Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2121(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0212/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0212/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0248

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 85k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων
P8_TA(2015)0248A8-0212/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2015 (COM(2015)0241),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09768/2015 – C8-0163/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(7)​,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0212/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 είναι η ενίσχυση των πόρων της Ένωσης ούτως ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τις ροές μεταναστών και προσφύγων μετά τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και την αύξηση των διαστάσεων των μεταναστευτικών ροών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκαν σε 75 722 000 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε 69 652 000 EUR προήλθε εξ ολοκλήρου από ανακατανομή των πιστώσεων στο πρόγραμμα Galileo, οπότε το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 παρέμεινε αμετάβλητο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση που προτάθηκε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ανέρχεται συνολικά σε 26,8 εκατομμύρια EUR τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, τα οποία προέρχονται εν μέρει από πρόσθετες πιστώσεις μέσω του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 και εν μέρει από ανακατανομή πιστώσεων εντός του Κεφαλαίου 18 02 (Εσωτερική ασφάλεια) λόγω του κλεισίματος παλαιών υποθέσεων δυνάμει του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική επιβάρυνση που σχετίζεται με την βοήθεια έκτακτης ανάγκης αφορά μέχρι στιγμής κυρίως τους εθνικούς προϋπολογισμούς των νότιων παράκτιων κρατών της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το φως των μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων και των δυσμενών δημογραφικών τάσεων που επικρατούν στην Ένωση και τις γειτονικές περιοχές, και ειδικότερα στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, η αύξηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό φαινόμενο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 αυξάνει επίσης το επίπεδο στελέχωσης 3 οργανισμών, προβλέποντας συγκεκριμένα 16 πρόσθετες θέσεις για το FRONTEX, 4 θέσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και 3 θέσεις για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν οι μεταναστευτικές ροές δεν αντιμετωπισθούν ουσιαστικά και έγκαιρα, ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικό κόστος σε άλλους τομείς πολιτικής·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  επιδοκιμάζει την προθυμία όλων των θεσμικών οργάνων να αυξήσουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που έχουν σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, δεδομένης της προφανούς και επείγουσας ανάγκης·

3.  υπενθυμίζει ότι στην πρώτη του ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2015 τον Οκτώβριο του 2014, το Κοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις σε αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού και να προβλεφθεί πρόσθετο προσωπικό για τους σχετικούς οργανισμούς·

4.  εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο ύψος των αυξήσεων που προτάθηκαν στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες, δεδομένου ότι η κρίση στη Μεσόγειο συνεχίζεται και κατά πάσα πιθανότητα θα επιδεινωθεί, ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερος κίνδυνος αύξησης των προσφύγων από την Ουκρανία και ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν οι γενικότερες προκλήσεις στο θέμα της μετανάστευσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο του προορισμού των εν λόγω κονδυλίων και, κατά συνέπεια, για μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και ανάθεσης υπεργολαβιών, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των διαφόρων ερευνών που αφορούν μια σειρά περιπτώσεων κατάχρησης που ανακαλύφθηκαν σε κράτη μέλη·

5.  εκφράζει αποδοκιμασία για τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο γύρω από την πρόταση της Επιτροπής που περιέχεται στο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»· υπενθυμίζει ότι, λόγω της φύσεως του φαινομένου της μετανάστευσης, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο Ένωσης·

6.  θεωρεί ότι οι σχετικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε μείωση ή αναδιάταξη του προσωπικού· θεωρεί ότι οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό τους κατά τον αρμόζοντα τρόπο αποσκοπώντας στο να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητές τους·

7.  τονίζει ότι, δεδομένων του μεγάλου αριθμού αφίξεων στις νότιες ακτές της Ένωσης, του αυξημένου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στη διαχείριση του ασύλου και του σαφούς αιτήματος για στήριξη των συνθηκών υποδοχής πρώτης γραμμής, η πρόταση να αυξηθεί το προσωπικό της EASO μόνο κατά 4 άτομα είναι σαφώς ανεπαρκής· ζητεί ως εκ τούτου επαρκή στελέχωση και επαρκή προϋπολογισμό για την EASO το 2016, ούτως ώστε η υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να φέρει σε πέρας τις επιχειρήσεις της·

8.  πιστεύει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος και τα επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από τα μέτρα που παρουσιάσθηκαν ως μέρος του προγράμματος δράσης της ΕΕ για τη μετανάστευση και του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την ασφάλεια όσον αφορά την Ευρωπόλ θα πρέπει να αποτιμηθούν λεπτομερώς από την Επιτροπή για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η δυνατότητα να προσαρμόσουν δεόντως τις ανάγκες της Ευρωπόλ σε προϋπολογισμό και προσωπικό· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπόλ στη διασυνοριακή παροχή στήριξης στα κράτη μέλη και στην ανταλλαγή πληροφοριών· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί επαρκής προϋπολογισμός και επαρκές επίπεδο στελέχωσης για την Ευρωπόλ το 2016, ούτως ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να φέρει σε πέρας τις επιχειρήσεις της·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, όσο το δυνατόν ακριβέστερη αξιολόγηση των αναγκών του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έως το 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επαρκή αύξηση και, κατά περίπτωση, για προσαρμοσμένη κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μεθόδων εφαρμογής του Ταμείου, μετά από την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών·

10.  εκφράζει την πρόθεσή του να τροποποιήσει την ονοματολογία του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προς όφελος της διαφάνειας και του καλύτερου ελέγχου της κατανομής των ετήσιων πιστώσεων μεταξύ των προγραμμάτων και των μέσων εφαρμογής του ταμείου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014(8)·

11.  σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 δεν προβλέπει πρόσθετες συνολικές πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015, αλλά παραπέμπει για άλλη μια φορά στην ανακατανομή ήδη υπαρχόντων πόρων·

12.  επιμένει ότι η ανακατανομή από το πρόγραμμα Galileo πρέπει να αντισταθμιστεί δεόντως στον προϋπολογισμό του 2016·

13.  επιβεβαιώνει εντούτοις ότι είναι πρόθυμο να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 το συντομότερο δυνατόν όπως το υπέβαλε η Επιτροπή, λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης·

14.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(3) ΕΕ L 190 της 17.7.2015.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(8) α.β.γ.Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, το ποσό των συνολικών πόρων που διατίθενται για το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το διάστημα 2014 - 2020 ανέρχεται σε 3 137 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό διατίθεται ως εξής:2 392 εκατομμύρια EUR για τα εθνικά προγράμματα (άρθρο 19)·360 εκατομμύρια EUR για τις ειδικές δράσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (άρθρο 16), τα προγράμματα επανεγκατάστασης (άρθρο 17), τις μεταφορές (άρθρο 18)·385 εκατομμύρια EUR για τις δράσεις της Ένωσης (άρθρο 20), την βοήθεια έκτακτης ανάγκης (άρθρο 21), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (άρθρο 22) και την τεχνική βοήθεια (άρθρο 23).Η σημερινή ονοματολογία του προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται με κανέναν τρόπο σε αυτήν την κατανομή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου