Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0451(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0176/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0176/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0267

Pieņemtie teksti
PDF 680kWORD 230k
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra - pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0943),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to apspriedusies ir (C7-0045/2014),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 25. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0176/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 226, 16.7.2014., 68. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 9. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par, ar ko nosaka maksimāli pieļaujamo pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas [Gr. 1. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.]
P8_TC1-COD(2013)0451

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu Savienības darbību un jo īpaši tā 31. 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 32. 114.pantu, [Gr. 2]

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots, iepriekš saņemot atzinumu no personu grupas, ko Zinātnes un tehnikas komiteja iecēlusi no dalībvalstu zinātnisko ekspertu vidus(1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu(3), saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(4), [Gr. 3]

tā kā:

(1)  Padomes Direktīvā 96/29/Euratom(5) Direktīvā 2013/59/Euratom16 ir noteikti drošības pamatstandarti darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām iedarbības radītajiem draudiem. [Gr. 4]

(1a)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu, nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, būtu jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. [Gr. 5]

(2)  Pēc avārijas Černobiļas atomelektrostacijā 1986. gada 26. aprīlī atmosfērā izplūda ievērojams daudzums radioaktīvu vielu, piesārņojot pārtiku un lopbarību vairākās Eiropas valstīs tādā līmenī, kas no veselības aizsardzības viedokļa uzskatāms par ievērojamu. būtisku, izraisot dzīvībai bīstamas slimības un veselības stāvokļa pasliktināšanos. Augsts radioaktīvā piesārņojuma līmenis saglabājies arī patlaban. Ņemot vērā, ka izplūdušais radioaktīvais materiāls izraisīja gaisa, ūdens, grunts un veģetācijas piesārņojumu, tika pieņemti pasākumi, lai nodrošinātu to, kas nodrošināja, ka konkrētus lauksaimniecības produktus Savienībā ieved tikai saskaņā ar vienotu kārtību, kas nodrošina lai nodrošinātu gan iedzīvotāju veselības aizsardzību, gan kopējā tirgus saglabāšanu un novērš novērstu novirzes tirdzniecības plūsmās. [Gr. 6]

(2a)  Dalībvalstu pienākums ir kontrolēt, lai netiktu pārsniegti šajā regulā noteiktie līmeņi, jo īpaši uzraugot, kā tiek ievēroti pārtikai un lopbarībai noteiktie drošības standarti. LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts pieņemt kopējus pasākumus veterinārijas jomā, kuru tiešais mērķis ir cilvēka veselības aizsardzība. Turklāt 114. pantā paredzēta atbilstoša līmeņa saskaņošana, lai iekšējais tirgus darbotos pareizi. [Gr. 7]

(2b)  Ir pierādīts fakts, ka lielākām starojuma devām ir kaitīga un postoša ietekme uz ķermeņa šūnām, un tās var izraisīt vēzi. [Gr. 8]

(2c)  Ir svarīgi noteikt pārtikas produktu pietiekami zemu maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni, lai ņemtu vērā lielāku kumulatīvo devu, kas saņemta ar ilgstoši patērētiem piesārņotiem pārtikas produktiem. [Gr. 9]

(3)  Padomes Regulā (Euratom) Nr. 3954/87(6), kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 2218/89(7), paredzēti maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi, kas piemērojami pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un lopbarības būtisku radioaktīvu piesārņojumu. Šie maksimāli pieļaujamie līmeņi vēl arvien atbilst jaunākajiem zinātniskajiem ieteikumiem, kas pašlaik pieejami starptautiskā mērogā, un tie būtu periodiski jāpārskata un jāatjaunina, lai ņemtu vērā zinātnes jaunākās atziņas. Maksimāli pieļaujamie līmeņi, kas norādīti I līdz III pielikumā, ir pārskatīti un aprakstīti Starptautiskā Komisijas publikācijā Nr. 105 par radioloģisko aizsardzību. Konkrēti, to pamatā ir references līmenis 1 mSv gadā papildus individuālajai ar pārtiku uzņemtajai devai, un pieņēmums, ka 10 % no gadā patērētās pārtikas daudzuma ir piesārņota. [Gr. 10]

(4)  Pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā 2011. gada 11. martā Komisija tika informēta, ka radionuklīdu līmenis konkrētos Japānas izcelsmes pārtikas produktos pārsniedza robežvērtības, kas Japānā piemērojamos darbības līmeņus pārtikā. piemērojamas attiecībā uz pārtiku. Šāds piesārņojums var radīt apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai Savienībā, tāpēc tika pieņemti pasākumi, ar ko paredzēja īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un lopbarības importu un pārtikas un lopbarības sūtījumus no Japānas, saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu. Būtu jāveic arī pasākumi, lai veiktu uzraudzību un samazinātu no tādām valstīm ievestu pārtikas produktu patēriņa risku, kuras skāruši radioaktīvie nokrišņi pēc citā valstī notikušas kodolavārijas. [Gr. 11]

(5)  Jāizveido sistēma, kas ļauj Eiropas Atomenerģijas kopienai Savienībai pēc kodolkatastrofas vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un lopbarības būtisku radioaktīvo piesārņojumu, noteikt maksimāli pieļaujamā radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, lai aizsargātu iedzīvotājus. nodrošinātu iedzīvotāju augsta līmeņa aizsardzību. [Gr. 12]

(6)  Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi uz Savienības izcelsmes vai no trešām valstīm importētu pārtiku un lopbarību būtu jāattiecina atbilstoši kodolavārijas vai radiācijas avārijas vietai un apstākļiem, ņemot vērā dabīgo un kumulatīvo radiāciju, tai virzoties augšup pa pārtikas ķēdi. Šie līmeņi būtu periodiski jāpārskata. [Gr. 13]

(7)  Komisija jāinformē par kodolavāriju vai netipiski augstu radioaktīvā starojuma līmeni saskaņā ar Padomes Lēmumu 87/600/Euratom(8) vai saskaņā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 1986. gada 26. septembra Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu.

(8)  Lai ņemtu vērā to, zīdaiņu uzturs dzīves pirmajos sešos mēnešos var būtiski atšķirties, un ievērojot zīdaiņu vielmaiņas nenoteiktību dzīves otrajos sešos mēnešos, ir lietderīgi attiecināt uz visiem dzīves pirmajiem 12 mēnešiem zemākā maksimāli pieļaujamā līmeņa piemērošanu zīdaiņu pārtikai. Zemāki maksimāli pieļaujamie līmeņi pārtikas produktiem būtu jāpiemēro grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. [Gr. 14]

(9)  Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo līmeņu pielāgošanu, jo īpaši saistībā ar zinātnisko informāciju un tehnikas attīstību starptautiskā līmenī, procedūrās Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei jauns priekšlikums, lai pielāgotu maksimāli pieļaujamo līmeņu noteikšanai būtu jāietver apspriedes ar Līguma 31. pantā minēto ekspertu grupu. pieļaujamos līmeņus. [Gr. 15]

(9a)  Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo līmeņu pielāgošanu, būtu jāparedz procedūras regulārām konsultācijām ar ekspertiem. Komisijai būtu jāizveido ekspertu grupa, pamatojoties uz zinātniskiem un ētiskiem kritērijiem. Komisijai būtu jāpublisko šīs grupas sastāvs un tās locekļu interešu deklarācijas. Pielāgojot maksimāli pieļaujamos līmeņus, Komisijai būtu jākonsultējas arī ar starptautisko iestāžu ekspertiem, kas darbojas radiācijas aizsardzības jomā. [Gr. 16]

(9b)  Šai ekspertu grupai būtu arī jānovērtē radioaktīvā piesārņojuma kumulatīvā ietekme. [Gr. 17]

(9c)  Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi būtu jāpublisko un tos vajadzētu regulāri pārskatīt, lai pienācīgi ņemtu vērā jaunākos zinātnes sasniegumus un atziņas, kā tas patlaban ir pieejams starptautiskā līmenī, un reaģētu uz nepieciešamību no jauna pārliecināt sabiedrību un tai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību, un nepieļautu starptautiskās regulējuma prakses atšķirības. [Gr. 18]

(10)  Lai nodrošinātu, ka pārtika un lopbarība, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos līmeņus, netiek laista Savienības tirgū, pienācīgi dalībvalstīm un Komisijai būtu rūpīgi jāpārbauda atbilstība šiem līmeņiem. Par šo līmeņu neievērošanu būtu jāpiemēro sankcijas un par to attiecīgi jāinformē sabiedrība. [Gr. 19]

(10a)  Noteikumi saistībā ar tādu pasākumu īstenošanas pārbaudēm, kuru nolūks ir novērst piesārņojuma risku, kam pakļauti cilvēki vai dzīvnieki, likvidēt šādu risku vai to samazināt līdz pieņemamam līmenim, ir iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 882/2004(9). [Gr. 20]

(11)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz iepriekš noteikto pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeņu piemērošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(10).

(12)  Lai pieņemtu tiesību aktus, ar ko piemēro iepriekš noteiktos pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra. Kodolavārijas vai kādas citas radiācijas avārijas gadījumā tomēr jāņem vērā attiecīgie īpašie apstākļi un situācija un jāparedz procedūra, kas dod iespējas iepriekš noteiktos maksimāli pieļaujamos līmeņus ātri pazemināt un vajadzības gadījumā ieviest citu ar avāriju saistīto radionuklīdu (jo īpaši tritija) maksimāli pieļaujamos līmeņus, lai nodrošinātu augstāko iespējamo sabiedrības aizsardzības līmeni. Sabiedrība būtu nekavējoties jāinformē par šo pasākumu un maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem. [Gr. 21]

(12a)  Eiropas Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas un lopbarības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002(11). Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai to pārstāvjiem minētajā komitejā būtu atbilstošas zināšanas par aizsardzību pret radiāciju. [Gr. 22]

(13)  Komisijai būtu jāpieņem uzreiz piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar konkrētām radiācijas avārijām, kuras var izraisīt vai ir izraisījušas pārtikas un lopbarības būtisku radioaktīvu piesārņojumu, tas kategoriski nepieciešams steidzamu iemeslu dēļ. Sabiedrība būtu nekavējoties jāinformē par šo pasākumu un maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem. [Gr. 23]

(13a)  Saskaņā ar šo regulu nosakot maksimāli pieļaujamos līmeņus, būtu jābalstās uz aizsardzības vajadzībām, kādas ir visapdraudētākajām un jutīgākajām sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem un ģeogrāfiski izolētās teritorijās dzīvojošām vai pašnodrošinājuma saimniecībās strādājošām personām. Maksimāli pieļaujamie līmeņi būtu jānosaka visiem iedzīvotājiem vienādi, un tiem būtu jābalstās uz zemākajiem līmeņiem. [Gr. 24]

(13b)  Ja Savienības izcelsmes vai no trešām valstīm importēta pārtika vai lopbarība rada nopietnu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi, Komisija īstenošanas aktu veidā būtu jānosaka papildu pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, lai garantētu augstu cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni. Ja iespējams, piemērojamos atļautos maksimālos līmeņus un ārkārtas papildu pasākumus būtu jāapvieno vienā īstenošanas regulā. [Gr. 25]

(13c)  Izstrādājot vai pārskatot īstenošanas aktus, Komisijai galvenokārt būtu jāņem vērā šādi apstākļi: kodolavārijas vai jebkuras citas radiācijas avārijas situācijas atrašanās vieta, veids un ietekmes zona; veids, kādā radioaktīvās vielas ir nokļuvušas gaisā, ūdenī un augsnē, kā arī pārtikā un lopbarībā Savienības teritorijā vai ārpus tās, un to ietekmes zona; risks, ka konstatētais vai potenciālais radioaktīvais piesārņojums varētu nokļūt pārtikā un lopbarībā, un radītā radiācijas deva; piesārņotās pārtikas un lopbarības veids un daudzums, kas var nonākt Savienības tirgū, kā arī maksimāli pieļaujamie līmeņi piesārņotai pārtikai un lopbarībai trešās valstīs. [Gr. 26]

(13d)  Ja notiek kodolavārija vai radiācijas avārija un ir jāpiemēro maksimāli pieļaujamie līmeņi, Komisijai un katrai dalībvalstij būtu jāinformē sabiedrība par spēkā esošajiem līmeņiem. Turklāt sabiedrībai būtu jāsaņem informācija arī par pārtikas produktiem un lopbarību, kuros radioaktivitāte parasti uzkrājas vairāk. [Gr. 27]

(13e)  Attiecīgi būtu jākontrolē atbilstība maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem un jāievieš sankcijas par tādu pārtikas produktu tīšu eksportu, importu vai pārdošanu, kuri pārsniedz maksimāli pieļaujamos piesārņojuma līmeņus, [Gr. 28]

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā noteikts maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pārtikai, kā norādīts I pielikumā, maksimāli pieļaujamais līmenis mazsvarīgai pārtikai, kā norādīts II pielikumā, un maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis lopbarībai, kā norādīts III pielikumā, ko var laist tirgū pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un lopbarības būtisku radioaktīvu piesārņojumu, un procedūras šo maksimāli pieļaujamo līmeņu piemērošanai. [Gr. 54]

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)  “pārtika” ir jebkura apstrādāta, daļēji apstrādāta vai neapstrādāta viela vai produkts, kas paredzēts cilvēku uzturam vai ko saprātīgi paredzamos apstākļos cilvēki varētu lietot uzturā, tostarp dzērieni, košļājamā gumija un jebkura viela, ieskaitot ūdeni, kas apzināti pievienots pārtikai tās ražošanas, sagatavošanas vai apstrādes laikā, par “pārtiku” neuzskata: atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā noteiktajai definīcijai;

a)  lopbarību;

b)  dzīvus dzīvniekus, ja vien tie nav sagatavoti laišanai tirgū cilvēku uzturam;

c)  augus pirms novākšanas;

d)  zāles Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK(12) 1. panta 2. punkta nozīmē;

e)  kosmētikas līdzekļus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009(13) 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

f)  tabaku un tabakas izstrādājumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/37/EK nozīmē(14);

g)  narkotiskās vai psihotropās vielas ANO 1961. gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām un ANO 1971. gada Konvencijas par psihotropajām vielām nozīmē;

h)  atliekas un piesārņotājus; [Gr. 29]

2)  “mazsvarīga pārtika” ir pārtika, kam ir maza nozīme uzturā un kas veido tikai nelielu daļu no iedzīvotāju pārtikas patēriņa; [Gr. 55]

3)  “lopbarība” ir jebkura apstrādāta, daļēji apstrādāta vai neapstrādāta viela vai produkts, ieskaitot piedevas, ko paredzēts izbarot dzīvniekiem; kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. pantā noteiktajai definīcijai; [Gr. 30]

4)  “laišana tirgū” ir pārtikas vai lopbarības turēšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda veida nodošana. darbība, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. pantā noteiktajai definīcijai; [Gr. 31]

4a)  „pārtikas/lopbarības kontaktmateriāli” ir iepakojums un citi materiāli, kas paredzēti saskarei ar pārtiku; [Gr. 32]

4b)  „radiācijas avārijas” situācija ir ārkārtēji apstākļi saistībā ar jonizējošā starojuma avotu un prasa nekavējoties veikt pasākumus, lai mazinātu jebkādu nopietnu veselības vai drošības apdraudējumu vai jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz dzīves kvalitāti, īpašumu vai vidi, vai rada apdraudējumu, kas var izraisīt šādas negatīvas sekas. [Gr. 33]

2.a pants

Jāaizliedz prakse pārtikas produktus, kas satur koncentrācijas, kuras ir lielākas par atļautajām saskaņā ar noteikumiem par maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pārtikā un lopbarībā, sajaukt ar nepiesārņotiem vai nedaudz piesārņotiem pārtikas produktiem, lai iegūtu produktu, kas atbilst šajā regulā paredzētajiem noteikumiem. [Gr. 34]

3. pants

1.  Ja jo īpaši saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas kārtību par operatīvo informācijas apmaiņu radiācijas avārijas situācijā vai arī saskaņā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 1986. gada 26. septembra Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu Komisija saņem oficiālu informāciju par avārijām vai citām radiācijas avārijas situācijām, kas liecina rada pārtikas un lopbarības piesārņojumu, ka varētu tikt sasniegti vai ir sasniegti maksimāli pieļaujamie līmeņi pārtikai, mazsvarīgai pārtikai vai lopbarībai,atbilstoši nepieciešamajiem apstākļiem pēc iespējas īsākā laikā pieņem īstenošanas regulu aktu, lai piemērotu šos nosakot maksimāli pieļaujamos līmeņus, kas nedrīkst būt augstāki kā tie līmeņi, kuri norādīti šīs regulas pielikumos. Minēto tiesību aktu pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā norādīto pārbaudes procedūru. [Gr. 35]

1.a  Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi ir jāpublisko, un tos vajadzētu regulāri pārskatīt, lai pienācīgi ņemtu vērā jaunākos zinātnes sasniegumus un atziņas, kā tas attiecīgajā laikā ir pieejams starptautiskā līmenī, un reaģētu uz nepieciešamību no jauna pārliecināt sabiedrību un tai nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību, un nepieļautu atšķirības no tādas starptautiskās regulējuma prakses, kas nodrošina augstākus aizsardzības līmeņus. [Gr. 36]

2.  Pienācīgi pamatotas, Kategoriski nepieciešamas steidzamības gadījumā saistībā ar kodolavārijas vai radiācijas avārijas situācijām Komisija pieņem uzreiz piemērojamu īstenošanas regulu aktu saskaņā ar 5. panta 3. punktā norādīto procedūru. [Gr. 37]

3.  Sagatavojot šā panta 1. un 2. punktā minētos īstenošanas aktus un apspriežot to ar 5. pantā minēto komiteju, Komisija ņem vērā pamatstandartus, kas paredzēti saskaņā ar Direktīvu 2013/59/Euratom, tostarp principu, ka jebkādai iedarbībai jābūt iespējami mazai, kā prioritāti ņemot vērā sabiedrības veselības aizsardzības aspektus un ekonomiskos un sociālos faktorus, jo īpaši sabiedrības vismazāk aizsargātās grupas. Sagatavojot minētos aktus, Komisijai palīdz neatkarīgu sabiedrības veselības aizsardzības ekspertu grupa, kurus izraugās, ņemot vērā viņu zināšanas un pieredzi, kas saistīta ar radiācijas aizsardzību un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu ("ekspertu grupa"). Komisija publisko ekspertu grupas sastāvu un tās locekļu interešu deklarācijas. [Gr. 38]

3.a  Šā panta 1. un 2. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem, ņemot vērā radiācijas veidu un ietekmes zonu, un tos var pārskatīt tik daudz reižu, cik nepieciešams, ņemot vērā piesārņojuma attīstības tendences. Komisija apņemas veikt pirmo pārskatīšanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc kodolavārijas vai radiācijas avārijas, lai vajadzības gadījumā grozītu maksimāli pieļaujamos radioaktivitātes līmeņus un radionuklīdu sarakstu. [Gr. 39]

4. pants

1.  Tiklīdz Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko piemēro maksimāli pieļaujamos līmeņus, pārtiku vai lopbarību, kas neatbilst minētajiem maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem, nelaiž tirgū. [Gr. 40]

Komisija izveido atbildības režīmu kodolenerģijas jomā, lai reaģētu uz problēmām visās dalībvalstīs, kuras varētu ietekmēt kodolavārijas. Minētais režīms nodrošina atbilstošu kompensāciju kodolavāriju gadījumā. [Gr. 41]

Šīs regulas piemērošanas nolūkā no trešām valstīm importētu pārtiku vai lopbarību uzskata par laistu tirgū, ja Savienības muitas teritorijā tām veikta tāda muitas procedūra, kas nav tranzīta procedūra. [Gr. 42]

Dalībvalstis uzrauga, lai to teritorijā tiktu ievēroti maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi. Tādēļ dalībvalstis uztur pārtikas un lopbarības oficiālās kontroles sistēmu un veic citas apstākļiem piemērotas darbības, tostarp informē sabiedrību par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un riskiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 17. pantam. [Gr. 43]

2.  Visas dalībvalstis sniedz Komisijai pilnu informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par: gadījumiem, kad konstatēta neatbilstība maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem.

a)  maksimāli pieļaujamo līmeņu regulāro pārbaužu grafiku savas valsts teritorijā;

b)  maksimāli pieļaujamo līmeņu pārsniegšanas gadījumiem;

c)  par kontroli atbildīgo valsts kompetento dienestu noteikšanu.

Komisija šo informāciju iespējami īsākā laikā paziņo pārējām dalībvalstīm.

Par maksimāli pieļaujamo līmeņu pārsniegšanas gadījumiem informē, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 178/2002.

Komisija piemēro sankcijas tām dalībvalstīm, kuras pašas nav piemērojušas sankcijas par tādas lopbarības laišanu tirgū vai eksportēšanu, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos piesārņojuma līmeņus. [Gr. 44]

3.  Dalībvalstis sniedz informāciju sabiedrībai, galvenokārt, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, par maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem, ārkārtas situācijām un konstatētajiem maksimāli pieļaujamo līmeņu pārsniegšanas gadījumiem. Sabiedrība ir jāinformē arī par pārtikas produktiem, kuros radioaktivitāte var akumulēties augstākās koncentrācijās, un jo īpaši par produkta veidu, zīmolu, izcelsmi un analīžu veikšanas datumu. [Gr. 45]

4.  Maksimāli pieļaujamos līmeņos, kas paredzēti šīs regulas pielikumos, ņem vērā radioaktīvo izotopu sabrukšanas ietekmi pārtikas produktu glabāšanas laikā. Atkarībā no piesārņojuma veida, piemēram, ja tas ir piesārņojums ar joda izotopiem, būtu jāveic pārtikas produktu radioaktivitātes līmeņa pastāvīgs monitorings. [Gr. 46]

5.  Komisija līdz 2017. gada 31. martam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, vai ir lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko nodrošina kompensāciju lauksaimniekiem, kuru ražotajā pārtikā radioaktīvais piesārņojums pārsniedz maksimāli pieļaujamos piesārņojuma līmeņus, un tāpēc to nedrīkst laist tirgū. Šādam mehānismam būtu jābalstās uz principu „piesārņotājs maksā”. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu, ar ko izveido šādu mehānismu. [Gr. 47]

4.a pants

1.  Komisija līdz 2017. gada 31. martam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pielikumos noteikto maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeņu piemērotību.

2.  Ziņojumam jānodrošina iespējas verificēt, vai maksimāli pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma līmeņi nodrošina, ka tiek ievērots iedzīvotājiem noteiktais efektīvās devas līmenis 1 mSv/gadā, un nodrošina, ka starojuma devas, ko saņem vairogdziedzeris, ir pietiekami zemākas par PVO īpaši neaizsargātām grupām rekomendēto 10 mGy references līmeni stabilā joda lietošanai.

3.  Ziņojumā apsver iespēju pārskatīt radionuklīdu klasifikāciju un tritija un oglekļa-14 iekļaušanu šīs regulas pielikumos. Novērtējot līmeņus, ziņojumā pievērš uzmanību vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu, īpaši bērnu, aizsardzībai un pēta, vai uz šī pamata nevajadzētu noteikt maksimāli pieļaujamos līmeņus visām iedzīvotāju kategorijām. [Gr. 48]

5. pants

1.  Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku veselības barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002(15) 58. panta 1. punktu. Minēto komiteju uzskata par komiteju Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 49]

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar minētās regulas 5. pantu.

6. pants

Lai nodrošinātu, ka I, II, un III pielikumā šīs regulas pielikumos paredzētajos maksimāli pieļaujamajos līmeņos ir ievēroti jebkādi jauni vai papildu svarīgi dati, kas kļūst pieejami, jo īpaši saistībā ar jaunāko zinātnisko informāciju, Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. pantā 3. panta 3. punktā minēto ekspertu grupu ierosina iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumu par minēto pielikumu pielāgošanu. [Gr. 50]

6.apants

Ja notikusi kodolavārija vai radusies jebkura cita radiācijas avārijas situācija, kas izraisa pārtikas un lopbarības piesārņojumu, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā tā izklāsta saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus un atbilstīgi 4. panta 2. punktam paziņoto informāciju. [Gr. 51]

7. pants

Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87, kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 2218/1989, un Komisijas Regulu (Euratom) Nr. 944/89(16) un Nr. 770/90(17) atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu V pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

PĀRTIKAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA LĪMENIS

Maksimāli pieļaujamais līmenis, ko attiecina uz pārtiku, ir šāds.

Pārtika (Bq/kg)(18)

Zīdaiņu pārtika(19)

Piena pārstrādes produkti(20)

Pārējā pārtika, izņemot mazsvarīgo pārtiku(21)

Šķidrā pārtika(22)

Stroncija izotopi, īpaši stroncijs–90

75

125

750

125

Joda izotopi, īpaši jods–131

150

500

2000

500

Plutona un transplutona elementu alfa starus izstarojošie izotopi, īpaši Pu–239, Am–241

1

20

80

20

Visi pārējie radionuklīdi, kuru radioaktīvais periods ir ilgāks par 10 dienām, īpaši Cs–134, Cs–137(23)

400

1000

1250

1000

II PIELIKUMS

MAZSVARĪGAS PĀRTIKAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA LĪMENIS

1.  Mazsvarīgas pārtikas saraksts

KN kods

Apraksts

0703 20 00

Ķiploki (svaigi vai atdzesēti)

0709 59 50 

Trifeles (svaigas vai atdzesētas)

0709 99 40

Kaperi (svaigi vai atdzesēti)

0711 90 70 

Kaperi (iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, kas nav derīgi tūlītējai lietošanai)

ex 0712 39 00

Trifeles (kaltētas, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai pulvera veidā, bez tālākas apstrādes)

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

0814 00 00

Citrusaugļu vai meloņu (ieskaitot arbūzu) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

0903 00 00

Mate

0904

Piper ģints pipari; kaltēti vai saberzti, vai malti Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi

0905 00 00

Vaniļa

0906

Kanēlis un kanēļkoka ziedi

0907 00 00

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

0908

Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons

0909

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķogas

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

1106 20 

Pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu milti, rupja maluma milti un pulveris

1108 14 00

Manioka ciete

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai zirnīšos; lupulīns

1211

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai, vai līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un iebiezinātāji, arī modificēti

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas, un to frakcijas, arī rafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

1604 31 00

1604 32 00

Kaviārs

Kaviāra aizstājēji

1801 00 00

Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas

1802 00 00

Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

2003 90 10

Trifeles (sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes)

2006 00 

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri

2936

Dabiskie vai sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot dabiskos koncentrātus), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, arī šķīdinātājā

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi, ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos vai tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

2.  Maksimāli pieļaujamais līmenis, kas piemērojams 1. punktā iekļautajai mazsvarīgajai pārtikai, ir šāds.

(Bq/kg)

Stroncija izotopi, īpaši stroncijs–90

7500

Joda izotopi, īpaši jods–131

20 000

Plutona un transplutona elementu alfa starus izstarojošie izotopi, īpaši Pu–239, Am–241

800

Visi pārējie radionuklīdi, kuru radioaktīvais periods ir ilgāks par 10 dienām, īpaši Cs–134, Cs–137(24)

12 500

[Gr. 57]

III PIELIKUMS

LOPBARĪBAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA LĪMENIS

Maksimāli pieļaujamais līmenis attiecībā uz cēziju–134 un cēziju–137 ir šāds.

Mājdzīvnieki

Bq/kg(25), (26)

Cūkas

1250

Mājputni, jēri, teļi

2500

Citi

5000

IV PIELIKUMS

ATCELTĀS REGULAS

Padomes Regula (Euratom) Nr. 3954/87

(OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.)

Padomes Regula (Euratom) Nr. 2218/89

(OV L 211, 22.7.1989., 1. lpp.)

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 944/89

(OV L 101, 13.4.1989., 17. lpp.)

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 770/90

(OV L 83, 30.3.1990., 78. lpp.)

V PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (Euratom) Nr. 3954/87

Regula (Euratom) Nr. 944/89

Regula (Euratom) Nr. 770/90

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. pants

1. pants

1. panta 2. punkts

2. pants

2. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts un 3. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

-

3. panta 1. punkts

-

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 3. punkts un 3. panta 4. punkts

-

4. pants

-

5. panta 1. punkts

6. pants

5. panta 2. punkts

-

6. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

2. pants

II pielikuma 2. punkts

---

---

1. pants

---

III pielikums

5. pants

7. pants

-

---

---

---

7. pants

8. pants

8. pants

Pielikums

I pielikums

Pielikums

II pielikuma 1. punkts

Pielikums

III pielikums

---

---

---

IV pielikums

---

---

---

V pielikums

(1)OV C, , . lpp.
(2)OV C , , . lpp.
(3)OV C , , . lpp.
(4) Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums.
(5)Padomes 1996. 2013. gada 13. maija 5. decembra Direktīva 96/29/Euratom, kas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.). (OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).
(6)Padomes 1987. gada 22. decembra Regula (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.).
(7) Padomes 1989. gada 18. jūlija Regula (Euratom) Nr. 2218/89, ar ko groza Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (OV L 211, 22.7.1989., 1. lpp.).
(8)Padomes 1987. gada 14. decembra Lēmums 87/600/Euratom par Kopienas noteikumiem par operatīvu informācijas apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos (OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.).
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).
(10)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(11) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).
(13)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).
(14)Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīva 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp.).
(15)Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).
(16) Komisijas Regula (Euratom) Nr. 944/89 (1989. gada 12. aprīlis) par mazsvarīgo pārtikas produktu maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (OV L 101, 13.4.1989., 17. lpp.).
(17) Komisijas Regula (Euratom) Nr. 770/90 (1990. gada 29. marts) par barības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas (OV L 83, 30.3.1990., 78. lpp.).
(18)Koncentrētiem vai žāvētiem produktiem piemērojamo līmeni aprēķina, pamatojoties uz atjaunotu, patēriņam gatavu produktu. Lai nodrošinātu šajā regulā noteikto maksimāli pieļaujamo līmeņu ievērošanu, dalībvalstis var sniegt ieteikumus par atšķaidīšanas noteikumiem.
(19)Zīdaiņu pārtika tiek definēta kā pārtika, kas paredzēta zīdaiņu barošanai dzīves pirmajos divpadsmit mēnešos, kas nodrošina šādas personu kategorijas vajadzības pēc barības vielām un kas noformēta mazumtirdzniecībai iesaiņojumā, kurš skaidri apzīmēts un marķēts ar šādiem uzrakstiem: “Mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, “Mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem”, “Mākslīgais piena maisījums zīdaiņiem” un “Mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem” saskaņā ar Direktīvas 2006/141/EK 11. un 12. pantu.
(20)Piena pārstrādes produkti tiek definēti kā produkti, uz kuriem attiecas turpmāk norādītie KN kodi, un vajadzības gadījumā to vēlākie grozījumi: 0401, 0402 (izņemot 0402 29 11).
(21)Mazsvarīga pārtika un attiecīgais tai piemērojamais līmenis ir noteikts II pielikumā.
(22)Šķidrā pārtika, kā definēts kombinētās nomenklatūras pozīcijā 2009 un 22. nodaļā. Vērtības aprēķinātas, ņemot vērā ūdensvada ūdens patēriņu, un tādas pašas vērtības būtu jāattiecina arī uz dzeramo ūdeni.
(23)Ogleklis–14, tritijs un kālijs–40 šajā grupā netiek iekļauti.
(24)Ogleklis–14, tritijs un kālijs–40 šajā grupā netiek iekļauti.
(25)Šie līmeņi paredzēti, lai veicinātu pārtikai noteiktā maksimāli pieļaujamā līmeņa ievērošanu; šo līmeņu noteikšana visos apstākļos negarantē to, ka tie tiks ievēroti, un nemazina prasības attiecībā uz cilvēku uzturam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu piesārņojuma līmeņa monitoringu.
(26)Šie līmeņi attiecas uz lopbarību, kas ir gatava patēriņam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika