Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0451(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2015

Predkladané texty :

A8-0176/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0267

Prijaté texty
PDF 541kWORD 217k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0943),

–  so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0045/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 168 ods. 4 písm. b) a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0176/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 68.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu [PN 1 Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte]
P8_TC1-COD(2013)0451

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej články 31 a 32 fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 168 ods. 4 písm. b) a článok 114, [PN 2]

so zreteľom na návrh Európskej komisie vypracovaný po získaní stanoviska skupiny osôb vymenovanej Vedeckým a technickým výborom spomedzi vedeckých expertov členských štátov(1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu(3) konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4), [PN 3]

keďže:

(1)  Smernicou Rady 96/29 2013/59/Euratom(5) sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia vystavenia ionizujúcemu žiareniu. [PN 4]

(1a)  V súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. [PN 5]

(2)  Následne po havárii v atómovej elektrárni v Černobyle 26. apríla 1986 do atmosféry unikli značné množstvá rádioaktívnych materiálov, ktoré zamorili potraviny a krmivo v niekoľkých európskych krajinách v miere, ktorá je významná zo zdravotného hľadiska. Boli prijaté, čím spôsobili život ohrozujúce choroby a zdravotné ťažkosti. Vysoká úroveň rádioaktívnej kontaminácie pretrváva dodnes. Vzhľadom na to, že uniknutý rádioaktívny materiál kontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu a vegetáciu, prijali sa opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, že určité poľnohospodárske produkty sú uvádzané na trh v Únii iba na základe spoločných opatrení, ktoré ochránia s cieľom ochrániť zdravie obyvateľstva, zachovajú a zároveň zachovať jednotný charakter trhu a predchádzajú predísť výkyvom na trhu. [PN 6]

(2a)  Členské štáty sú zodpovedné za kontrolovanie toho, či sú dodržiavané úrovne stanovené v tomto nariadení, a to najmä prostredníctvom dohľadu nad normami bezpečnosti potravín a krmív. Článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ stanovuje prijatie spoločných opatrení v oblasti veterinárnej starostlivosti, ktorých priamym cieľom je ochrana ľudského zdravia. Zároveň článok 114 stanovuje primeranú harmonizáciu v záujme dobrého fungovania vnútorného trhu. [PN 7]

(2b)  Je dokázané, že vyššie dávky žiarenia majú škodlivý a deštruktívny vplyv na bunky v tele a môžu spôsobiť rakovinu. [PN 8]

(2c)  Je dôležité stanoviť nízke hraničné hodnoty pre najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín, aby sa zohľadnila vyššia kumulatívna dávka spôsobená kontaminovanou potravinou, ktorá sa konzumuje po dlhší čas. [PN 9]

(3)  Nariadením Rady (Euratom) č. 3954/87(6), zmeneným nariadením Rady (Euratom) č. 2218/89(7), sa stanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie, ktoré sa uplatňujú po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmív. Tieto najvyššie povolené hodnoty sú aj naďalej v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v medzinárodnom meradle, a mali by sa pravidelne preskúmavať a aktualizovať s cieľom zohľadniť nové vedecké dôkazy. Najvyššie povolené hodnoty stanovené v prílohách I až III boli preskúmané a sú stanovené v publikácii Medzinárodnej komisie č. 105 o rádiologickej ochrane. Konkrétne vychádzajú z referenčnej úrovne 1 mSv za rok, pokiaľ ide o požitú individuálnu dávku, a z predpokladu, že 10 % ročne skonzumovaných potravín je kontaminovaných. [PN 10]

(4)  V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinových produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách hraničné hodnoty platné v Japonsku pre potraviny. Keďže takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, boli prijaté opatrenia, ktorými sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat. Tiež by sa mali zaviesť opatrenia na monitorovanie a minimalizáciu rizika konzumácie potravinových produktov z iných krajín, ktoré sú zasiahnuté rádioaktívnym spadom z jadrovej havárie v inej krajine. [PN 11]

(5)  Vzniká potreba vytvoriť systém, ktorý Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu Únii umožní po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva, pevne stanoviť najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie s cieľom chrániť obyvateľstvo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia. [PN 12]

(6)  Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie by sa mali uplatňovať na potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z Únie alebo boli dovezené z tretích krajín podľa miesta a okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu s ohľadom na účinok prírodného a kumulatívneho žiarenia, keď postupuje v rámci potravinového reťazca. Malo by sa zaviesť pravidelné preskúmanie týchto hodnôt. [PN 13]

(7)  Komisia je informovaná o jadrovej havárii alebo nezvyčajne vysokých hodnotách rádioaktivity podľa rozhodnutia Rady 87/600/Euratom(8) alebo v rámci dohovoru MAAE o včasnom oznamovaní jadrovej havárie z 26. septembra 1986.

(8)  S cieľom zohľadniť skutočnosť, že strava dojčiat počas prvých šiestich mesiacov života sa môže značne líšiť, a zahrnúť neistotu týkajúcu sa metabolizmu dojčiat počas druhých šiestich mesiacov života, je výhodné rozšíriť uplatňovanie nižších maximálnych povolených hodnôt pre potraviny pre dojčatá na celé obdobie prvých 12 mesiacov života. Nižšie najvyššie povolené hodnoty pre potraviny by sa mali uplatňovať pre tehotné a dojčiace ženy. [PN 14]

(9)  S cieľom uľahčiť zmeny najvyšších povolených hodnôt, najmä vzhľadom na vedecké poznatky, by postupy stanovenia najvyšších povolených hodnôt mali zahŕňať konzultácie so skupinou expertov uvedenou v článku 31 zmluvy a vedecký pokrok na medzinárodnej úrovni, by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade nový návrh na úpravu najvyšších povolených hodnôt. [PN 15]

(9a)  Na uľahčenie úpravy najvyšších povolených hodnôt by sa mali zaviesť postupy umožňujúce pravidelné konzultácie s odborníkmi. Komisia by mala zriadiť skupinu odborníkov na základe vedeckých a etických kritérií. Komisia by mala zverejniť zloženie skupiny, ako aj vyhlásenia o záujmoch jej členov. Pri prijímaní najvyšších povolených hodnôt by mala Komisia konzultovať aj s odborníkmi z medzinárodných orgánov v oblasti ochrany proti žiareniu. [PN 16]

(9b)  Skupina odborníkov by mala odhadnúť kumulatívny účinok rádioaktívnej kontaminácie. [PN 17]

(9c)  Najvyššie povolené hodnoty by sa mali uverejňovať a pravidelne prehodnocovať s cieľom náležite zohľadniť najnovší vedecký pokrok a poznatky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na medzinárodnej úrovni, odrážať potrebu opätovne upokojiť verejnosť a zabezpečiť jej vysokú úroveň ochrany a vyhnúť sa odchýlkam v medzinárodnej dozornej praxi. [PN 18]

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby sa potraviny a krmivá presahujúce najvyššie povolené hodnoty neuvádzali na trh v Únii, by dodržiavanie týchto hodnôt malo podliehať primeraným hĺbkovým kontrolám zo strany členských štátov a Komisie. Sankcie za nedodržanie by sa mali uplatňovať a verejnosť by mala byť príslušne informovaná. [PN 19]

(10a)  Pravidlá overovania plnenia opatrení zameraných na predchádzanie rizikám kontaminácie osôb alebo zvierat, odstránenie týchto rizík alebo ich zníženie na prijateľnú úroveň sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004(9). [PN 20]

(11)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o uplatňovanie vopred stanovených najvyšších povolených hodnôt, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(12)  Postup preskúmania by sa mal použiť na prijatie právnych aktov, ktorými sa uplatňujú vopred stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív. V prípade jadrovej havárie alebo iného rádiologického núdzového stavu je však potrebné náležite prihliadať na konkrétne okolnosti a podmienky vzťahujúce sa na každú haváriu, a teda vytvoriť postup umožňujúci rýchle zníženie týchto vopred stanovených najvyššie povolených hodnôt a v prípade nutnosti zavedenie najvyššie povolených hodnôt v prípade iných rádionuklidov (najmä trícia) v súvislosti s haváriou s cieľom zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany obyvateľstva. Verejnosť by mala byť informovaná okamžite o opatrení a o najvyšších hodnotách. [PN 21]

(12a)  Komisii by mal pomáhať Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(11). Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich zástupcovia v uvedenom výbore mali primerané znalosti v oblasti rádiologickej ochrany.[PN 22]

(13)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to vyžadujú riadne odôvodnené nevyhnutné a naliehavé prípady týkajúce sa určitých radiačných núdzových stavov, ktoré môžu viesť alebo viedli k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva. Verejnosť by mala byť informovaná okamžite o opatrení a o najvyšších hodnotách. [PN 23]

(13a)  Prijatie najvyššie povolených hodnôt v podľa tohto nariadenia by sa malo zakladať na požiadavkách ochrany najohrozenejších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä detí a osôb nachádzajúcich sa v izolovaných geografických oblastiach alebo zaoberajúcich sa samozásobiteľským hospodárením. Najvyššie povolené hodnoty by mali byť rovnaké pre celé obyvateľstvo a mali by sa zakladať na najnižších úrovniach. [PN 24]

(13b)  V prípade, keď potraviny alebo krmivá pochádzajúce z Únie alebo dovážané z tretích krajín predstavujú vážne ohrozenie ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo ohrozenie životného prostredia, Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov dodatočné opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat. Ak je to možné, najvyššie platné povolené limity a dodatočné núdzové opatrenia sú zahrnuté do jedného vykonávacieho nariadenia. [PN 25]

(13c)  Komisia počas vypracúvania alebo preskúmavania vykonávacích aktov zohľadňuje predovšetkým tieto okolnosti: miesto, charakter a rozsah jadrovej havárie alebo akejkoľvek inej príčiny rádiologického núdzového stavu; charakter a rozsah uvoľňovania rádioaktívnych látok do ovzdušia, vody a pôdy, ako aj do potravín a krmív, a to v Únii alebo mimo nej; riziká zistenej alebo potenciálnej rádiologickej kontaminácie potravín a krmív a výsledné dávky radiácie; druh a množstvo kontaminovaných potravín a krmív, ktoré môžu byť uvedené na trh Únie, a najvyššie povolené hodnoty v prípade potravín a krmív kontaminovaných v tretích krajinách. [PN 26]

(13d)  V prípade jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu, keď sa vyžaduje uplatňovanie najvyšších povolených hodnôt, by mala byť verejnosť informovaná o platných hodnotách tak zo strany Komisie, ako aj zo strany každého členského štátu. Okrem toho by sa mali verejnosti poskytnúť informácie o potravinách a krmivách, ktoré môžu vo väčšej miere koncentrovať rádioaktivitu. [PN 27]

(13e)  Dodržiavanie najvyšších povolených hodnôt by malo byť primerane kontrolované a v prípade úmyselného vývozu alebo predaja potravín s úrovňou kontaminácie, ktorá prekračuje najvyššie povolené hodnoty, by sa mali zaviesť sankcie, [PN 28]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín stanovené v prílohe I, najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie menej významných potravín stanovené v prílohe II a najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie krmív stanovené v prílohe III, ktoré môžu byť uvedené na trh po jadrovej havárii alebo po inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva, ako aj postupy na uplatnenie týchto najvyšších povolených hodnôt. [PN 54]

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.  „potraviny“ znamenajú akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na ľudskú spotrebu, vrátane nápojov, žuvačiek a všetkých látok vrátane vody zámerne pridávaných do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy; medzi „potraviny“ nepatria: zodpovedajúce vymedzeniu v článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;

a)  krmivá;

b)  živé zvieratá, ak nie sú pripravované s cieľom uvedenia na trh pre ľudskú spotrebu;

c)  rastliny pred zberom;

d)  lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady(12);

e)  kozmetické výrobky v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady(13);

f)  tabak a tabakové výrobky v zmysle smernice 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady(14);

g)  omamné látky alebo psychotropné látky v súlade s Jednotným dohovorom Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961 a Dohovorom Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971;

h)  rezíduá a kontaminanty. [PN 29]

2.  „menej významné potraviny“ znamenajú potraviny, ktoré majú malý význam z hľadiska výživy a iba okrajový podiel na spotrebe potravín obyvateľstva; [PN 55]

3.  „krmivá“ znamenajú akékoľvek látky alebo výrobky vrátane prídavných látok, spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, určené na kŕmenie zvierat orálnou cestou zodpovedajúce vymedzeniu v článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002; [PN 30]

4.  „uvedenie na trh“ znamená nakladanie s potravinami alebo krmivom s cieľom predaja, vrátane ponuky na predaj alebo na inú formu prevodu, či už bezplatne alebo za odplatu, a predaj, distribúciu a iné samotné formy prevodu je činnosť zodpovedajúca vymedzeniu v článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002. [PN 31]

(4a)  „materiály obsahujúce potraviny/krmivo“ sú obaly a iné materiály prichádzajúce do styku s potravinami. [PN 32]

(4b)  „rádiologický núdzový stav“ je mimoriadna udalosť týkajúca sa zdroja žiarenia a vyžadujúca okamžitý zásah na zmiernenie akýchkoľvek vážnych ohrození zdravia alebo bezpečnosti, alebo akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na kvalitu života, majetok alebo životné prostredie, alebo predstavujúca nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k takýmto nepriaznivým dôsledkom. [PN 33]

Článok 2a

Postupy pozostávajúce z miešania potravín, ktoré obsahujú koncentrácie presahujúce limity povolené v pravidlách o najvyšších povolených hodnotách rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a v krmivách a nekontaminovaných alebo len mierne kontaminovaných potravín s cieľom získať výrobok vyhovujúci pravidlám stanovených v tomto nariadení, nie sú povolené. [PN 34]

Článok 3

1.  V prípade, že je Komisii, najmä v súlade s opatreniami Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na včasnú výmenu informácií v prípade rádiologického núdzového stavu alebo s dohovorom MAAE z 26. septembra 1986 o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, zaslaná oficiálna informácia o haváriách alebo o iných prípadoch rádiologického núdzového stavu, ktorá odôvodňuje domnienku, že pravdepodobne budú alebo boli dosiahnuté najvyššie povolené hodnoty pre potraviny, menej významné potraviny a krmivá, Komisia prijme, ak si to okolnosti vyžadujú, vykonávacie nariadenie na uplatnenie týchto najvyšších povolených hodnôt. Tento spôsobujúcich kontamináciu potravín a krmív, prijme čo najskôr vykonávací akt stanovujúci najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity, ktoré nemôžu byť vyššie ako úrovne stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2. [PN 35]

1a.  Najvyššie povolené hodnoty by sa mali uverejňovať a pravidelne prehodnocovať s cieľom náležite zohľadniť najnovší vedecký pokrok a poznatky, ktoré sú k dispozícii v príslušnom čase na medzinárodnej úrovni, odrážať potrebu opätovne upokojiť verejnosť a zabezpečiť jej vysokú úroveň ochrany a vyhnúť sa odchýlkam v medzinárodnej dozornej praxi, ktoré stanovujú vysokú úroveň ochrany. [PN 36]

2.  V riadne odôvodnených závažných a naliehavých prípadoch týkajúcich sa okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu Komisia prijme okamžite uplatniteľný vykonávací akt v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3.[PN 37]

3.  Počas prípravy návrhu vykonávacieho aktu uvedeného vykonávacích aktov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a počas diskusií o ňom nich s výborom uvedeným v článku 5 Komisia zohľadní základné normy stanovené v súlade s článkami 30 a 31 zmluvy so smernicou 2013/59/Euratom vrátane zásady, že všetky ožiarenia musia mať čo najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru so zreteľom prioritne na ochranu zdravia obyvateľstva a zohľadňujúc hospodárske a spoločenské faktory najmä najzraniteľnejších vrstiev spoločnosti. Pri vypracúvaní týchto aktov Komisii pomáha skupina nezávislých odborníkov na verejné zdravie vybraných na základe ich vedomostí a odborných znalostí v oblasti rádiologickej ochrany a bezpečnosti potravín (ďalej len „skupina odborníkov“). Komisia zverejní zloženie skupiny odborníkov, ako aj vyhlásenia o záujmoch predložené jeho členmi. [PN 38]

3a.  Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s povahou a rozsahom žiarenia a posudzujú sa tak často, ako je potrebné s ohľadom na vývoj kontaminácie. Komisia sa zaviaže, že vykoná prvé hodnotenie do jedného mesiaca po jadrovej havárii alebo rádiologickom núdzovom stave, aby podľa potreby upravila najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity a zoznam rádionuklidov. [PN 39]

Článok 4

1.  Hneď po tom, ako Komisia prijme vykonávacie nariadenie vykonávací akt na uplatnenie najvyšších povolených hodnôt, sa potraviny alebo krmivá, ktoré nie sú v súlade s týmito najvyššími povolenými hodnotami, nesmú uvádzať na trh. [PN 40]

Komisia zriadi režim jadrovej zodpovednosti, ktorý má riešiť obavy všetkých členských štátov, ktoré môžu byť postihnuté jadrovou haváriou. Uvedený režim stanoví primerané odškodnenie v prípade jadrových havárií. [PN 41]

Na účely uplatnenia tohto nariadenia sa budú potraviny alebo krmivá dovezené z tretích krajín považovať za uvedené na trh, ak na colnom území Únie prejdú colným postupom iným než tranzitným. [PN 42]

Členské štáty monitorujú dodržiavanie najvyšších povolených hodnôt rádioaktívnej kontaminácie na svojom území. Na tento účel členské štáty udržiavajú systém úradných kontrol potravín a krmív a podľa potreby a okolností uskutočňujú ďalšie činnosti vrátane verejného oznámenia o potravinách, bezpečnosti potravín a rizikách v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 178/2002. [PN 43]

2.  Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä informácie týkajúce sa prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt.:

a)  pravidelného plánovania kontrol najvyšších povolených hodnôt na svojom vnútroštátnom území;

b)  prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt;

c)  identifikácie vnútroštátnych príslušných útvarov zodpovedných za kontroly.

Komisia oznámi túto informáciu čo najskôr poskytne tieto informácie ostatným členským štátom.

Prípady nedodržania najvyšších povolených hodnôt sa oznámia prostredníctvom systému včasného varovania uvedeného v nariadení (ES) č. 178/2002.

Komisia uloží sankcie členským štátom, ktoré neuložia sankcie za uvedenie na trh alebo vývoz krmiva prekračujúceho najvyššie povolené hodnoty kontaminácie. [PN 44]

3.  Členské štáty poskytnú verejnosti informácie najmä prostredníctvom online služby o najvyšších povolených hodnotách, núdzových situáciách a prípadoch nedodržania najvyšších povolených hodnôt. Verejnosti sa tiež oznámia potraviny, ktoré by mohli akumulovať vyššie koncentrácie rádioaktivity, a najmä druh výrobku, značka, pôvod a dátum analýzy. [PN 45]

4.  Najvyššie povolené hodnoty stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu zohľadňujú účinok polčasu rozpadu rádioaktívnych izotopov počas skladovania konzervovaných potravín. V závislosti od druhu kontaminácie, napríklad kontaminácia izotopmi jódu, sa neustále sleduje rádioaktivita konzervovaných potravín. [PN 46]

5.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca 2017 správu o vhodnosti mechanizmu poskytovania kompenzácií poľnohospodárom, ktorých potraviny boli kontaminované nad stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie a preto nemôžu byť uvedené na trh. Takýto mechanizmus by sa mal vychádzať zo zásady „znečisťovateľ platí“. K tejto správe by mal byť v prípade potreby priložený legislatívny návrh na stanovenie takéhoto mechanizmu. [PN 47]

Článok 4a

1.  Komisia do 31. marca 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti najvyšších povolených hodnôt rádioaktívnej kontaminácie stanovených v prílohách.

2.  Správa umožňuje overenie toho, či najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie zaručujú, že je dodržaný limit efektívnej dávky pre verejné ožiarenie 1 mSv/rok a výsledné dávky pre štítnu žľazu sú dostatočne nižšie než referenčná hodnota 10 mGy v súlade s odporúčaním WHO pre podávanie stabilného jódu mimoriadne zraniteľným skupinám.

3.  V správe sa zváži možnosť preskúmania klasifikácie rádionuklidov a zahrnutie trícia a uhlíka 14 do príloh k tomuto nariadeniu. Správa sa pri hodnotení najvyšších povolených hodnôt zameria na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä detí, a posúdi, či by bolo na tomto základe vhodné stanoviť najvyššie povolené hodnoty pre všetky kategórie obyvateľov. [PN 48]

Článok 5

1.  Komisii napomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(15). Uvedený výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PN 49]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 6

Aby sa zabezpečilo, že najvyššie povolené hodnoty stanovené v prílohách I, II a III k tomuto nariadeniu zodpovedajú všetkým novým alebo dodatočným dôležitým informáciám, ktoré sú k dispozícii, najmä pokiaľ ide o najnovšie vedecké poznatky, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh týkajúci sa prispôsobenia uvedených príloh a v prípade potreby revízie zoznamu rádionuklidov, a to po konzultácii so skupinou odborníkov uvedenou v článku 3 ods. 331 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu navrhne úpravu príloh. [PN 50]

Článok 6a

V prípade jadrovej havárie alebo iného rádiologického núdzového stavu, ktoré spôsobujú kontamináciu potravín a krmív, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej podrobne uvedie opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením a informácie oznámené podľa článku 4 ods. 2. [PN 51]

Článok 7

Nariadenie (Euratom) č. 3954/87 zmenené nariadením Rady (Euratom) č. 2218/89 a nariadenia Komisie (Euratom) č. 944/89(16) a č. 770/90(17) sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

NAJVYŠŠIE POVOLENÉ HODNOTY RÁDIOAKTÍVNEJ KONTAMINÁCIE POTRAVÍN

Najvyššie povolené hodnoty, ktoré sa uplatňujú na potraviny:

Potraviny (Bq/kg)(18)

 Potraviny pre dojčatá(19)

Mliečne výrobky(20)

Ostatné potraviny s výnimkou menej významných potravín(21)

Tekuté potraviny(22)

Izotopy stroncia, najmä

Sr-90

75

125

750

125

Izotopy jódu, najmä I-131

150

500

2 000

500

Izotopy plutónia a transplutóniových prvkov vyžarujúcich alfa-žiarenie, najmä

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Všetky ostatné nuklidy s polčasom rozpadu dlhším ako 10 dní, najmä

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

PRÍLOHA II

NAJVYŠŠIE POVOLENÉ HODNOTY RÁDIOAKTÍVNEJ KONTAMINÁCIE MENEJ VÝZNAMNÝCH POTRAVÍN

1.  Zoznam menej významných potravín

Číselný znak KN

Opis

0703 20 00

Cesnak (čerstvý alebo chladený)

0709 59 50 

Hľuzovky (čerstvé alebo chladené)

0709 99 40

Kapary (čerstvé alebo chladené)

0711 90 70 

Kapary (dočasne konzervované, ale nevhodné v takom stave na okamžitú spotrebu)

ex 0712 39 00

Hľuzovky (sušené, celé, krájané, porciované, rozdrobené alebo v prášku, ale ďalej neupravované)

0714

Maniok, maranta trstinová, salep, jeruzalemské artičoky, sladké zemiaky a podobná koreňová a hľuzovitá zelenina s vysokým obsahom škrobu alebo inulinu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež krájané na plátky alebo vo forme tabliet; dužina sága

0814 00 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch

0903 00 00

Cezmína paraguajská, maté

0904

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

0905 00 00

Vanilka

0906

Škorica a kvety škoricovníka

0907 00 00

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stonky)

0908

Muškátový oriešok, muškátový kvet a kardamon

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobule borievky obyčajnej

0910

Zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

1106 20 

Múka, krupica a prášok zo sága alebo z koreňov alebo hľúz z položky 0714

1108 14 00

Maniokový (kasavový) škrob

1210

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

1211

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov) druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

1301

prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy)

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektinázy a pektáty; agar-agar a iné rastlinné slizy (klí) a zahusťovadlá, tiež upravené, odvodené od rastlinných produktov

1504

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1604 31 00 

Kaviár

1604 32 00

Kaviárové náhradky

1801 00 00

Kakaové bôby, celé alebo drvené, surové alebo pražené

1802 00 00

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

1803

Kakaová pasta, tiež odtučnená

2003 90 10

Hľuzovky (pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou)

2006 00 

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); iné jednobunkové organizmy, neživé (ale okrem vakcín v položke č. 3002); pripravený prášok do pečiva

2936

Provitamíny a vitamíny, prírodné alebo vyrobené syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty používané hlavne ako vitamíny, ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy, extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov; terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

2.  Najvyššie povolené hodnoty, ktoré sa uplatňujú na menej významné potraviny uvedené v bode 1

(Bq/kg)

Izotopy stroncia, najmä Sr-90

7500

Izotopy jódu, najmä I-131

20000

Izotopy plutónia a transplutóniových prvkov vyžarujúcich alfa-žiarenie, najmä Pu-239,

Am-241

800

Všetky ostatné nuklidy s polčasom rozpadu dlhším ako 10 dní, najmä Cs-134, Cs-137(24)

12500

[PN 57]

PRÍLOHA III

najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie krmiva

Najvyššie povolené hodnoty cézia-134 a cézia-137:

Zvieratá

Bq/kg(25), (26)

Ošípané

1 250

Hydina, jahňatá, teľce

2 500

Iné

5 000

PRÍLOHA IV

ZRUŠENÉ NARIADENIA

Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87

(Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11)

Nariadenie Rady (Euratom) č. 2218/89

(Ú. v. ES L 211, 22.7.1989, s. 1)

Nariadenie Komisie (Euratom) č. 944/89

(Ú. v. ES L 101, 13.4.1989, s. 17)

Nariadenie Komisie (Euratom) č. 770/90

(Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78)

PRÍLOHA V

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (Euratom) č. 3954/87

Nariadenie (Euratom) č. 944/89

Nariadenie (Euratom) č. 770/90

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1

Článok 1

Článok 1

Článok 1 ods. 2

Článok 2

Článok 2 ods. 1

Článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 2

Článok 2 ods. 2

-

Článok 3 ods. 1

-

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 3 a 4

-

Článok 4

-

Článok 5 ods. 1

Článok 6

Článok 5 ods. 2

-

Článok 6 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 6 ods. 2

Článok 4 ods. 2

Článok 2

Príloha II bod 2

---

---

Článok 1

---

Príloha III

Článok 5

Článok 7

-

---

---

---

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Príloha

Príloha I

Príloha

Príloha II bod 1

Príloha

Príloha III

---

---

---

Príloha IV

---

---

---

Príloha V

(1)Ú. v. EÚ C, s. .
(2) Ú. v. EÚ C, s. .
(3)Ú. v. EÚ C, s. .
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z ... .
(5)Smernica Rady č. 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.). 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1).
(6)Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11).
(7) Nariadenie rady (Euratom) č. 2218/89 z 18. júla 1989, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Euratom) č. 3954/87 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 211, 22.7.1989, s. 1).
(8)Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o opatreniach Spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
(12)Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).
(14)Smernica 2001/37/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).
(15)Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
(16) Nariadenie Komisie (Euratom) č. 944/89 z 12. apríla 1989, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie v menej významných potravinách po jadrovej havárii alebo po akomkoľvek inom prípade rádiologickej havarijnej situácie (Ú. v. ES L 101, 13.4.1989, s. 17).
(17) Nariadenie Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78).
(18)Hladina uplatniteľná na koncentrované alebo sušené produkty je vypočítaná na základe rozriedeného produktu pripraveného na spotrebu. Členské štáty môžu odporučiť podmienky riedenia tak, aby boli dodržané najvyššie povolené hodnoty stanovené v tomto nariadení.
(19)Potraviny pre dojčatá sú definované ako potraviny určené pre výživu dojčiat v priebehu prvých dvanástich mesiacov života, ktoré ako také spĺňajú nutričné požiadavky pre túto kategóriu osôb a ktoré sú do maloobchodu dodávané v obaloch, ktoré sú jednoznačne identifikované a označené jedným z týchto názvov: „počiatočná dojčenská výživa“, „následná dojčenská výživa“, „počiatočná dojčenská mliečna výživa“ a „následná dojčenská mliečna výživa“ v súlade s článkami 11 a 12 smernice Komisie 2006/141/ES.
(20)Mliečne výrobky sú definované ako výrobky nasledujúcich číselných znakov KN vrátane, ak je to vhodné, akýchkoľvek úprav, ktoré by sa mohli vykonať neskôr: 0401, 0402 (okrem 0402 29 11).
(21)Menej významné potraviny a zodpovedajúce hodnoty platné pre tieto potraviny sú stanovené v prílohe II.
(22)Tekuté potraviny sú definované v položke 2009 a v kapitole 22 kombinovanej nomenklatúry. Hodnoty sú vypočítané vzhľadom na spotrebu vody z vodovodu, pričom rovnaké hodnoty by sa mali použiť na dodávky pitnej vody.
(23)Uhlík 14, trícium a draslík 40 nie sú do tejto skupiny zahrnuté.
(24)Uhlík 14, trícium a draslík 40 nie sú do tejto skupiny zahrnuté.
(25)Tieto hodnoty majú za cieľ prispieť k dodržaniu najvyšších povolených hodnôt pre potraviny; ako také nezaručujú takéto dodržiavanie za každých okolností a neznižujú požiadavku na monitorovanie úrovní kontaminácie živočíšnych produktov určených na spotrebu pre ľudí.
(26)Tieto hodnoty sa vzťahujú na krmivo už pripravené na spotrebu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia