Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2011(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0221/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0221/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/07/2015 - 5.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0247

Hyväksytyt tekstit
PDF 251kWORD 70k
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)
P8_TA(2015)0247A8-0221/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2015 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio, joka liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(5),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6),

–  ottaa huomioon komission 13. tammikuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2015 (COM(2015)0011),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. kesäkuuta 2015 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2015 (09876/2015 – C8-0172/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten investointien rahasto – 25. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1017(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0221/2015),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2015 tarkoituksena on tehdä budjettinimikkeistöön muutokset, jotka ovat tarpeen, koska Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) koskevasta asetuksesta on päästy yhteisymmärrykseen, sekä kohdentaa uudelleen tarvittava 1 360 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ja 10 miljoonan euron määrä maksumäärärahoina;

B.  ottaa huomioon, että EU:n takuurahaston rahoittamiseen vuonna 2015 tarvittava yhteensä 1 350 miljoonan euron määrä siirretään maksusitoumusmäärärahoina Verkkojen Eurooppa -välineestä (790 miljoonaa euroa), Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (70 miljoonaa euroa) ja ITER-hankkeesta (490 miljoonaa euroa);

C.  ottaa huomioon, että komissio aikoo kompensoida ITER-hankkeen määrärahojen vähennyksen vuosina 2018–2020 tehtävällä vastaavan suuruisella lisäyksellä;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan investointineuvontakeskuksen maksusitoumusmäärärahat (10 miljoonaa euroa) ja maksumäärärahat (10 miljoonaa euroa) saadaan käyttöön kokonaan kohdentamalla uudelleen ITER-hankkeen määrärahoja (budjettikohta 08 04 01 02);

E.  ottaa huomioon, että kaikki lisämäärärahat ESIR-rahaston maksusitoumus- ja maksumäärärahojen käyttöön asettamiseksi saadaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen, joten vuoden 2015 talousarvion maksusitoumus- ja maksumäärärahat pysyvät ennallaan;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.  pitää ilahduttavana, että ESIR-rahastosta pystyttiin pääsemään nopeasti yhteisymmärrykseen, koska kaikki toimielimet pyrkivät määrätietoisesti varmistamaan, että se voidaan käynnistää mahdollisimman pian; katsoo, että neuvottelutulos oli parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus, mutta pitää valitettavana sen kielteistä vaikutusta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa -välineeseen;

3.  korostaa, että unionin talousarvio tuo lisäarvoa, sillä se mahdollistaa resurssien yhdistämisen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja ESIR-rahaston välisen suuren synergian ja lisäksi se vahvistaa unionin rahoitusosuuksien kerrannaisvaikutuksia; kannattaa täydentävien yksityisten ja julkisten rahoituslähteiden käyttöönottoa, jotta voidaan rahoittaa investointeja kohteisiin, joilla on eurooppalainen ulottuvuus ja joilla pyritään erityisesti vastaamaan rajat ylittäviin haasteisiin muun muassa energia-, ympäristö- ja liikenneinfrastruktuurien alalla;

4.  pitää myönteisenä, että 1 000 miljoonaa euroa lisämäärärahoja komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna rahoitetaan monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusten kokonaisliikkumavarasta, joka on peräisin vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa käytettävissä olevista liikkumavaroista, mikä vähentää tarvetta kohdentaa uudelleen Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoja; muistuttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen 14 artiklan mukaan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavara sitoumuksia varten otetaan käyttöön vasta vuodesta 2016 alkaen;

5.  pitää kuitenkin Verkkojen Eurooppa -välineen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahojen uudelleenkohdentamista kaiken kaikkiaan valitettavana, koska kyseiset ohjelmat ovat keskeisiä Euroopan työpaikkojen ja kasvun kannalta; aikoo sen vuoksi korvata uudelleenkohdentamiset tulevissa vuotuisissa talousarviomenettelyissä;

6.  toteaa, että investoinnit tutkimukseen ja liikenteeseen ovat keskeisen tärkeitä, jotta unionin talousarviosta voidaan edistää paremmin kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä ja jotta voidaan päästä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; palauttaa mieliin, että Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa -väline ovat keskeisiä ohjelmia otsakkeessa 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky;

7.  vahvistaa halukkuutensa hyväksyä lisätalousarvioesitys nro 1/2015, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana, ESIR-rahastoa koskevasta asetuksesta aikaan saadun sopimuksen mukaisesti, sillä ESIR-rahaston toiminta on tärkeä käynnistää mahdollisimman nopeasti;

8.  hyväksyy näin ollen neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2015;

9.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 69, 13.3.2015.
(3)EUVL L 190, 17.7.2015.
(4)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(7) EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö