Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0051(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0205/2015

Predkladané texty :

A8-0205/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0261

Prijaté texty
PDF 615kWORD 226k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
P8_TA(2015)0261A8-0205/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0098),

–  so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0075/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0205/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
(1)   Členské štáty a Únia by mali pracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmienky hospodárskych zmien a so zreteľom na dosiahnutie cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty, so zreteľom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov, majú považovať podporu zamestnanosti za záležitosť spoločného záujmu a koordinovať svoje postupy v Rade.
(1)   Členské štáty a Únia by mali pracovať na rozvoji účinnej a koordinovanej stratégie pre zamestnanosť, navrhnutej tak, aby reagovala na vážne dôsledky nezamestnanosti, pre podporu kvalifikovanej, vyškolenej pracovnej sily a pracovných trhov reagujúcich na hospodárske, sociálne a environmentálne zmeny, najmä prostredníctvom cielenej podpory odbornej prípravy v oblastiach vedy, technológií, inžinierstva a matematiky a prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacích systémov, aby sa dosiahli ciele plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Osobitné úsilie by sa malo vyvinúť na zvýšenie zamestnanosti pracovníkov s veľmi nízkou kvalifikáciou alebo zručnosťami a osôb, ktoré nie sú schopné rýchlo absolvovať odbornú prípravu alebo získať zručnosti, a zníženiu stále rastúcej širokej a dlhodobej nezamestnanosti, s osobitným dôrazom na regióny, ktoré zaostávajú. Členské štáty považujú s ohľadom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov podporu zamestnanosti za prioritu a záležitosť spoločného záujmu a koordinujú svoje zodpovedajúce činnosti v Rade. Únia by mala sprevádzať toto úsilie návrhmi politiky na dosiahnutie cieľov zmluvy a zabezpečenie inkluzívneho integrovaného trhu práce a dôstojných pracovných podmienok v celej Únii vrátane primeraných miezd tiež dosiahnutých kolektívnym vyjednávaním.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Podľa odhadov Eurostatu bolo v januári 2015 v Únii nezamestnaných 23 815 000 osôb, z toho 18 059 000 v eurozóne.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Teraz je nevyhnutné stanoviť dôveryhodné ukazovatele týkajúce sa chudoby, ktorá postihuje mnoho občanov Únie, a to vzhľadom na predchádzajúce údaje obsiahnuté v rozhodnutí Rady 2010/707/EÚ1a, ktoré poukazovali na nutnosť znížiť počet osôb ohrozených chudobou a vylúčením aspoň o 20 miliónov.
____________
1a Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2
(2)   Únia musí bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, zabezpečovať rovnaký prístup k základným právam a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu. Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností by Únia mala prihliadať na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.
(2)   Únia musí bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, všetkým formám chudoby a diskriminácie, zabezpečovať rovnaký prístup k základným právam a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu. Tento celkový cieľ by nemali ohroziť vedľajšie účinky iných právnych predpisov alebo politík. Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností by Únia mala prihliadať na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)   Členské štáty by mali považovať svoje hospodárske politiky za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci Rady. Rada by mala prijať usmernenia politík zamestnanosti a hlavné smery pre hospodárske politiky, ktorými sa majú riadiť politiky členských štátov a Únie.
(4)   Členské štáty by mali považovať svoje hospodárske politiky spoločne so svojimi sociálnymi politikami za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci Rady. Rada by mala prijať usmernenia politík zamestnanosti a hlavné smery pre hospodárske politiky, ktorými sa majú riadiť politiky členských štátov a Únie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  V záujme zaručenia demokratickejšieho rozhodovania o integrovaných usmerneniach, ktoré sa dotýkajú občanov a trhov práce v celej Únii, je dôležité, aby o usmerneniach politík zamestnanosti, ako aj o všeobecných smeroch pre hospodárske politiky, rozhodovali Európsky parlament a Rada. Integrované usmernenia musia členským štátom predovšetkým umožňovať, aby prijímali udržateľné a integrované hospodárske modely na úrovni Únie, na vnútroštátnej úrovni a na miestnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)   V súlade s ustanoveniami zmluvy Únia vypracovala a implementovala nástroje na koordináciu politík vo fiškálnej oblasti a v oblasti makroštrukturálnych politík. Európsky semester spája rôzne nástroje do jedného zastrešujúceho rámca pre integrovaný multilaterálny hospodársky a rozpočtový dohľad. Zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra, ako je stanovené v ročnom prieskume rastu Komisie na rok 2015, ešte viac zlepší jeho fungovanie.
(5)   V súlade so zmluvou Únia vypracovala a implementovala nástroje na koordináciu politík vo fiškálnej oblasti a v oblasti makroštrukturálnych politík, ktoré majú výrazný dosah na sociálnu a zamestnaneckú situáciu v Únii. Uvedené politiky môžu v niektorých častiach Únie viesť k situácii stagnácie a deflácie, čo by sa mohlo nepriaznivo prejaviť na raste a zamestnanosti. V tomto ohľade je nevyhnutné mať na zreteli nové sociálne ukazovatele a asymetrické šoky, ktoré finančná a hospodárska kríza spôsobila v niektorých členských štátoch. Európsky semester spája rôzne nástroje do jedného zastrešujúceho rámca pre integrovaný multilaterálny dohľad nad hospodárskou politikou, rozpočtovou politikou, politikou zamestnanosti a sociálnou politikou a mal by sa lepšie zamerať na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. Zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra, ako je stanovené v ročnom prieskume rastu Komisie na rok 2015, môže ešte viac zlepšiť jeho fungovanie, ale tento nástroj dosiaľ nezlepšil hospodársku situáciu v členských štátoch, ktoré kríza postihla najviac.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Podľa Európskeho sociálneho monitorovacieho strediska (European Social Observatory) existujú systémy pomoci k príjmu a sociálnej ochrany už v 26 členských štátoch1a. Členka Komisie pre oblasť zamestnanosti, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, Marianne Thyssenová, uviedla, že „keby mohla vo všetkých členských štátoch v Európe presadiť jednu vec, bol by to minimálny príjem vo všetkých krajinách Európy“.
____________
1a http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Na úrovni Únie neexistujú regulačné právomoci na vytvorenie regulačného rámca pre minimálnu mzdu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Finančná a hospodárska kríza odhalila a zdôraznila významné nedostatky v hospodárstve Únie a jej členských štátov. Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. Zmena stavu v Únii na silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a tvorby pracovných miest je kľúčovou výzvou súčasnosti. To si vyžaduje koordinované a ambiciózne politické opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami zmluvy a správy hospodárskych záležitostí Únie. Na základe kombinácie opatrení týkajúcich sa ponuky a dopytu by tieto opatrenia mali zahŕňať zvýšenie investícií, obnovený záväzok v prospech štrukturálnych reforiem a uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti.
(6)  Finančná a hospodárska kríza odhalila a zdôraznila vážne nedostatky v hospodárstvach členských štátov a koordinačných mechanizmoch Únie. Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. Zmena stavu v Únii na silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a tvorby pracovných miest zahŕňajúci odstránenie rozsiahlych ohnísk nezamestnanosti, ktoré vznikli na niektorých častiach jej územia, je kľúčovou výzvou súčasnosti. To si vyžaduje dôsledné, koordinované, ambiciózne a predovšetkým účinné politické opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami zmluvy a správy hospodárskych záležitostí Únie. Na základe kombinácie opatrení týkajúcich sa ponuky a dopytu by tieto opatrenia mali zahŕňať zvýšenie investícií zameraných najmä na rozvoj malých a stredných podnikov, mikropodnikov, inovatívnych začínajúcich podnikov a podnikov, ktoré podporujú zelenú zamestnanosťa obnovený záväzok v prospech štrukturálnych reforiem a uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti. Tieto opatrenia by tiež mali zahŕňať vytvorenie inkluzívnejšieho trhu práce, ktorý je založený na dodržiavaní práv a je podporený primeranou sociálnou ochranou. Tieto opatrenia by tiež mali zahŕňať opatrenia sociálnej ochrany, ako je zaručený minimálny príjem, ktorý by bol zavedený v súlade s praxou jednotlivých štátov, s cieľom bojovať proti extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)   Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky krízy a zamerať sa na vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Mal by byť zabezpečený prístup a možnosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie by sa mali zredukovať, najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia a odstránením prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce. Členské štáty by tiež mali zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny.
(7)   Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky krízy, pričom by mali poskytovať presnejšie údaje o extrémnej chudobe, a zameriavať sa na vytváranie inkluzívnej a spravodlivejšej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Mal by byť zabezpečený nediskriminačný prístup a možnosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie by sa mali podstatne zredukovať, najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a primeraných systémov sociálneho zabezpečenia a odstránením zbytočných administratívnych prekážok a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, najmä prekážok, ktoré ovplyvňujú ľudí so zdravotným postihnutím. Členské štáty by tiež mali zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regionálne a miestne subjekty. Hodnotiaca tabuľka kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej situácie je v rámci spoločnej správy o zamestnanosti v tomto ohľade osobitne užitočným nástrojom, ktorý pomáha včas odhaľovať kľúčové problémy a rozdiely v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a určovať oblasti, v ktorých sú politické kroky najnaliehavejšie. Ďalšie úpravy hodnotiacej tabuľky by však mali zahŕňať aj rodovo neutrálne údaje.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Európsky dvor audítorov identifikoval tri kľúčové body týkajúce sa úspešného vykonávania záruky pre mladých: primeranosť celkového financovania, vymedzenie pojmu „kvalitná ponuka“ a spôsob, akým Komisia monitoruje a podáva správy o výsledkoch programu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ stanovilo tieto ciele: zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 % do roku 2020; znížiť mieru predčasného ukončenia štúdia pod 10 %; zvýšiť podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov, ktoré dosiahli terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, na najmenej 40 %; a podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou a vylúčením. Realizácia stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti je naďalej kľúčovým cieľom politiky zamestnanosti členských štátov.
________________
1a Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)   Opatrenia v súlade s usmerneniami sú dôležitým príspevkom k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Usmernenia predstavujú integrovaný súbor európskych a vnútroštátnych politík, ktoré by členské štáty a Únia mali implementovať, aby dosiahli pozitívne účinky presahovania koordinovaných štrukturálnych reforiem, primeranú celkovú hospodársku politiku a jednotnejší príspevok európskych politík k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.
(8)   Opatrenia v súlade s usmerneniami sú dôležitým príspevkom k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, ktoré dosiaľ neboli dosiahnuté. Výsledky verejnej konzultácie z roku 2014 o stratégii Európa 2020 jasne ukázali, že ciele stratégie v oblasti zamestnanosti, chudoby, sociálneho vylúčenia a vzdelávania sú naďalej vysoko relevantné a sú rovnako dôležité, vzájomne závislé a navzájom sa posilňujú. Usmernenia predstavujú integrovaný súbor európskych a vnútroštátnych politík, ktoré by členské štáty a Únia mali implementovať, aby dosiahli pozitívne účinky presahovania koordinovaných reforiem zameraných na zníženie nerovností a zvýšenie blahobytu občanov, primeranú celkovú hospodársku politiku a jednotnejší príspevok európskych politík k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)   Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.
(9)   Pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych politík by členské štáty mali zabezpečiť účinnú správu vecí verejných. Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať, monitorovať a hodnotiť v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)   Hlavné smery hospodárskych politík usmerňujú členské štáty pri vykonávaní reforiem, a to s ohľadom na ich vzájomnú závislosť. Sú v súlade s Paktom stability a rastu. Tieto usmernenia by mali byť základom odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré môže Rada adresovať členským štátom,
(10)   Hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia politík zamestnanosti poskytujú členským štátom orientáciu pri vykonávaní reforiem a mali by byť základom odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré môže Rada adresovať členským štátom. Vzhľadom na úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev členských štátov a trhov práce pri prijímaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny by Rada mala brať do úvahy situáciu v susedných krajinách, ako aj v krajinách, s ktorými má príslušný členský štát jasné vzťahy podľa trendu migrácie pracovníkov alebo iného relevantného ukazovateľa. V tejto súvislosti by Komisia mala mať k dispozícii presné a aktuálne štatistiky a údaje pre prípad, že je potrebné upraviť odporúčania pre jednotlivé krajiny.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Príloha – 5. usmernenie – odsek 1
Členské štáty by mali zjednodušiť vytváranie pracovných miest, odstrániť prekážky pre podniky pri nábore zamestnancov, podporovať podnikanie a najmä zakladanie a rast malých podnikov s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov. Členské štáty by tiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.
Členské štáty by mali v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi účinne a včas riešiť závažný problém nezamestnanosti a uľahčovať vytváranie udržateľných a kvalitných pracovných miest a investovať doň, vyriešiť prístup pre rizikové skupiny a znížiť prekážky pre podniky pri nábore ľudí rôznych zručností a v rôznych odvetviach trhu práce, a to aj odstránením byrokracie, a zároveň dodržiavať pracovné a sociálne normy, podporovať podnikanie mladých ľudí a najmä podporovať zakladanie a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov. Členské štáty by mali, okrem iného, aktívne podporovať zelené, biele a modré pracovné miesta a sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Príloha – 5. usmernenie – odsek 2
Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre rast a zamestnanosť, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na primeranú sociálnu ochranu a výdavky na podporu rastu. Zníženie zdaňovania práce by malo byť zamerané na relevantné zložky daňového zaťaženia a na odstránenie bariér a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä pre tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.
Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre rast a zamestnanosť, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na primeranú sociálnu ochranu a výdavky na verejné investície, inovácie a vytváranie pracovných miest. Zníženie zdaňovania pracovnej sily by malo byť zamerané na relevantné zložky daňového zaťaženia, na riešenie problému diskriminácie a na odstránenie bariér a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení, pričom treba dodržiavať existujúce pracovné normy.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Príloha – 5. usmernenie – odsek 3
Členské štáty by mali spolu so sociálnymi partnermi podporovať mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožnia, aby mzdy boli schopné reagovať na vývoj produktivity. V tejto súvislosti by sa mali zohľadniť rozdiely v zručnostiach a podmienkach na miestnych trhoch práce, ako aj rozdiely v hospodárskej výkonnosti medzi regiónmi, odvetviami a spoločnosťami. Pri stanovovaní minimálnych miezd by členské štáty a sociálni partneri mali zvážiť ich vplyv na chudobu zamestnaných ľudí, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť.
Politiky, ktorých cieľom je zaistiť, aby mzdy umožňovali primeraný príjem na obživu, sú naďalej dôležité na vytváranie pracovných miest a na znižovanie chudoby v Únii. Členské štáty by preto mali spolu so sociálnymi partnermi dodržiavať a podporovať mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožnia, aby reálne mzdy boli schopné reagovať na vývoj produktivity, a pomôžu napraviť predchádzajúce rozdiely bez zvýšenia deflačných tlakov. Tieto mechanizmy by mali zabezpečovať dostatočné zdroje na uspokojovanie základných potrieb, a to s ohľadom na ukazovatele chudoby špecifické pre každý členský štát. V tejto súvislosti by sa mali riadne vyhodnotiť rozdiely v zručnostiach a podmienkach na miestnych trhoch práce, aby sa zabezpečili dôstojné mzdy v celej Únii. Pri stanovovaní minimálnych miezd v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou by členské štáty a sociálni partneri mali zaručiť ich primeranosť a zvážiť ich vplyv na chudobu zamestnaných ľudí, príjem domácností, celkový dopyt, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha – 5. usmernenie – odsek 3 a (nový)
Členské štáty by mali znížiť byrokraciu s cieľom znížiť zaťaženie malých a stredných podnikov, pretože tieto podniky významne prispievajú k vytváraniu pracovných miest.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 1
Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných vedomostí a zručností. Členské štáty by mali urobiť potrebné investície do systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť s cieľom zvyšovať úroveň zručností pracovnej sily, čím sa jej umožní lepšie predvídať a reagovať na rýchlo sa meniace potreby dynamických trhov práce v hospodárstve, ktoré je čoraz závislejšie od digitálnych technológií. Členské štáty by mali zintenzívniť úsilie o zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu dospelých pre všetkých a implementovať stratégie aktívneho starnutia, aby sa umožnil dlhší produktívny vek.
Členské štáty by mali podporovať udržateľnú produktivitu a kvalitnú zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných vedomostí a zručností, ktoré budú použiteľné a dostupné pre všetkých. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a dopravným službám, ktoré čelia alebo v strednodobom horizonte budú čeliť nedostatku pracovníkov. Členské štáty by mali urobiť účinné investície do veľmi kvalitných a inkluzívnych systémov vzdelávania od raného veku a odbornej prípravy a zároveň zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť s cieľom zvyšovať úroveň know-how a zručností pracovnej sily a pritom zvyšovať rôznorodosť zručností, čím sa jej umožní lepšie predvídať a reagovať na rýchlo sa meniace potreby dynamických trhov práce v hospodárstve, ktoré je čoraz závislejšie od digitálnych technológií. Na tento účel by sa malo vziať do úvahy, že tzv. „netechnické zručnosti“, ako napr. komunikácia, sú čoraz dôležitejšie pre veľké množstvo profesií.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 a (nový)
Členské štáty by mali podporovať podnikanie mladých ľudí, okrem iného, zavádzaním nepovinných kurzov podnikania a podporou vytvárania študentských podnikov na stredných a vysokých školách. Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zintenzívniť úsilie o predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky mladých ľudí a zabezpečiť plynulejší prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do pracovného života, zlepšiť prístup k veľmi kvalitnému vzdelávaniu dospelých pre všetkých a odstrániť prekážky na ceste k tomuto vzdelávaniu, s osobitným dôrazom na vysokorizikové skupiny a ich potreby, a to poskytovaním rekvalifikácie zručností tam, kde strata zamestnania a zmeny na trhu práce viedli k nutnosti ich aktívnej reintegrácie. Členské štáty by zároveň mali implementovať stratégie aktívneho starnutia, aby ľudia mohli byť v zdraví zapojení do pracovného procesu až do skutočného veku odchodu do dôchodku.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 b (nový)
Pri zaručení potrebnej úrovne kvalifikácie, ktorá sa požaduje na neustále sa meniacom trhu práce, a podporovaní vzdelávania a odbornej prípravy a programov pre vzdelávanie dospelých by členské štáty mali brať do úvahy, že sú potrebné aj pracovné miesta s nižšou kvalifikáciou a že pracovné príležitosti sú lepšie pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov ako pre pracovníkov so strednou a nízkou kvalifikáciou.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 c (nový)
Prístup k cenovo dostupnému a veľmi kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti by mal byť prioritou pre komplexné politiky a investície spojené s rodinou a pre opatrenia na podporu rodiny a rodičovstva, ktoré pomáhajú rodičom zosúladiť pracovný a rodinný život, ako prostriedok na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a na zvýšenie šancí mladých ľudí na trhu práce.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 2
Je potrebné riešiť vysokú nezamestnanosť a zabrániť dlhodobej nezamestnanosti. Počet dlhodobo nezamestnaných by sa mal výrazne znížiť prostredníctvom komplexných a vzájomne sa dopĺňajúcich stratégií vrátane poskytovania konkrétnej aktívnej podpory dlhodobo nezamestnaným, aby sa vrátili na trh práce. Nezamestnanosť mladých ľudí je potrebné riešiť komplexne vrátane vybavenia príslušných inštitúcií potrebnými prostriedkami, aby plne a dôsledne implementovali vnútroštátne plány vykonávania záruky pre mladých ľudí.
Problém nezamestnanosti, najmä dlhodobej nezamestnanosti a regionálnej vysokej nezamestnanosti, by sa mal účinne a rýchlo vyriešiť a malo by sa zabrániť jeho vzniku prostredníctvom kombinácie opatrení na strane dopytu i ponuky. Počet dlhodobo nezamestnaných a problém nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zastarávania zručností by sa mal vyriešiť prostredníctvom komplexných a vzájomne sa dopĺňajúcich stratégií vrátane poskytovania personalizovanej aktívnej podpory založenej na potrebách a vhodných foriem sociálnej ochrany dlhodobo nezamestnaným, aby sa vrátili na trh práce informovaným a zodpovedným spôsobom. Nezamestnanosť mladých ľudí je potrebné riešiť komplexne prostredníctvom celkovej stratégie zamestnanosti mládeže. Zahŕňa to investície do odvetví, ktoré môžu byť zdrojom kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí a to, že sa príslušným faktorom, ako napríklad službám na podporu mládeže, poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, mládežníckym organizáciám a verejným službám zamestnanosti, poskytnú potrebné prostriedky, aby plne a dôsledne vykonávali svoje vnútroštátne plány vykonávania záruky pre mladých ľudí, ale aj to, že členské štáty urýchlene preberú zdroje. Ďalej musí byť uľahčený prístup k finančným prostriedkom pre tých, ktorí sa rozhodnú podnikať, a to prostredníctvom rozsiahlejšieho poskytovania informácií, obmedzením nadmernej byrokracie a možnosťami premeniť – po predložení podnikateľského plánu a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi –niekoľkomesačné dávky v nezamestnanosti na počiatočný podnikateľský grant.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 2 a (nový)
Členské štáty by mali zohľadňovať miestne a regionálne rozdiely pri vypracúvaní a vykonávaní opatrení proti nezamestnanosti a spolupracovať s miestnymi službami zamestnanosti.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 3
Mali by sa riešiť štrukturálne nedostatky v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečila kvalita výsledkov vzdelávania a predchádzanie a riešenie problému predčasného ukončenia školskej dochádzky. Členské štáty by mali zvýšiť úrovne dosiahnutého vzdelania a zvážiť systémy duálneho vzdelávania a aktualizáciu odbornej prípravy a zároveň zvýšiť počet príležitostí na uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému.
Mali by sa riešiť štrukturálne nedostatky v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečila vysoká kvalita výsledkov vzdelávania a predchádzanie a riešenie problému predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporilo komplexné, vysokokvalitné vzdelávanie od základných stupňov. Vyžaduje si to pružné systémy vzdelávania zamerané na prax. Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zvýšiť kvalitu úrovne dosiahnutého vzdelania tým, že ho sprístupnia všetkým, zriadia a zlepšia systémy duálneho vzdelávania prispôsobené ich potrebám, zlepšia odbornú prípravu a existujúce rámce, ako je europass, a zároveň zaručia tam, kde je to potrebné, vhodnú rekvalifikáciu zručností a uznávanie zručnosti získaných mimo formálneho školského systému. Mal by sa posilniť vzťah medzi vzdelávaním a trhom práce a pritom zabezpečiť, aby bolo vzdelávanie dostatočne rozsiahle, aby ľuďom počas celého ich života poskytovalo pevný základ pre zamestnateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 3 a (nový)
Členské štáty by mali zamerať svoje systémy odbornej prípravy užšie na trh práce s cieľom zlepšiť prechod od odbornej prípravy k zamestnaniu. Zelené pracovné miesta a zdravotná starostlivosť majú kľúčový význam najmä v kontexte digitalizácie, ako aj pokiaľ ide o nové technológie.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 4
Mali by sa znížiť prekážky účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Na trhu práce sa musí zabezpečiť rodová rovnosť vrátane rovnosti v odmeňovaní, ako aj prístup k dostupnému a kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve.
Diskrimináciu na trhu práce, ako aj v oblasti prístupu na trh práce, treba ďalej znižovať, najmä pre skupiny, ktoré čelia diskriminácii alebo vylúčeniu, ako sú ženy, starší pracovníci, mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím a legálni migranti. Na trhu práce sa musí zabezpečiť rodová rovnosť vrátane rovnakého odmeňovania, ako aj prístup k dostupnému, vysoko kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, ako aj flexibilita potrebná na to, aby sa zabránilo vylúčeniu tých, ktorí prerušili svoju kariéru z dôvodu rodinných povinností, ako napríklad rodinní opatrovatelia. V tomto zmysle by členské štáty mali odblokovať smernicu o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 4 a (nový)
V tejto súvislosti by sa mala vziať do úvahy skutočnosť, že miera mladých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), je vyššia v prípade žien ako v prípade mužov a že jav NEET je spôsobený predovšetkým nárastom nezamestnanosti mladých ľudí, ale aj neúčasťou na procese vzdelávania súvisiacou s nečinnosťou.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Príloha – 6. usmernenie – odsek 5
Členské štáty by mali plne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom zlepšiť zamestnanosť, sociálnu inklúziu, vzdelávanie a verejnú správu.
Členské štáty by mali plne, účinne a efektívne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom bojovať proti chudobe, zlepšiť kvalitnú zamestnanosť, sociálnu inklúziu, vzdelávanie, verejnú správu a verejné služby. Európsky fond pre strategické investície a jeho investičné platformy by sa mali takisto mobilizovať s cieľom zabezpečiť vytvorenie kvalitných pracovných miest a vybaviť pracovníkov zručnosťami potrebnými na prechod Únie na model udržateľného rastu.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Príloha – 7. usmernenie – odsek 1
Členské štáty by mali znížiť segmentáciu trhu práce. Pravidlá a inštitúcie na ochranu zamestnanosti by mali poskytovať vhodné prostredie na nábor zamestnancov a zároveň ponúkať primerané úrovne ochrany tým, ktorí už sú zamestnaní, ako aj tým, ktorí si prácu hľadajú alebo sú zamestnaní na dobu určitú alebo pracujú na základe dohody. Mali by sa zabezpečiť kvalitné pracovné miesta z hľadiska sociálno-ekonomického zabezpečenia, možností vzdelávania a odbornej prípravy, pracovných podmienok (vrátane zdravia a bezpečnosti) a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
Členské štáty by mali znížiť segmentáciu trhu práce riešením problému neistého zamestnania, podzamestnanosti, nelegálnej práce a zmlúv s nulovým úväzkom. Pravidlá a inštitúcie na ochranu zamestnanosti by mali poskytovať vhodné prostredie na nábor zamestnancov a zároveň ponúkať primerané úrovne ochrany tým, ktorí už sú zamestnaní, ako aj tým, ktorí si prácu hľadajú alebo sú zamestnaní na dobu určitú, na kratší pracovný čas, alebo pracujú na základe netypickej pracovnej zmluvy alebo dohody, a to za aktívnej účasti sociálnych partnerov a uprednostňovaním kolektívneho vyjednávania. Mali by sa zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých z hľadiska sociálno-ekonomického zabezpečenia, trvácnosti, primeraných miezd, práv na prácu, dôstojných podmienok na pracovisku (vrátane zdravia a bezpečnosti), sociálneho zabezpečenia, rodovej rovnosti, možností vzdelávania a odbornej prípravy. Z tohto dôvodu je nutné podporovať vstup mladých na trh práce, opätovné začlenenie dlhodobo nezamestnaných a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zároveň poskytovať cenovo dostupnú starostlivosť a modernizovať organizáciu práce. Harmonizácia pracovných podmienok smerom nahor by sa mala podporovať v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Príloha – 7. usmernenie – odsek 1 a (nový)
Prístup na pracovný trh by mal uľahčovať podnikanie, vytváranie udržateľných pracovných miest vo všetkých odvetviach vrátane zelenej zamestnanosti, sociálnej starostlivosti a inovácie, v záujme čo najlepšieho využitia zručností ľudí, podpory ich celoživotného rozvoja a zamestnaneckých inovácií.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Príloha – 7. usmernenie – odsek 2
Členské štáty by mali aktívne zapojiť národné parlamenty a sociálnych partnerov do návrhu a implementácie príslušných reforiem a politík v súlade s vnútroštátnymi postupmi, a zároveň podporiť zlepšenie fungovania a účinnosti sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni.
Členské štáty by mali aktívne zapojiť národné parlamenty, sociálnych partnerov, organizácie občianskej spoločnosti, regionálne a miestne orgány do návrhu a implementácie príslušných reforiem a politík v súlade so zásadou partnerstva a vnútroštátnymi postupmi a zároveň podporovať lepšie fungovanie a účinnosť sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni, a to najmä v tých krajinách, ktoré majú značné problémy so znižovaním miezd spôsobeným nedávnou dereguláciou trhov práce a slabým kolektívnym vyjednávaním.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Príloha – 7. usmernenie – odsek 3
Členské štáty by mali posilniť aktívne politiky trhu práce zlepšením ich zacielenia, dosahu, rozsahu a vzájomného pôsobenia spolu s pasívnymi opatreniami. Tieto politiky by sa mali zamerať na lepšie zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce a na podporu udržateľných zmien na trhu práce, pričom verejné služby zamestnanosti by mali poskytovať individuálnu podporu a implementovať systémy merania výkonnosti. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy sociálnej ochrany účinne aktivizovali tých, ktorí sa môžu zúčastňovať na trhu práce, a umožňovali im chrániť tých, ktorú sú (dočasne) vylúčení z trhu práce a/alebo sa na ňom nemôžu zúčastňovať, a pripravovali jednotlivcov na potenciálne riziká. Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce prístupné všetkým a tiež zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia.
Členské štáty by mali zabezpečiť základné normy kvality aktívnych politík trhu práce zlepšením ich zacielenia, dosahu, rozsahu a vzájomného pôsobenia spolu s podpornými opatreniami, ako je sociálne zabezpečenie. Tieto politiky by sa mali zamerať na lepší prístup na trh práce, na posilnenie kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu a na podporu udržateľných zmien na trhu práce, pričom vysoko kvalifikované verejné služby zamestnanosti by mali poskytovať individuálnu podporu a implementovať systémy merania výkonnosti. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy sociálnej ochrany účinne aktivizovali tých, ktorí sa môžu zúčastňovať na trhu práce, a umožňovali im chrániť tých, ktorú sú (dočasne) vylúčení z trhu práce a/alebo sa na ňom nemôžu zúčastňovať, a pripravovali jednotlivcov na potenciálne riziká a zmenené hospodárske a sociálne podmienky investovaním do ľudského kapitálu. Členské štáty by ako jedno z možných opatrení na zníženie chudoby a v súlade s vnútroštátnou praxou mali zaviesť minimálnu mzdu zodpovedajúcu ich konkrétnej sociálno-hospodárskej situácii. Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce prístupné všetkým a tiež zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Príloha – 7. usmernenie – odsek 4
Mala by sa zabezpečiť mobilita pracovníkov s cieľom naplno využiť potenciál európskeho trhu práce vrátane posilnenia prenosnosti dôchodkových práv a uznávania kvalifikácií. Členské štáty by mali zároveň bojovať proti zneužívaniu existujúcich pravidiel.
Mala by sa zabezpečiť mobilita pracovníkov ako základné právo a ako otázka slobodnej voľby s cieľom naplno využiť potenciál európskeho trhu práce vrátane posilnenia prenosnosti dôchodkových práv a skutočného uznávania kvalifikácií a zručností a odstránenia byrokracie a ďalších existujúcich prekážok. Členské štáty by mali zároveň riešiť jazykové bariéry a zlepšovať systémy odbornej prípravy v tejto oblasti. Členské štáty by mali primerane využívať sieť EURES na podporu mobility pracovníkov. Mali by sa podporovať investície v regiónoch s odlivom pracovnej sily s cieľom zmierňovať únik mozgov a podporovať návrat mobilných pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 a (nové) – názov
Zvyšovanie kvality a výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Príloha – usmernenie 7 a (nové)
Členské štáty by mali prístup k starostlivosti a k cenovo dostupnému kvalitnému predškolskému vzdelávaniu stanoviť za prioritu, pretože oba tieto prvky sú dôležitými podpornými opatreniami pre účastníkov trhu práce a prispievajú k zvýšeniu celkovej miery zamestnanosti a zároveň podporujú jednotlivcov v ich zodpovednosti. Členské štáty by mali vytvoriť komplexné politiky a investície potrebné pre zlepšenie podpory rodiny a rodičovstva a opatrenia na zladenie pracovného a rodinného života, ktoré pomôžu rodičom zladiť rodinný a pracovný život, ako prostriedok na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a zvýšenie šancí mladých ľudí na trhu práce.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – názov
Zabezpečovanie spravodlivosti, boj proti chudobe a presadzovanie rovnakých príležitostí
Zabezpečovanie sociálnej spravodlivosti, boj proti chudobe a presadzovanie rovnakých príležitostí
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 1
Členské štáty by mali modernizovať svoje systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo všetkých etapách života jednotlivca, pričom zabezpečia spravodlivosť a riešenie nerovností. Sú potrebné jednoduchšie a lepšie zacielené sociálne politiky spolu s dostupným a kvalitným vzdelávaním a starostlivosťou v detstve, odbornou prípravou a pomocou pri hľadaní pracovného miesta, podporou bývania a dostupnou zdravotnou starostlivosťou, prístupom k základným službám, ako je bankový účet a internet, a tiež sú potrebné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a boj proti sociálnemu vylúčeniu.
Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zlepšovať svoje systémy sociálnej ochrany zabezpečovaním základných štandardov pre poskytovanie účinnej, efektívnej a udržateľnej ochrany vo všetkých etapách života jednotlivca, pričom zabezpečujú dôstojný život, solidaritu, prístup k sociálnej ochrane, plné dodržiavanie sociálnych práv, spravodlivosť a riešenie nerovností, a tiež zabezpečujú začlenenie s cieľom odstrániť chudobu, najmä osôb, ktoré sú vylúčené z trhu práce, a ohrozenejších skupín. Sú potrebné jednoduchšie, lepšie zacielené a ambicióznejšie sociálne politiky vrátane cenovo dostupných a vysoko kvalitných služieb v oblasti starostlivosti o dieťa a vzdelávania, účinnej odbornej prípravy a účinného profesijného poradenstva, služieb pomoci v oblasti bývania a zdravotnej starostlivosti vysokej kvality dostupnej pre všetkých, prístupu k základným službám, ako je bankový účet a internet, a tiež sú potrebné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a boj proti extrémnej chudobe, sociálnemu vylúčeniu a všetkým formám chudoby vo všeobecnosti. Musí sa rozhodne riešiť najmä problém detskej chudoby.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 2
Na tento účel by sa mal komplementárnym spôsobom využívať celý rad nástrojov, vrátane služieb, ktoré umožňujú aktiváciu trhu práce, a služieb na podporu príjmu zameraných na individuálne potreby. Systémy sociálnej ochrany by mali byť vytvorené tak, aby uľahčili zachytenie všetkých oprávnených osôb, podporovali investície do ľudského kapitálu a pomáhali zabrániť chudobe, znižovať ju a chrániť pred ňou.
Na tento účel by sa mal komplementárnym spôsobom využívať celý rad nástrojov, vrátane služieb, ktoré umožňujú aktiváciu trhu práce, a služieb na podporu príjmu zameraných na individuálne potreby. V tejto súvislosti je na každom členskom štáte, aby v súlade s vnútroštátnou praxou určil úroveň minimálnej mzdy zodpovedajúcu konkrétnej sociálno-hospodárskej situácii daného členského štátu. Systémy sociálnej ochrany by mali byť vytvorené tak, aby uľahčovali prístup a zachytenie všetkých osôb nediskriminačným spôsobom, podporovali investície do ľudského kapitálu a pomáhali zabrániť chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj iným rizikám, ako sú ochorenie alebo strata zamestnania, obmedzovať tieto javy a chrániť proti nim. Osobitne by sa malo zamerať na deti žijúce v chudobe, ktorú zapríčinila dlhodobá nezamestnanosť ich rodičov.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 3
Dôchodkové systémy by mali prejsť reformou, aby sa zabezpečila ich udržateľnosť a primeranosť pre ženy a mužov v kontexte nárastu dlhovekosti a demografickej zmeny vrátane prepojenia zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku s očakávanou dĺžkou života, zvýšenia skutočného veku odchodu do dôchodku a rozvoja doplnkového dôchodkového sporenia.
Dôchodkové systémy by mali byť štruktúrované tak, aby sa zaistila ich udržateľnosť, bezpečnosť a primeranosť pre ženy a mužov posilnením dôchodkových režimov s cieľom zabezpečiť slušný príjem v dôchodku aspoň nad úrovňou chudoby. Dôchodkové systémy by mali zabezpečiť konsolidáciu, ďalší rozvoj a zlepšenie troch pilierov systémov dôchodkového sporenia. Prispôsobenie zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku očakávanej dĺžke života nie je jediným nástrojom, ktorým sa dá čeliť výzvam starnutia. V reformách dôchodkových systémov by sa okrem iného mali odrážať tendencie vývoja na trhu práce, pôrodnosť, demografická situácia, zdravotný stav obyvateľstva a bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a ekonomická miera závislosti. Najlepším spôsobom ako riešiť problém starnutia je zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti, pričom sa nadviaže, okrem iného, na sociálne investície do aktívneho starnutia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 4
Členské štáty by mali zlepšiť dostupnosť, efektívnosť a účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a zároveň aby boli fiškálne udržateľné.
Členské štáty by mali zlepšiť kvalitu, cenovú dostupnosť, prístupnosť, efektívnosť a účinnosť systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, ako aj dôstojné pracovné podmienky v súvisiacich odvetviach, a zároveň zachovávať finančnú udržateľnosť týchto systémov prostredníctvom zlepšovania solidárneho financovania.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 4 a (nový)
Členské štáty by mali plne využívať Európsky sociálny fond a iné fondy Únie s cieľom bojovať proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, zlepšovať prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a podporovať rovnosť žien a mužov a zlepšenie verejnej správy.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Príloha – 8. usmernenie – odsek 4 b (nový)
Hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020, na základe ktorých členské štáty stanovia svoje národné ciele, pričom zohľadnia svoju východiskovú situáciu a vnútroštátne okolnosti, sú: zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až 64 rokov na 75 % do roku 2020; znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %; zvýšiť podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov, ktoré dosiahli terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, na najmenej 40 %; a podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou a vylúčením1a.
__________________
1a Táto skupina obyvateľov je vymedzená ako počet osôb ohrozených chudobou a vylúčením podľa troch ukazovateľov (ohrozenie chudobou, materiálna deprivácia, domácnosť nezamestnaných osôb), pričom si členské štáty môžu po zohľadnení vnútroštátnych podmienok a priorít stanoviť vnútroštátne ciele na základe najvhodnejších ukazovateľov.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia