Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0051(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0205/2015

Teksty złożone :

A8-0205/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0261

Teksty przyjęte
PDF 682kWORD 234k
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg
Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich *
P8_TA(2015)0261A8-0205/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0098),

–  uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0075/2015),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8–0205/2015),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1
(1)   Państwa członkowskie i Unia, mając na względzie osiągnięcie celów w zakresie pełnego zatrudnienia i postępu społecznego określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, powinny działać w celu wypracowania skoordynowanej strategii dla zatrudnienia, a w szczególności na rzecz wspierania wysokiego poziomu kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i ich zdolności do dostosowywania się, oraz wspierania reagujących na zmiany gospodarcze rynków pracy. Państwa członkowskie, uwzględniając praktyki krajowe związane z funkcjami partnerów społecznych, mają uznawać wspieranie zatrudnienia za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować swoje działania w tym względzie w ramach Rady.
(1)   Państwa członkowskie i Unia, mając na względzie osiągnięcie celów w zakresie pełnego zatrudnienia i postępu społecznego określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, powinny działać w celu wypracowania skutecznej i skoordynowanej strategii na rzecz zatrudnienia, zaprojektowanej, aby zwalczać poważne skutki bezrobocia, na rzecz wspierania wysokiego poziomu kwalifikacji i wyszkolenia pracowników oraz wspierania reagujących na zmiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe rynków pracy, zwłaszcza za pomocą ukierunkowanego wspierania szkoleń w zawodach związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz przez przystosowanie systemów edukacji. Szczególne wysiłki należy podjąć w celu zwiększenia zatrudnienia pracowników o bardzo niskim poziomie wykształcenia lub umiejętności i tych, którzy nie mogą szybko odbyć szkolenia lub nabyć umiejętności, a także w celu ograniczenia coraz większego bezrobocia na dużą skalę i bezrobocia długoterminowego, poświęcając specjalną uwagę regionom pozostającym w tyle. Państwa członkowskie, uwzględniając praktyki krajowe związane z funkcjami partnerów społecznych, mają uznawać wspieranie zatrudnienia za priorytet i przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować swoje działania w tym względzie w ramach Rady. Unia powinna asystować przy tych wysiłkach, zgłaszając propozycje polityczne służące osiągnięciu celów Traktatu oraz zapewnieniu otwartego dla wszystkich, zintegrowanego rynku pracy i godnych warunków pracy w całej Unii, w tym odpowiednich zarobków, również w drodze rokowań zbiorowych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Według szacunków Eurostatu w styczniu 2015 r. liczba bezrobotnych w Unii wynosiła 23 815 000 osób, z czego 18 059 000 w strefie euro.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Obecnie należy określić wiarygodne wskaźniki dotyczące sytuacji ubóstwa, w której znajduje się wielu obywateli Unii, w porównaniu z wcześniejszymi danymi zawartymi w decyzji 2010/707/UE Rady1a, które wskazywały, że należy uwolnić co najmniej 20 milionów osób od ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego.
____________
1aDecyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2
(2)   Unia musi walczyć z wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją, zapewniać równy dostęp do praw podstawowych, a także wspierać sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia powinna brać pod uwagę wymogi związane z zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej oraz zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także dbałością o wysoki poziom kształcenia i szkolenia.
(2)   Unia musi walczyć z wykluczeniem społecznym, wszelkimi formami ubóstwa, a także z dyskryminacją, zapewniać równy dostęp do praw podstawowych, a także wspierać sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną. Temu nadrzędnemu celowi nie mogą zagrażać skutki uboczne innych przepisów lub strategii politycznych. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia powinna brać pod uwagę wymogi związane z zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także dbałością o wysoki poziom kształcenia i szkolenia.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
(4)   Państwa członkowskie powinny uznawać swoje polityki gospodarcze za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować je w ramach Rady. Rada powinna przyjmować wytyczne dotyczące zatrudnienia oraz ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej, mające nadawać kierunek politykom państw członkowskich i Unii.
(4)   Państwa członkowskie powinny uznawać swoje polityki gospodarcze, a także społeczne, za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynować je w ramach Rady. Rada powinna przyjmować wytyczne dotyczące zatrudnienia oraz ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej, mające nadawać kierunek politykom państw członkowskich i Unii.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Dla zapewnienia bardziej demokratycznego podejmowania decyzji w sprawie zintegrowanych wytycznych, które odnoszą się do obywateli i rynków pracy w całej Unii, istotne znaczenie ma, aby zarówno o wytycznych dotyczących zatrudnienia, jak i o ogólnych wytycznych gospodarczych decydował Parlament Europejski i Rada. Zintegrowane wytyczne muszą umożliwiać państwom członkowskim, na zasadzie priorytetu, przyjmowanie trwałych i zintegrowanych modeli gospodarczych na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
(5)   Zgodnie z przepisami Traktatu Unia opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki w dziedzinie polityki budżetowej oraz polityki makrostrukturalnej. W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanego wielostronnego nadzoru gospodarczego i budżetowego. Uproszczenie i wzmocnienie europejskiego semestru przewidziane w przedstawionej przez Komisję rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. przyczyni się do dalszej poprawy jego funkcjonowania.
(5)   Zgodnie z Traktatem Unia opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki w dziedzinie polityki budżetowej oraz polityki makrostrukturalnej, które wywierają silny wpływ na sytuację społeczną i sytuację zatrudnienia w Unii. Skutkiem tej polityki może być tendencja do stagnacji i deflacji w niektórych regionach Unii, która nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie nowych wskaźników społecznych i wstrząsów asymetrycznych, jakie niektóre państwa członkowskie odczuwają w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego. W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanego wielostronnego nadzoru gospodarczego, budżetowego oraz nad polityką zatrudnienia i społeczną, która powinna być bardziej nastawiona na osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”. Uproszczenie i wzmocnienie europejskiego semestru przewidziane w przedstawionej przez Komisję rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. może przyczynić się do dalszej poprawy jego funkcjonowania, ale ten instrument jeszcze nie poprawił sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Według Społecznego Centrum Monitorowania w 26 państwach członkowskich istnieją już formy wsparcia dochodów i ochrony socjalnej1a. Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oświadczyła, że „gdyby miała wpływ na to co się dzieje we wszystkich państwach członkowskich w Europie, to we wszystkich krajach Europy istniałby minimalny dochód”.
____________
1a http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Na szczeblu Unii brak jest kompetencji regulacyjnych do stworzenia ram prawnych dla unijnej płacy minimalnej.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)   Kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił i uwypuklił istotne słabości gospodarki Unii i jej państw członkowskich. Uwidocznił on również istnienie ścisłej współzależności między gospodarkami i rynkami pracy państw członkowskich. Wprowadzenie Unii w okres silnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy to główne wyzwanie, z jakim trzeba się dzisiaj zmierzyć. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych działań politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami Traktatu oraz zasadami zarządzania gospodarczego Unii. Poprzez połączenie środków odnoszących się do podaży i popytu, działania te powinny obejmować stymulowanie inwestycji, a także odnowione zobowiązanie na rzecz reform strukturalnych i wywiązywania się z odpowiedzialności budżetowej.
(6)   Kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił i uwypuklił poważne słabości gospodarek państw członkowskich oraz mechanizmów koordynacji na poziomie Unii. Uwidocznił on również istnienie ścisłej współzależności między gospodarkami i rynkami pracy państw członkowskich. Wprowadzenie Unii w okres silnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy to główne wyzwanie, z jakim trzeba się dzisiaj zmierzyć, a w tym celu trzeba przezwyciężyć wysokie bezrobocie występujące na niektórych obszarach jej terytorium. Wymaga to stanowczych, skoordynowanych, ambitnych i przede wszystkim skutecznych działań politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami Traktatu oraz zasadami zarządzania gospodarczego Unii. Działania te powinny obejmować stymulowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji mających na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i przedsiębiorstw promujących ekologiczne miejsca pracy, poprzez połączenie środków odnoszących się do podaży i popytu, a także odnowione zobowiązanie na rzecz reform strukturalnych i wywiązywania się z odpowiedzialności budżetowej. Te działania powinny także obejmować tworzenie bardziej otwartego, opartego na prawach rynku pracy cechującego się godziwą ochroną socjalną. Powinny one również obejmować środki ochrony socjalnej, takie jak gwarantowany dochód minimalny, który zostanie wprowadzony zgodnie z krajową praktyką, w celu zwalczania skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7
(7)   Państwa członkowskie i Unia powinny także zająć się społecznymi skutkami kryzysu oraz dążyć do budowy spójnego społeczeństwa poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, tak aby mogli oni przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Należy zagwarantować wszystkim dostęp i szanse, a także ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne, w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i systemów opieki społecznej oraz usunięcie przeszkód utrudniających uczestnictwo w rynku pracy. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego odczuli wszyscy obywatele i wszystkie regiony.
(7)   Państwa członkowskie i Unia powinny także zająć się społecznymi skutkami kryzysu poprzez dostarczenie bardziej wiarygodnych danych dotyczących skrajnego ubóstwa oraz dążyć do budowy otwartego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, tak aby mogli oni przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Należy zagwarantować wszystkim niedyskryminujący dostęp i szanse, a także znacznie ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne, w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i odpowiednich systemów opieki społecznej oraz usunięcie zbędnych barier administracyjnych i przeszkód utrudniających uczestnictwo w rynku pracy, w szczególności przeszkód, jakie napotykają osoby niepełnosprawne. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego odczuli wszyscy obywatele i wszystkie podmioty regionalne i lokalne. Tablica wyników zawierająca wskaźniki zatrudnienia i wskaźniki społeczne zamieszczona we wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu jest szczególnie przydatnym narzędziem pod tym względem, gdyż pomaga na czas wykryć główne problemy i nierówności społeczne i w zatrudnieniu oraz określić obszary, w których najbardziej potrzebna jest reakcja polityczna. Jednak kolejne tablice powinny zawierać również dane segregowane według kryterium płci.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał trzy ryzyka związane z pomyślnym wdrożeniem gwarancji dla młodzieży: znaczenie gospodarcze całkowitego finansowania, definicja „oferty wysokiej jakości” i sposób monitorowania wyników takiego podejścia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  Decyzja Rady 2010/707/UE zawiera następujące cele: podwyższenie do roku 2020 wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lata do 75%; zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10%; zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku od 30 do 34 lat z wykształceniem wyższym lub równorzędnym; i wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu uwolnienie od ryzyka ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów obywateli. Realizacja strategii „Europa 2020” w obszarze zatrudnienia i polityki socjalnej pozostaje głównym celem polityki zatrudnienia państw członkowskich.
________________
1aDecyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8
(8)   Działania zgodne z wytycznymi stanową istotny wkład w realizację celów strategii „Europa 2020”. Wytyczne stanowią zintegrowany zestaw europejskich i krajowych polityk, które państwa członkowskie i Unia powinny realizować w celu zwiększenia wzajemnego pozytywnego oddziaływania skoordynowanych reform strukturalnych, zapewnienia odpowiedniej kombinacji ogólnych polityk gospodarczych i bardziej spójnego wkładu polityk europejskich w realizację celów strategii „Europa 2020”.
(8)   Działania zgodne z wytycznymi stanowią istotny wkład w realizację celów strategii „Europa 2020”, które to cele do dziś nie zostały jeszcze osiągnięte. Wynik przeprowadzonych w 2014 r. konsultacji społecznych na temat strategii „Europa 2020” wyraźnie pokazał, jak bardzo cele strategii w dziedzinie zatrudnienia, ubóstwa, wykluczenia społecznego i edukacji są nadal niezwykle ważne i równie istotne, współzależne i wzajemnie wzmacniające się. Wytyczne stanowią zintegrowany zestaw europejskich i krajowych polityk, które państwa członkowskie i Unia powinny realizować w celu zwiększenia wzajemnego pozytywnego oddziaływania skoordynowanych reform ukierunkowanych na zmniejszenie nierówności i zwiększenie dobrobytu obywateli, zapewnienia odpowiedniej kombinacji ogólnych polityk gospodarczych i bardziej spójnego wkładu polityk europejskich w realizację celów strategii „Europa 2020”.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9
(9)   Niniejsze wytyczne skierowane są do państw członkowskich i Unii, a ich realizacja powinna przebiegać w porozumieniu ze wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy ścisłym włączeniu do tego procesu parlamentów, a także partnerów społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
(9)   Określając i realizując politykę krajową, państwa członkowskie powinny zadbać o skuteczne zarządzanie. Niniejsze wytyczne skierowane są do państw członkowskich i Unii, a ich realizacja, monitorowanie i ocena powinny przebiegać w porozumieniu ze wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, parlamentami, a także partnerami społecznymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10
(10)   Ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej zawierają wskazówki dla państw członkowskich w zakresie wprowadzania w życie reform w sposób odzwierciedlający współzależności. Są one zgodne z paktem stabilności i wzrostu. Niniejsze wytyczne powinny stanowić podstawę dla zaleceń, jakie Rada może kierować do poszczególnych państw członkowskich,
(10)   Ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej i wytyczne dotyczące zatrudnienia zawierają wskazówki dla państw członkowskich w zakresie wprowadzania w życie reform i powinny stanowić podstawę dla zaleceń, jakie Rada może kierować do poszczególnych państw członkowskich, Z uwagi na ścisłą współzależność gospodarek i rynków pracy państw członkowskich, przy przyjmowaniu zaleceń dla poszczególnych krajów Rada powinna brać pod uwagę sytuację w państwach sąsiadujących oraz w krajach, z którymi dane państwo członkowskie ma wyraźne powiązania, kierując się tendencjami w migracji pracowników lub innymi istotnymi wskaźnikami. W związku z tym Komisja powinna dysponować dokładnymi i aktualnymi statystykami i danymi na wypadek konieczności dostosowania zaleceń dla poszczególnych krajów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 5 – akapit pierwszy
Państwa członkowskie powinny ułatwiać tworzenie miejsc pracy, zmniejszać przeszkody w zatrudnianiu dla przedsiębiorstw, promować przedsiębiorczość oraz w szczególności wspierać tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn. Państwa członkowskie powinny również aktywnie promować gospodarkę społeczną i sprzyjać innowacjom społecznym.
Państwa członkowskie, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami powinny skutecznie i szybko zająć się kwestią bezrobocia, i ułatwiać tworzenie trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy oraz w nie inwestować, rozwiązać problem dostępu dla grup ryzyka i zmniejszać przeszkody w zatrudnianiu osób o różnych poziomach umiejętności i we wszystkich sektorach rynku pracy dla przedsiębiorstw, między innymi przez ograniczanie biurokracji, ale respektując standardy pracy i standardy społeczne, promować przedsiębiorczość młodych oraz w szczególności wspierać tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn. Państwa członkowskie powinny również aktywnie promować między innymi zatrudnienie w białym i zielonym sektorze oraz niebieskiej gospodarce oraz gospodarkę społeczną i sprzyjać innowacjom społecznym.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 5 – akapit drugi
Należy przenieść obciążenia podatkowe z pracy na inne źródła opodatkowania, które mają mniej niekorzystny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy, przy jednoczesnej ochronie przychodów na potrzeby odpowiedniej ochrony socjalnej i wydatków stymulujących wzrost gospodarczy. Zmniejszenie opodatkowania pracy powinno być ukierunkowane na odpowiednie składniki obciążenia podatkowego oraz usuwanie przeszkód i czynników zniechęcających do uczestnictwa w rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.
Należy przenieść obciążenia podatkowe z pracy na inne źródła opodatkowania, które mają mniej niekorzystny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy, przy jednoczesnej ochronie przychodów na potrzeby odpowiedniej ochrony socjalnej i wydatków zorientowanych na inwestycje publiczne, innowacje i tworzenie miejsc pracy. Zmniejszenie opodatkowania pracy powinno być ukierunkowane na odpowiednie składniki obciążenia podatkowego, zwalczanie dyskryminacji oraz usuwanie przeszkód i czynników zniechęcających do uczestnictwa w rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących zasad prawa pracy.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 5 – akapit trzeci
Państwa członkowskie powinny, wspólnie z partnerami społecznymi, zachęcać do korzystania z mechanizmów ustalania płac, co pozwoli na dostosowanie wynagrodzeń do zmian wydajności pracy. W tym względzie należy wziąć pod uwagę różnice w umiejętnościach i warunkach na lokalnych rynkach pracy, a także rozbieżności w wynikach gospodarczych poszczególnych regionów, sektorów i przedsiębiorstw. Podczas ustalania minimalnych płac państwa członkowskie i partnerzy społeczni powinni uwzględnić ich wpływ na ubóstwo pracujących, tworzenie miejsc pracy i konkurencyjność.
Polityka zapewniająca odpowiednie dochody umożliwiające utrzymanie się ma nadal znaczenie dla tworzenia zatrudnienia i zmniejszenia ubóstwa w Unii. Państwa członkowskie powinny zatem, wspólnie z partnerami społecznymi, respektować i zachęcać do korzystania z mechanizmów ustalania płac, co pozwoli na dostosowanie realnych wynagrodzeń do zmian wydajności pracy oraz na skorygowanie dawnych dysproporcji bez podsycania presji deflacyjnej. Te mechanizmy powinny zapewniać wystarczające zasoby na zaspokojenie podstawowych potrzeb, przy uwzględnieniu wskaźników ubóstwa dla każdego państwa członkowskiego. W tym względzie należy właściwie ocenić różnice w poziomach umiejętności i warunkach na lokalnych rynkach pracy w celu zapewnienia płac pozwalających na godziwe życie w całej Unii. Podczas ustalania minimalnych płac zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką państwa członkowskie i partnerzy społeczni powinni zapewnić ich adekwatność, a także uwzględnić ich wpływ na ubóstwo pracujących, dochody gospodarstw domowych, łączny popyt, tworzenie miejsc pracy i konkurencyjność.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 5 – akapit trzeci a (nowy)
Państwa członkowskie powinny dążyć do zmniejszania biurokracji, aby odciążyć małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż przyczyniają się one w bardzo dużej mierze do tworzenia miejsc pracy.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit pierwszy
Państwa członkowskie powinny promować wydajność i szanse na rynku pracy poprzez odpowiednią podaż właściwej wiedzy i umiejętności. Państwa członkowskie powinny dokonać niezbędnych inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym zwiększaniu skuteczności i wydajności w celu podwyższania poziomu umiejętności siły roboczej; pozwoli to lepiej przewidywać i dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb dynamicznych rynków pracy w gospodarce, która jest w coraz większym stopniu objęta cyfryzacją. Państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki zmierzające do poprawy dostępu do wysokiej jakości kształcenia dorosłych dla wszystkich i realizacji strategii aktywnego starzenia się, aby umożliwić wydłużenie życia zawodowego.
Państwa członkowskie powinny promować zrównoważoną wydajność i szanse na wysokiej jakości zatrudnienie poprzez zapewnienie należytego dostępu do właściwej wiedzy i umiejętności, dostępnych dla każdego. Specjalną uwagę należy poświęcić opiece zdrowotnej, usługom socjalnym i usługom transportowym, które stoją w obliczu lub w perspektywie średnioterminowej staną w obliczu braków kadrowych. Państwa członkowskie powinny dokonać skutecznych inwestycji w wysokiej jakości, integracyjne systemy kształcenia od wczesnych lat i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym zwiększaniu skuteczności i wydajności w celu podwyższania poziomu wiedzy fachowej i umiejętności siły roboczej, przy jednoczesnym zwiększaniu zróżnicowania umiejętności; pozwoli to lepiej przewidywać i dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb dynamicznych rynków pracy w gospodarce, która jest w coraz większym stopniu objęta cyfryzacją. W związku z tym należy wziąć pod uwagę fakt, że umiejętności miękkie, takie jak umiejętność komunikacji, zyskują coraz większe znaczenie w licznych zawodach.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit pierwszy a (nowy)
Państwa członkowskie powinny propagować wśród młodych ludzi przedsiębiorczość między innymi przez wprowadzenie dobrowolnych kursów przedsiębiorczości i zachęcanie do tworzenia studenckich przedsiębiorstw w szkołach wyższych i pomaturalnych. Państwa członkowskie, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami, powinny zwiększyć wysiłki zmierzające do zapobiegania zbyt wczesnemu porzucaniu nauki przez młodych ludzi, zapewnienia bezproblemowego przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia do życia zawodowego, poprawy dostępu do wysokiej jakości kształcenia dorosłych dla wszystkich i usunięcia barier blokujących ten dostęp, zwracając szczególną uwagę na grupy wysokiego ryzyka i ich potrzeby poprzez przekwalifikowanie w przypadkach, kiedy utrata pracy i zmiany na rynku pracy wymagają ich aktywnej reintegracji. Jednocześnie państwa członkowskie powinny realizować strategie aktywnego starzenia się, aby umożliwić pracę w dobrym stanie zdrowia aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit pierwszy b (nowy)
Zapewniając niezbędny poziom umiejętności wymagany na stale zmieniającym się rynku pracy oraz wspierając kształcenie i szkolenie wraz z programami kształcenia dorosłych, państwa członkowskie powinny mieć na uwadze, że potrzebne są też miejsca pracy niewymagające wysokich kwalifikacji oraz że wysoko wykwalifikowani mają lepsze szanse na zatrudnienie niż średnio i nisko wykwalifikowani.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit pierwszy c (nowy)
Dostęp do przystępnej cenowo, wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem powinien być priorytetem wszechstronnej polityki i inwestycji w połączeniu ze wsparciem dla rodzin i rodziców oraz środkami pomagającymi godzić rodzicom życie zawodowe z prywatnym, co ma przyczynić się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki i zwiększać szanse młodych ludzi na rynku pracy.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit drugi
Należy zająć się kwestią wysokiego bezrobocia i zapobiegać bezrobociu długotrwałemu. Liczba długotrwale bezrobotnych powinna zostać znacząco zmniejszona dzięki kompleksowym i wzajemnie wzmacniającym się strategiom, w tym dzięki udzielaniu specjalnego aktywnego wsparcia dla długotrwale bezrobotnych w celu doprowadzenia do ich powrotu na rynek pracy. Należy kompleksowo zająć się bezrobociem wśród młodzieży, co obejmuje zapewnienie właściwym instytucjom środków niezbędnych do pełnej i spójnej realizacji krajowych planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży.
Należy skutecznie i szybko rozwiązać problem bezrobocia, w szczególności bezrobocia długotrwałego i wysokiego bezrobocia regionalnego, i zapobiegać mu za pomocą zestawu środków odnoszących się do podaży i popytu. Liczba długotrwale bezrobotnych i problem niedopasowania umiejętności do potrzeb i ich utrata to problemy, z którymi należy się zmierzyć dzięki kompleksowym i wzajemnie wzmacniającym się strategiom, w tym dzięki udzielaniu zindywidualizowanego i opartego o rzeczywiste potrzeby aktywnego wsparcia i zapewnieniu odpowiednich form ochrony społecznej dla długotrwale bezrobotnych w celu doprowadzenia do ich świadomego i odpowiedzialnego powrotu na rynek pracy. Należy kompleksowo zająć się bezrobociem wśród młodzieży za pomocą wszechstronnej strategii na rzecz zatrudnienia młodzieży. Obejmuje to inwestycje w sektorach, w których mogą powstać wysokiej jakości miejsca pracy dla młodych ludzi, oraz zapewnienie właściwym podmiotom, takim jak służby wsparcia młodzieży, organizatorzy kształcenia i szkolenia, organizacje młodzieżowe i publiczne służby zatrudnienia, środków niezbędnych do pełnej i spójnej realizacji krajowych planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży, ale także sprawną absorpcję dostępnych środków przez państwa członkowskie. Należy również ułatwić dostęp do finansowania tym, którzy zdecydowali się na podjęcie działalności gospodarczej, poprzez szerszy dostęp do informacji, redukcję nadmiernej biurokracji oraz możliwość konwertowania kilkumiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych w płatną z góry dotację na rozpoczęcie działalności po przedstawieniu biznesplanu i zgodnie z krajowym ustawodawstwem.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit drugi a (nowy)
Przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie środków walki z bezrobociem państwa członkowskie powinny brać pod uwagę lokalne i regionalne dysproporcje oraz powinny współpracować z lokalnymi służbami zatrudnienia.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit trzeci
Należy zająć się strukturalnymi słabościami w systemach kształcenia i szkolenia w celu zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się oraz aby zwalczać zjawisko przedwczesnego kończenia nauki i mu zapobiegać. Państwa członkowskie powinny zwiększyć poziom wykształcenia i rozważyć dwutorowe systemy kształcenia oraz modernizację szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości uznawania kompetencji nabytych poza formalnym systemem kształcenia.
Należy zająć się strukturalnymi słabościami w systemach kształcenia i szkolenia w celu zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się oraz aby zwalczać zjawisko przedwczesnego kończenia nauki i mu zapobiegać, stawiając na wszechstronną edukację wysokiej jakości od najniższego poziomu. Wymaga to elastycznych systemów edukacji z naciskiem na praktykę. Państwa członkowskie, we współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami, powinny poprawić jakość poziomu wykształcenia czyniąc go dostępnym dla wszystkich, stworzyć i ulepszyć dwutorowe systemy kształcenia, dostosowane do ich potrzeb, przez poprawę możliwości szkolenia zawodowego i istniejących ram, takich jak europass oraz zapewnić, w razie konieczności, odpowiednie przekwalifikowanie zawodowe, tak aby zostały uznane kompetencje nabyte poza formalnym systemem kształcenia. Należy wzmocnić powiązania między kształceniem a pracą, a jednocześnie zapewnić, że edukacja jest na tyle ogólna, że daje solidną podstawę gwarantującą zdolność do zatrudnienia przez całe życie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit trzeci a (nowy)
Państwa członkowskie powinny lepiej dostosować swoje systemy szkolenia do rynku pracy, aby poprawić przechodzenie z etapu szkolenia do świata pracy. Ma to przede wszystkim znaczenie w związku z cyfryzacją oraz nowymi technologiami, zielonymi miejscami pracy oraz służbą zdrowia.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit czwarty
Bariery utrudniające uczestnictwo w rynku pracy powinny zostać zmniejszone, szczególnie w odniesieniu do kobiet, osób starszych, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych oraz legalnych migrantów. Na rynku pracy konieczne jest zapewnienie równouprawnienia płci, w tym równych płac, a także dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.
Dyskryminacja na rynku pracy i dyskryminacja dotycząca dostępu do tego rynku powinna zostać jeszcze bardziej zmniejszona, szczególnie w odniesieniu do grup zmagających się z dyskryminacją lub wykluczeniem, takich jak kobiety, osoby starsze, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i legalni migranci. Na rynku pracy konieczne jest zapewnienie równouprawnienia płci, w tym równych płac, a także dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, jak również elastyczności koniecznej, by zapobiec wykluczeniu osób doświadczających przerw w karierze zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, takie jak sprawowanie opieki nad członkami rodziny. W związku z tym państwa członkowskie powinny odblokować dyrektywę o kobietach w zarządzie .
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit czwarty a (nowy)
W tym względzie państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę fakt, że odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się jest wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn oraz że zjawisko to wynika przede wszystkim ze wzrostu bezrobocia młodzieży, ale także z braku aktywności zawodowej związanej z brakiem wykształcenia.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 6 – akapit piąty
Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze UE w celu poprawy zatrudnienia, szerszego włączenia społecznego, podniesienia poziomu edukacji i administracji publicznej.
Państwa członkowskie powinny w pełni, skutecznie i sprawnie wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze UE w celu zwalczania ubóstwa, poprawy jakości zatrudnienia, szerszego włączenia społecznego, podniesienia poziomu edukacji, administracji publicznej i usług publicznych. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i jego platformy inwestycyjne powinny również zostać wykorzystane do zapewnienia miejsc pracy o wysokiej jakości i wyposażenia pracowników w umiejętności niezbędne do przejścia Unii na zrównoważony model wzrostu gospodarczego.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy
Państwa członkowskie powinny ograniczyć segmentację rynku pracy. Przepisy w zakresie ochrony zatrudnienia oraz instytucje zajmujące się tą kwestią powinny zapewniać odpowiednie środowisko dla zatrudnienia, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony pracujących i osób poszukujących pracy lub zatrudnionych na podstawie umów na czas określony lub umów o świadczenie pracy przez osoby samozatrudnione. Należy zadbać o wysoką jakość zatrudnienia, przez co rozumie się bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze, możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia, warunki pracy (co obejmuje zdrowie i bezpieczeństwo) oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Państwa członkowskie powinny ograniczyć segmentację rynku pracy poprzez rozwiązanie problemu niepewności zatrudnienia, niepełnego zatrudnienia, pracy nierejestrowanej i umów o zerowym wymiarze czasu pracy. Przepisy w zakresie ochrony zatrudnienia oraz instytucje zajmujące się tą kwestią powinny zapewniać odpowiednie środowisko dla zatrudnienia, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony pracujących i osób poszukujących pracy lub zatrudnionych na podstawie umów na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy, umów nietypowych, umów o świadczenie pracy przez osoby samozatrudnione poprzez aktywne angażowanie partnerów społecznych i zachęcanie do rokowań zbiorowych. Należy zadbać o wysoką jakość zatrudnienia dla wszystkich, przez co rozumie się bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze, trwałość, odpowiednie wynagrodzenie, prawa pracownicze, godziwe warunki pracy (co obejmuje bezpieczeństwo i higienę), ochronę socjalną, równouprawnienie płci, możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia. Dlatego należy umożliwiać młodym ludziom podejmowanie pracy, powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym przez zapewnianie opieki po przystępnej cenie i modernizację organizacji pracy. Zbliżenie warunków pracy na wyższym poziomie powinno być promowane w całej Unii.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit pierwszy a
Dostęp do rynku pracy powinien sprzyjać przedsiębiorczości, tworzeniu trwałych miejsc pracy we wszystkich sektorach, w tym w obszarze zielonego zatrudnienia, gospodarki społecznej i innowacji społecznych, w celu jak najlepszego wykorzystania umiejętności ludzi, wspierania ich rozwoju przez całe życie oraz wspierania innowacyjności pracowników.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit drugi
Państwa członkowskie powinny intensywnie zaangażować parlamenty krajowe i partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie odpowiednich reform i polityk, zgodnie z praktyką krajową, przy jednoczesnym wspieraniu lepszego funkcjonowania i skuteczności dialogu społecznego na szczeblu krajowym.
Państwa członkowskie powinny intensywnie zaangażować parlamenty krajowe, partnerów społecznych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne i regionalne władze w opracowywanie i wdrażanie odpowiednich reform i polityk, zgodnie z zasadą partnerstwa i praktyką krajową, przy jednoczesnym wspieraniu poprawy funkcjonowania i skuteczności dialogu społecznego na szczeblu krajowym, zwłaszcza w państwach mających poważne problemy spowodowane dewaluacją płac wywołaną niedawną deregulacją rynków pracy oraz osłabieniem negocjacji zbiorowych.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit trzeci
Państwa członkowskie powinny prowadzić bardziej aktywną politykę dotyczącą rynku pracy, zwiększając swoje ukierunkowanie na cele, działania informacyjne, zasięg tej polityki oraz powiązania z pasywnymi środkami. Polityka w tym zakresie powinna mieć na celu lepsze dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy i wspieranie zrównoważonych przemian w jego obrębie. Publiczne służby zatrudnienia powinny przy tym udzielać zindywidualizowanego wsparcia i wdrażać systemy pomiaru wyników. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby ich systemy zabezpieczenia społecznego skutecznie aktywizowały i umożliwiały udział w rynku pracy tym, którzy mogą w nim uczestniczyć, chroniły (tymczasowo) tych, którzy są wykluczeni z rynku pracy lub nie są w stanie w nim uczestniczyć, a także przygotowywały ich do ewentualnych trudnych sytuacji życiowych; poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Państwa członkowskie powinny promować otwarte dla wszystkich rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu, a także wprowadzać skuteczne środki przeciwdziałające dyskryminacji.
Państwa członkowskie powinny zapewnić podstawowe standardy jakości aktywnej polityki rynku pracy, usprawniając jej ukierunkowanie na cele, działania informacyjne, zasięg oraz powiązania ze środkami wspierającymi, takimi jak bezpieczeństwo socjalne. Polityka w tym zakresie powinna mieć na celu lepszy dostęp do rynku pracy, wzmocnienie rokowań zbiorowych i dialogu społecznego i wspieranie zrównoważonych przemian na rynku pracy. Wysoce wykwalifikowane publiczne służby zatrudnienia powinny przy tym udzielać zindywidualizowanego wsparcia i wdrażać systemy pomiaru wyników. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby ich systemy zabezpieczenia społecznego skutecznie aktywizowały i umożliwiały udział w rynku pracy tym, którzy mogą w nim uczestniczyć, chroniły (tymczasowo) tych, którzy są wykluczeni z rynku pracy lub nie są w stanie w nim uczestniczyć, a także przygotowywały ich do ewentualnych trudnych sytuacji życiowych i zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. Państwa członkowskie powinny wprowadzić, jako jedno z możliwych działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa i zgodnych z krajową praktyką, dochód minimalny proporcjonalny do ich sytuacji społeczno-gospodarczej. Państwa członkowskie powinny promować otwarte dla wszystkich rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu, a także wprowadzać skuteczne środki przeciwdziałające dyskryminacji.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 – akapit czwarty
Należy zadbać o mobilność pracowników w celu wykorzystania całego potencjału europejskiego rynku pracy, w tym przez zwiększanie możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych i uznawania kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny jednocześnie przeciwdziałać nadużywaniu obowiązujących przepisów.
Należy zadbać o mobilność pracowników jako o podstawowe prawo i kwestię podlegającą swobodnej decyzji w celu wykorzystania całego potencjału europejskiego rynku pracy, w tym przez zwiększanie możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych i efektywnego uznawania kwalifikacji oraz umiejętności, a także likwidację biurokracji i innych przeszkód. Państwa członkowskie powinny jednocześnie zmierzyć się z barierami językowymi, usprawniając system edukacji w tym kierunku. Państwa członkowskie powinny wykorzystywać sieć EURES, aby pobudzać mobilność pracowników. Inwestycje w regionach, w których obserwuje się odpływ siły roboczej powinny być promowane w celu złagodzenia zjawiska drenażu mózgów i zachęcania do powrotu pracowników mobilnych.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 a (nowa) – tytuł
Poprawa jakości i wyników systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach
Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 7 a (nowa)
Państwa członkowskie powinny nadać priorytet dostępowi do przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, ponieważ są to ważne środki wsparcia dla podmiotów działających na rynku pracy, przyczyniające się do zwiększenia ogólnej stopy zatrudnienia przy jednoczesnym wspieraniu zainteresowanych osób w ich obowiązkach. Państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowe strategie i inwestycje niezbędne do wsparcia dla rodzin i rodziców oraz wprowadzić środki pomagające godzić rodzicom życie zawodowe z prywatnym, co ma przyczynić się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki i zwiększać szanse młodych ludzi na rynku pracy.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – tytuł
Zagwarantowanie uczciwości, zwalczanie ubóstwa i promowanie równych szans
Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej, zwalczanie ubóstwa i promowanie równych szans
Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit pierwszy
Państwa członkowskie powinny zmodernizować systemy zabezpieczenia społecznego w celu zapewnienia wydajnej, skutecznej i odpowiedniej ochrony na wszystkich etapach życia jednostki, zagwarantowania sprawiedliwości i podjęcia działań niwelujących nierówności. Konieczne jest uproszczenie i lepsze ukierunkowanie polityki społecznej, uzupełnione o zapewnienie przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki nad dziećmi i edukacji, szkoleń i pomocy w znalezieniu pracy, wsparcia na potrzeby mieszkaniowe i dostępnej opieki zdrowotnej, dostępu do podstawowych usług, takich jak konta w banku i dostęp do internetu, a także podjęcie działań w celu zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki oraz na potrzeby walki z wykluczeniem społecznym.
Państwa członkowskie, we współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami, powinny udoskonalić systemy zabezpieczenia społecznego przez zagwarantowanie podstawowych standardów, w celu zapewnienia wydajnej, skutecznej i trwałej ochrony na wszystkich etapach życia jednostki, zagwarantowanie godnego życia, solidarności, dostępu do ochrony socjalnej, pełnego poszanowania praw socjalnych, sprawiedliwości i podjęcia działań niwelujących nierówności, a także zadbania o włączenie społeczne w celu wyeliminowania ubóstwa, w szczególności osób wykluczonych z rynku pracy i słabszych grup. Konieczne jest uproszczenie, lepsze ukierunkowanie i podniesienie poziomu ambicji polityki społecznej, uzupełnione o zapewnienie przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki nad dziećmi i edukacji, skutecznych szkoleń i pomocy w znalezieniu pracy, wsparcie potrzeb mieszkaniowych i dostępna dla wszystkich wysokiej jakości opieka zdrowotna, dostęp do podstawowych usług, takich jak konta w banku i dostęp do internetu, a także podjęcie działań w celu zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki oraz na potrzeby walki ze skrajnym ubóstwem, z wykluczeniem społecznym oraz, bardziej ogólnie, ze wszystkimi formami ubóstwa. Szczególnie zdecydowanie należy zwalczać ubóstwo dzieci.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit drugi
Do tego celu należy użyć różnych uzupełniających się instrumentów ukierunkowanych na indywidualne potrzeby, w tym usług wspomagających aktywizację zawodową i wsparcia dochodu. Systemy zabezpieczenia społecznego powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić uwzględnienie wszystkich uprawnionych osób, wspierać inwestycje w kapitał ludzki oraz przyczyniać się do zapobiegania ubóstwu, jego ograniczania i ochrony przed nim.
Do tego celu należy użyć różnych uzupełniających się instrumentów ukierunkowanych na indywidualne potrzeby, w tym usług wspomagających aktywizację zawodową i wsparcia dochodu. W tym celu każde państwo członkowskie ustala poziom minimalnego dochodu zgodnie z praktyką krajową, w zależności od specyficznej sytuacji gospodarczej i społecznej danego państwa. Systemy zabezpieczenia społecznego powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić dostęp i uwzględnienie wszystkich osób w sposób wolny od dyskryminacji, wspierać inwestycje w kapitał ludzki oraz przyczyniać się do zapobiegania ubóstwu i wyłączeniu społecznemu, a także innym rodzajom ryzyka, takim jak utrata zdrowia lub zatrudnienia, a także chronić przed nimi. Należy położyć szczególny nacisk na dzieci cierpiące ubóstwo z uwagi na długotrwałe bezrobocie rodziców.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit trzeci
Należy zreformować systemy emerytalne w celu zapewnienia ich stabilności i adekwatności dla kobiet i mężczyzn w kontekście wydłużenia życia ludzkiego i zmian demograficznych, także poprzez powiązanie ustawowego wieku emerytalnego z oczekiwaną długością życia, podniesienie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę oraz rozwijanie uzupełniających oszczędności emerytalnych.
Należy zrestrukturyzować systemy emerytalne w celu zapewnienia ich stabilności, bezpieczeństwa i adekwatności dla kobiet i mężczyzn przez wzmocnienie programów emerytalnych, z myślą o zapewnieniu odpowiedniego dochodu na emeryturze, co najmniej powyżej progu ubóstwa. Systemy emerytalne powinny zapewniać konsolidację, dalszy rozwój i umocnienie trzech filarów systemów oszczędności emerytalnych. Powiązanie wieku emerytalnego z oczekiwaną długością życia nie jest jedynym instrumentem walki z wyzwaniem starzenia się. Reformy systemów emerytalnych powinny także, między innymi, odzwierciedlać trendy na rynku pracy, współczynnik urodzeń, sytuację demograficzną, sytuację zdrowotną i materialną, warunki pracy i współczynnik obciążenia ekonomicznego. Najlepszym podejściem do zjawiska starzenia się jest zwiększenie ogólnego zatrudnienia, w oparciu także o inwestycje społeczne w aktywne starzenie się.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit czwarty
Państwa członkowskie powinny zwiększyć dostępność, wydajność i skuteczność systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności budżetowej.
Państwa członkowskie powinny zwiększyć jakość, przystępność, dostępność, wydajność i skuteczność systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz ochrony socjalnej, a także godnych warunków pracy w odpowiednich sektorach, przy jednoczesnym utrzymaniu finansowej stabilności tych systemów poprzez poprawę solidarnego finansowania.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit czwarty a (nowy)
Państwa członkowskie powinny zapewnić pełne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy unijnych w celu wsparcia walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, poprawienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w celu promowania równości kobiet i mężczyzn oraz usprawnienia administracji publicznej.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 8 – akapit czwarty b (nowy)
Zasadniczym celem strategii „Europa 2020” w dziedzinie zatrudnienia, na podstawie którego państwa członkowskie określają swoje cele krajowe, uwzględniając swoje względne pozycje wyjściowe i uwarunkowania krajowe, jest zmierzanie do podwyższenia do roku 2020 wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lata do 75%; zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10%; zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku od 30 do 34 lat z wykształceniem wyższym lub równorzędnym; i wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów obywateli1a.
__________________
1aPopulację określa się jako liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem według trzech wskaźników (zagrożenie ubóstwem; deprywacja materialna; gospodarstwo domowe bez osób pracujących), pozostawiając państwom członkowskim swobodę w ustalaniu krajowych wartości docelowych na podstawie najbardziej odpowiednich wskaźników, biorąc pod uwagę własną krajową sytuację i priorytety.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności