Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0655/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0655/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0268

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 526kWORD 149k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών
P8_TA(2015)0268B8-0655/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (2015/2634(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» (COM(2014)0279),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ)(1),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και COM(2014)0508 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (O-000075/2015 – B8-0564/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τόνιζε «την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης» και την ίδια στιγμή σημείωνε ότι «οι εμπορικές τράπεζες είναι πιθανόν να παραμείνουν βασική πηγή χρηματοδότησης και ότι έχει καίρια σημασία η δημιουργία από τα κράτη μέλη νέων πηγών που θα συμπληρώσουν τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς και θα καλύψουν το κενό χρηματοδότησης ενώ θα προσφέρουν το κατάλληλο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο που θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 27ης του Μαρτίου 2014, με τίτλο «μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας», διερευνούσε τις δυνατότητες ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, π.χ. στους τομείς των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων, απλή και διαφανής τιτλοποίηση, καλυμμένες ομολογίες και ιδιωτική τοποθέτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, πρώτη στρατηγική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι «να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να τονωθούν οι επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες κεφαλαιαγορές ήταν ένας σημαντικός λόγος για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε νέα πρόταση, ιδίως όσον αφορά την τιτλοποίηση, πρέπει να αντικατοπτρίζει επαρκώς το γεγονός αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θέσπισαν μια σειρά από νομοθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της επανεμφάνισης μιας τέτοιας κρίσης και στη δημιουργία περιβάλλοντος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στοιχεία απαραίτητα για την πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ΕΚΑ), και όχι ως εμπόδιο σε αυτό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κόστους του κεφαλαίου με ταυτόχρονη βελτίωση της κατανομής, και θα μπορούσε επομένως να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ιδιωτικού τομέα αναπτύσσουν επί του παρόντος λύσεις ή προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα, στον τομέα της απλής και διαφανούς τιτλοποίησης, της ιδιωτικής τοποθέτησης, της αυτοχρηματοδότησης, των ευρωπαϊκών καλυμμένων ομολογιών και των αρχικών δημοσίων προσφορών (ΑΔΠ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυχόν προηγούμενες ρυθμιστικές προσπάθειες (της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ΙΙ (MIFID II) / στον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFIR)) πρέπει να συμπληρωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω από μια ΕΚΑ·

Οικονομικό ιστορικό

1.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη έχουν σχετικά μειωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρά τη μεγάλη μεγέθυνση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα κατά την ίδια περίοδο· επισημαίνει ότι η πραγματική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες, γεγονός που καθιστά την οικονομία ευάλωτη στη σύσφιξη του τραπεζικού δανεισμού·

2.  επισημαίνει ότι η μαζική δημόσια παρέμβαση από την έναρξη της κρίσης, η οποία προκλήθηκε από την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε άφθονη ρευστότητα, χωρίς όμως αυτό να επιφέρει αύξηση της ζήτησης από την πραγματική οικονομία για χρηματοδότηση·

3.  επισημαίνει ότι, πριν από την κρίση, η Ευρώπη δεν είχε περιορισμένες διασυνοριακές ροές, αλλά αυτές ήταν συγκεντρωμένες στο διατραπεζικό δανεισμό και στο χρέος και συχνά διακρίνονταν από υψηλή μόχλευση των επενδυτών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των κινδύνων εντός της εσωτερικής αγοράς·

4.  επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ κατέστη προτεραιότητα έναντι της χρηματοδότησης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας·

5.  επισημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα αδρανούς κεφαλαίου που κατέχει ο ασφαλιστικός τομέας και το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της επανεξέτασης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τον ασφαλιστικό κλάδο·

6.  επισημαίνει ότι, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρονται από μια καλά σχεδιασμένη κεφαλαιαγορά της ΕΕ, δεν μπορεί να υπάρξει αποφυγή του γεγονότος ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και σε άλλους τομείς όπως η φορολογία, ιδίως πρακτικές που παρέχουν κίνητρα για τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια, την αφερεγγυότητα και το λογιστικό δίκαιο· πιστεύει ότι σε αυτούς τους τομείς η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα επιφέρει αυτόματα πρόσθετα οφέλη, και ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη για παράταση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην Ευρώπη·

7.  τονίζει ότι ο βαθμός της οικονομικής ολοκλήρωσης έχει μειωθεί από την κρίση, με τις τράπεζες και τους επενδυτές να επανακάμπτουν στις εγχώριες αγορές τους·

8.  τονίζει ότι η ζήτηση και η προσφορά μπορεί να ενθαρρυνθούν με τη δημιουργία εμπιστοσύνης στην πραγματική οικονομία μέσω σαφών δεσμεύσεων σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης για την προώθηση θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος και ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, με τη διατύπωση μακροπρόθεσμων στόχων για σταθεροποιητικό, ανταγωνιστικό και φιλικό προς την ανάπτυξη νομοθετικό πλαίσιο και με τη παροχή κινήτρων και με διαφοροποίηση των επενδύσεων σε υποδομές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου·

9.  αναγνωρίζει ότι το μέλλον της Ευρώπης συνδέεται με τη δυνατότητα που έχει για καινοτομία· θεωρεί ότι, εκτός από ένα φιλικό για την καινοτομία κανονιστικό πλαίσιο, η εύκολη, επαρκής και ποικίλη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

10.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται σε ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, πράγμα που περιλαμβάνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη·

11.  επισημαίνει ότι οι ατελείς αγορές κεφαλαίου έχουν οδηγήσει σε κακή εκτίμηση του κινδύνου και την αποσύνδεση μεταξύ των επιδιωκόμενων αποδόσεων και των πραγματικών κινδύνων που διατρέχουν, γεγονός που έχει προκαλέσει τις αγορές να είναι δυσμενώς προκατειλημμένες έναντι οντοτήτων όπως οι ΜΜΕ· πιστεύει ότι ένας από τους στόχους της ΕΚΑ θα πρέπει να είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών και η εξασφάλιση μια δίκαιης, επαρκούς και οικονομικά υγιούς σχέσης κινδύνου-απόδοσης στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ·

Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση

12.  πιστεύει ότι, ενώ, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν ανακάμψει ταχύτερα από την οικονομική κρίση σε σύγκριση με την ΕΕ, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει μια πραγματικά δική της ΕΚΑ, που να μπορεί να αντλήσει εμπειρίες από άλλα μέρη του κόσμου, χωρίς απλά να τα αναπαράγει· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια λογική προσέγγιση για την αναγνώριση ίσων ή παρόμοιων προτύπων τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών·

13.  πιστεύει ότι μια πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση στις αγορές κεφαλαίων θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για τους ξένους επενδυτές, με την αποφυγή περιττών αποκλίσεων και αλληλεπικαλύψεων στη νομοθεσία·

14.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η Ευρώπη εξοικονομεί περισσότερο από ό,τι οι ΗΠΑ όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ (20% και 17% αντίστοιχα), το επίπεδο των αποταμιεύσεων που διατηρούνται σε αμοιβαία κεφάλαια της ΕΕ ισοδυναμεί με το 50% του επιπέδου των ΗΠΑ και οι οικονομίες που τηρούνται στα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μόνο το 35%· επί πλέον επισημαίνει ότι οι αγορές μετοχών της ΕΕ, οι αγορές εταιρικών ομολόγων και τιτλοποίησης αντιπροσωπεύουν το 60%, 35% και 20% των επιπέδων των αμερικανών ομολόγων τους, αντίστοιχα·

15.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να λάβει υπόψη τη διαφορετική οικονομική και πολιτισμική σύνθεση του τομέα των ΜΜΕ ανά κράτος μέλος, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή της ΕΚΑ που ενδέχεται να επιτείνει τις υφιστάμενες ανισορροπίες όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών·

16.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και των επενδύσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω μιας ΕΚΑ που θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά και την αλληλεξάρτηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοπίου και του τοπίου των κεφαλαιαγορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού μοντέλου για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη για την ανάπτυξη αξιόπιστων μη τραπεζικών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την συμπλήρωση αυτών με τρόπους που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να αντλήσουν δανεισμό, ίδια κεφάλαια και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου απευθείας από την αγορά· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να βασιστεί απαραίτητα αποκλειστικά σε αξιολογήσεις ομοτίμων με άλλες δικαιοδοσίες· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι οι πολιτισμικές διαφορές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλες απαντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει υπέρβαση των διαφορών αυτών· πιστεύει, επίσης, ότι η Επιτροπή, στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στις κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η διαφορετικότητα μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων και των χρηματοπιστωτικών αγορών των κρατών μελών μπορεί να είναι δυνάμεις άξιες προστασίας για το σύνολο της Ευρώπης·

18.  υπογραμμίζει ότι η έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑ και η κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να στοχεύουν στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι, μετά την κρίση, έχουν ληφθεί μέτρα για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, τα οποία, προς το παρόν, δεν έχουν επεκταθεί στις κεφαλαιαγορές· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χρηματοοικονομικών τομέων που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη διαφορετικών λύσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων σε παρόμοιες δραστηριότητες χρηματοδότησης και ότι βασικός στόχος για όλους τους τομείς θα πρέπει να είναι η βελτίωση της κατανομής των κεφαλαίων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και η καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων που σήμερα παραμένουν αδρανή·

19.  τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρξει υγιής και συνολικός απολογισμός, ο οποίος θα εξετάζει τη σωρευτική επίδραση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές όλων τα νομοθετήματα που εγκρίθηκα τα τελευταία χρόνια· επισημαίνει ότι αυτό συνεπάγεται επίσης προσεκτική εξέταση του κατά πόσον οι αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα χρήζουν επανεξέτασης·

20.  επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας ΕΚΑ δεν θα πρέπει να επανεφευρίσκουν τον τροχό, αλλά θα αναγνωρίζουν ότι η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται σε καλά αναπτυγμένες, ιστορικά καθιερωμένες δομές, οι οποίες, παρά τα όριά τους, έχουν αποδειχθεί επιτυχείς και ανθεκτικές στην κρίση, και ότι η περαιτέρω διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων διαύλων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο να εξασφαλίσουν ότι οι διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων θα έχουν συμπληρωματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

21.  σημειώνει ότι οι παραδοσιακοί δίαυλοι χρηματοδότησης μέσω των τραπεζών συχνά δεν είναι υποστηρικτικοί για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ· τονίζει ότι η απουσία πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη στην ΕΕ· τονίζει ότι, ενώ οι τραπεζικές πιστώσεις καθίστανται συνεχώς και πιο δύσκολες για τις ΜΜΕ, απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις για την τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα διομότιμα κεφάλαια, την ιδιωτική τοποθέτηση, την τιτλοποίηση δανείων προς τις ΜΜΕ καθώς και την προώθηση των πιστωτικών ενώσεων, αλλά και μέσω της ενοποίησης των κανόνων που αφορούν τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε όλη την ΕΕ·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια πιο αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων εντός της ΕΕ δεν είναι απαραίτητο πάντα να οδηγεί σε υψηλότερες διασυνοριακές ροές κεφαλαίων· υπενθυμίζει ότι η διόγκωση της φούσκας ακινήτων σε ορισμένα κράτη μέλη πριν από την κρίση ήταν, σε κάποιο βαθμό, τροφοδοτούμενη από την υπερβολική εισροή κεφαλαίων·

23.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες οικονομικές δομές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθούν, καθώς και εκείνες που χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να προωθηθούν αποτελεσματικές δομές για τα τοπικά και αποκεντρωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

24.  υπενθυμίζει την επιτυχία των πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που επέτρεψαν την αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ, που λειτουργούν ως διαβατήριο στα κράτη μέλη, με ενεργητικό περίπου 8 τρισεκατομμύρια ευρώ· θεωρεί ότι καλό παράδειγμα είναι επίσης και η οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)·

25.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ)· θεωρεί ότι τα ΕΜΕΚ θα μπορούσαν να αναπαράγουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τους ΟΣΕΚΑ, με την ενθάρρυνση της κατανομής των κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμα σχέδια που έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση, όπως στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τον τρόπο με τον οποίο τα έκτακτα επενδυτικά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα μπορούσαν να συνδεθούν αποτελεσματικά με τα επίσημα ταμεία της ΕΕ· θεωρεί ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να κληθούν να συμβάλουν στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές με κεφάλαια υπό την διαχείρισή τους· πιστεύει ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να εισέλθουν στην αγορά πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΚΑ·

26.  υπενθυμίζει προηγούμενες εργασίες για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (1999), η έκθεση Giovannini και η έκθεση de Larosière, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εκθέσεις αυτές στο σχέδιο δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος, ανά χώρα, την τρέχουσα κατάσταση στις κεφαλαιαγορές, να αξιολογήσει σε μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση το πού και σε ποιο βαθμό υπάρχουν εμπόδια σε ολόκληρη την ΕΕ για τις επενδύσεις μέσω των κεφαλαιαγορών, και να αναφέρει με ποια μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μη νομοθετικών προσεγγίσεων και των προσεγγίσεων που βασίζονται στην αγορά, αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μιας ΕΚΑ· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία·

28.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους διασυνοριακούς κινδύνους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ που προκαλούνται από θεσμικές, νομικές και ρυθμιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και να τις αντιμετωπίσει με αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να εξορθολογιστούν οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και να μειωθεί η υφιστάμενη τάση μεροληψίας της έδρας μεταξύ των επενδυτών·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επίσης την πλευρά της προσφοράς, και ειδικότερα να αναλύσει και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια για τα οποία οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσουν και να μετασχηματίσουν επαρκή κεφάλαια για την ενίσχυση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην πραγματική οικονομία·

30.  προτείνει στην Επιτροπή να προωθήσει την οικονομική εκπαίδευση τόσο των επενδυτών όσο και των εταιρειών ως χρηστών των κεφαλαιαγορών, και να ενισχύσει τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων και της έρευνας στην ΕΕ με την τυποποίηση και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα τόσο στις δύο εταιρείες όσο και τους επενδυτές να κατανοήσουν το συγκριτικό κόστος και τα οφέλη των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές ·

31.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης στις κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ, αναζητώντας στην αγορά οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά αυτή· υπογραμμίζει την ιδέα των ανεξάρτητων ευρωπαϊκών πιστωτικών οργανισμών που παρέχουν αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που είναι επίσης αποδοτικές για μικρές επενδύσεις·

32.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου για το ενημερωτικό δελτίο· τονίζει τη σημασία της απλούστευσης των διαδικασιών με την αναλογική άρση του διοικητικού φόρτου για τους εκδότες και τις κατατάξεις των εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες· πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η διερεύνηση τρόπων για την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων και/ή των επενδυτών και/ή εκδοτών· επισημαίνει ότι η διαφάνεια θα αυξηθεί και το κόστος των συναλλαγών θα μειωθεί εάν τυποποιηθούν και διατεθούν ψηφιακά οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ·

33.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη σαφήνεια ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης της ΑΚΕ με τους άλλους δύο πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών·

34.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των πρωτοβουλιών στις κεφαλαιαγορές με άλλη ατζέντα πολιτικής, όπως η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών και μη - ρυθμιστικών πρωτοβουλιών και την, κατ’ αυτό τον τρόπο, μεγιστοποίηση των θετικών παρενεργειών των διαφόρων πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

35.  είναι της άποψης ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να υιοθετήσει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση και ότι οι προτεραιότητές της θα πρέπει να είναι τρεις: πρώτον, να δοθούν κίνητρα για την αποτελεσματικότερη κατανομή των αποταμιεύσεων από την εμβάθυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και την παροχή περισσοτέρων επενδυτικών επιλογών, μεγαλύτερης διαφάνειας και διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου στους αποταμιευτές και τους επενδυτές· δεύτερον, να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μετριασμό του κινδύνου με τη δημιουργία βαθύτερων διασυνοριακών αγορών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις δυσμενείς επιπτώσεις της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης και την εξομάλυνση των επιπτώσεων του ιδιοσυγκρασιακού σοκ· τρίτον, εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού συμπληρωματικού διαύλου για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας·

36.  καλεί την Επιτροπή, όπου χρειάζεται, να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να αυξηθεί και να συμπληρωθεί η προστασία των επενδυτών·

37.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εξάλειψης των υφιστάμενων εμποδίων στη διασυνοριακή χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθούν τα οφέλη της ΕΚΑ για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς·

38.  υπογραμμίζει ότι η βασική αρχή για την οικοδόμηση μιας ΕΚΑ, πρέπει να είναι η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στους τελικούς χρήστες των κεφαλαιαγορών, δηλαδή τις εταιρείες και τους επενδυτές, και η αναγνώριση της ύπαρξης αγορών για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στο να διασφαλίσουν ότι οι καφαλαιαγορές παρέχουν στις εταιρείες καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδυτές με ποικίλες, διαφανείς, προσιτές ευκαιρίες εξοικονόμησης·

39.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συνεπείς προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η ΕΚΑ θα συμβαδίσει με μια σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος·

40.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω, οι πρωτοβουλίες της ΕΚΑ θα πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό της πολυπλοκότητας, με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους της αλυσίδας διαμεσολάβησης μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδύσεων, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών όσον αφορά την αλυσίδα διαμεσολάβησης και τη διάρθρωση του κόστους της, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της αλυσίδας διαμεσολάβησης με τους κατάλληλους κανόνες προληπτικής εποπτείας και διασφαλίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές που αποτυγχάνουν θα αντικαθίσανται με την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πραγματική οικονομία·

41.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε απολογισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, ιδίως της νομοθεσίας της τελευταίας πενταετίας · τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των αναθεωρήσεων των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανονισμών·

42.  τονίζει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση και ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών στις καφαλαιαγορές αποτελούν σημαντικούς στυλοβάτες της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να βασίζεται στη συμπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου των τραπεζών, και όχι στον εκτοπισμό τους, καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της τραπεζικής σχέσης στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης· υπενθυμίζει τη στρατηγική διάσταση της ύπαρξης ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό σε ολόκληρη την Ένωση, και την αντιμετώπιση των απαράδεκτων εμποδίων·

43.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν την ευρύτερη διαθέσιμη επιλογή όσον αφορά τις δομές χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιες να προβαίνουν σε επιλογές χρηματοδότησης του διαφοροποιούμενου κόστους και των επιπέδων πολυπλοκότητας, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πίστης και της χρηματοδότησης βάσει τιτλοποίησης·

44.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προώθησης ενός περιβάλλοντος όπου περισσότερες αποταμιεύσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ρέουν προς οχήματα που θα επενδύουν στις καφαλαιαγορές, και όπου οι επενδυτές θα ενθαρρύνονται να τοποθετούν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκείς εγγυήσεις, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές· τονίζει τη σημασία της διεύρυνσης της πρόσβασης στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις καφαλαιαγορές, ιδίως των μικροεπενδυτών· υπογραμμίζει, επίσης, ότι προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοοικονομική εκπαίδευση, διδάσκοντάς τες τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών·

45.  τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΚΑ θα δώσουν τη δυνατότητα στους οφειλέτες να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από πηγές που βασίζονται στην αγορά, υποστηρίζοντας περισσότερο την ποικιλομορφία στις μορφές δανεισμού, όπως ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, καθώς και έμμεσες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες οι τράπεζες και οι αγορές συνεργάζονται·

46.  τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης μιας κατανοητής σύγκρισης των επενδυτικών επιλογών των δημοσιονομικών παραγόντων, ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ΕΚΑ· ζητεί από την άποψη αυτή την ενίσχυση του κοινού πλαισίου για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως με την ορθή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται προς τούο στην οδηγία MiFID, την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD) και τις δέσμες; Επενδυτικ΄νω προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIIPs)· τονίζει τη σημασία της νομοθετικής συνοχής γενικά και μεταξύ των παραπάνω νομοθετημάτων, ιδίως, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να εξασφαλιστούν υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των επενδυτών σε όλες τις αγορές·

47.  πιστεύει ότι η ΕΚΑ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον που ενισχύει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που αναζητούν δομές πίστωσης, οιονεί ιδίων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των μη τραπεζικών μοντέλων χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της συμμετοχικής χρηματοδότησης και των δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών· πιστεύει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες προστασίας των επενδυτών πρέπει να ισχύει εξ ίσου για όλα τα μοντέλα χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από το αν εντάσσονται τα μοντέλα τραπεζικής ή μη τραπεζικής χρηματοδότησης· θεωρεί ότι ένα τέτοιο περιβάλλον θα απαιτήσει επίσης πιο συστημική ανθεκτικότητα και εποπτεία των συστημικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών εκτός του τραπεζικού τομέα·

48.  πιστεύει ότι η τυποποίηση ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων και η προσβασιμότητά τους σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο για να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας, την ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, και θα επέτρεπε την ολοκληρωμένη επισκόπηση και εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με τη δέουσα συνεκτίμηση των βέλτιστων πρακτικών των υφισταμένων προτύπων των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της δυνατότητας έκδοσης επί παραγγελία προσαρμοσμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκδοτών και των μεμονωμένων επενδυτών·

49.  υπενθυμίζει ότι μια ιστορική επισκόπηση του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες ζητεί να εξεταστούν τα δύο κενά που έχουν εμφανιστεί στον απόηχο της εφαρμογής του, η ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά η ειδική επίπτωση στη λειτουργία της ζώνης του ευρώ των μέτρων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και η ανάγκη να βελτιωθεί η παράλληλη ολοκλήρωση της αγοράς και της εποπτείας· καλεί την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου δράσης, να αντλήσει όλα τα αναγκαία διδάγματα από αυτό το προηγούμενο·

50.  τονίζει ότι τα νομοθετικά και εποπτικά πλαίσια θα πρέπει να διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην αποφυγή της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων και της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές· υπογραμμίζει ότι ένα ισχυρό σχέδιο ΕΚΑ πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρό έλεγχο τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, συμπεριλαμβανομένων και επαρκών μακροπροληπτικών μέσων· πιστεύει ότι μεταξύ των πιθανών επιλογών, θα μπορούσε να αποδοθεί ισχυρότερος ρόλος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για τη βελτίωση της εποπτικής σύγκλισης·

51.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τους κινδύνους της κεφαλαιαγοράς με βάση τη χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων και τις σχετικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007/2008, και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανέκυψαν από αυτήν·

Προσεγγίζοντας τις κεφαλαιαγορές στις ΜΜΕ

52.  επισημαίνει ότι οι πιθανές αλλαγές ή προσθήκες στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές πρέπει να στοχεύει στην άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά για τους μικρούς και μεσαίους μεσολαβητές και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να διασφαλίζει εποπτικά πρότυπα αναλόγως του κινδύνου·

53.  χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 (COM(2014)0213)· ειδικότερα, θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει όχημα για την υποστήριξη ελκυστικού περιβάλλοντος για τους μετόχους, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας επενδύσεων σε μετοχές· υπογραμμίζει ότι ένα υγιές και εφικτό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση, θα ενισχύσει την ΕΚΑ·

54.  επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα των κεφαλαιαγορών δεν πρέπει να καταλήγει στον αποκλεισμό των ΜΜΕ, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για πρόσβαση σε συμπληρωματική χρηματοδότηση, ιδίως στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν (ή αντιμετώπισαν) οικονομικές δυσκολίες· υπογραμμίζει ότι ένα θετικό περιβάλλον για την επιτυχή χρηματοδότηση των ΜΜΕ περιλαμβάνει την ανάγκη για φιλικές προς τις ΜΜΕ οικονομικές και ρυθμιστικές συνθήκες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· ειδικότερα, τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε ενδεχόμενη απλοποίηση των διαδικασιών για την πρόσβαση σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για εισαγωγή στο χρηματιστήριο παραμένουν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να παρασχεθεί βοήθεια στις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν επενδύσεις·

55.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ΜΜΕ είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις επενδύσεις σε αυτή τη μορφή εταιρείας· ζητεί να υπάρξει μια σε βάθος μελέτη σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών σε διαφανή και συγκρίσιμα στοιχεία για τις ΜΜΕ, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πρόσθετο βάρος με το οποίο επιβαρύνονται οι εταιρείες·

56.  ενθαρρύνει μια διαφορετική και ελκυστική χρηματοδοτική βάση στις ευρωπαϊκές δημόσιες αγορές για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με παράλληλη προώθηση της έννοιας της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αναδυόμενων εταιρειών και την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ για τη μείωση των διοικητικών δαπανών καταχώρισης των επιχειρήσεων κατά 30-50%·

57.  πιστεύει ότι, δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υπάρχουσες ευκαιρίες μη τραπεζικής χρηματοδότησης όπως η ανάπτυξη εξειδικευμένων δευτερογενών αγορών (π.χ. αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ) και η απλή, διαφανής και τυποποιημένη τιτλοποίηση· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, διαφανούς αγοράς τιτλοποιήσεων, με την ανάπτυξη ειδικού κανονιστικού πλαισίου με ενιαίο ορισμό της υψηλής ποιότητας τιτλοποίησης, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές μεθόδους για την παρακολούθηση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα και ότι η τιτλοποίηση δεν είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και να προβληματιστεί σχετικά με ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

58.  υποστηρίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων για πρόσβαση σε δεδομένα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· ταυτόχρονα, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το κόστος των δεδομένων της αγοράς είναι μικρό σε σύγκριση με το συνολικό κόστος συναλλαγής·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ικανότητα παρακολούθησης των ειδών, των ποσοτήτων και των τάσεων των δραστηριοτήτων της οιονεί τραπεζικής διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται εκτός του ρυθμισμένου τραπεζικού τομέα και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων διασφάλισης ώστε να υπόκεινται στην αρχή «ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες »·

60.  επισημαίνει ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προσφέρουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρόσθετα μέσα, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε με τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι βασικές αδυναμίες της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ΕΕ, όπως είναι η έλλειψη ενημέρωσης των επενδυτών· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ειδικής βάσης δεδομένων για τη συλλογή, σε εθελοντική βάση, πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την παροχή πληροφοριών προς τους επενδυτές, έτσι ώστε να διευρυνθεί τελικά το φάσμα των συμμετεχόντων στην αγορά και να ενισχυθούν περαιτέρω οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών·

61.  επικροτεί τα μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης των αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων μέσω τυποποιημένων εγγράφων και ορισμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δυνητικοί επενδυτές θα είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη αυτής της μορφής επένδυσης·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη νέων προτάσεων αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της ΕΚΑ δεν θα οδηγήσει σε κενά στη συνολική αξιολόγηση και διαχείριση των συστημικών και εξειδικευμένων κινδύνων·

63.  επιμένει στην ανάγκη, κατά την οικοδόμηση της ΕΚΑ, ενίσχυσης και βελτίωσης του συντονισμού της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της Ομάδας G20, του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπή της Βασιλείας·

Δημιουργία ενός συνεκτικού κανονιστικού περιβάλλοντος της ΕΕ για τις κεφαλαιαγορές

64.  υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων που μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των κινδύνων και τη μείωση των υπερβολικών επιπέδων χρέους και μόχλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν την υπερβολικά επαχθή ρύθμιση για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της ανισορροπίας χρέους κεφαλαίων·

65.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ετερογένεια των κανόνων περί αφερεγγυότητας περιπλέκει τη δημιουργία διασυνοριακών ομάδων στοιχείων ενεργητικού και, ως εκ τούτου, τη διαδικασία τιτλοποίησης· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας, στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη μιας εύρυθμης ΕΚΑ· απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης των μη τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδίως των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (ΚΑΣ)·

66.  υπενθυμίζει τον ρόλο των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων για την αγορά τιτλοποίησης και απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής υποδομής της αγοράς που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και για τη συντονισμένη και εναρμονισμένη παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών της αγοράς, ιδίως τη δυνατότητα δημιουργίας αποθετηρίου δεδομένων προς τιτλοποίηση, όπου θα εγγράφονται οι συμμετέχοντες σε κάθε τιτλοποίηση, θα παρακολουθείται η ομαδοποίηση των ανοιγμάτων και των ροών μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, θα παρακολουθείται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρωτοβουλιών και θα εντοπίζονται πιθανές αναδυόμενες φούσκες ενώ θα περιορίζονται οι ασυμμετρίες πληροφόρησης·

67.  τονίζει την ανάγκη, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ, για αντιμετώπιση της απειλής των κυβερνοεπιθέσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε τέτοιου είδους επιθέσεις·

68.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη συγκρισιμότητα και την ποιότητα των οικονομικών πληροφοριών εξετάζοντας το ισχύον πλαίσιο για τα λογιστικά πρότυπα, και με παγκόσμια προοπτική και σε σχέση με τα συντηρητικά πρότυπα αποτίμησης και την αναλογικότητα των απαιτήσεων· αντιλαμβάνεται ότι η πρόσφατα αναθεωρημένη ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί στην πράξη·

69.  τονίζει την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης των επιπτώσεων και της σχέσης κόστους - ωφέλειας κάθε συμπληρωματικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων· επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη πολιτική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι μη νομοθετικές και οι με βάση την αγορά προσεγγίσεις, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ήδη υφιστάμενες εθνικές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αναλογικότητα στη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσματα για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

70.  πιστεύει ότι τα δομικά στοιχεία για μια πλήρως λειτουργική ΕΚΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 2018· επαναλαμβάνει το αίτημα για ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ και των υφιστάμενων σε επίπεδο ΕΕ εμποδίων· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της για το σχέδιο δράσης και να προωθήσει το συντομότερο δυνατόν νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη του στόχου μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς της ΕΕ στον τομέα των κεφαλαιαγορών μέχρι τα τέλη του 2018·

71.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τη βελτίωση της απόδοσης και την αξία που αποδίδει ο κλάδος των κεφαλαιαγορών, στις επιχειρήσεις τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0202.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0161.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου