sprejemajo vedno, nekateri ponudniki storitev pa si prizadevajo samo za to, da bi ponujali interoperabilne vozovnice, kar pa ovira nadaljnji razvoj tega sektorja;

1.  ugotavlja, da so storitve zagotavljanja informacij o multimodalnih potovanjih po EU in celosten čezmejni pristop do načrtovanja in prodaje vozovnic, zlasti za potovanja na daljše razdalje, odgovor na bistvene izzive evropskega prometa, kot so trajnostna naravnanost, multimodalnost, večja varnost v vseh načinih prevoza, učinkovitost in gospodarnost, ustvarjanje delovnih mest in mobilnost delovne sile, obenem pa v enaki meri koristijo družbi, gospodarstvu, okolju,socialni koheziji in turizmu;

2.  poudarja, da zagotavljanje celovitih storitev obveščanja, načrtovanja in prodaje vozovnic za multimodalna potovanja v vsej EU evropskim podjetjem, zlasti MSP in zagonskim podjetjem, zagotavlja priložnosti za inovacije in zato bistveno prispeva k svetovno konkurenčnemu enotnemu evropskemu trgu in dokončnemu oblikovanju enotnega evropskega prometnega prostora;

3.  poudarja, da je mobilnost državljanov po vsej Evropi osnovni pogoj za uresničevanje njihovih temeljnih pravic, zato bi potrošniki morali imeti možnost, da dostopajo do celovitih, natančnih in nevtralnih informacij o voznih redih in razpoložljivosti multimodalnih in čezmejnih prometnih povezav za neovirano olajšano mobilnosti od vrat do vrat z visokim standardom udobja, ter možnost elektronske rezervacije in plačila teh povezav; pozdravlja pobudo za spodbujanje potnikov k združevanju več načinov prevoza; ugotavlja, da možnost nakupa vozovnic za nacionalna in čezmejna potovanja znotraj EU prek interneta ali mobilne aplikacije v večini držav članic še vedno ni zadovoljiva; meni, da geografsko blokiranje ne bi smelo biti dovoljeno;

4.  poudarja, kako pomembno je, da uporabniki dobijo eno vozovnico za eno multimodalno potovanje, in meni, da je omogočanje poštenega in enakopravnega dostopa do podatkih o multimodalnih potovanjih in prometu ter s tem nudenje celovitih, lahko dostopnih, nevtralnih in zanesljivih podatkov v realnem času za potnike predpogoj za sistem enotne vozovnice, ter poudarja, da bi za zagotovitev, da so v ta namen sprejeti ukrepi pošteni, bistveno, da jih spremljajo internalizacija zunanjih stroškov za vse vrste prevoza in informacije o okoljski učinkovitosti različnih načinov prevoza;

5.  ugotavlja, da bi morale biti potrošnikom vedno zagotovljene pregledne informacije o cenah; zato poudarja, da bi morali rezervacijski in plačilni sistemi jasno navajati skupno ceno vozovnice za vsako izbrano potovanje, vključno z obveznimi elementi, kot so davki in pristojbine; poudarja pomembnost inovativnih platform, ki temeljijo na IT in bodo v splošnem znižale stroške rezervacij in transakcij, ter dopuščanja različnih plačilnih možnosti za nakup vozovnic; poziva EU in države članice, naj si prizadevajo za omejitev provizij za uporabo kreditnih kartic ali drugih smiselnih plačilnih načinov za storitve javnega prevoza;

6.  poudarja, da nezdružljivost in neskladnost podatkovnih plasti, raznolikost in pomanjkanje interoperabilnosti zapisov podatkov in protokolov za njihovo izmenjavo preprečujejo obstoj zagotavljanja celovitih storitev obveščanja, načrtovanja in prodaje vozovnic za multimodalna potovanja v EU ter ustvarjajo dodatne stroške; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo vsako regulativno ukrepanje dohajalo hiter razvoj v sektorju prometa in ne bo ustvarjalo nepotrebnega bremena;

7.  pozdravlja prizadevanja javnih organov in zasebnega sektorja za vzpostavitev storitev načrtovanja potovanj z zahtevanimi odprtimi standardi in vmesniki, vendar ugotavlja, da so te pogosto omejene na regijo ali državo in le redko multimodalne; zato poziva, naj kot prvi korak ponudniki prevoznih storitev in ponudniki storitev načrtovanja potovanj nadgradijo obstoječe sinergije in se bolj osredotočijo na zagotavljanje storitev načrtovanja multimodalnih in čezmejnih potovanj, ki bodo ponudile individualne rešitve za vozovnice, in namenijo posebno pozornost jeziku, v katerem se te storitve zagotavljajo, ob upoštevanju manjšinskih jezikov, ter naj med seboj povežejo prevoz na dolgih razdaljah in lokalni prevoz, vključno s prvim in zadnjim delom poti, na primer s posodobitvijo različnih sistemov za razvoj njihove interoperabilnosti in omogočanjem njihove medsebojne komunikacije; poziva Komisijo, naj uporabi koridorje TEN-T kot pilotni projekt za prepoznavanje tokov potnikov in možnosti za storitve obveščanja, načrtovanja in prodaje vozovnic za multimodalna potovanja;

8.  poziva Komisijo, naj razvije zbirko dobrih praks za lokalne, regionalne ali nacionalne projekte, ki bo služila kot podlaga za izvajanje teh projektov po celotni EU;

9.  poudarja, da bosta enostavnost in prikladnost nakupa z uporabo povezanih multimodalnih sistemov za izdajo vozovnic pritegnili več potnikov k uporabi javnega prevoza, omenjeni sistemi pa bodo povečali njihovo zadovoljstvo in prinesli koristi podjetjem javnega prevoza;

10.  poziva Komisijo, naj v zvezi s storitvami prodaje enotnih vozovnic za multimodalna potovanja izvede potrebne ukrepe za vzpostavitev okvirnih pogojev, ki bodo podprli in olajšali prizadevanja deležnikov in pristojnih organov, obstoječe sporazume med njimi in inovativno naravo ponujenih proizvodov in storitev; v primeru, da se do leta 2020 ne doseže znatni napredek pri vzpostavitvi enotnega, interoperabilnega, multimodalnega čezmejnega sistema za izdajanje vozovnic, poziva Komisijo, naj na podlagi doseženega napredka in vpeljanih prostovoljnih pobud prevzame zakonodajno pobudo in uvede minimalna pravila ter časovni načrt;

11.  poudarja dejavno vlogo in odgovornost lokalnih in regionalnih oblasti za prvi oziroma zadnji del poti; meni, da je bistvenega pomena, da so vključeni tako v izvajanje posameznih ukrepov in nadzorovanje njihovega delovanja kot tudi v zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema kot celote; ob upoštevanju navedenih točk poziva pristojne organe držav članic, naj:

   najkasneje do leta 2020 v tesnem sodelovanju s predstavniki sektorja prometa na podlagi odprtih vmesnikov vzpostavijo posodobljene nacionalne sisteme informiranja o voznih redih in vozninah, ki bodo združili potovalne podatke za regionalni in lokalni javni prevoz, ki ga upravljajo zasebna in javna podjetja, ter te sisteme redno posodabljajo,
   poskrbijo, da bodo najkasneje do leta 2020 vsa prevozna sredstva v lokalnem javnem potniškem prometu opremljena z inteligentnimi sistemi za obveščanje o položaju prevoznega sredstva v realnem času in da bo to tudi eden izmed pogojev v razpisih,
   najkasneje do leta 2024 na podlagi odprtih vmesnikov zagotovijo čezmejno povezovanje nacionalnih sistemov voznih redov in voznin, ki bodo vključevali obveščanje v realnem času o voznih redih operaterjev, ki nudijo lokalni javni prevoz, ter naj bodo te informacije na voljo operaterjem, ponudnikom storitve načrtovanja potovanj in potrošnikom;

12.  se strinja z mnenjem Komisije, da je pošten, odprt in enakopraven dostop vseh ponudnikov storitev do celovitih in multimodalnih prometnih in potovalnih podatkov v realnem času nujen za uresničitev zagotavljanja storitev obveščanja, načrtovanja in rezervacije vozovnic za multimodalna potovanja v vsej EU, in poziva Komisijo, naj pripravi predlog, ki bo zadevne ponudnike zavezal, da pod poštenimi in enakimi pogoji zagotovijo potrebne podatke za pripravo obsežnejših storitev in s tem potnikom omogočijo izbiro najbolj trajnostne, najcenejše oziroma najhitrejše povezave, ne da bi obenem ogrozili gospodarske interese udeleženih akterjev;

13.  poudarja, da je v skladu s konkurenčno politiko EU naloga Komisije, da preuči morebitno nevarnost multimodalnih informacij in monopola ponudnikov vozovnic nad informacijami ter jo prepreči; dodaja, da mora Komisija tudi zagotoviti, da prispevek za storitve elektronskih vozovnic ni tako obsežen, da bi škodil podjetjem v potniškem prometu;

14.  poziva k oblikovanju platforme za dialog, ki bo vključevala vse predstavnike prometnega sektorja in pristojne organe na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, da se razvijejo praktične rešitve za postopno uvedbo interoperabilnih sistemov elektronskih vozovnic v vsej EU, ki bodo upoštevali celotno potovanje od načrtovanja do nakupa vozovnic, in da se ugotovijo in obravnavajo problemi v zvezi z razdelitvijo prihodkov od prodaje vozovnic na sorazmeren način in z delitvijo stroškov v primeru sporov med pogodbenicami; meni, da bi bilo treba te rešitve razviti na tržno usmerjen način in se ne bi smeli nalagati nesorazmerni stroški na prevoznike in potnike; poziva Komisijo, naj prek EU močno spodbuja sofinanciranje sinergij na tem področju med vseevropskimi omrežji za telekomunikacije in promet;

15.  poudarja, da so pravice evropskih potnikov tako omejene, da veljajo ločeno za vsako pogodbo o prevozu posebej, ko pa potovanje vključuje čezmejne poti ali multimodalni prevoz, pravic potnikov ni mogoče zagotoviti na običajen način; zato poziva Komisijo, naj upošteva zahtevo Parlamenta iz resolucije o načrtu iz leta 2011(6) po oblikovanju listine o pravicah potnikov, ki bi zajemala vse načine prevoza, tako da bo do konca leta 2017 ob upoštevanju posebnosti posameznih prevoznih načinov pripravila ustrezen predlog, ki bo vseboval ločeno poglavje o multimodalnih potovanjih z jasno in transparentno zaščito pravic potnikov v večmodalnem okviru, ter ki bo upošteval možnost izdajanja enotne večmodalne vozovnice;

16.  poudarja, da je za družbeno mobilnost in glede na demografske spremembe v Evropi izjemno pomembna enakopravna dostopnost prevoznih sredstev brez ovir za vse, zlasti pa za ranljive osebe, in poziva, da se pri dostopu do informacij pred in med potovanjem ter pri možnostih nakupa vozovnice in sistemih za rezervacijo in plačilo resneje upoštevajo potrebe invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo ter posebne potrebe starejših, vključno z možnostjo rezervacije mesta za invalidski voziček; pozdravlja načrt Evropske komisije za akt o dostopnosti in možnosti, ki jo ima zakonodajno ukrepanje pri odstranjevanju ekonomskih in družbenih ovir, s katerimi se soočajo invalidi; poziva Komisijo, naj v okviru svojih prizadevanj za izboljšanje dostopnosti odpravi ovire v prevozu;

17.  poudarja pomen zagotavljanja različnih cenovnih in plačilnih modelov (nadomestila, popusti itd.), da bi zagotovili, da nekatere družbene skupine (brezposelni, upokojenci, študenti, velike družine, osebe z nizkimi prihodki in druge prikrajšane družbene skupine) lahko koristijo multimodalne sisteme vozovnic v EU;

18.  ugotavlja, da bi sistemi multimodalnih potovalnih informacij morali biti uporabnikom prijazni in zato dopolnjeni s posodobljenimi zemljevidi in geografskimi podatki;

19.  poziva, naj deležniki še naprej prejemajo podporo za svoje inovativne rešitve in naj se v ta namen ne le ohranijo, temveč tudi nadalje razvijejo ustrezne možnosti financiranja EU, na primer četrti program za inovacije Shift2Rail v okviru programa Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope, skupaj s strukturnimi skladi; poziva Evropsko investicijsko banko, naj v zvezi s tem ustrezno uporabi Evropski sklad za strateške naložbe;

20.  poziva Komisijo, naj objavi lahko dostopen seznam z rednimi ocenami projektov na področju povezanih intermodalnih sistemov izdaje vozovnic, ki jih sofinancira EU;

21.  poudarja bistveno vlogo globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) in zlasti evropskega satelitskega navigacijskega sistema Galileo pri zbiranju dinamičnih podatkov, s pomočjo katerih je mogoče potnike obveščati o morebitnih motnjah in alternativnih možnostih potovanj pred začetkom potovanja kot tudi med potovanjem; poudarja, da morajo koristi satelitskih sistemov vedno dopolnjevati ustrezne določbe o zaščiti podatkov;

22.  opozarja, da je treba zmanjšati prometno preobremenitev in onesnaženje zraka na mestnih območjih, in poziva k spodbujanju izbire trajnostnih prevoznih načinov v Evropi, tudi z vključitvijo informacij o drugačnih storitvah na področju mobilnosti, kot so souporaba in deljena uporaba vozil, sistemi P&R („parkiraj in se pelji“), izposojevalnice koles, kolesarske poti in pešpoti;

23.  pozdravlja naraščajočo razpoložljivost sistemov enotnih elektronskih vozovnic v mestih in drugih urbanih območjih, kot so vključujoče tehnologije digitalnih pametnih kartic, ki se lahko uporabljajo pri različnih načinih prevoza ter za čezmejni promet, toda poudarja, da je treba tehnične rešitve prepustit trgu, ne pa jih vsiliti na evropski ravni;

24.  ugotavlja, da so trajno dobre omrežne povezave eden od osnovnih pogojev za oblikovanje potnikom prijaznega pametnega sistema, ki bo lahko zagotavljal dinamične informacije o stanju prometa v realnem času; zato poziva Komisijo, naj da prednost olajševanju, spodbujanju in podpiranju široke razpoložljivosti brezplačnih ali poceni visokohitrostnih digitalnih infrastruktur na vseh načinih prevoza in vseh prometnih vozliščih prek instrumenta za povezovanje Evrope, Obzorja 2020, EFSI in drugih ustreznih virov financiranja;

25.  poudarja pomen varstva podatkov in poziva k spoštovanju Direktive 95/46/ES o varstvu podatkov ter zahteva jasne pogoje za uporabo in posredovanje podatkov, zlasti osebnih podatkov, katerih obdelava in uporaba bi morala biti mogoča le v anonimizirani obliki in le za namene izdajanja intermodalnih vozovnic; poudarja, da bi nakup in plačilo vozovnic prek mobilnih in spletnih aplikacij po možnosti moralo biti na voljo, ne da bi se bilo treba registrirati v sisitemu;

26.  poudarja pomen načrtovanja potovanja, dostopnih multimodalnih informacij ter jasne in pregledne izdaje vozovnic, tudi prek digitalnih in spletnih platform, ter da je treba izboljšati dostop do javnega prevoza na potovanjih v drugih državah EU in spodbuditi modernizacijo trajnostnih storitev prevoza, da bi privabili turiste iz Evrope in izven nje, saj bo to olajšalo celoten postopek načrtovanja potovanja; poleg tega poudarja morebitne pozitivne učinke povezanega sistema za izdajo vozovnic za boljšo povezanost vseh regij, kot so oddaljene regije in še posebej najbolj oddaljene regije;

27.  poudarja, da je treba povečati in izboljšati promocijo in predstavitev več kot stotih načrtovalcev multimodalnih potovanj, ki so že na voljo v mestih, regijah in na nacionalni ravni v EU; poziva tudi k prizadevanjem za spodbujanje medsebojnega povezovanja teh storitev;

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 207, 6.8.2010, str. 1.
(2) UL L 123, 12.5.2011, str. 11.
(3) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(4) UL C 168 E, 14.6.2013, str. 72.
(5) Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011)0144).
(6) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (UL C 168 E, 14.6.2013, str. 72.).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov