Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2125(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0210/2015

Indgivne tekster :

A8-0210/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0262

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 74k
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finland
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom fra Finland) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0210/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom om økonomisk støtte fra EGF efter 568 afskedigelser hos Broadcom Communications Finland, der er en virksomhed, som er aktiv inden for hovedgruppe 46 i NACE rev. 2 ("Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler")(4), og to leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 365 000 EUR i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de finske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 30. januar 2015, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 2. juni 2015; glæder sig over den hurtige vurdering på mindre end fem måneder;

3.  minder om, at personaleantallet i finske datterselskaber i 2000'erne samlet set steg på alle kontinenter, indtil Asien blev den største arbejdsgiver inden for elektronik- og elektroindustrien i 2004, hvorefter personaleantallet begyndte at falde i Europa; mener, at afskedigelserne i Broadcom delvist er knyttet til den udvikling, som påvirker hele den finske elektronikindustri, og som kulminerede i Nokias meddelelse om masseafskedigelser i 2011; konkluderer imidlertid, at disse hændelser i høj grad er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen;

4.  bemærker, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen i regionen yderligere, navnlig i Nordösterbotten (del af NUTS(5) 2-niveau, region FI 1A), hvor 424 af de 568 afskedigelser fandt sted; bemærker, at arbejdsløshedsprocenten i regionen konsekvent er et par procentpoint højere end det nationale gennemsnit; bemærker, at ledigheden for Nordösterbottens vedkommende i august 2014 udgjorde 14,1 %, mens den på landsplan udgjorde 12,2 %, og at den i den mest berørte by Oulu udgjorde 16,1 % samt, at samme region blev hårdt ramt af Nokias masseafskedigelser fra 2011 og frem;

5.  mener, at undersøgelserne og besøgene er aktioner, som ikke blot kan gavne de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, men også kan bidrage til at opbygge en viden om beskæftigelsesrelaterede emner inden for denne sektor for så vidt angår fremtidige afskedigelser; noterer sig, at disse specifikke aktioner allerede er en fortsættelse af lignende foranstaltninger, som blev gennemført i en tidligere EGF-sag i Finland (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  bemærker, at sektoren for "Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler" indtil nu har været genstand for én anden EGF-ansøgning (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), der også var baseret på globaliseringskriteriet;

7.  noterer sig med tilfredshed, at de finske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 11. august 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  bemærker, at Finland planlægger tre typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig i) hjælpe arbejdstagerne med at skifte til et nyt job, ii) hjælpe dem med at starte deres egen virksomhed og iii) sørge for faglig eller almen uddannelse;

9.  bemærker, at myndighederne planlægger at anvende 17,46 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af løntilskud (som en del af vederlaget for hvert ansættelsesforhold, der er fastsat for en arbejdstager, der er tiltænkt støtte) og tilskud til omkostninger ved rejse, ophold og flytning, der svarer til halvdelen af de højst tilladte 35 % af alle udgifter til sådanne foranstaltninger;

10.  glæder sig over de procedurer, som de finske myndigheder har fulgt med hensyn til høring af de modtagere, der er tiltænkt støtte, disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder;

11.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

13.  glæder sig over de foreslåede EGF-interventioners komplementaritet med andre aktioner, der finansieres gennem nationale midler eller EU-midler;

14.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de aktioner, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de finske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

15.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

16.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

17.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/1477.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik