Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2121(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0212/2015

Pateikti tekstai :

A8-0212/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/07/2015 - 5.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0248

Priimti tekstai
PDF 338kWORD 79k
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas. Reagavimas į migracijos spaudimą
P8_TA(2015)0248A8-0212/2015

2015 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto – reagavimas į migracijos spaudimą (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. gegužės 13 d. (COM(2015)0241),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 19 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto (09768/2015 – C8-0163/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliuciją dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos(7),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Europos migracijos darbotvarkė“ (COM(2015)0240),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0212/2015),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto tikslas – sustiprinti Sąjungos išteklius, skirtus migracijai ir pabėgėlių srautams valdyti po neseniai Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir padidėjus migrantų srauto mastui;

B.  kadangi įsipareigojimų asignavimai padidinami 75 722 000 EUR;

C.  kadangi 69 652 000 EUR siekiantis mokėjimų asignavimų padidinimas visiškai perkeliamas iš programos „Galileo“ ir bendras 2015 m. biudžeto mokėjimų asignavimų lygis lieka nepakitęs;

D.  kadangi siūlomas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX) skirtų asignavimų padidinimas iš viso siekia 26,8 mln. EUR tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų, iš dalies paimtų iš papildomų asignavimų patvirtinus Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektą ir iš dalies perkėlus lėšas skyriuje 18 02 (Vidaus saugumas) dėl senų bylų, priklausiusių Išorės sienų fondui, užbaigimo;

E.  kadangi finansinė našta, susijusi su ekstremaliąja situacija, iki šiol tekdavo daugiausiai Sąjungos pietinėje pakrantėje esančių valstybių narių nacionaliniams biudžetams;

F.  kadangi atsižvelgiant į vidutinės trukmės laikotarpio makroekonominę prognozę ir priešingas demografines tendencijas Sąjungoje ir kaimyniniuose regionuose, ypač Vakarų ir Centrinėje Afrikoje, migracijos į Europą padidėjimas negali būti laikomas laikinu reiškiniu;

G.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektą taip pat padidinamas 3 agentūrų darbuotojų skaičius, t. y. FRONTEX skiriama 16 papildomų darbo vietų, 4 darbo vietos – Europos prieglobsčio paramos biurui (EASO) ir 3 darbo vietos – Europos policijos biurui (Europolui);

H.  kadangi, jei migrantų srautai nebus veiksmingai ir laiku valdomi, dėl jų gali atsirasti didelių išlaidų kitose politikos srityse;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  džiaugiasi, kad visos institucijos nori padidinti su migracija ir prieglobsčiu susijusius biudžeto asignavimus, atsižvelgiant į akivaizdų ir skubų poreikį;

3.  primena, kad per 2014 m. spalio mėnesį Parlamente vykusį 2015 m. biudžeto svarstymą Parlamentas jau ragino žymiai padidinti šių biudžeto eilučių asignavimus ir susijusioms agentūroms skirti papildomų darbuotojų;

4.  vis dėlto apgailestauja, kad Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekte siūlomų padidinimų suma yra ribota ir ji neatitinka dabartinių poreikių, atsižvelgiant į tebesitęsiančią ir tikriausiai blogėjančią krizę Viduržemio jūros regione, didėjantį pavojų, kad padaugės pabėgėlių iš Ukrainos, taip pat į poreikį apskritai spręsti migracijos problemas; vis dėlto pabrėžia, kad reikia griežtai kontroliuoti šių lėšų paskirtį, taigi užtikrinti didesnį skaidrumą sutarčių sudarymo ir subrangos procedūrų srityje, atsižvelgiant į įvairius tyrimus dėl valstybėse narėse nustatytų piktnaudžiavimo atvejų;

5.  apgailestauja dėl Taryboje išryškėjusio valstybių narių susiskaldymo dėl Komisijos pasiūlymo, pateikto „Europos migracijos darbotvarkėjeˮ; primena, kad dėl migracijos reiškinio pobūdžio ekstremalioji situacija gali būti veiksmingiau reguliuojama Sąjungos lygmeniu;

6.  mano, kad atitinkamose agentūrose neturėtų būti mažinamas darbuotojų skaičius arba darbuotojai perkeliami į kitą vietą; mano, kad tos agentūros turi tinkamai paskirstyti savo darbuotojus, kad galėtų vykdyti vis didesnes savo pareigas;

7.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelį skaičių žmonių, atvykstančių prie Sąjungos pietinių pakrančių, į didėjantį Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vaidmenį, kurį jam tenka atlikti valdant prieglobsčio teikimą, ir į aiškų raginimą telkti asignavimus laikotarpio pradžioje siekiant pagerinti priėmimo sąlygas, pasiūlymas Europos prieglobsčio paramos biure įdarbinti tik 4 papildomus darbuotojus yra aiškiai nepakankamas; todėl prašo, kad EASO 2016 m. būtų skirta pakankamai darbuotojų ir pakankamas biudžetas, kad šis biuras galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis ir veiksmus;

8.  mano, kad Komisija turėtų detaliai įvertinti priemonių, pristatytų kaip ES migracijos darbotvarkės ir Europos saugumo darbotvarkės dalis, poveikį Europolo biudžetui ir su jomis susijusias papildomas užduotis, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų tinkamai patikslinti Europolo biudžetinius ir darbuotojų poreikius; pabrėžia Europolo vaidmenį teikiant tarpvalstybinę paramą valstybėms narėms ir keičiantis informacija; pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog Europolui 2016 m. būtų numatytas pakankamas biudžetas ir skirta pakankamai darbuotojų, kad šis biuras galėtų efektyviai atlikti savo užduotis ir veiksmus;

9.  prašo Komisijos atliekant daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą kuo tiksliau įvertinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo poreikius iki 2020 m.; prašo Komisijos peržiūrėjus finansines perspektyvas pateikti pasiūlymą dėl tinkamo finansavimo padidinimo ir kartu dėl patikslinto lėšų paskirstymo įvairioms fondo lėšų panaudojimo programoms ir priemonėms;

10.  išreiškia ketinimą iš dalies pakeisti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo biudžeto nomenklatūrą siekiant skaidrumo ir geresnės metinių asignavimų paskirstymo fondo lėšų panaudojimo programoms ir priemonėms kontrolės, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 516/2014(8);

11.  taip pat pabrėžia, kad Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekte nenumatyti papildomi bendri mokėjimų asignavimai 2015 m. biudžete, bet tik dar kartą perskirstomi jau esami ištekliai;

12.  primygtinai teigia, kad „Galileo“ programai skirtų lėšų perskirstymą reikės tinkamai kompensuoti 2016 m. biudžete;

13.  vis dėlto patvirtina savo ketinimą atsižvelgiant į tai, kad padėtis skubi, kuo greičiau priimti Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektą;

14.  todėl patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto;

15.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2015 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 69, 2015 3 13.
(3) OL L 190, 2015 7 17.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL L 103, 2015 4 22, p. 1.
(6) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0176.
(8) a)b)c)Pagal Reglamentą (ES) Nr. 516/2014 visų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui 2014–2020 m. skirtų išteklių suma yra 3 137 mln. EUR. ši suma paskirstoma taip:2 392 mln. EUR nacionalinėms programoms (19 straipsnis);360 mln. EUR II priede išvardytiems konkretiems veiksmams vykdyti (16 straipsnis), perkėlimo programoms (17 straipsnis) ir perkėlimams (18 straipsnis);385 mln. EUR Sąjungos veiksmams (20 straipsnis), pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju (21 straipsnis), Europos migracijos tinklui (22 straipsnis), techninei pagalbai (23 straipsnis).Dabartinė biudžeto nomenklatūra visiškai neatitinka šio paskirstymo.

Teisinė informacija - Privatumo politika