Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0390(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0127/2015

Indgivne tekster :

A8-0127/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0259

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 61k
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg
Søfarende ***I
P8_TA(2015)0259A8-0127/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0798),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0409/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 3. april 2014 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 13. maj 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0127/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 35.
(2) EUT C 174 af 7.6.2014, s. 50.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende
P8_TC1-COD(2013)0390

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/1794.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik