Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0011(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2015

Indgivne tekster :

A8-0029/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0258

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 62k
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg
Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem ***I
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0016/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 4. juni 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 13. maj 2015 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0029/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 424 af 26.11.2014, s. 46.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/.. om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF
P8_TC1-COD(2014)0011

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/1814.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik