Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2011(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0221/2015

Indgivne tekster :

A8-0221/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0247

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 67k
Tirsdag den 7. juli 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2015: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
P8_TA(2015)0247A8-0221/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2015 for regnskabsåret 2015, sektion III – Kommissionen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4) (FFR-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2015, vedtaget af Kommissionen den 13. januar 2015 (COM(2015)0011),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2015, vedtaget af Rådet den 26. juni 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (09876/2015 – C8-0172/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget samt Regionaludviklingsudvalget (A8-0221/2015),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 1/2015 har til formål at gennemføre de nødvendige ændringer af budgetkontoplanen i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige aftale om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og sørge for den nødvendige omfordeling af 1 360 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 10 mio. EUR i betalingsbevillinger;

B.  der henviser til, at der for så vidt angår tilførsel af kapital til garantifonden i 2015 omfordeles et samlet beløb på 1 350 mio. EUR fra Connecting Europe-faciliteten (790 mio. EUR), Horisont 2020 (70 mio. EUR) og ITER (490 mio. EUR) i forpligtelsesbevillinger;

C.  der henviser til, at Kommissionen planlægger at udligne nedskæringen af bevillingerne til ITER gennem en tilsvarende forhøjelse af bevillingerne i perioden 2018-2020;

D.  der henviser til, at forpligtelses- og betalingsbevillingerne på hver 10 mio. EUR til Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning fuldt ud omfordeles fra ITER (budgetpost 08 04 01 02);

E.  der henviser til, at alle yderligere bevillinger til gennemførelsen af EFSI's forpligtelser og betalinger er omfordelt fuldt ud, således at de samlede forpligtelses- og betalingsbevillinger på budgettet for 2015 er uændrede;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 1/2015 som forelagt af Kommissionen samt Rådets holdning hertil;

2.  glæder sig over, at det var muligt at opnå en hurtig aftale vedrørende EFSI som følge af, at alle institutioner var fast besluttet på at aktivere fonden hurtigst muligt; beklager den negative indvirkning på Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten, selv om resultatet af forhandlingerne er bedre end Kommissionens oprindelige forslag;

3.  gentager den rolle, som EU-budgettet spiller med hensyn til at skabe merværdi ved at samle ressourcer og sikre en høj grad af synergi mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og EFSI, samtidig med at det fremmer EU-midlernes multiplikatoreffekt; støtter mobiliseringen af yderligere private og offentlige finansieringskilder til at finansiere investeringer, som har en europæisk dimension som målsætning, navnlig ved at løse grænseoverskridende problemer inden for områder som f.eks. energi-, miljø- og transportinfrastruktur;

4.  glæder sig over, at yderligere 1 000 mio. EUR i sammenligning med Kommissionens oprindelige forslag vil blive finansieret gennem den samlede FFR-margen for forpligtelser, som stammer fra de disponible margener i budgetterne for 2014 og 2015, således at den reducerer omfordelingen fra Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020; minder om, at midlerne under den samlede FFR-margin for forpligtelser først vil blive disponible i 2016 i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen;

5.  beklager imidlertid generelt omfordelingen fra Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020, eftersom disse programmer er afgørende for beskæftigelsen og væksten i Europa; agter derfor at råde bod på disse omfordelinger i de kommende årlige budgetprocedurer;

6.  påpeger, at investering i forskning og transport er af afgørende betydning med henblik på at styrke EU-budgettets rolle og mål om at stimulere vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse og nærme sig målene i "Europa 2020-strategien"; minder i denne forbindelse om, at Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten (CEF) er vigtige programmer under udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse";

7.  erklærer sig – i betragtning af sin interesse i at aktivere EFSI så hurtigt som muligt – rede til at vedtage forslag til ændringsbudget nr. 1/2015, som ændret af Rådet i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige aftale om EFSI;

8.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2015;

9.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2015.
(3) EUT L 190 af 17.7.2015.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(6) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(7) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik