Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0451(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0176/2015

Předložené texty :

A8-0176/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0267

Přijaté texty
PDF 647kWORD 209k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk
Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0943),

–  s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0045/2014),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 168 odst. 4 písm. b) a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1),

—  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0176/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby svůj návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 68.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/…, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [pozm. návrh. 1. Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.]
P8_TC1-COD(2013)0451

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii fungování Evropské unie a zejména na články 31 a 32 čl. 168 odst. 4 písm. b) a článek 114 této smlouvy, [pozm. návrh. 2]

s ohledem na návrh Evropské komise vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědu a techniku z řad vědeckých odborníků členských států(1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(3) v souladu s řádným legislativním postupem(4), [pozm. návrh 3]

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice  Rady 96/29/Euratom 2013/59/Euratom(5) stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva ochrany před riziky vyplývajícími z ionizujícího nebezpečím vystavení ionizujícímu záření. [pozn. návrh. 4]

(1a)  Podle článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") by měl být při vymezení a provádění všech politik a činností Unie zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. [pozm. návrh.  5]

(2)  Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986 se uvolnilo do ovzduší značné množství radioaktivních materiálů, které kontaminovaly potraviny a krmiva v několika evropských zemích na úroveň významnou z hlediska zdraví a způsobily výskyt onemocnění a zdravotních stavů ohrožujících život. Vysoká úroveň radioaktivní kontaminace přetrvává dodnes. Vzhledem k tomu, že uvolněný radioaktivní materiál kontaminoval ovzduší, vodu, půdu i vegetaci, byla přijata opatření k zajištění toho, aby některé zemědělské produkty byly uváděny na trh Unie pouze na základě společných opatření, jejichž cílem je ochrana zdraví obyvatelstva při zachování jednoty a současně zachování jednoty trhu a zabránění zabránění odklonu obchodu. [pozm. návrh. 6]

(2a)  Členské státy jsou odpovědné za kontrolu dodržování úrovní podle tohoto nařízení, především vykonáváním dohledu nad normami stanovenými pro bezpečnost potravin a krmiv. Čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování EU stanoví přijetí společných opatření ve veterinární oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu lidského zdraví. Článek 114 Smlouvy o fungování EU dále stanoví odpovídající harmonizaci za účelem hladkého fungování vnitřního trhu. [pozm. návrh. 7]

(2b)  Je prokázáno, že vyšší dávky radiace mají škodlivý a ničivý dopad na tělní buňky a mohou způsobit rakovinu. [pozm. návrh. 8]

(2c)  Je důležité stanovit nízké prahové hodnoty pro nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, aby se zohlednila vyšší kumulativní dávka v důsledku dlouhodobé konzumace kontaminovaných potravin. [pozm. návrh. 9]

(3)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87(6) ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89(7) stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv. Tyto nejvyšší přípustné úrovně jsou stále v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, které jsou v současné době na mezinárodní úrovni dostupné, a měly by být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, aby zohlednily nové vědecké důkazy. Nejvyšší přípustné úrovně uvedené v přílohách I až III byly zrevidovány a jsou uvedeny v publikaci mezinárodní komise o radiační ochraně č. 105. Tyto úrovně vycházejí konkrétně z referenční úrovně 1 mSv za rok připočtené k individuální absorbované dávce a z předpokladu, že je kontaminováno 10 % potravin zkonzumovaných za rok. [pozm. návrh 10]

(4)  Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly zásahové prahové úrovně v potravinách použitelné v Japonsku na potraviny. Taková kontaminace může ohrozit lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto byla v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat přijata opatření, kterými se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska. Měla by být také zavedena opatření, jež by sledovala a minimalizovala riziko konzumace potravinářských výrobků z dalších zemí, které byly zasaženy radioaktivním spadem v důsledku jaderné havárie v jiné zemi. [pozm. návrh 11]

(5)  Je nutné vytvořit systém, který v případě jaderné havárie nebo v případě jiné radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, umožní  Evropskému společenství pro atomovou energii Unii zavést nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, za účelem ochrany obyvatelstva aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. [pozm. návrh 12]

(6)  Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace by se měly vztahovat na potraviny a krmiva pocházející z Unie nebo dovezené ze třetích zemí, podle toho, kde a za jakých okolností došlo k jaderné havárii nebo k případu radiační mimořádné situace, a zohledňovat účinky přírodní a kumulativní radiace postupující potravinovým řetězcem. Tyto úrovně by měly být pravidelně revidovány. [pozm. návrh 13]

(7)  Komise má být informována o jaderné havárii nebo o neobvykle vysoké úrovni radioaktivity v souladu s rozhodnutím Rady 87/600/Euratom(8) nebo na základě Úmluvy MAAE o včasném oznamování jaderné nehody ze dne 26. září 1986.

(8)  Je třeba rozšířit uplatňování nižší nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny určené kojencům na celých prvních dvanáct měsíců věku, čímž se zohlední skutečnost, že výživa pro kojence může být v průběhu prvních šesti měsíců života výrazně proměnlivá, a zohlední se nejistota v metabolismu kojence v druhém šestiměsíčním období života. Nižší nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny by se měly uplatňovat i pro těhotné a kojící ženy. [pozm. návrh 14]

(9)  Postupy pro stanovení nejvyšších přípustných úrovní by měly zahrnovat konzultaci skupiny odborníků uvedené v článku 31 SmlouvyKomise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit nový návrh na přizpůsobení nejvyšších přípustných úrovní, aby se přizpůsobení nejvyšších přípustných úrovní usnadnilo, a především aby se zohlednily vědecké poznatky a technický pokrok na mezinárodní úrovni. [pozm. návrh 15]

(9a)  Za účelem snazšího přizpůsobení nejvyšších přípustných úrovní by měly být zavedeny postupy, které by umožnily pravidelné konzultace s odborníky. Komise by měla na základě vědeckých a etických kritérií zřídit skupinu odborníků. Komise by měla zveřejnit složení této skupiny a prohlášení jejích členů o zájmech. Při přizpůsobování nejvyšších přípustných úrovní by Komise rovněž měla konzultovat s odborníky z mezinárodních institucí a subjektů působících v oblasti radiační ochrany. [pozm. návrh 16]

(9b)  Uvedené skupina odborníků by rovněž měla vypracovat odhad kumulativního účinku radioaktivní kontaminace. [pozm. návrh 17]

(9c)  Nejvyšší přípustné úrovně by měly být zveřejněny a měly by být pravidelně revidovány, aby náležitě zohledňovaly nejnovější vědecký pokrok a vědecké poradenství, které jsou v současnosti mezinárodně dostupné, a odrážely tak potřebu ujistit veřejnost a poskytnout jí vysokou úroveň ochrany a vyhnout se rozdílům v mezinárodní regulační praxi. [pozm. návrh 18]

(10)  S cílem zajistit, aby potraviny a krmiva překračující nejvyšší přípustné úrovně nebyly uváděny na trh EU, mělo by se vhodným způsobem Unie, měly by členské státy a Komise důkladně kontrolovat, zda jsou tyto úrovně dodržovány. Za jejich nedodržení by měly být ukládány sankce a měla by o tom být informována veřejnost. [pozm. návrh 19]

(10a)  Pravidla pro ověření toho, zda jsou dodržována opatření na předcházení, odstranění nebo snížení rizik kontaminace pro osoby nebo zvířata na přijatelnou úroveň, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004(9). [pozm. návrh 20]

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, pokud jde o použitelnost předem stanovených nejvyšších přípustných úrovní, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10).

(12)  Přezkumný postup by se měl použít pro přijímání aktů, kterými se stávají použitelné předem stanovené nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv. V případě jaderné havárie nebo jakéhokoli jiného případu radiační mimořádné situace je nicméně zapotřebí náležitě zohlednit konkrétní okolnosti a podmínky každé havárie, a tedy zavést postup umožňující rychlé snížení těchto předem stanovených nejvyšších přípustných úrovní, a v případě potřeby zavést nejvyšší přípustné úrovně pro další radionuklidy (zejména tritium), které se při havárii vyskytnou, aby byla zajištěna co nejvyšší možná úroveň ochrany veřejnosti. Veřejnost by měla být o těchto opatřeních a nejvyšších přípustných úrovních neprodleně informována. [pozm. návrh 21]

(12a)  Komisi by měl být nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(11). Členské státy by měly zajistit, aby jejich zástupci v tomto výboru měli náležité znalosti o radiační ochraně. [pozm. návrh 22]

(13)  V náležitě odůvodněných případech spojených s určitými radiačními mimořádnými situacemi, které by mohly vést nebo vedly k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to vyžadují závažné naléhavé důvody vyžadují. Veřejnost by měla být o těchto opatřeních a nejvyšších přípustných úrovních neprodleně informována. [pozm. návrh 23]

(13a)  Přijetí nejvyšších přípustných úrovní podle tohoto nařízení by se mělo zakládat na ochraně nejkritičtějších a nejzranitelnějších skupin obyvatel, zejména dětí a osob v izolovaných zeměpisných oblastech nebo těch, kdo hospodaří soběstačně. Nejvyšší přípustné úrovně by měly být stejné pro všechno obyvatelstvo a měly by vycházet z nejnižších úrovní. [pozm. návrh 24]

(13b)  V případě, že potraviny nebo krmiva pocházející z Unie nebo dovezené ze třetích zemí představují vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, by Komise měla prostřednictvím prováděcích aktů přijmout dodatečná opatření v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002, která zaručí vysokou ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat. Je-li to možné, nejvyšší přípustné použitelné úrovně a mimořádná dodatečná opatření by měly být stanoveny v jediném prováděcím nařízení. [pozm. návrh 25]

(13c)  Při vypracování nebo revizi prováděcích aktů by Komise měla zohlednit především tyto okolnosti: místo, povahu a rozsah jaderné havárie nebo jakékoli jiné příčiny radiační mimořádné situace; povahu a množství radioaktivních látek uvolněných do ovzduší, vody a půdy, jakož i do potravin a krmiv, ať už v Unii nebo mimo ni; rizika zjištěné nebo možné radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a výsledné dávky ozáření; druh a množství kontaminovaných potravin a krmiv, které se mohou dostat na trh Unie, a nejvyšší přípustné úrovně pro kontaminované potraviny a krmiva ve třetích zemích. [pozm. návrh 26]

(13d)  V případě jaderné havárie nebo jiného případu radiační mimořádné situace, která vyžaduje použití nejvyšších přípustných úrovní, by Komise i jednotlivé členské státy měly o platných úrovních informovat veřejnost. Veřejnosti by také měly být poskytnuty informace o potravinách a krmivech, u nichž je pravděpodobná kumulace vyšších koncentrací radioaktivních látek. [pozm. návrh 27]

(13e)  Dodržování nejvyšších přípustných úrovní by mělo být předmětem náležitých kontrol a za úmyslný vývoz, dovoz či prodej potravin překračujících nejvyšší přípustné úrovně kontaminace by měly být ukládány sankce, [pozm. návrh 28]

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, uvedené v příloze I, nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin, uvedené v příloze II, jakož i a nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace  krmiv, uvedené v příloze III, jež je možné uvádět na trh po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, a stanoví postupy k tomu, aby se tyto nejvyšší přípustné úrovně staly použitelnými. [pozm. návrh 54]

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „potravinami“ jakékoli látky nebo výrobky, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, která jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk konzumovat bude, včetně nápojů, žvýkaček a jakýchkoli látek včetně vody, úmyslně přidávané během výroby, přípravy nebo zpracování potravin; „potraviny“ nezahrnují: ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002.

a)  krmiva;

b)  živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě;

c)  rostliny před sklizní;

d)  léčivé přípravky ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES(12);

e)  kosmetické přípravky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009(13);

f)  tabák a tabákové výrobky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES(14);

g)  omamné a psychotropní látky ve smyslu Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

h)  rezidua a kontaminující látky. [pozm. návrh 29]

2)  „méně významnými potravinami“ potraviny  méně významné z hlediska výživy, které se pouze okrajově podílejí na lidské spotřebě potravin; [pozm. návrh 55]

3)  „krmivem“ látka nebo produkt, včetně doplňkových látek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, určená ke krmení zvířat orální cestou výrobek ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002; [pozm. návrh 30]

4)  „uváděním na trh“ držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové činnost ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002. [pozm. návrh 31]

4a)  „materiály určenými pro styk s potravinami či krmivy“ balení a jiné materiály, které jsou určené ke kontaktu s potravinami; [pozm. návrh 32]

4b)  „radiační mimořádnou situací“ neobvyklá událost, která zahrnuje zdroj radiace a vyžaduje okamžitý zásah ke zmírnění závažných hrozeb pro zdraví nebo bezpečnost či nepříznivých důsledků na kvalitu života, majetek nebo životní prostředí nebo v jejímž případě hrozí, že by k takovým nepříznivým důsledkům mohla vést. [pozm. návrh 33]

Článek 2a

Praktiky spočívající ve směšování potravin obsahujících koncentrace vyšší, než je povoleno na základě pravidel pro nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, s nekontaminovanými či mírně kontaminovanými potravinami s cílem získat výrobek, který by pravidlům stanoveným v tomto nařízení vyhovoval, nejsou povoleny. [pozm. návrh 34]

Článek 3

1.  V případě, že Komise obdrží — zejména v souvislosti s opatřeními Evropského společenství pro atomovou energii pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace nebo na základě Úmluvy MAAE ze dne 26. září 1986 o včasném oznamování jaderné havárie — úřední informaci o haváriích nebo o jakémkoli jiném případu radiační mimořádné situace, z níž vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude dosaženo nejvyšších přípustných úrovní pro potraviny, méně významné potraviny nebo krmivo stanovených v příloze I, které vedou ke kontaminaci potravin a krmiv, přijme vyžadují-li to okolnosti, nařízení pro použití těchto nejvyšších přípustných  úrovní co nejrychleji prováděcí akt, jež stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivity, které nesmí být vyšší než úrovně stanovené v přílohách tohoto nařízení. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2. [pozm. návrh 35]

1a.  Nejvyšší přípustné úrovně se zveřejní a pravidelně revidují, aby náležitě zohledňovaly nejnovější vědecký pokrok a vědecké poradenství, které jsou v dané době mezinárodně dostupné, a odrážely tak potřebu ujistit veřejnost a poskytnout jí vysokou úroveň ochrany a vyhnout se rozdílům v mezinárodní regulační praxi, která poskytuje vyšší úroveň ochrany. [pozm. návrh 36]

2.  V řádně odůvodněných závažných a naléhavých případech souvisejících s okolnostmi jaderné havárie nebo případu radiační mimořádné situace Komise postupem podle čl. 5 odst. 3 přijme okamžitě použitelný prováděcí nařízení akt. [pozm. návrh 37]

3.  Při přípravě  návrhu prováděcího aktu  uvedeného vypracovávání prováděcích aktů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a projednání s výborem uvedeným v článku 5,  zohlední Komise základní normy stanovené v souladu s články  30  a 31 Smlouvy se směrnicí 2013/59/Euratom, včetně zásady, že všechny expozice musí být tak nízké, jak jich lze rozumně dosáhnout, a přednostně vezme v úvahu hlediska ochrany zdraví obyvatelstva a hospodářské a sociální faktory, zejména v souvislosti s nejzranitelnějšími skupinami ve společnosti. Při vypracovávání uvedených aktů bude Komisi nápomocna nezávislá skupina odborníků v oblasti veřejného zdraví, kteří budou vybráni na základě svých znalostí a odbornosti v oblasti radiační ochrany a bezpečnosti potravin (dále jen "skupina odborníků"). Komise zveřejní složení skupiny odborníků a prohlášení jeho členů o zájmech. [pozm. návrh 38]

3a.  Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají s ohledem na povahu a rozsah radiace a revidují se tak často, jak to je nutné s ohledem na vývoj kontaminace. Do jednoho měsíce po jaderné havárii nebo případu radiační mimořádné situaci provede Komise první revizi, aby případně upravila nejvyšší přípustné úrovně radioaktivních látek a seznam radionuklidů. [pozm. návrh 39]

Článek 4

1.  Jakmile Komise přijme prováděcí nařízení akt, kterým se nejvyšší přípustné úrovně stanou použitelnými, nesmí se uvádět na trh uvádět potraviny nebo krmiva, u nichž nejsou uvedené nejvyšší přípustné úrovně dodrženy. [pozm. návrh 40]

Komise zřídí systém jaderné odpovědnosti, jehož účelem má být řešit problémy všech členských států, které by mohly být zasaženy jadernou havárií. Tento systém stanoví odpovídající kompenzace v případě jaderných havárií. [pozm. návrh 41]

Pro účely tohoto nařízení jsou potraviny nebo krmiva dovezené ze třetích zemí považovány za uvedené na trh, jestliže se na celním území Unie nacházejí v jiném celním režimu než v tranzitním režimu. [pozm. návrh 42]

Členské státy sledují, zda jsou na jejich území dodržovány nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace. Za tímto účelem členské státy zachovají systém úředních kontrol potravin a krmiv a vykonávají další činnosti přiměřené okolnostem, včetně informování veřejností o bezpečnosti a riziku potravin a krmiv v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 178/2002. [pozm. návrh 43]

2.  Každý členský stát poskytne Komisi veškeré informace o používání tohoto nařízení, zejména co se týče: případů nedodržení nejvyšších přípustných úrovní.

a)  plánování pravidelných kontrol nejvyšších přípustných úrovní na svém vnitrostátním území;

b)  případů nedodržení nejvyšších přípustných úrovní;

c)  určení vnitrostátních subjektů příslušných k provádění kontrol.

Komise sdělí tyto informace co nejrychleji sdělí ostatním členským státům.

Případy nedodržení nejvyšších přípustných úrovní budou oznámeny prostřednictvím systému rychlého varování uvedeného v nařízení (ES) č. 178/2002.

Komise ukládá pokuty členským státům, které sami neuloží pokutu za uvedení na trh nebo vývoz krmiv překračujících nejvyšší přípustné úrovně kontaminace. [pozm. návrh 44]

3.  Členské státy poskytují veřejnosti informace o nejvyšších přípustných úrovních, mimořádných situacích a případech nedodržení nejvyšších přípustných úrovní, a to hlavně prostřednictvím on-line služby. Rovněž veřejnost informují o potravinách, u nichž je pravděpodobná kumulace vyšších koncentrací radioaktivních látek, zejména pak uvádějí typ, značku a původ výrobku a datum analýzy. [pozm. návrh 45]

4.  Nejvyšší přípustné úrovně stanovené v přílohách tohoto nařízení zohlední účinek částečného rozpadu radioaktivních izotopů během doby trvanlivosti konzervovaných potravin. V závislosti na typu kontaminace, například kontaminace izotopy jódu, musí být radioaktivita konzervovaných potravin průběžně sledována. [pozm. návrh 46]

5.  Komise do 31. března 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti mechanismu kompenzací zemědělců, jejichž potraviny byly kontaminovány nad nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, a tudíž nemohou být uvedeny na trh. Takový mechanismus má vycházet ze zásady „znečišťovatel platí“. Ke zprávě bude popřípadě připojen legislativní návrh na zřízení tohoto mechanismu. [pozm. návrh 47]

Článek 4a

1.  Komise do 31. března 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace stanovených v přílohách.

2.  Zpráva umožní ověřit, zda nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace zajišťují, že je dodržen limit pro efektivní dávku expozice veřejnosti 1 mSv/rok a výsledné dávky pro štítnou žlázu jsou dostatečně nižší než referenční úroveň 10 mGy, kterou Světová zdravotnická organizace doporučuje pro podávání stabilního jódu zvláště zranitelným skupinám.

3.  Zpráva zváží možnost přezkumu klasifikace radionuklidů a zařazení tritia a uhlíku C14 do příloh tohoto nařízení. Při posuzování těchto nejvyšších přípustných úrovní se zpráva zaměří na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatel, zejména dětí, a přezkoumá, zda by na jejich základě bylo vhodné stanovit nejvyšší přípustné úrovně pro všechny kategorie obyvatel. [pozm. návrh 48]

Článek 5

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený podle čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(15). Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 49]

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 6

Aby bylo zajištěno, že maximální nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze I, II a III přílohách tohoto nařízení zohlední všechny nově přístupné nebo dodatečné závažné údaje, zejména údaje vyplývající z vědeckého poznání, nejaktuálnějších vědeckých poznatků, předloží Komise po konzultaci se skupinou odborníků uvedenou v článku 31 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii navrhne Komise v čl. 3 odst. 3 Parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí návrh na přizpůsobení těchto příloh a, v případě potřeby, na revizi seznamu radionuklidů. [pozm. návrh 50]

Článek 6a

V případě jaderné havárie nebo jiném případu radiační mimořádné situace, jež vede ke kontaminaci potravin a krmiv, předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě, kde podrobně popíše opatření přijatá v souladu s tímto nařízením a uvede informace poskytnuté v souladu s čl. 4 odst. 2. [pozm. návrh 51]

Článek 7

Nařízení (Euratom) č. 3954/87 ve znění nařízení (Euratom) č. 2218/1989, a nařízení Komise  (Euratom) č.  944/89(16) a č.  770/90(17) se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 8

Tato nařízení vstupuje v platnost  dvacátým  dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE POTRAVIN

Nejvyšší přípustné úrovně, které se použijí pro potraviny, jsou:

Potraviny (Bq/kg)(18)

 Potraviny  pro kojence(19)

Mléko a mléčné výrobky(20)

Jiné potraviny, s výjimkou méně významných potravin(21)

Tekuté potraviny(22)

Izotopy stroncia, zejména

Sr-90

75

125

750

125

Izotopy jódu, zejména I-131

150

500

2 000

500

Izotopy plutonia a transplutoniové prvky vysílající záření alfa, zejména

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Všechny ostatní nuklidy s poločasem přeměny překračujícím 10  dnů, zejména

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

PŘÍLOHA II

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE MÉNĚ VÝZNAMNÝCH POTRAVIN

1.  Seznam méně významných potravin

Kód KN

Popis

0703 20 00

Česnek (čerstvý nebo chlazený)

0709 59 50 

Lanýže (čerstvé nebo chlazené)

0709 99 40

Kapary (čerstvé nebo chlazené)

0711 90 70 

Kapary (prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k okamžité spotřebě)

ex 0712 39 00

Lanýže (sušené, celé, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravené)

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0903 00 00

Cesmína paraguayská (maté)

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0905 00 00

Vanilka

0906

Skořice a květy skořicovníku

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0908

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamon

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

1106 20 

Mouka, krupice  a prášek  ze sága   nebo  z  kořenů nebo hlíz čísla  0714

1108 14 00

Maniokový škrob

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a  přírodní olejové pryskyřice (například  balzámy)

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

1504

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

1604 31 00 

Kaviár

1604 32 00

Kaviárové náhražky

1801 00 00

Kakaové boby, celé nebo ve zlomcích, surové nebo pražené

1802 00 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

2003 90 10

Lanýže (upravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové)

2006 00 

Zelenina,  ovoce, ořechy, ovocné kůry a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy (vyjma očkovací látky čísla  3002); hotové prášky do pečiva

2936

Provitaminy a vitaminy přírodní nebo reprodukované syntézou (včetně přírodních koncentrátů), jejich deriváty používané zejména jako vitaminy a jejich směsi, též v jakémkoliv rozpouštědle

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních;  extrahované olejové pryskyřice;  koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

2.  Nejvyšší přípustné úrovně použitelné pro méně významné potraviny, jak jsou uvedeny v odstavci  1, jsou tyto

(Bq/kg)

Izotopy stroncia, zejména Sr-90

7500

Izotopy jódu, zejména I-131

20000

Izotopy plutonia a transplutoniové prvky vysílající záření alfa, zejména Pu-239,

Am-241

800

Všechny ostatní nuklidy s poločasem přeměny překračujícím 10  dnů, zejména Cs-134, Cs-137(24)

12500

[pozm. návrh 57]

PŘÍLOHA III

Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv

Nejvyšší přípustné úrovně cesia‑ 134 a cesia 137 jsou:

Živočišné

Bq/kg(25), (26)

Prasata

1 250

Drůbež, jehňata, telata

2 500

Ostatní

5 000

PŘÍLOHA IV

ZRUŠENÁ NAŘÍZENÍ

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87

(Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11)

Nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89

(Úř. věst. L 211, 22.7.1989, s. 1)

Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89

(Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17)

Nařízení Komise (Euratom) č. 770/90

(Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78)

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (Euratom) č. 3954/87

Nařízení (Euratom) č. 944/89

Nařízení (Euratom) č. 770/90

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Článek 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3 a 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Článek 6

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Článek 2

Příloha II bod 2

---

---

Článek 1

---

Příloha III

Článek 5

Článek 7

---

---

---

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Příloha

Příloha I

Příloha

Příloha II bod 1

Příloha

Příloha III

---

---

---

Příloha IV

---

---

---

Příloha V

(1)Úř. věst. C..., s..
(2)Úř. věst. C , , s. .
(3)Úř. věst. C , , s. .
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne ...
(5)Směrnice Rady 96/29/Euratom 2013/59/Euratom ze dne 13. května 1996 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1). (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).
(6)Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11).
(7) Nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89 ze dne 18. července 1989, kterým se mění nařízení (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 211, 22.7.1989, s. 1).
(8) Rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76).
(9) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).
(10)Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).
(14)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(16) Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17).
(17) Nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).
(18)Úroveň použitelná pro koncentráty nebo dehydratované produkty je vypočtena na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě. Členské státy mohou doporučit podmínky ředění tak, aby byly dodrženy nejvyšší přípustné úrovně stanovené v tomto nařízení.
(19)Potraviny  pro kojence  jsou  definovány jako potraviny určené pro zvláštní výživu kojenců v průběhu prvních dvanácti měsíců života, které samy o sobě splňují nutriční požadavky pro tuto kategorii a do maloobchodního prodeje jsou uváděny v baleních, která jsou jasně určena a označena jedním z těchto názvů: „počáteční kojenecká výživa“, „pokračovací kojenecká výživa“, „počáteční mléčná kojenecká výživa“ a „pokračovací mléčná kojenecká výživa“, v souladu s články 11 a 12 směrnice Komise 2006/141/ES.
(20)Mléčné výrobky jsou definovány jako výrobky následujících kódů KN, v případě potřeby, včetně jakýchkoli úprav, které by mohly být provedeny později: 0401, 0402 (kromě 0402 29 11).
(21)Méně významné potraviny a odpovídající úrovně použitelné pro tyto potraviny  jsou stanoveny v příloze  II .
(22)Tekuté potraviny jsou definovány v položce 2009 a v kapitole  22 kombinované nomenklatury. Hodnoty jsou vypočteny s ohledem na spotřebu vody z vodovodu, přičemž stejné hodnoty by měly být použity na dodávky pitné vody.
(23)Uhlík 14, tritium a draslík 40 nejsou do této skupiny zahrnuty.
(24) Uhlík 14, tritium a draslík 40 nejsou do této skupiny zahrnuty
(25)Tyto úrovně mají přispět k dodržování nejvyšších přípustných úrovní u potravin. Samostatně však nezaručují jejich dodržování za všech okolností a neomezují rovněž povinnost kontrolovat úrovně kontaminace ve výrobcích živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.
(26)Tyto úrovně platí pro krmiva připravená ke spotřebě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí