Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0451(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0176/2015

Indgivne tekster :

A8-0176/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0267

Vedtagne tekster
PDF 540kWORD 177k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2015 om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0943),

–  der henviser til artikel 31 og 32 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0045/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0176/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 68.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juli 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare [Ændring 1. Denne ændring finder anvendelse i hele teksten.]
P8_TC1-COD(2013)0451

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31 32 168, stk. 4, litra b), og artikel 114, [Ændring 2]

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, udarbejdet efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabeligt sagkyndige(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2)

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(3)efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), [Ændring 3] og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets direktiv 96/29/Euratom 2013/59/Euratom(5) fastsætter grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling. [Ændring 4]

(1a)  I overensstemmelse med artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for mennesker ved fastsættelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. [Ændring 5]

(2)  Efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 strømmede store mængder radioaktive stoffer ud i atmosfæren og kontaminerede fødevarer og foder i væsentlig helbredstruende grad i flere europæiske lande, hvilket forårsagede livstruende sygdomme og sundhedstilstande. I dag er der stadig høje niveauer af radioaktiv kontaminering. Der er Eftersom de radioaktive stoffer, der blev udledt, kontaminerede luft, vand, jord og vegetation, blev der vedtaget foranstaltninger med henblik på at sikre, at visse landbrugsprodukter kun indføres indførtes på Unionens område i henhold til fælles arrangementer, som sikrer for at beskytte befolkningens sundhed, og som opretholder samtidig opretholde markedets enhed og forebygge fordrejning af samhandelen. [Ændring 6]

(2a)  Medlemsstaterne er ansvarlige for at overvåge overholdelsen af de niveauer, som er fastsat i denne forordning, navnlig ved at føre tilsyn med sikkerhedsstandarder for fødevarer og foder. Artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF giver mulighed for at vedtage fælles foranstaltninger på veterinærområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden. Artikel 114 i TEUF giver mulighed for at fastsætte et passende niveau af harmonisering for at sikre et velfungerende indre marked. [Ændring 7]

(2b)  Det er dokumenteret, at højere strålingsdoser har en skadelig og ødelæggende virkning på kroppens celler og kan forårsage kræft. [Ændring 8]

(2c)  Det er vigtigt at fastsætte lave grænseværdier for maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer for at tage højde for den højere kumulative dosis forårsaget af kontaminerede fødevarer, der indtages over en længere periode. [Ændring 9]

(3)  Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87(6), som ændret ved Rådets forordning (Euratom) nr. 2218/89(7), fastsætter de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan medføre eller har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder. Disse maksimalt tilladte niveauer er stadig i overensstemmelse med den seneste videnskabelige rådgivning, der er til rådighed på verdensplan i dag, og bør regelmæssigt gennemgås og ajourføres for at tage højde for nye videnskabelige resultater. De maksimalt tilladte niveauer, som er opført i bilag I til III, er blevet revideret og er fastsat i Kommissionens Internationale "Radiological Protection Publication 105". De er især baseret på et referenceniveau på 1 mSv pr. år foruden den individuelle dosis ved indtagelse og på den antagelse, at 10 % af de årligt indtagede fødevarer er kontaminerede. [Ændring 10]

(4)  Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radioaktive nuklider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier tærskelværdier for fødevarer, der gælder i Japan for fødevarer. Da en sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folkesundheden og dyresundheden i Unionen, er der i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed vedtaget foranstaltninger i form af særlige betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i Japan eller afsendt fra Japan. Der bør desuden træffes foranstaltninger for at overvåge og minimere risikoen ved indtagelse af fødevarer fra andre lande, som er berørt af radioaktivt nedfald fra en nuklear ulykke i et andet land. [Ændring 11]

(5)  Det er nødvendigt at indføre en ordning, hvorved Det Europæiske Atomenergifællesskab Unionen får mulighed for i tilfælde af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering med henblik på at beskytte befolkningen sikre et højt folkesundhedsbeskyttelsesniveau. [Ændring 12]

(6)  De maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering bør gælde for fødevarer og foder, der har oprindelse i Unionen eller importeres fra tredjelande, alt efter hvor den nukleare ulykke eller strålingsfaren er indtruffet, og omstændighederne derved og under hensyntagen til indvirkningen af naturlig og kumulativ stråling, efterhånden som den bevæger sig opad i fødekæden. Disse niveauer bør regelmæssigt gennemgås. [Ændring 13]

(7)  Kommissionen skal underrettes om en nuklear ulykke eller usædvanlige radioaktivitetsniveauer i henhold til Rådets beslutning 87/600/Euratom(8) eller i henhold til IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld.

(8)  Eftersom der kan forekomme store variationer i spædbørns kost i deres første seks levemåneder, og da metabolismen hos spædbørn mellem seks og tolv måneder ikke er fuldt klarlagt, vil det være fordelagtigt at anvende en lavere grænse for de maksimalt tilladte niveauer i fødevarer til spædbørn i alle deres første tolv levemåneder. Der bør gælde lavere maksimalt tilladte niveauer i fødevarer for gravide og ammende kvinder. [Ændring 14]

(9)  Med henblik på at lette tilpasningen af de maksimalt tilladte niveauer, især i lyset af den videnskabelige viden og de tekniske fremskridt på internationalt plan, bør samråd med den i traktatens artikel 31 omhandlede ekspertgruppe indgå i procedurerne for fastsættelse af Kommissionen fremsætte et nyt forslag for at tilpasse de maksimalt tilladte niveauer for Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 15]

(9a)  Med henblik på at lette tilpasningen af de maksimalt tilladte niveauer bør der fastsættes procedurer, som giver mulighed for et regelmæssigt samråd med eksperter. Kommissionen bør nedsætte en ekspertgruppe ud fra videnskabelige og etiske kriterier. Kommissionen bør offentliggøre gruppens sammensætning og dens medlemmers erklæringer om økonomiske interesser. Kommissionen bør også, når den vedtager maksimalt tilladte niveauer, høre eksperter fra internationale organer, som arbejder inden for strålebeskyttelse. [Ændring 16]

(9b)  Ekspertgruppen bør også vurdere den kumulative virkning af radioaktiv kontamination. [Ændring 17]

(9c)  De maksimalt tilladte niveauer bør offentliggøres og regelmæssigt revideres for at tage behørigt hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt og anbefalinger, der på nuværende tidspunkt er til rådighed på internationalt plan, for at afspejle behovet for at berolige befolkningen og for at give denne et højt beskyttelsesniveau samt undgå uoverensstemmelser mellem regler på internationalt plan. [Ændring 18]

(10)  For at sikre at fødevarer og foder, der ligger over de maksimalt tilladte niveauer, ikke bringes i omsætning i Unionen, bør overholdelsen af disse niveauer sikres ved passende grundige kontrolforanstaltninger af medlemsstaterne og Kommissionen. Sanktioner for manglende overholdelse bør anvendes, og offentligheden bør orienteres i overensstemmelse hermed. [Ændring 19]

(10a)  Reglerne for kontrol af overholdelsen af foranstaltninger, som har til formål at forebygge, fjerne eller mindske kontamineringsrisici for mennesker eller dyr til acceptable niveauer, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004(9). [Ændring 20]

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, således at de tidligere fastsatte maksimalt tilladte niveauer bliver gyldige, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(10).

(12)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af retsakter, som bringer tidligere fastsatte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder i anvendelse. I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare er det ikke desto mindre nødvendigt i sådanne situationer at tage tilbørligt hensyn til de særlige omstændigheder og forhold ved den enkelte ulykke og derfor fastsætte en procedure til hurtig nedsættelse af disse forud fastsatte niveauer til maksimalt tilladte niveauer, og om nødvendigt indførelse af maksimalt tilladte niveauer for andre radionuklider (navnlig tritium), som indgår i den pågældende ulykke, med henblik på at sikre det højst mulige beskyttelsesniveau for befolkningen. Offentligheden bør omgående orienteres om foranstaltningen og de maksimale niveauer. [Ændring 21]

(12a)  Kommissionen bør bistås af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(11). Medlemsstaterne bør sikre, at deres repræsentanter i udvalget har tilstrækkelig viden om strålebeskyttelse. [Ændring 22]

(13)  Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt.. Offentligheden bør omgående orienteres om foranstaltningen og de maksimale niveauer. [Ændring 23]

(13a)  Vedtagelsen af de maksimalt tilladte niveauer i henhold til denne forordning bør baseres på beskyttelseskravene til de mest kritiske og udsatte befolkningsgrupper, navnlig børn og personer i isolerede geografiske områder eller dem, som driver selvforsyningslandbrug. De maksimalt tilladte niveauer bør være de samme for hele befolkningen og bør baseres på de laveste niveauer. [Ændring 24]

(13b)  Når fødevarer og foder, som har oprindelse i Unionen eller er importeret fra tredjelande, udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, bør Kommissionen ved gennemførelsesretsakter vedtage yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002 for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. Hvis det er muligt, bør de gældende maksimalt tilladte niveauer og yderligere nødforanstaltninger fastlægges i en enkelt gennemførelsesforordning. [Ændring 25]

(13c)  Ved udarbejdelse eller revision af gennemførelsesretsakter bør Kommissionen primært tage hensyn til følgende omstændigheder: Stedet for, arten af og omfanget af den nukleare ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, arten og omfanget af radiologiske stoffer, der udledes til luft, vand eller jord samt i fødevarer og foder, uanset om det er i eller uden for Unionen, risikoen for reel eller potentiel radiologisk kontaminering af fødevarer og foder og de forbundne strålingsdoser, typen og mængden af kontaminerede fødevarer og foder, som kan komme ind på Unionens marked, og de maksimalt tilladte niveauer for kontaminerede fødevarer og foder i tredjelande. [Ændring 26]

(13d)  I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kræver, at de maksimalt tilladte niveauer anvendes, bør befolkningen underrettes om de gældende niveauer både af Kommissionen og medlemsstaterne. Befolkningen bør desuden få oplysninger om fødevarer og foder, som kan tænkes at akkumulere kraftigere koncentrationer af radioaktivitet. [Ændring 27]

(13e)  Overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer bør sikres ved passende kontrolforanstaltninger, og der bør indføres sanktioner for bevidst eksport, import eller salg af levnedsmidler, som overstiger de maksimalt tilladte kontamineringsniveauer [Ændring 28]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning fastsættes de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer som specificeret i bilag I, de maksimalt tilladte niveauer i mindre vigtige fødevarer som specificeret i bilag II og de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering i foder som specificeret i bilag III, under hvilke de kan markedsføres efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som må antages at ville medføre eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, samt de procedurer, der bringer disse maksimalt tilladte niveauer i anvendelse. [Ændring 54]

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes følgende definitioner:

1)  "fødevarer": alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker, herunder drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling; "fødevarer" omfatter ikke: som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002;

a)  foder

b)  levende dyr, medmindre de er forberedt til at blive markedsført med henblik på konsum

c)  planter, inden de høstes

d)  lægemidler i samme betydning som i artikel 1, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF(12)

e)  kosmetiske produkter i samme betydning som i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009(13)

f)  tobak og tobaksvarer i samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF(14)

g)  narkotiske eller psykotrope stoffer i den betydning, hvori disse begreber anvendes i De Forenede Nationers Enkeltkonvention om narkotiske midler (1961) og De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer (1971)

h)  restkoncentrationer og forureninger [Ændring 29]

2)  "mindre vigtige fødevarer": fødevarer, som er af mindre betydning i den daglige kostplan, og som kun udgør et marginalt bidrag til befolkningens fødevareforbrug [Ændring 55]

3)  "foder": alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 [Ændring 30]

4)  "markedsføring": besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overdragelse, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og andre former for overdragelse. en operation som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 [Ændring 31]

4a)  "fødevarer/materialer, der kommer i berøring med foder": indpakning og andre materialer, der skal i berøring med fødevarer [Ændring 32]

4b)  "strålingsfare": en usædvanlig hændelse, som omfatter en strålekilde, og som kræver øjeblikkelig indgriben for at imødegå de alvorlige sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige trusler eller for at afbøde negative konsekvenser for livskvaliteten, for ejendom eller for miljøet, eller som udgør en fare, der kan føre til sådanne negative konsekvenser. [Ændring 33]

Artikel 2a

Det er ikke tilladt at blande levnedsmidler, som indeholder koncentrationer, der er højere end de fastsatte grænseværdier for radioaktiv kontaminering i fødevarer og foder, med ikke-kontaminerede eller svagt kontaminerede levnedsmidler med henblik på at opnå et produkt, der er i overensstemmelse med reglerne, fastsat i denne forordning. [Ændring 34]

Artikel 3

1.  Hvis Kommissionen — navnlig i overensstemmelse med enten Euratom-ordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare eller i henhold til IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld — modtager officielle oplysninger om uheld eller om andre tilfælde at af strålingsfare, der godtgør, at de maksimalt tilladte værdier for kontaminerer fødevarer, mindre vigtige fødevarer eller foder må antages at blive nået eller er nået, og foder, vedtager den, hvis omstændighederne kræver det, hurtigst muligt en gennemførelsesforordning gennemførelsesretsakt om fastsættelse af maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, som bringer de maksimalt tilladte niveauer i anvendelse ikke må overstige dem, der er fastsat i bilagene til denne forordning. Den gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2. [Ændring 35]

1a.  De maksimalt tilladte niveauer offentliggøres og revideres regelmæssigt for at tage tilbørligt hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt og anbefalinger, som på det relevante tidspunkt er til rådighed på internationalt plan, for at afspejle behovet for at berolige befolkningen og for at give denne et højt beskyttelsesniveau samt undgå uoverensstemmelser med internationale regler, der yder et højere beskyttelsesniveau. [Ændring 36]

2.  I behørigt begrundede tilfælde, hvor det på grund af sagens hastende karakter som følge af omstændighederne ved den nukleare ulykke eller den opståede strålingsfare er bydende nødvendigt, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 3, en gennemførelsesforordning gennemførelsesretsakt, der finder anvendelse straks. [Ændring 37]

3.  Når Kommissionen udarbejder udkastet til den de i nærværende artikels stk. 1 og 2 nævnte gennemførelsesretsakt gennemførelsesretsakter og drøfter det dem med det i artikel 5 omhandlede udvalg, tager den hensyn til de grundlæggende normer, som er fastlagt i overensstemmelse med traktatens artikel 30 og 31 direktiv 2013/59/Euratom, herunder det princip, at alle eksponeringer skal holdes på så lavt et niveau, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til, idet der som en prioritet tages hensyn til beskyttelsen af folkesundheden samt økonomiske og samfundsmæssige faktorer, navnlig de mest udsatte samfundsgrupper. Ved udarbejdelsen af disse retsakter bistås Kommissionen af en uafhængig gruppe af eksperter inden for offentlig sundhed, som udvælges på grundlag af deres kendskab til og ekspertise inden for strålebeskyttelse og fødevaresikkerhed ("ekspertgruppe"). Kommissionen offentliggør ekspertgruppens sammensætning og medlemmernes interesseerklæringer. [Ændring 38]

3a.  De gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages i overensstemmelse med strålingens art og omfang og revideres så mange gange, som det er nødvendigt, med hensyn til hvordan kontamineringen udvikler sig. Kommissionen foretager en revision senest en måned efter en nuklear ulykke eller en radiologisk krisesituation for, hvis det er nødvendigt, at ændre de maksimalt tilladte niveauer af radioaktivitet og listen over radionuklider. [Ændring 39]

Artikel 4

1.  Så snart Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning gennemførelsesretsakt, som bringer maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, må fødevarer og foder, der overskrider disse maksimalt tilladte niveauer, ikke markedsføres. [Ændring 40]

Kommissionen skal fastlægge en ansvarsordning på det nukleare område, der skal tage hånd om bekymringerne hos alle de medlemsstater, som kan blive berørt af en nuklear ulykke. Denne ordning skal sikre, at der udbetales passende kompensation i tilfælde af nukleare ulykker. [Ændring 41]

Ved anvendelsen af nærværende forordning anses fødevarer og foder, som indføres fra tredjelande, for markedsført, når de indføres på Fællesskabets toldområde medmindre der er tale om en toldtransitprocedure. [Ændring 42]

Medlemsstaterne overvåger overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering på deres område. Medlemsstaterne opretholder til dette formål en ordning med officiel kontrol af fødevarer og foder og træffer andre til omstændighederne passende foranstaltninger, herunder udsendelse af officielle meddelelser om fødevare- og fodersikkerhed samt risici, i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 178/2002. [Ændring 43]

2.  Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne forordning, især om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.:

a)  en regelmæssig tilrettelæggelse af kontrol med de maksimalt tilladte niveauer på nationalt område

b)  tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt

c)  udpegning af de nationale kompetente tjenestegrene, som er ansvarlige for kontrollerne.

Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater hurtigst muligt.

Tilfælde af manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer meddeles via det hurtige varslingssystem, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 178/2002.

Kommissionen indfører sanktioner over for medlemsstater, der selv undlader at indføre sanktioner i tilfælde af markedsføring eller eksport af foder, som ligger over de maksimalt tilladte niveauer for kontaminering. [Ændring 44]

3.  Medlemsstaterne giver offentligheden oplysninger, primært ved hjælp af en onlinetjeneste, om de maksimalt tilladte niveauer, nødsituationer og tilfælde af manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer. Offentligheden orienteres ligeledes om fødevarer, der kan tænkes at akkumulere højere koncentrationer af radioaktivitet, og navnlig om produkttype, varemærke, oprindelse og analysedato. [Ændring 45]

4.  De maksimalt tilladte niveauer fastlagt i bilagene til denne forordning bør tage hensyn til virkningen af en delvis nedbrydning af radioaktive isotoper i løbet af holdbarhedstiden for opbevarede fødevarer. Afhængigt af typen af kontaminering, f.eks. isotoper af jod, skal radioaktiviteten af opbevarede fødevarer konstant overvåges. [Ændring 46]

5.  Kommissionen forelægger senest den 31. marts 2017 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt det er passende at oprette en mekanisme, som skal yde kompensation til landbrugere, hvis fødevarer er blevet kontamineret i en grad, der overskrider de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, og derfor ikke kan markedsføres. En sådan mekanisme skal baseres på princippet om, at forureneren betaler. Rapporten ledsages, hvis hensigtsmæssigt, af et lovgivningsmæssigt forslag om oprettelse af en sådan mekanisme. [Ændring 47]

Artikel 4a

1.  Kommissionen forelægger senest den 31. marts 2017 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om relevansen af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, der er fastsat i bilagene.

2.  Rapporten gør det muligt at kontrollere, hvorvidt de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering sikrer, at grænsen for den effektive dosis for offentlig eksponering på 1 mSv/år overholdes og medfører skjoldbruskkirteldoser, der er tilstrækkeligt under det referenceniveau på 10 mGy, som WHO anbefaler for anvendelse af stabilt jod til særligt udsatte grupper.

3.  Rapporten skal tage højde for muligheden for at revidere klassificeringen af radionuklider og medtage tritium og kulstof-14 i bilagene til denne forordning. Rapporten skal i forbindelse med vurderingen af disse maksimalt tilladte niveauer fokusere på beskyttelsen af de mest udsatte befolkningsgrupper, navnlig børn, og undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for alle befolkningsgrupper på dette grundlag. [Ændring 48]

Artikel 5

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der er nedsat ved artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(15). Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. [Ændring 49]

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikel 5 i samme forordning.

Artikel 6

For at sikre, at der i de maksimalt tilladte niveauer i bilag I, II og III bilagene til denne forordning bliver taget hensyn til alle nye eller supplerende vigtige data, der måtte blive tilgængelige, især med hensyn til den seneste videnskabelige viden, fremsætter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, om nødvendigt ledsaget af et forslag om tilpasning af disse bilag og, hvis det er nødvendigt, om revision af listen over radionuklider, efter at have rådført sig med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 31 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab 3, stk. 3. [Ændring 50]

Artikel 6a

I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som fører til kontaminering af fødevarer og foder, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og giver nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne forordning, og de oplysninger, der meddeles, i medfør af artikel 4, stk. 2. [Ændring 51]

Artikel 7

Forordning (Euratom) nr. 3954/87, som ændret ved forordning (Euratom) nr. 2218/1989, samt Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89(16) og nr. 770/90(17) ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR RADIOAKTIV KONTAMINERING AF FØDEVARER

For fødevarer gælder følgende maksimalt tilladte niveauer:

Fødevare (Bq/kg)(18)

 Spædbørnsmad(19)

Mejeriprodukter(20)

Andre fødevarer undtagen de mindre vigtige(21)

Flydende fødevarer(22)

Isotoper af strontium, især

Sr-90

75

125

750

125

Isotoper af jod, især I-131

150

500

2 000

500

Alfaaktive plutonium- og transplutoniumisotoper, især

Pu-239 og Am-241

1

20

80

20

Alle andre nuklider med en halveringstid på mere end 10 dage, især

Cs-134 og Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

BILAG II

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR RADIOAKTIV KONTAMINERING AF MINDRE VIGTIGE FØDEVARER

1.  Liste med mindre vigtige levnedsmidler

KN-kode

Varebeskrivelse

0703 20 00

Hvidløg (ferske og kølede)

0709 59 50 

Trøfler (ferske og kølede)

0709 99 40

Kapers (ferske og kølede)

0711 90 70 

Kapers (foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring)

 ex 0712 39 00

Trøfler (tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte)

0714

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner), friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

0903 00 00

Maté

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0905 00 00

Vanille

0906

Kanel og kanelblomster

0907 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

1106 20 

Mel og pulver af marv af sagopalmer, eller af rødder eller af rodknolde henhørende under pos. 0714

1108 14 00

Maniokstivelse

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), som hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

1301

Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1604 31 00 

Kaviar

1604 32 00

Kaviarerstatning

1801 00 00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

1802 00 00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

1803

Kakaomasse, også affedtet

2003 90 10

Trøfler (tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre)

2006 00 

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere

2936

Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

2.  For de mindre vigtige fødevarer i listen i punkt 1 gælder følgende maksimalt tilladte niveauer

(Bq/kg)

Isotoper af strontium, især Sr-90

7500

Isotoper af jod, især I-131

20000

Alfaaktive plutonium- og transplutoniumisotoper, især Pu-239

og Am-241

800

Alle andre nuklider med en halveringstid på mere end 10 dage, især Cs-134 og Cs-137(24)

12500

[Ændring 57]

BILAG III

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR RADIOAKTIV KONTAMINERING AF FODER

For foder gælder følgende maksimalt tilladte niveauer af cæsium-134 ogcæsium-137:

Dyr

Bq/kg(25) (26)

Svin

1 250

Fjerkræ, lam, kalve

2 500

Andre

5 000

BILAG IV

OPHÆVEDE FORORDNINGER

Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87

(EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11)

Rådets forordning (Euratom) nr. 2218/89

(EFT L 211 af 22.7.1989, s. 1)

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89

(EFT L 101 af 13.4.1989, s. 17)

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90

(EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78)

BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (Euratom) nr. 3954/87

Forordning (Euratom) nr. 944/89

Forordning (Euratom) nr. 770/90

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 1 og artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

-

Artikel 3, stk. 1

-

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3 og 4

-

Artikel 4

-

Artikel 5, stk. 1

Artikel 6

Artikel 5, stk. 2

-

Artikel 6, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 2

Bilag II, punkt 2

---

---

Artikel 1

---

Bilag III

Artikel 5

Artikel 7

-

---

---

---

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Bilag

Bilag I

Bilag

Bilag II, punkt 1

Bilag

Bilag III

---

---

---

Bilag IV

---

---

---

Bilag V

(1) EUT C […] af ]…], s. […].
(2)EUT C […] af ]…], s. […].
(3)EUT C […] af ]…], s. […].
(4) Europa-Parlamentets holdning af 9.7.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning af … .
(5)Rådets direktiv 96/29/Euratom 2013/59/Euratom af 13. maj 1996 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling, og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).
(6) Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).
(7) Rådets forordning (Euratom) nr. 2218/89 af 18. juli 1989 om ændring af forordning (Euratom) nr. 3954/87 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 211 af 22.7.1989, s. 1).
(8)Rådets beslutning 87/600/Euratom af 14. december 1987 om en fællesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
(13)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26).
(15)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(16) Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 af 12. april 1989 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i mindre vigtige levnedsmidler som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 101 af 13.4.1989, s. 17).
(17) Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78).
(18)Den værdi, som skal gælde for koncentrerede eller tørrede produkter, beregnes på grundlag af det rekonstituerede forbrugsklare produkt. Medlemsstaterne kan udforme henstillinger vedrørende betingelserne for fortynding for derved at sikre overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i denne forordning.
(19)Spædbørnsmad defineres som levnedsmidler bestemt til ernæring af spædbørn i de første tolv levemåneder, som fuldt ud dækker denne persongruppes ernæringsbehov, og som udbydes i detailsalgspakninger, der tydeligt er mærket med en af følgende betegnelser: "modermælkserstatning", "tilskudsblanding", "modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk" eller "tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk", jf. artikel 11 og 12 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF.
(20)Mejeriprodukter defineres som produkter under følgende KN-koder, i givet fald med de tilpasninger, der senere måtte blive foretaget: 0401, 0402 (bortset fra 0402 29 11).
(21)Der er i bilag II en liste med mindre vigtige levnedsmidler og de tilsvarende værdier, der gælder for dem.
(22)Flydende fødevarer som defineret i kode 2009 og kapitel 22 i den kombinerede nomenklatur. Værdierne beregnes under hensyntagen til forbruget af ledningsvand, og de samme værdier bør anvendes for drikkevandsforsyninger.
(23)Kulstof-14, tritium og kalium-40 er ikke omfattet af denne gruppe.
(24)Kulstof-14, tritium og kalium-40 er ikke omfattet af denne gruppe.
(25)Disse niveauer skal medvirke til at sikre, at de maksimalt tilladte niveauer for fødevarer overholdes; de kan ikke i sig selv betragtes som værende en sikkerhed for, at niveauerne overholdes under alle omstændigheder, og de indskrænker ikke forpligtelsen til at kontrollere kontamineringsniveauet i animalske produkter bestemt til konsum.
(26)Disse niveauer gælder for forbrugsklare levnedsmidler.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik