Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2015

Ingivna texter :

A8-0029/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0258

Antagna texter
PDF 243kWORD 62k
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg
Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0020),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0016/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 4 juni 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 maj 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0029/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 424, 26.11.2014, s. 46.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 juli 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/… om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG
P8_TC1-COD(2014)0011

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/1814.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy