Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2011(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0221/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0221/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0247

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 79k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
P8_TA(2015)0247A8-0221/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή το οποίο συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015 ο οποίος εγκρίθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0011),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09876/2015 – C8-0172/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(7),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0221/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 είναι να μεταφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού σύμφωνα με τη νομοθετική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανακατανομή 1 360 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 10 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων της ΕΕ το 2015 ανακατανέμεται συνολικό ποσό σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1 350 εκατομμυρίων EUR από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (790 εκατομμύρια EUR), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (70 εκατομμύρια EUR) και το ITER (490 εκατομμύρια EUR)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αντισταθμίσει τη μείωση των πιστώσεων του ITER με αντίστοιχη αύξηση κατά την περίοδο 2018-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών με πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ύψους 10 εκατομμυρίων EUR αντίστοιχα, πραγματοποιείται ολοσχερώς με ανακατανομή πόρων από το ITER (άρθρο 08 04 01 02 του προϋπολογισμού)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που προορίζονται για την εκτέλεση του ΕΤΣΕ πραγματοποιούνται ολοσχερώς με ανακατανομή πόρων, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανέπαφες οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μια γρήγορη συμφωνία για το ΕΤΣΕ έγινε δυνατή χάρη στην αποφασιστικότητα όλων των θεσμών να εξασφαλίσουν την έναρξη λειτουργίας του το ταχύτερο δυνατό· θεωρεί λυπηρή, ωστόσο, την αρνητική επίπτωση στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», παρότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι καλύτερο από ό,τι η αρχική πρόταση της Επιτροπής·

3.  τονίζει εκ νέου τον ρόλο του προϋπολογισμού της Ένωσης στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της εξασφάλισης σημαντικού βαθμού συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του ΕΤΣΕ, με παράλληλη ενίσχυση της πολλαπλασιαστικής επίδρασης των συνεισφορών της Ένωσης· υποστηρίζει την κινητοποίηση πρόσθετων πηγών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στόχους ευρωπαϊκής διάστασης, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης διασυνοριακών προκλήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και οι υποδομές μεταφορών·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένα πρόσθετο ποσό ύψους 1 000 εκατομμυρίων EUR, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, θα διατεθεί μέσω του συνολικού περιθωρίου του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων, προερχόμενο από τα εναπομείναντα διαθέσιμα περιθώρια των προϋπολογισμών 2014 και 2015, περιορίζοντας έτσι την ανακατανομή πόρων από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» · υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΠΔΠ, οι πόροι από το συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων θα γίνουν διαθέσιμοι από το 2016 και μετά·

5.  εκφράζει, ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποδοκιμασία για την ανακατανομή πόρων από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» , δεδομένου ότι πρόκειται για ουσιώδη προγράμματα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη· για τον λόγο αυτό, σκοπεύει να αποκαταστήσει αυτές τις ανακατανομές πόρων κατά τις προσεχείς ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού·

6.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και τις μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του ρόλου και του στόχου του προϋπολογισμού της Ένωσης, οι οποίοι συνίστανται στην τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και στην επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι βασικά προγράμματα του τομέα 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»·

7.  επιβεβαιώνει την προθυμία του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη νομοθετική συμφωνία για το ΕΤΣΕ, δεδομένου του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη δυνατή έναρξη λειτουργίας του ΕΤΣΕ·

8.  εγκρίνει, κατά συνέπεια, τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου