Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2238(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0264

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 565kWORD 172k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση
P8_TA(2015)0264A8-0204/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (2014/2238(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας» (COM(2014)0446),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ» (COM(2014)0440),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Exploiting the employment potential of green growth» (Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης) (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις «Πολιτικές σε θέματα απασχόλησης για μια ανταγωνιστική, πράσινη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/707/EΕ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ και Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ/Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης του 2014 με τίτλο «Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies» (Πιο πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, Μελέτες πράσινης ανάπτυξης του ΟΟΣΑ),

–  έχοντας υπόψη την επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του Απριλίου 2013 με τίτλο «Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe 2013» (Προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης: ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη 2013),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας/του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης του 2011 με τίτλο «Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21 country studies», (Δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας: παγκόσμια επισκόπηση: μια συγκεφαλαιωτική έκθεση βασισμένη σε 21 μελέτες ανά χώρα),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης του 2010 με τίτλο «Skills for green jobs: European synthesis report» (Δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συγκεφαλαιωτική έκθεση),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Eurofound με τίτλο «Industrial Relations and Sustainability: the role of social partners in the transition towards a green economy (2011)» (Βιομηχανικές σχέσεις και βιωσιμότητα: Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία (2011)), «Greening the European economy: responses and initiatives by Member States and social partners (2009) (Μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πράσινη οικονομία: Απαντήσεις και πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων (2009)) και «Greening of Industries in the EU: anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs (2013)» (Πιο οικολογικές βιομηχανίες στην ΕΕ: Πρόληψη και διαχείριση των επιπτώσεων στην ποσότητα και την ποιότητα των θέσεων εργασίας (2013)),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ, CFE-LEED της 8ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο «Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change» (Πράσινες θέσεις εργασίας και δεξιότητες: οι επιπτώσεις της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην τοπική αγορά εργασίας),

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ) σύμφωνα με τον οποίο ως πράσινη θέση εργασίας νοείται κάθε αξιοπρεπής εργασία που συμβάλλει στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον γεωργικό τομέα, στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες ή τη διοίκηση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Οικολογική καινοτομία – Απασχόληση και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0204/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκόσμιες τάσεις όπως η μη αποδοτική χρήση των πόρων, η μη βιώσιμη πίεση που ασκείται στο περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή έχουν πλέον φτάσει σε οριακό σημείο, πέρα από το οποίο δεν θα είναι δυνατή η αποτροπή ανεπανόρθωτων επιπτώσεων στις κοινωνίες μας και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και το γεγονός ότι η αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων συνιστά πρόκληση για τις κοινωνίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για το 2015, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τόνισε ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των επιπτώσεών της στην υγεία του ανθρώπου και την ποιότητα του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συνεκτικής πολιτικής απάντησης για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων εγκυμονεί τον κίνδυνο να μείνει ανεκμετάλλευτο σημαντικό μέρος του δυναμικού δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που ενέχει μια πράσινη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μετάβαση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση σε αυτές τις απειλές, βλέπουμε νέους τομείς να αναπτύσσονται, πολλούς άλλους να αλλάζουν και ορισμένους, όπως οι εξαιρετικά ρυπογόνοι τομείς, να παρακμάζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην καινοτομία και στην εξεύρεση τρόπων μείωσης της ρύπανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά ορισμένους φθίνοντες τομείς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εργατικό δυναμικό όσον αφορά την επανεκπαίδευση και την εναλλακτική απασχόλησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε τομείς στους οποίους δίνεται προτεραιότητα στο πλαίσιο του θεματολογίου της Επιτροπής για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της ανακύκλωσης, της βιοποικιλότητας, της ενεργειακής απόδοσης, της ποιότητας του αέρα και όλων των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων σε αραιοκατοικημένες περιοχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο τομέας των πράσινων αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε αύξηση άνω του 50% μεταξύ του 2000 και του 2011, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάνω από 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, η οικονομία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα οδηγήσει στη δημιουργία 20 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη και συνεκτική πολιτική της ΕΕ και η πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης των δασών, της βιώσιμης γεωργίας και της προστασίας του εδάφους (με σκοπό την πρόληψη και την ανάσχεση της υδρολογικής αστάθειας) έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και ότι η επιδίωξη του συγκεκριμένου στόχου συνεπάγεται ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς οικονομιών αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της μετάβασης προς πράσινες και κοινωνικά δίκαιες οικονομίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας εμποδίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας στην ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν, στη Διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν το 2010, να διασφαλίσουν «μια δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού η οποία θα δημιουργεί αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη μετάβαση για όλους προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία πρέπει να τύχει ορθής διαχείρισης προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης και μακροχρόνιας απασχόλησης για όλους –συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης–, της κοινωνικής ένταξης και της εξάλειψης της φτώχειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε πυλώνες της «δίκαιης μετάβασης» είναι οι εξής: διαβούλευση/συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων· επενδύσεις σε πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· πράσινες δεξιότητες· σεβασμός των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· και κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των κοινοτήτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης από την οικονομία υψηλών εκπομπών άνθρακα στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ισχυρή συμμετοχή των εργαζομένων στη μετάβαση, προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και η κατανόηση της ανάγκης για αποδοτική χρήση των πόρων και να μειωθεί η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες επέκτασης στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας περιορίζονται από την έλλειψη και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων στις διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών όσον αφορά τη βιωσιμότητα, στις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί σε συγκεκριμένους τομείς, στην έλλειψη σπουδαστών με τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) και της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), καθώς και στη συγκέντρωση ανά φύλο σε ορισμένους κλάδους αντί της ισόρροπης εκπροσώπησης και των δύο φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω μιας σαφούς βιομηχανικής στρατηγικής, καθώς και η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία σε άλλες πηγές, έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αποφασιστικό ρόλο το προσιτό ενεργειακό κόστος, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς, όπως η ανακαίνιση των κτιρίων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές ή να μετεγκατασταθούν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αβεβαιότητα, η έλλειψη συνοχής στον προσανατολισμό των ασκούμενων πολιτικών καθώς και η απουσία σαφών στόχων εμποδίζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την έρευνα και ανάπτυξη, και κατ’ επέκταση λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες απασχόλησης θα ενισχυθούν εάν αυξηθεί η κοινωνική ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αναγκαιότητα της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαφείς, καθορισμένοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη ρύπανση, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις αλλαγής, και ότι η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στοχευμένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ΕΕ, που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής και να είναι συμβατές με αυτό·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος τομέας και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και δημιουργώντας αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα όπως το οικολογικό σήμα, το EMAS και οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP) συμβάλλουν στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, συμμετέχουν στη συνολική απασχόληση κατά ποσοστό πολύ υψηλότερο του 80% και έχουν πρωτοπορήσει σε πολλούς «πράσινους» τομείς, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόβλεψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν βασική πτυχή του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών και αποτελούν τη βάση των συστάσεων ανά χώρα, καθώς και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως τον στόχο της απασχόλησης, μεταξύ άλλων με την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, π.χ. μέσω της πράσινης απασχόλησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να επωφελούνται εξίσου από τη δημιουργία κατάλληλων πράσινων θέσεων εργασίας και ότι η «γυάλινη οροφή» πρέπει να σπάσει·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, και ότι oι πράσινες θέσεις εργασίας έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές στην κρίση από άλλες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς με χαμηλές εκπομπές άνθρακα τείνουν να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας και ότι οι μισθοί έχουν σημειώσει μικρότερη πτώση σε αυτούς τους τομείς από ό,τι στις 15 βιομηχανίες με τις υψηλότερες εκπομπές άνθρακα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου που αφορούν την πράσινη εργασία στις ΜΜΕ προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και η μείωση της χρήσης πρώτων υλών συνιστούν μέτρα τα οποία έχουν αποδειχθεί συμφέροντα από οικονομική άποψη·

Προς μια πράσινη οικονομία – ευκαιρίες για την αγορά εργασίας

1.  τονίζει ότι η μετάβαση σε βιώσιμες κοινωνίες και οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων μορφών κατανάλωσης και παραγωγής, μπορεί να οδηγήσει σε δυνατότητες δημιουργίας νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και δυνατότητες μετασχηματισμού της υφιστάμενης απασχόλησης σε πράσινες θέσεις εργασίας σε όλους σχεδόν τους τομείς και σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας· από την έρευνα μέχρι την παραγωγή, τη διανομή και τη συντήρηση, καθώς και σε νέους πράσινους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε παραδοσιακούς κλάδους όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές ή στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας ή σε τομείς υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, η τροφοδοσία, οι μεταφορές και η εκπαίδευση· τονίζει παράλληλα ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο δημιουργούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, αλλά συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, καθώς και στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης·

2.  τονίζει ότι τα δύο τρίτα των αγαθών που προσφέρει η φύση –εύφορη γη, καθαρό πόσιμο νερό και καθαρός αέρας– υποβαθμίζονται, ενώ η υπερθέρμανση του πλανήτη και η απώλεια βιολογικών ποικιλιών προσεγγίζουν τα όρια πέραν των οποίων οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον γίνονται μη αναστρέψιμες·

3.  τονίζει ότι η διαρκής οικονομική ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του περιβάλλοντος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι μια πράσινη και κυκλική οικονομία μπορεί να παρέχει λύσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα·

4.  επισημαίνει το γεγονός ότι η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις τομεακές πολιτικές στην ΕΕ και η βελτίωση της συνοχής των πολιτικών αυτών, είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που συνδέονται με την πράσινη οικονομία και, ως εκ τούτου, για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

5.  σημειώνει ότι, στην έκθεσή του για το 2015, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τονίζει ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των επιπτώσεών της στην υγεία του ανθρώπου και στην ποιότητα του περιβάλλοντος·

6.  σημειώνει ότι η μετάβαση ενέχει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας οι οποίες δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, καθώς και σε κλάδους που είναι αδύνατο να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές, και σε τομείς που επλήγησαν από την κρίση, όπως ο τομέας των κτιρίων· σημειώνει ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα έχει σε τελική ανάλυση θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η βιολογική γεωργία εμφανίζουν υψηλότερη ένταση εργασίας από τις δραστηριότητες που αντικαθιστούν και θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αυτάρκεια των περιφερειών·

7.  θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός όσον αφορά τις «πράσινες θέσεις εργασίας», ο οποίος θα βασίζεται στον ορισμό της ΔΟΕ και της Διεθνούς Διάσκεψης Στατιστικολόγων·

Δίκαιη μετάβαση και δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Επιτροπής ότι η αναδιάρθρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ανάγκη καινοτομίας και αναδιάρθρωσης όσον αφορά τις εταιρείες·

9.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας, να δοθούν στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την κυκλική οικονομία·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν πολιτικές για να καταστούν ασφαλή και να αναβαθμιστούν τα δημόσια κτίρια, ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να μειωθεί η κατανάλωση·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, την Επιτροπή να δεσμευτούν υπέρ της θέσπισης «χάρτη πορείας για τη δίκαιη μετάβαση», προκειμένου να τεθούν φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι και να προωθηθούν παράλληλα οι παρακάτω πτυχές: επαρκής κοινωνική προστασία και επαρκείς αποδοχές, μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας και υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δημόσιες επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων, σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και ενίσχυση της ενημέρωσης των εργαζομένων, δικαιώματα διαβούλευσης και συμμετοχής όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και αποτελεσματική εκπροσώπηση του εργατικού δυναμικού· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων αυτών·

12.  υπενθυμίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες εξελίξεις σε νέους τομείς, όπου είναι απαραίτητο·

13.  τονίζει ότι για την πρόβλεψη των αλλαγών στην απασχόληση απαιτείται προορατική διαχείριση του μετασχηματισμού και βελτιωμένη συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας όσον αφορά τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός έχει ουσιώδη σημασία για τη διασφάλιση πραγματικής μετάβασης και την αύξηση της απασχόλησης· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία στην εκπαίδευση, στις υποδομές, στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία σταθερής απασχόλησης με μισθούς που καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις ή άλλα μέσα που επιτρέπονται από την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό στοιχείο της διαχείρισης του μετασχηματισμού· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιμετωπίσουν συλλογικά αυτήν την πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας·

14.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων έχει σταδιακά ενισχυθεί στη μετάβαση προς τις πράσινες θέσεις εργασίας, αλλά υπενθυμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου και βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου ο οποίος θα μπορέσει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποδοτική στη χρήση των πόρων οικονομία·

15.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων στην προώθηση του τομεακού κοινωνικού διαλόγου, ιδίως στις νεοεµφανιζόµενες πράσινες βιομηχανίες, αλλά και στη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των ΜΜΕ·

16.  σημειώνει ότι ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις από άλλες λόγω γεωγραφικής συγκέντρωσης βιομηχανιών έντασης ενέργειας, βιομηχανιών έντασης πόρων και ρυπογόνων βιομηχανιών, ή λόγω υψηλότερων επίπεδων φτώχειας ή ανεργίας· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους και να εφαρμόσουν συλλογικά χάρτες πορείας για τη δίκαιη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών αλληλεγγύης για μια κοινωνικά δίκαιη, πράσινη μετάβαση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών, στηρίζοντας παράλληλα τις κοινότητες και τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από την αλλαγή, ώστε να περιοριστεί με αυτόν τον τρόπο η ανασφάλεια λόγω της μετατόπισης θέσεων εργασίας και να εξασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων για νέες επαγγελματικές δεξιότητες·

17.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αύξησης των θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία και στη δημιουργία πιο αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, με τους εξής τρόπους:

   πράσινες επενδύσεις·
   αξιοποίηση της ισχύος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών στις δημόσιες συμβάσεις·
   δημιουργία εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων και με ιδρύματα κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της αντιστοιχίας θέσεων εργασίας/δεξιοτήτων στις τοπικές αγορές εργασίας·
   στήριξη των πράσινων ΜΜΕ και του οικολογικού προσανατολισμού των ΜΜΕ·
   δημιουργία πράσινων προγραμμάτων απασχόλησης, χωρίς αποκλεισμούς, που θα εξασφαλίζουν ότι τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης διαχέονται και στις πιο ευάλωτες ομάδες·

18.  επισημαίνει τα στοιχεία που τονίζουν ότι είναι σημαντικό η διοίκηση των επιχειρήσεων να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην επίτευξη αυτών των αλλαγών μέσω κοινωνικών εταιρικών σχέσεων· συνιστά τη συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους εργοδότες με στόχο την ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας και την αύξηση της βιωσιμότητας στους χώρους εργασίας τους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στοχοθετημένη στήριξη όσον αφορά τις κοινές πρωτοβουλίες εργαζομένων-εργοδοτών για τον οικολογικό αναπροσανατολισμό των βιομηχανιών·

19.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πιλοτικά σχέδια για την υποστήριξη ορισμένων από αυτούς τους στόχους·

20.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα στοχοθετημένα συστήματα για την κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) με σκοπό να προωθήσει την εργασιακή κινητικότητα των ατόμων που αναζητούν απασχόληση·

Δεξιότητες για πράσινη απασχόληση

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες· επισημαίνει το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πρέπει να προάγει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), οι οποίες είναι ευρέως χρήσιμες σε μια οικονομία· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα και επενδύσεις· θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων με προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πράσινη απασχόληση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών, των συμβουλών και της καθοδήγησης όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης που προκύπτουν από τον οικολογικό προσανατολισμό της οικονομίας·

23.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιείται συλλογή δεδομένων σε όλους τους πράσινους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που σήμερα παραβλέπονται, όπως οι δημόσιες μεταφορές και το λιανικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή, παράλληλα προς την παροχή στήριξης στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ), και την ενίσχυση της χρήσης εργαλείων ποσοτικής μοντελοποίησης, να εντάξει τη διάσταση της ισότητας των φύλων στη συλλογή δεδομένων σε όλους τους πράσινους τομείς απασχόλησης·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου στην ανάπτυξη νέων μεθόδων συλλογής, επιμερισμού και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται από το οικονομετρικό εργαλείο FIDELIO ή από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Διεθνής Διάσκεψη Στατιστικολόγων Εργασίας·

25.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μέσω της προώθησης της ανάπτυξης των δεξιοτήτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων μέσω της επικαιροποίησης των προσόντων και των αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ·

27.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της χρήσης συστημάτων ταξινόμησης όπως το ESCO, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ελλείψεων στις δεξιότητες·

28.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και αναδυόμενων νέων πράσινων θέσεων εργασίας μέσω καλύτερου συντονισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενώσεων εργοδοτών και άλλων συναφών οργανώσεων·

29.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς κατάρτισης, στρατηγικές ανάπτυξης και πρόβλεψης δεξιοτήτων, με στόχο τη βελτίωση των γενικών, τομεακών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων· τονίζει περαιτέρω τη σημασία των εταιρικών σχέσεων και της ύπαρξης εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των αρχών·

30.  σημειώνει ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχή αξιολόγηση όσον αφορά τον τύπο και το επίπεδο των πράσινων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν και τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, η οποία θα οδηγεί στην πρόβλεψη και τον εντοπισμό ελλείψεων δεξιοτήτων και σε στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής και διά βίου κατάρτισης τα οποία θα εστιάζουν στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν ενεργά στις στρατηγικές τόσο οι μετατιθέμενοι εργαζόμενοι όσο και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων είναι στοχευμένα, προσβάσιμα και δωρεάν για τους εν λόγω εργαζόμενους·

31.  επισημαίνει ότι το CEDEFOP υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερο να προσαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών και να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρηματικής αποδοτικότητας, παρά να προταθούν νέα προγράμματα κατάρτισης·

32.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντάξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές ικανότητες και δεξιότητες στα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ιδίως ενισχύοντας τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και ενθαρρύνοντας τα ερευνητικά κέντρα να αναπτύξουν τεχνολογίες, έργα και ευρεσιτεχνίες για πράσινα προϊόντα, σε συνεργασία με νέες πράσινες επιχειρήσεις· ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και δικτύων επιχειρήσεων και επαγγελματιών· υπενθυμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) και την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που σπουδάζουν σε αυτούς τους κλάδους·

33.  ζητεί να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες για μια πιο πράσινη οικονομία·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανάπτυξη αυτού του τομέα προκειμένου να δημιουργήσουν υψηλής εξειδίκευσης θέσεις μαθητείας ώστε οι νέοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και κατάρτιση, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών για καλύτερες ευκαιρίες διά βίου μάθησης, ιδίως σε τομείς που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες να παρέχουν σημαντικό αριθμό νέων πράσινων θέσεων εργασίας, όπως η επιστήμη, η έρευνα, η μηχανολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, την εξάλειψη των στερεότυπων που αφορούν τα φύλα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των γυναικών·

36.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να περιλαμβάνουν συστηματικά τη διάσταση της ισότητας των φύλων στον ορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών για την δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ανάπτυξης πράσινων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτρέψουν στις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως στη χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή μιας στρατηγικής για την πράσινη απασχόληση που θα περιλαμβάνει πράσινες δεξιότητες·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και να προωθήσει την έννοια της «εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη», με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση στους τομείς STEΜ και την επιχειρηματικότητα, και να συνδέσει την ατζέντα για τις πράσινες θέσεις εργασίας με την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης· ζητεί την λήψη μέτρων για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ΕΕΚ και τη διά βίου μάθηση σε πράσινους τομείς·

38.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια στρατηγική Ευρώπη 2015-2020 για την ισότητα των φύλων, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι απασχόλησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

39.  τονίζει την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων από τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, με στόχο τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα των δεξιοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να θεσπίσουν μηχανισμούς για την εκπαίδευση του προσωπικού στις αρχές και τις υπηρεσίες απασχόλησης, με στόχο την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για πράσινη απασχόληση στις πολιτικές για την αγορά εργασίας και να αναπτύξουν μέσα για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της εν λόγω εκπαίδευσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματά τους με τις ανάγκες της πράσινης οικονομίας και της αγοράς εργασίας γενικότερα·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την καινοτομία στην πράσινη οικονομία·

Συνοχή πολιτικών για πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των βιώσιμων οικονομιών

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξα, μακροπρόθεσμα και ολοκληρωμένα κανονιστικά, φορολογικά και δημοσιονομικά πλαίσια όσον αφορά τις βιώσιμες επενδύσεις, να ενθαρρύνουν την καινοτομία και να απελευθερώσουν με αυτόν τον τρόπο το πλήρες δυναμικό απασχόλησης αυτών των αλλαγών· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές μακροπρόθεσμου ορίζοντα που να περιλαμβάνουν στόχους, καθώς και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Επιτροπής και αρμόδιων υπουργείων των κρατών μελών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αλλαγής που θα περιλαμβάνει το σύνολο της κυβέρνησης, με στόχο να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στα διανεμητικά αποτελέσματα της μετάβασης·

43.  σημειώνει ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της πρωτοβουλίας για την πράσινη απασχόληση εξαρτάται από το επίπεδο των φιλοδοξιών των δεσμευτικών στόχων της Επιτροπής όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και από τις επενδύσεις τις οποίες δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης·

44.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φέρουν ευθύνη για την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών οι οποίες προάγουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με στόχο να δοθεί ώθηση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ποιοτικές τοπικές θέσεις εργασίας· τονίζει ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να αποτελέσουν μία από τις κύριες πηγές νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη κατά τα επόμενα έτη·

45.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή αυτάρκεια σε επίπεδο εδαφικής επικράτειας εξακολουθεί να είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· τονίζει, επίσης, ότι πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η εδαφική διάσταση των επενδύσεων, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής εδαφικής συνοχής της ΕΕ όσον αφορά τη σύνδεση των πόλεων και της υπαίθρου·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ενσωματώνει τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ για το κλίμα στη διάσκεψη COP 21 στο Παρίσι, με βάση τη Συμφωνία του Κανκούν του 2010 και τις επακόλουθες πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το θεματολόγιο της «δίκαιης μετάβασης» εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της διαπραγματευτικής της θέσης·

47.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν υποχρεωτικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και να στηρίξουν τα λευκά πιστοποιητικά ως μέσο για τη διευκόλυνση της επίτευξης των ενωσιακών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, και να παραμείνουν προσηλωμένα στην επίτευξη τουλάχιστον των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030·

48.  υποστηρίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την προώθηση μιας δίκαιης παγκόσμιας μετάβασης σε μια χωρίς αποκλεισμούς πράσινη οικονομία σε συνεργασία με άλλους διεθνείς εταίρους·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν στο ακέραιο και να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις της αναθεωρημένης νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, και να εξετάσουν εάν η συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια πιο πράσινη οικονομία· τονίζει ότι θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν οι εναπομένουσες νομικές αβεβαιότητες όσον αφορά τη χρήση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών στις δημόσιες συμβάσεις·

50.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην αναβίωση του τομέα των επισκευών, η οποία θα οδηγούσε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που είναι, από τη φύση τους, φιλικές προς το περιβάλλον·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμβολή των δημόσιων υπηρεσιών στη δίκαιη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, διασφαλίζοντας ιδίως με προορατικό τρόπο τη βιώσιμη παροχή υπηρεσιών όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων·

52.  εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για την απόσυρση της νομοθετικής δέσμης για την κυκλική οικονομία, οι διατάξεις της οποίας αναμενόταν να οδηγήσουν στη δημιουργία έως και 180.000 θέσεων εργασίας μόνο στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ· καλεί επομένως την Επιτροπή, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, να τηρήσει τη δέσμευσή της και να προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, φιλόδοξη νομοθεσία για τα απόβλητα η οποία θα περιλαμβάνει τη μείωση των αποβλήτων κατά το πρώτο στάδιο, νέους στόχους ανακύκλωσης, καθώς και επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό της ποσότητας του υλικού που όντως ανακυκλώνεται·

53.  καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει τη θέσπιση κριτηρίων για την παροχή κινήτρων στις εταιρείες που διαθέτουν αποδοτικό και βιώσιμο για το περιβάλλον σύστημα διάθεσης αποβλήτων·

54.  αναγνωρίζει ότι η σύνδεση της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής με την παρακολούθηση και την προστασία της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, στη συνέχεια, με τη χρήση έξυπνης επισήμανσης στα γεωργικά προϊόντα όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, με στόχο την τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης για φιλικά προς τη βιοποικιλότητα προϊόντα, ενέχει σημαντικό δυναμικό για την πράσινη απασχόληση στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ·

55.  σημειώνει ότι η βιώσιμη διαχείριση των δασών έχει πραγματικό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας ενώ συνεισφέρει ενεργά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας·

56.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για να υποστηρίξει τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις ανά χώρα που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην ελάττωση του οικολογικού αποτυπώματος, και ζητεί να διενεργηθούν λεπτομερείς και ανεξάρτητες μελέτες σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της μετατόπισης της φορολογίας (π.χ. από τη φορολόγηση της εργασίας στην περιβαλλοντική φορολόγηση), καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων μέχρι το 2020·

57.  τονίζει ότι οι εν λόγω συστάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία σε άλλες πηγές, και ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς ως προς τη ρύπανση, αλλά δεν πρέπει να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ή δυσανάλογο αντίκτυπο στα άτομα με χαμηλά εισοδήματα·

58.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη για μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική ρύπανση, και να λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών στο πνεύμα της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις ανά χώρα για τα κράτη μέλη που μπορούν να συμβάλουν στις προσπάθειες για προώθηση της πράσινης απασχόλησης και περιορισμό του οικολογικού αποτυπώματος· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να ενσωματώσει με προορατικό τρόπο περιβαλλοντικές και κλιματικές παραμέτρους στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, προκειμένου να στηριχθεί η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένες επιδοτήσεις και/ή φοροαπαλλαγές για νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες υψηλής περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής μείωσης της περιεκτικότητας σε άνθρακα·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή όσον αφορά τις πολιτικές τους και να αναλάβουν ουσιαστικότερες πολιτικές δεσμεύσεις στο ανώτατο επίπεδο σε σχετικούς τομείς, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

61.  καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει τη δέσμευσή της υπέρ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση την ενδιάμεση επανεξέτασή της το αργότερο μέχρι το 2015· καλεί την Επιτροπή να επιβεβαιώσει εκ νέου τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030 και το 2050· τονίζει ότι η ακριβής, μεθοδολογικά θεμελιωμένη και κοινή παρακολούθηση των πράσινων θέσεων εργασίας θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών και εργασιακών πολιτικών τους και να ενισχύσει τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή της προόδου και την παρακολούθηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής« Ευρώπη 2020»·

62.  τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχει η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και τον ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον η περιβαλλοντική νομοθεσία όσον αφορά την επίτευξη των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πράσινη ανάπτυξη·

63.  καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τον τομέα της καινοτομίας ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να αναπτύξει ενεργές στρατηγικές με στόχο την ορθή διαχείριση των διαδικασιών κοινωνικής μετάβασης και τη διάχυση των οφελών σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εμφάνιση νέων αλυσίδων εφοδιασμού και δικτύων της βιομηχανίας στους τομείς της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των αγαθών και των υπηρεσιών μέσω της χάραξης μιας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής και της θέσπισης κινήτρων για τον μετασχηματισμό των αγορών·

64.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν τις οικονομίες τους για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με υψηλή αποδοτικότητα πόρων και ενέργειας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον πιθανό κίνδυνο μετεγκατάστασης των θέσεων εργασίας και διαρροής άνθρακα λόγω των πολιτικών για το κλίμα·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία θα είναι σε θέση να περιορίσει τη ζημία που προκαλούν η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής εκτός ΕΕ και η διαρροή άνθρακα·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να προστατευτούν οι κλάδοι που είναι εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα»·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεκτιμήσει την πράσινη απασχόληση κατά την υλοποίηση της ενεργειακής ένωσης·

Πραγματοποίηση επενδύσεων για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας

68.  επισημαίνει το γεγονός ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο μείγμα παρεμβάσεων στο επίπεδο της προσφοράς και της ζήτησης, συνδυάζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας με αντίστοιχες ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας με βάση τις επιμέρους ανάγκες των διαφόρων τοπικών αγορών εργασίας·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, την πραγματοποίηση ποιοτικών επενδύσεων που να αποσκοπούν στη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών οφελών, όπως οι βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, η ισότητα των φύλων, η ποιοτική εκπαίδευση και η καινοτομία για την προώθηση της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις επενδύσεις σε τομείς με θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με πλήρη κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση της ανεργίας· τονίζει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται πρέπει να συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με μετρήσιμο τρόπο· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ισοζύγιο όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους πράσινους τομείς παρέμεινε θετικό σε όλη τη διάρκεια της ύφεσης·

70.  επισημαίνει το γεγονός ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να προάγει τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, και ότι η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος εξεύρεσης μακροπρόθεσμων λύσεων στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας, η οποία επηρεάζει περίπου 125 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, καθώς και σημαντικό στοιχείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στην Ευρώπη και η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων έχει επίσης ζωτική σημασία από αυτή την άποψη· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν την πρωτοβουλία «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια»·

71.  προτείνει οι στόχοι σχετικά με το κλίμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση να θεωρούνται επενδυτικοί στόχοι και βασικές αρχές πολιτικής δράσης·

72.  τάσσεται εναντίον της στήριξης δραστηριοτήτων με αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι υπονομεύουν τη συνοχή των πολιτικών που είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της πράσινης απασχόλησης·

73.  θεωρεί ότι οι ποιοτικές επενδύσεις σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων θα πρέπει να αποσκοπούν στη στήριξη, αφενός, της βιωσιμότητας των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και, αφετέρου, της ενσωμάτωσης των πράσινων δεξιοτήτων·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το νομικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για την προαγωγή βιώσιμων έργων που ενθαρρύνουν την πράσινη απασχόληση, και να διευκολύνουν όσο το δυνατό περισσότερο την πρόσβαση των τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, με σαφείς, απλούς κανόνες και προσβάσιμα ελάχιστα όρια χρηματοδότησης·

75.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη μετεκλογική αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) το 2016 ως ευκαιρία για την προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία·

76.  σημειώνει ότι η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) διατίθεται για τη στήριξη της πράσινης οικονομίας και της απασχόλησης ενώ ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις και τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν πιο ενεργά αυτήν τη χρηματοδότηση, προκειμένου να δοθεί ώθηση στη δημιουργία οικονομικά αποδεκτών και οικονομικά βιώσιμων πράσινων θέσεων εργασίας·

77.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό της οικονομίας, και ενθαρρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση·

78.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να χρησιμοποιούν μέσα όπως ο οικολογικός σχεδιασμός, το οικολογικό σήμα, το EMAS και οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP), καθότι αυτά μπορούν να στηρίξουν την πράσινη οικονομία και, κατά συνέπεια, να συμβάλουν στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει εργαλεία καθοδήγησης, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά για την πλήρη υιοθέτηση των εν λόγω εθελοντικών μέσων·

79.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εστιάσουν στην εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο (ISO 14000)·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

80.  υποστηρίζει τους στόχους του πράσινου σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ και τις δράσεις του που επικεντρώνονται στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την αποδοτική χρήση των πόρων το οποίο θα συμβουλεύει και θα βοηθά τις ΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην αποδοτική χρήση των πόρων, θα στηρίζει την πράσινη επιχειρηματικότητα, θα αξιοποιεί ευκαιρίες για πιο πράσινες αλυσίδες αξίας και θα διευκολύνει την πρόσβαση των πράσινων ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην αγορά· θεωρεί ότι οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και η παροχή τεχνικής βοήθειας έχουν καθοριστική σημασία για την ενεργή συμμετοχή των ΜΜΕ στην κυκλική οικονομία·

81.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ έχουν τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, προωθώντας ένα διττό σύστημα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας·

82.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα μπορούσε να βοηθήσει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε δραστηριότητες υψηλού βαθμού περιβαλλοντικής και κοινωνικής καινοτομίας·

83.  σημειώνει ότι τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου όσον αφορά τα πράσινα μέτρα στις ΜΜΕ δείχνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των αποβλήτων και της χρήσης πρώτων υλών έχουν καταστεί οικονομικά συμφέροντα μέτρα·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει νέα επιχειρηματικά πρότυπα, όπως τις συνεργατικές επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, να υιοθετηθούν καινοτόμες λύσεις για την εξοικονόμηση πόρων και να διατίθενται πιο βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες·

85.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας μόνον εφόσον διατίθενται ευνοϊκές ευκαιρίες παροχής κινήτρων μέσω της πράσινης οικονομίας·

86.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα πράσινα κίνητρα για τις ΜΜΕ θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο·

87.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις κατά την εκμετάλλευση των ευκαιριών απασχόλησης της πράσινης μετάβασης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την κατάρτιση και τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν φιλόδοξα μέτρα για την παροχή στήριξης με στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στοχευμένης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, τεχνικής βοήθειας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση και κατάρτιση·

88.  επισημαίνει ότι μια πιο πράσινη αλυσίδα αξίας, η οποία περιλαμβάνει την ανακατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση, την ανακύκλωση και τον οικολογικό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλές ΜΜΕ·

o
o   o

89.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0584.
(2) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 75.
(3) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 6.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου