Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0011(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0029/2015

Ingediende teksten :

A8-0029/2015

Debatten :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0258

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 61k
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg
Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0020),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0016/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 juni 2014(1),

–  na raadpleging van het Comité van de regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 13 mei 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0029/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 424 van 26.11.2014, blz. 46.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG
P8_TC1-COD(2014)0011

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2015/1814.)

Juridische mededeling - Privacybeleid