Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 16
CRE 06/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.13
CRE 07/07/2015 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0250

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 536kWORD 142k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
P8_TA(2015)0250A8-0182/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες (2014/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης,(1)

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕK(3),

–  έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896), για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011)0895), και για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM(2011)0897),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (COM(2009)0615), και με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263), «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ» (COM(2010)0612), «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173) και «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(4), της 6ης Φεβρουαρίου 2013 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη(5), και της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΙΜ του 2010 προς την Επιτροπή με τίτλο «Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ»,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 5 της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491), έχοντας υπόψη τις αρχές για τη χειραφέτηση των γυναικών, που παρουσίασε ο ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2010 οι οποίες αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009, καθώς και την παράγραφο 46 του τελικού εγγράφου της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2012 σχετικά με τις αρχές της δημόσιας διακυβέρνησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(7), τη σύμβαση του ΟΟΣΑ του 1997 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2011(8),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ ,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη του 2008(9),

–  έχοντας υπόψη τον νομοθετικό οδηγό της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τα έργα υποδομής με ιδιωτική χρηματοδότηση του 2001(10), και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διεθνές συμπόσιο της UNCITRAL για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έλαβε χώρα στη Βιέννη στις 2 και 3 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Άνδεων (CAF) του 2010 με τίτλο «Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España»,

–  έχοντας υπόψη τον ‘οδηγό αναφοράς για τις συμπράξεις του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα: Έκδοση 2.0’ του Ιουλίου του 2014 που καταρτίστηκε από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον συμβουλευτικό μηχανισμό δημόσιων-ιδιωτικών υποδομών (PPIAF)(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0182/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες και οι οικονομικές δομές των χωρών και ο δυναμισμός αυτών επωφελούνται από συνθήκες που ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μεταξύ άλλων μοντέλων, μέσω κοινών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μακροπρόθεσμο εργαλείο που χρησιμοποιείται στις κυβερνητικές πολιτικές σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, με τον όρο ΣΔΙΤ θεωρείται ότι γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων (κυβερνήσεις, υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί, ή συνδυασμός αυτών) και ιδιωτικών φορέων (εταιρείες ή μη κερδοσκοπικοί φορείς) και συνεπάγονται συνήθως παροχή από τον ιδιωτικό τομέα υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού που παραδοσιακά παρέχονται από τις κυβερνήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν σοβαρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο στην ενιαία αγορά όσο και εκτός αυτής, και έχουν στρατηγικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ιδίως των ενεργειακών, υδρευτικών, οδικών και ψηφιακών υποδομών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ενωσιακές εταιρείες είναι καλά εξοπλισμένες ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους σχήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχήματα των ΣΔΙΠ μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, και ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά ορίζει υψηλά διαδικαστικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νομοθεσία αναθεωρήθηκε και ενοποιήθηκε στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στην οδηγία 2014/23/EU σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης και στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεσμοθετημένες ΣΔΙT·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την παροχή βασικών υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών χαρακτηρίζονται από τεχνική πολυπλοκότητα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 έπληξε σε μεγάλο βαθμό όλες τις ώριμες, τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και είχε αντίκτυπο στις δημοσιονομικές πολιτικές και στην πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτικών φορέων, και ειδικότερα ΜΜΕ, στα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων έντασης κεφαλαίου όσο και για την παροχή βασικών υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις προσφεύγουν σε καινοτόμες λύσεις, όπως οι ΣΔΙΤ οι οποίες, όταν αναπτύσσονται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του κόστους, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και στη διασφάλιση της έγκαιρης παροχής δημόσιων υποδομών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές εμπειρίες από τις ΣΔΙΤ πηγάζουν από τη βελτιωμένη εκτέλεση των έργων, την καλή αναλογία οφέλους προς κόστος, τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του κόστους, τα κίνητρα που παρέχονται για καινοτομία και έρευνα αλλά και από το περισσότερο ευέλικτο και εξειδικευμένο διαχειριστικό περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων δεν αποτελούν αυτοσκοπούς αλλά εργαλεία που πρέπει να παράγουν πλούτο και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού και ότι υπάρχει, στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα να αναπτυχθούν καινοτόμες πολιτικές πέραν των νέων μέσων, όπως τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ένα δίκτυο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ωφέλιμων για τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών ώστε να διασφαλίζουν την πρόβλεψη υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, ενώ θα προβλέπουν ή θα προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε επενδυτικά έργα στο εξωτερικό με τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ είναι ο μεγάλος κύκλος ζωής, οποίος μερικές φορές διαρκεί από 10 έως 30 χρόνια, και ότι ο κύκλος ζωής των ΣΔΙΤ πρέπει να είναι ουσιαστικός και συνεπής προς τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την παροχή εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τεχνητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή δημιουργία υψηλότερου κόστους και άσκοπης επιβάρυνσης για τις δημόσιες διοικήσεις και τους φορολογούμενους πολίτες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να ενθαρρύνει ούτε να αποτρέπει τις αποφάσεις κρατών να εφαρμόζουν ΣΔΙΤ αλλά ότι, μετά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών, στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στη χώρα εταίρο, αποφέροντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής, της ευθύνης, της αποτελεσματικότητας και της πολιτικής συνοχής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές υποδομές και την κάλυψη που αυτές παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που συνδέεται με την παροχή υποδομών, η θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών μονοπωλίων ή η στρατηγική τους σημασία σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανοιχτός ανταγωνισμός και η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής στις περιπτώσεις που πρέπει να επικρατούν τα δημόσια συμφέροντα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των ΣΔΙΤ είναι συνεπώς ο συγκερασμός των καλύτερων στοιχείων των δύο κόσμων – της παροχής υπηρεσιών και υποδομών γενικού συμφέροντος, αλλά μέσω της ενισχυμένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και όχι μέσω διαδικασιών ιδιωτικοποίησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια χάσματα (που είναι εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, περιορίζοντας τις ικανότητες εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων των εσωτερικών μεταφορών (σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ανθρώπων (λόγω της έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο των οποίων ένας εταίρος ή μια κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» (οικοδομικές, μηχανολογικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), «χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών κεφαλαίων, τουλάχιστον για την προχρηματοδότηση ενός έργου) και «εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, εποπτείας και διαχείρισης)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την παροχή βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων στο πεδίο της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), μεταξύ άλλων, έχουν χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη γεωγραφική εστίαση, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (με επικεφαλής τη Χιλή) διαθέτουν πείρα στη χρήση των ΣΔΙΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες του ΟΟΣΑ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία) διαθέτουν επίσης συναφή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις ΣΔΙΤ (με το πρόγραμμα Private Finance Initiative να καλύπτει ποσοστό περίπου 20% των δημόσιων επενδύσεων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ηγείται της αγοράς υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 45% της ονομαστικής αξίας των ΣΔΙΤ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΣΔΙΤ έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, της διεύρυνσης, των διευρωπαϊκών δικτύων, των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ε&Α (εργοστάσια του μέλλοντος, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, πρωτοβουλία για τα πράσινα οχήματα, βιομηχανία βιώσιμης μεταποίησης, φωτονική, ρομποτική, υπολογιστική υψηλής απόδοσης και δίκτυα 5G), της ηλεκτρονικής μάθησης, ερευνητικών έργων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλων προγραμμάτων στο πεδίο της υγείας (όπως η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ έχουν εκτελέσει έργα στην ΕΕ, τη γειτονία της και πέραν αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συμβάλει επίσης μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σκοπεύει να στηρίξει αρκετές ΣΔΙΤ στην ΕΕ, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχουν εταιρείες από εμπορικούς εταίρους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διατηρήσει μέχρι σήμερα τις αγορές δημόσιων συμβάσεων ιδιαίτερα ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό, με κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δίκαιου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους διεθνείς επενδυτές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στην ΕΕ δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω αλλοδαπού καθεστώτος ιδιοκτησίας ή ελέγχου και ότι οι εταιρείες του εξωτερικού μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιονδήποτε τόπο για να συμμετέχουν σε ΣΔΙT·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ περιλαμβάνουν διατάξεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την υποβολή προτάσεων από εταιρείες για συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης στην αγορά και προεγκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση και οι δυνατότητες που παρέχονται όσον αφορά την Κορέα, την Κολομβία και το Περού, την Κεντρική Αμερική, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά (καθώς και το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) ορίζονται με διαφορετικό και ειδικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με διαφορετικούς εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι ο στόχος πρέπει πάντα να είναι η συμβολή στη βιώσιμη τοπική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η δημοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων προστασίας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολυμερές επίπεδο, η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και η Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (GPA) θέτουν επίσης μια σειρά από δεσμεύσεις, ομοίως προς άλλα πολυμερή μέσα, όπως η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το περιβάλλον στην ΕΕ καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό·

Ιστορικό

1.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, μέσω καινοτόμων πολιτικών και νέων μέσων σχεδιασμένων για την ενθάρρυνση της δραστηριότητας των οικονομικών φορέων με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ακόμα και μέσω επενδύσεων εκτός της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι οι ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να αποτελέσουν - ως μια από πολλές επιλογές - μια δυνητική πηγή ανάπτυξης για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, να είναι ωφέλιμες για τις τρίτες χώρες εταίρους μας, καθώς οι ΣΔΙΤ θα μπορούσαν να παρέχουν υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

2.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙΤ θα πρέπει να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε πολίτες και καταναλωτές, να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και να παρέχουν συγκεκριμένα ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα στις δημόσιες διοικήσεις, τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία πρόσθετης επιβάρυνσης ή ζημίες για τον δημόσιο τομέα·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει έναν ορισμό για τις ΣΔΙΤ που θα αναγνωρίζεται διεθνώς, εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των δημόσιων φορέων υλοποίησης των έργων και των ιδιωτών επενδυτών ώστε να παρέχονται ποιοτικές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, υπό όρους που θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις συμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται εύκολα με τη βοήθεια δεικτών παρακολούθησης που θα διασφαλίζουν δίκαιες και επαρκείς αμοιβές εφόσον πληρούνται οι όροι των συμβάσεων·

4.  διαπιστώνει ότι τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, πείρα, ορθές πρακτικές καθώς και δίκτυα που περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε τρίτες χώρες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα το δυναμικό τους εάν δημιουργήσουν δίκτυα και ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω ΣΔΙΤ· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προωθήσει και ενθαρρύνει τη διαμόρφωση κοινοπραξιών και άλλων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των ΜΜΕ στα σχέδια των ΣΔΙΤ·

5.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη, συγκεκριμένα, τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συγκεκριμένης, αμοιβαίας και δίκαιης πρόσβασης των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία ειδικών κανόνων που θα επιτρέπουν τη συλλογική ή ομαδική υποβολή προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων υπεργολαβίας·

Προκλήσεις

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής διατηρήσει τις αγορές δημοσίων συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ οι ενωσιακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ουσιαστικούς φραγμούς στο εξωτερικό· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα περιέχουν μέσα για τις επιχειρήσεις μας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν αυτές να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό επί ίσοις όροις με τις ξένες εθνικές επιχειρήσεις· ζητεί επίσης έναν σαφή κανονισμό για και διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης, και την άρση κάθε είδους αδικαιολόγητου εμπορικού φραγμού που δημιουργεί διακρίσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των υπηρεσιών ή των επενδύσεων, (όπως οι φορολογικές διακρίσεις, οι κανονιστικοί φραγμοί στην ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε χρηματοδότη)· παροτρύνει επίσης τις χώρες εταίρους μας να εφαρμόσουν τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης προς εξασφάλιση της διαφάνειας και αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, και να χρησιμοποιούν την πρακτική των ΣΔΙΤ με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη σχέση κόστους-οφέλους και τη βιωσιμότητα των έργων, αλλά και τη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα των δημόσιων αρχών να επιτηρούν την εκτέλεση των υπηρεσιών ή των υποδομών με γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον·

7.  αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια και η σαφήνεια των κανόνων, στις περιπτώσεις που απασχολούν τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: η ανάθεση, εκτέλεση και αξιολόγηση σχεδίων από τα αρχικά στάδια· η διαμόρφωση και ο προσδιορισμός του μοντέλου μεταβίβασης κινδύνων (συγκεκριμένα, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα)· η συμμετοχή των παραγόντων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης· η οικονομική και τεχνική ικανότητα της αρμόδιας διοίκησης να σχεδιάζει και εποπτεύει επαρκώς την εκτέλεση των συμβάσεων· και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου εντός ενός πλαισίου που θα εγγυάται την εκ μέρους των δημόσιων αρχών άσκηση της νόμιμης εξουσίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ( που στην περίπτωση αυτή είναι ουσιαστικοί εταίροι) να προωθήσουν τις αρχές αυτές και τις σχετικές ορθές πρακτικές πέραν των συνόρων·

8.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΔΙT χαρακτηρίζονται από την μεγάλη αξία και την τεχνική πολυπλοκότητά τους καθώς και από την μακροπρόθεσμη δέσμευση των μερών· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, απαιτούνται κατάλληλα επίπεδα ευελιξίας και διαδικαστικών εγγυήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η αμεροληψία και η ίση μεταχείριση·

9.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν διάφοροι εγγενείς κίνδυνοι στα έργα υποδομών (ιδίως σε εκείνα που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιακών ή ενεργειακών δικτύων) και ότι η κυβέρνηση, μέσω των ΣΔΙΤ, μεταβιβάζει μέρος του κινδύνου στον ιδιώτη ανάδοχο, ούτως ώστε να μπορέσουν αμφότεροι να αξιοποιήσουν τα οφέλη αλλά και να μοιραστούν τους κινδύνους και τις ευθύνες των έργων αυτών· τονίζει ακόμα ότι ο δέων επιμερισμός του κινδύνου έχει ουσιώδη σημασία για τον περιορισμό του κόστους ενός έργου και τη διασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης και της βιωσιμότητάς του·

10.  υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών στο κοινό, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, είναι ουσιαστική προϋπόθεση για να διασφαλισθεί η επιτυχημένη εφαρμογή και η βιωσιμότητα των ΣΔΙΤ· υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν απλά για να επιτευχθεί ο στόχος της επίσημης συμμόρφωσης προς τους στόχους του δημόσιου ελλείμματος· επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση και κατάλληλη βασική νομοθεσία και θα εγγυάται ότι οι ΣΔΙΤ παρέχουν καλύτερη ποιότητα και ευρεία κάλυψη των υπηρεσιών προς τους πολίτες· τονίζει σχετικά με το θέμα αυτό την σπουδαιότητα της επαρκούς αξιοποίησης του προφίλ και των περασμένων εμπειριών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων προκειμένου να καθορισθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές έχουν παράσχει και κατά πόσο έχουν επιδείξει εταιρική ευθύνη·

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη

11.  τονίζει ότι οι πολιτικές εμπορίου, επένδυσης και ανάπτυξης της ΕΕ συνδέονται μεταξύ τους και ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη και ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων να είναι προσανατολισμένες σε χρηματοοικονομικές επιλογές που περιλαμβάνουν πραγματική εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου·

12.  τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των ΣΔΙΤ, ως μια επιλογή μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων ιδιωτικών χρηματοδοτικών και εγχώριων πόρων με αναπτυξιακούς στόχους, δεδομένου ότι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες - από άποψη υποδομών, παροχής ύδρευσης και ενέργειας - τις οποίες δεν θα μπορέσει να καλύψει μόνος του ο δημόσιος τομέας, και η πλειονότητα των οποίων θα επωφεληθεί από τον ιδιωτικό τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην καινοτομία των τεχνολογιών και των επιχειρηματικών προτύπων, και στη δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ωστόσο περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ΣΔΙΤ σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, χρειάζεται τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των νομικών και θεσμικών πλαισίων εντός των οποίων αναπτύσσονται οι ΣΔΙΤ, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την ικανότητα αξιολόγησης, προγραμματισμού και εποπτείας της εκτέλεσης τέτοιων έργων με σωστό τρόπο, και για να δίδεται η δυνατότητα επιλογής στους δημόσιους εταίρους να διεκδικούν αποζημίωση από ιδιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης·

13.  σημειώνει ότι οι ΣΔΙΤ βρίσκονται ψηλά στην αναπτυξιακή ατζέντα και προωθούνται ολοένα και περισσότερο ως τρόπος άμβλυνσης του χάσματος χρηματοδότησης των υποδομών τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, καθώς αυτή έχει εκφράσει την επιθυμία της να επεκτείνει σημαντικά τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων στο μέλλον, να εφαρμόσει τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων και να αξιολογήσει τον μηχανισμό συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως σε ό, τι αφορά την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

15.  καλεί τους φορείς της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας· καλεί δε την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς στόχους και θέτοντας συγκεκριμένα σε προτεραιότητα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εγχώριων οικονομιών, και να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της φτώχειας, την εκπαίδευση, στη διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

16.  επισημαίνει ότι, στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, οι ΣΔΙΤ συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και στη στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ και της συνοχής με άλλες πολιτικές· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής και την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αναπτυξιακές ΣΔΙΤ, καθώς και την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την ενίσχυση του περιορισμένου προϋπολογισμού που διαθέτει η Ένωση για την ανάπτυξη·

17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις φαίνονται να είναι η κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία, στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπολογίζεται για τα προσεχή έτη σε 5% περίπου· αναγνωρίζει ότι αυτές οι ιδιωτικές μπορούν να στηρίξουν τοπικές οικονομίες και επιχειρήσεις και να προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας – και, κατά συνέπεια, οδηγούν στην εξάλειψη της φτώχειας– με την προϋπόθεση ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνδέονται με συγκεκριμένες στις οικονομίες των χωρών εταίρων, π.χ. με τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης για το τοπικό εργατικό δυναμικό κ.λπ. θεωρεί, υπ' αυτές τις περιστάσεις, ότι ΣΔΙΤ, μπορούν να ωφελήσουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, καθώς ο δυσανάλογος επιχειρηματικός κίνδυνος δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας για μετά το 2015, θα πρέπει να επιδιώκουν τη μείωση της φτώχειας και άλλους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και να είναι ευθυγραμμισμένες με τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα των χωρών εταίρων·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ορθά διαρθρωμένες και αποτελεσματικά εφαρμοζόμενες ΣΔΙΤ μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων καινοτομία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση πόρων και διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ελέγχου· σημειώνει επίσης ότι οι ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αξιολογούνται βάσει της ικανότητάς τους να αποδίδουν αναπτυξιακά αποτελέσματα και ότι είναι απαραίτητη η δίκαιη κατανομή του βάρους κινδύνου μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα· τονίζει ότι ΣΔΙΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επικεντρωθεί έως τώρα κατά κύριο λόγο στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενώ η ιδιωτική ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνική υποδομή εξακολουθεί να σπανίζει· ενθαρρύνει λοιπόν τις ΣΔΙΤ που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων·

19.  ζητεί αυξημένη παροχή τεχνικής βοήθειας στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του τοπικού προσωπικού και ανταλλαγής τεχνολογίας – προκειμένου ενισχυθεί η ικανότητά τους να διεκδικούν την ιδιοκτησία των ΣΔΙΤ και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για τη διαχείριση των έργων ΣΔΙΤ, ήτοι βοηθώντας τις να εφαρμόσουν τραπεζικά συστήματα και φορολογικές διοικήσεις που θα διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση καθώς και τη διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων· επισημαίνει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το παρελθόν δείχνει ότι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προβληματικής διαπραγμάτευσης μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επιδεινώσουν το χρέος του κράτους και ζητεί να προβλεφθεί σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την υπεύθυνη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει στις αναπτυσσόμενες χώρες τεχνική βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τρόπους προετοιμασίας και εφαρμογής των προτύπων της ΕΕ στις αγορές τους·

20.  υποστηρίζει θερμά την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ, ακόμα και όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

21.  τονίζει ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια αναπτυξιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει τοπικά οικονομικά δίκτυα σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν διοχετεύεται σε άλλες οδούς ώστε να προωθήσει ιδιωτικές εταιρείες και πολυεθνικές από τις χώρες χορηγούς· συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ικανοτήτων των εγχώριων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ)·

22.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της· ζητεί η διάσταση του φύλου να ενσωματώνεται στον σχεδιασμό και την παράδοση ΣΔΙΤ, π.χ. χρησιμοποιώντας χωριστά ανά φύλο στοιχεία και αναλύσεις για στοχοθετημένες επενδύσεις και συμπεριλαμβάνοντας στις συμβάσεις βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τα οφέλη για τις γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, και ειδικότερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

Δυνητικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στις εταιρείες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες

23.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και των διμερών διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη με τρίτες χώρες, βάσει μιας θετικής προσέγγισης αμοιβαιότητας προς όφελος του διεθνούς ανταγωνισμού, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες μεταξύ ΕΕ και άλλων εμπορικών εταίρων ως προς τα επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των αγορών δημόσιων συμβάσεων, ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί έτσι ώστε να εξαλείψει τους διοικητικούς, διαδικαστικούς και τεχνικούς φραγμούς που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να λαμβάνουν μέρος σε ξένες ΣΔΙΤ·

24.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων με άλλες χώρες, να στηρίξει την εξάλειψη των φραγμών για την είσοδο εταιρειών από την ΕΕ, και συγκεκριμένα ΜΜΕ, σε ΣΔΙΤ στις χώρες αυτές και να στηρίξει την κινητικότητα των επαγγελματιών από την ΕΕ προς αυτά τα κράτη, ώστε αυτοί να μπορούν να ανταγωνίζονται ισότιμα με τις εγχώριες εταιρείες καθώς και με εταιρείες από τρίτες χώρες·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή παρατηρητηρίων, για την καλύτερη πρόσβαση των ενωσιακών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ, στην πληροφόρηση ως προς τις ευκαιρίες ΣΔΙΤ· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία εύχρηστων πλατφορμών και δικτύων προκειμένου να προωθηθεί ένας δομημένος διάλογος μεταξύ φορέων, και να παράσχει τεχνική στήριξη όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τις αναμενόμενες προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης και η υλοποίησή τους όσον αφορά την πρόσβαση των ενωσιακών εταιρειών σε ξένες ΣΔΙΤ· πιστεύει ότι η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες επιπτώσεις στον τομέα των ΣΔΙΤ και να επιτρέψει να εντοπιστούν ενδεχομένως τα εμπόδια που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα·

26.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση σαφών και ολοκληρωμένων λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί η έλλειψη βεβαιότητας όσον αφορά τις ΣΔΙΤ προωθώντας παράλληλα υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και τη βιωσιμότητα των έργων·

27.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υποστηριζόμενοι από την ΕΕ φορείς, όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (EEN), μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται πληροφορίες με ΜΜΕ σχετικά με τρόπους πρόσβασης σε ΣΔΙΤ σε κράτη εκτός της ΕΕ και προώθησης της συμμετοχής ΜΜΕ σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες·

28.  επισημαίνει ότι για να προσελκυσθούν διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι οι εν λόγω μακροχρόνιες επενδύσεις θα επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον με χρηστή διακυβέρνηση, νομική ασφάλεια, διαφάνεια, ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση στα αρμόδια διεθνή φόρα, και στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο στον εν λόγω τομέα και είναι διαφανές, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικό και οικονομικά προσιτό·

ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες: νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης για τις εταιρείες της ΕΕ

29.  είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη από την άποψη της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των τεχνολογικών ικανοτήτων και της ανάπτυξης καινοτομίας στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η μελέτη της Επιτροπής του 2010 σχετικά με τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της διεθνοποίησης και της καινοτομίας από άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

30.  τονίζει ότι οι εργασίες στο πεδίο αυτό πρέπει να λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της ειδικής και δίκαιης πρόσβασης των ΜΜΕ· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία ειδικών κανόνων που θα επιτρέπουν τη συλλογική ή ομαδική υποβολή προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων υπεργολαβίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ είτε ως υπεργολάβων είτε στο πλαίσιο κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων·

31.  υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη υποδομών καθώς και έργων στους καινοτόμους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να προωθήσει τη συμμετοχή όλως των ειδών των εταιρειών της ΕΕ, και συγκεκριμένα των ΜΜΕ, σε τέτοιου είδους επιχειρήματα στο εξωτερικό·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(1) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(3) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
(4) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0050.
(6) ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σ. 447.
(7) http://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf.
(8) http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.
(9) www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf.
(10) http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf.
(11) http://api.ning.com/files/Iumatxx-0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyNI5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου